Oznámenie č. 82/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite

Čiastka 37/2004
Platnosť od 20.02.2004
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 11. septembra 2003 na základe článku 37 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. februára 2004 na základe článku 37 ods. 2

OBSAH