Nariadenie vlády č. 776/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

Čiastka 312/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.06.2005 do31.08.2018
Redakčná poznámka

Platnosť predpisu „1. 1. 2005" bola zmenená redakčným oznámením o oprave chyby uverejnenom v čiastke 6/2005 na „31. 12. 2004".

776

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004,

ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 2 ods. 2 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Katalóg zdravotných výkonov je uvedený v prílohe.

(2) Príloha sa použije aj na zdravotné výkony, ktoré sú plne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 776/2004 Z. z.

KATALÓG ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

KódZdravotný výkon
VŠEOBECNÁ ČASŤ - SPOLOČNÉ VÝKONY
Lekári v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., V. a VI., podľa vzorových špeciali- začných a vzorových certifikačných študijných programov pre jednotlivé špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti.
I. RADY A ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA
Výkony pod kódmi 1, 4, 4a až 8 nemožno vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi 60 až 63, 101 až 105, 140, 142až149f, 157, 158, 160, 160aaž160d, 164, 173, 180, 190, 192, 360, 820, 821, 822, 825, 826, 950 až 955, 1200 až 1275c, 1531, 1551.
1. RADA
1Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom. Výkon pod kódom 1 nemožno vykazovať súčasne s inými výkonmi. Výkon nemožno vykazovať pri telefonickom objednávaní pacienta.
2. ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA
4aVykonanie jednoduchého zdravotného výkonu: napríklad kontrola krvného tlaku pri liečení hypertenzie, odstránenie stehov, lokálne ošetrenie podnebných mandlí, aplikácia liečiv, napríklad do vonkajšieho zvuko- vodu a podobne. Výkon sa môže vykazovať len samostatne.
4Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému - kontrolné vyšetrenie. Súčasťou výkonu je anamnéza, opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie - vypísanie žiadaniek, záver, vypísanie receptov, poučenie pacienta. Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti podľa § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „lekár všeobecnej starostlivosti"), lekár lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ako aj lekár Záchrannej zdravotnej služby (ZZS).
Nemôže sa vykazovať štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému, ktoré nesleduje zdravotné účely.
5Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového systému - kontrolné vyšetrenie na základe symptoma- tologickej anamnézy vrátane rady a dokumentácie cez deň v sobotu, v nedeľu, počas sviatkov a 31. decembra. Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti, lekár poskytujúci LSPP, ako aj lekár ZZS.
6Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového systému na základe symptomatologickej anamnézy vrátane rady a dokumentácie medzi 19.00-7.00 hodinou. Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti, lekár poskytujúci LSPP, ako aj lekár ZZS.
8Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov. Súčasťou výkonu je anamnéza, opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie -vypísanie žiadaniek, záver, vypísanie receptov, poučenie pacienta (trvanie najmenej 20 minút). Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti pri dispenzárnej starostlivosti, lekár poskytujúci LSPP, ako aj lekár ZZS.
Nemôže sa vykazovať štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov, ktoré nesleduje zdravotné účely.
10Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení viacerých orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie vrátane rád, dokumentácie. Výkon môže vykázať lekár špecializovanej starostlivosti podľa § 8 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „lekár špecializovanej starostlivosti") u toho istého pacienta a toho istého ochorenia iba 1-krát. Viacnásobné vykazovanie výkonov sa zdôvodňuje.
II. OSOBITNÉ POSTUPY
1. ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU
12Usmernenie a koordinácia terapeutických opatrení počas trvalej opatery telesne, duševne alebo inak závažne postihnutého dieťaťa alebo mladistvého do dosiahnutia 18. roku veku podľa potreby s angažovaním zodpovednej osoby (osôb) prijednom ošetrení.
13Zhodnotenie telesného a (alebo) duševného chorobného stavu pri sexuálnych konfliktoch, pri sterilite alebo pri konfliktoch v tehotenstve, prípadne s angažovaním príslušných osôb.
15aPoužitie a vyhodnotenie dotazníka - hlásenie do registra.
15bVyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta lekárom špecializovanej starostlivosti.
15cZhotovenie EKG záznamu najmenej s12 zvodmi bez opisu.
2. NÁVŠTEVY
Pod návštevou sa rozumie cesta k pacientovi mimo budovy, v ktorej je ambulancia ošetrujúceho lekára. V dokumentácii musí byť presne uvedený čas a rozsah zdravotných výkonov, ktoré boli pri návšteve poskytnuté. Pri výkone návštevy môže lekár, ktorý vykonal návštevu, vykazovať fyzikálne vyšetrenie pacienta podľa Katalógu zdravotných výkonov.
Ďalšie výkony vyplývajúce z fyzikálneho vyšetrenia (napr. odbery biologických vzoriek, podanie injekcie a podobne) sa môžu vykazovať osobitne. Návštevy podľa kódu 25 môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo u pacienta, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie, lekár so špecializáciou v odbore pediatria a dorastové lekárstvo pri starostlivosti o novorodencov (preventívne prehliadky) a choré deti, ktoré sa nemôžu dostaviť do ambulancie, gynekológ pri popôrodnej starostlivosti, psychiater, odborný lekár na základe požiadania lekára všeobecnej starostlivosti, ak to zdravotný stav pacienta vyžaduje.
25Návšteva (v pracovnom čase).
26Návšteva mimo riadneho pracovného času lekára vykonaná ihneď po výzve z dôvodov ochorenia, vyžaduje sa časový údaj návštevy.
