Vyhláška č. 96/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

(v znení č. r1/c70/2004 Z. z.)

Čiastka 45/2004
Platnosť od 26.02.2004
Účinnosť od 01.03.2004