Nariadenie vlády č. 78/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu

Čiastka 36/2004
Platnosť od 20.02.2004
Účinnosť od 20.02.2004 do30.04.2018
Zrušený 124/2018 Z. z.