Nariadenie vlády č. 777/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

(v znení č. 247/2018 Z. z.)

Čiastka 313/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.09.2018
Redakčná poznámka

Platnosť predpisu „1. 1. 2005" bola zmenená redakčným oznámením o oprave chyby uverejnenom v čiastke 6/2005 na „31. 12. 2004".