29Návšteva v noci vyžiadaná a vykonaná medzi 22.00 a 7.00 hodinou, vyžaduje sa časový údaj o vyžiadaní a vykonaní návštevy.
30Príplatok k výkonom pod kódmi 26 a 29 za návštevu vyžiadanú a vykonanú v sobotu, v nedeľu, počas sviatkov a31. decembra.
3. TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE
35Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie.
36Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie v noci medzi 20.00-7.00 hodinou.
37Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie v sobotu, v nedeľu, počas sviatkov a31. decembra.
4. ZOTRVÁVANIE PRI PACIENTOVI
Zotrvávanie pri pacientovi môže vykazovať ošetrujúci lekár za prvú skončenú polhodinu a za každú ďalšiu začatú polhodinu zotrvávania pri pacientovi. Netýka sa zotrvávania lekára pri pacientovi pri výkonoch realizovaných v rámci ústavnej ajednodňovej starostlivosti.
40Cez deň (za každú začatú polhodinu).
41V noci medzi 20.00 - 7.00 hodinou (za každú začatú polhodinu). Zotrvávanie pri pacientovi sa nemôže vykazovať pri ošetrovaní pacienta v ambulancii a v súvislosti s ambulantne podanou anestéziou.
5. KONZÍLIUM
44Konzílium v zdravotníckom zariadení je konziliárne posúdenie zdravotného stavu pacienta, vystavenie písomného nálezu a odporúčanie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu v ambulantnom alebo ústavnom zdravotníckom zariadení odborným lekárom z iného zdravotníckeho zariadenia na základe vyžiadania primára ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo ním povereného ošetrujúceho lekára v prípade, že uvedené ústavné zdravotnícke zariadenie nemá lekára s kvalifikáciou v požadovanom medicínskom odbore.
44aKonzílium v zdravotníckom zariadení mimo pracovného času, v sobotu, v nedeľu a vo sviatok je konziliárne posúdenie zdravotného stavu pacienta, vystavenie písomného nálezu a odporúčanie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu v ambulantnom alebo ústavnom zdravotníckom zariadení odborným lekárom z iného zdravotníckeho zariadenia na základe vyžiadania primára ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo ním povereného ošetrujúceho lekára v prípade, že uvedené ústavné zdravotnícke zariadenie nemá lekára s kvalifikáciou v požadovanom medicínskom odbore.
Konzílium lekára v zdravotníckom zariadení, ak privolaný lekár je z toho istého zdravotníckeho zariadenia, sa nemôže vykazovať. Konzílium môže vykazovať privolaný lekár zdravotníckemu zariadeniu, ktoré o konzílium požiadalo.
III. PODROBNÉ PREHLIADKY
1. VYŠETRENIA
Výkony pod kódmi 60, 61, 62 a 63 sa pri tom istom vyšetrení pacienta spolu nemôžu vykazovať. Pri výkonoch pod kódmi 60, 61,62, 63 sa výkony pod kódmi 1 až 8, 12,13,15a,160,171, 180, 360, 950 až 955, 1070, 1200 až 1205, 1207, 1209, 1216, 1218, 1219, 1228, 1240, 1242, 1255, 1448, 1531,1540,1550,1551, 1590, 1593 a 1775 pri tom istom vyšetrení pacienta spolu nemôžu vykazovať.
60Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút).
Výkon môže vykazovať
a) lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo pri prevzatí dospelej osoby do zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné vyšetrenie s vystavením zdravotného záznamu, ak komplexné vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút,
b) lekár so špecializáciou v odbore pediatria a lekár so špecializáciou dorastové lekárstvo pri prevzatí dieťaťa alebo dorastenca do zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné vyšetrenie s vystavením zdravotného záznamu, ak komplexné vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút. Preventívne prehliadky u detí a dorastu sa môžu vykazovať ako výkony pod kódmi 140 až 149f,
c) lekár so špecializáciou v odbore gynekológia pri prevzatí dospelej osoby alebo dieťaťa do zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné gynekologické vyšetrenie, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút. Preventívne gynekologické prehliadky sa môžu vykazovať ako výkony pod kódmi 102, 103 a 155 až 158,
d) lekár záchrannej zdravotnej služby alebo leteckej záchrannej služby pri vyšetrení a ošetrení pacienta s daným ochorením alebo úrazom,
e) odborný lekár v ambulancii, ak komplexné vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút.
Viacnásobné vykazovanie výkonu pri tom istom pacientovi a pri tom istom ochorení nie je prípustné. Súčasné vykazovanie tohto výkonu s výkonmi preventívnych prehliadok nieje možné.
60aKomplexné predoperačné vyšetrenie vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa. Výkon pod kódom 60a sa nemôže vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi 60, 62, 63. Výkon sa môže vykazovať iba 1-krát v rámcijednej operácie.
61Komplexné vyšetrenie na posúdenie zdravotného stavu osoby pred vycestovaním do zahraničia, alebo ak sa vrátila z rizikových oblastí sveta, na vylúčenie importovaných nákaz.
Výkon vykazuje pacientovi lekár oddelenia pre cudzokrajné choroby alebo infektológ-pri podozrení na prenosné ochorenie.
62Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie navyšet- renieje súčasťou výkonu. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút.
Výkony pod kódmi 60, 61,62 a 63 sa pri tom istom vyšetrení pacienta spolu nemôžu vykazovať.
Výkon pod kódom 62 sa nemôže vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi 1,4 až 8, 12, 13, 15a, 60,63, 101až 105, 140, 142 až 149e, 157, 158, 160, 160a až 160d, 164, 166, 173, 180, 181, 190 a 192, 360, 820, 821, 822, 825, 826, 950 až 955, 1200 až 1275c, 1531, 1551.
Výkon môžu vykazovať lekári špecializovanej starostlivosti v ambulanciách - pri cielenom vyšetrení alebo pri dispenzárnej prehliadke.
63Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie.
Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.
2. PRÍPLATKY PRI SŤAŽENOM VÝKONE
Pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti o
a) pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého,
b) dieťa vo veku do piatich rokov sa môže k výkonom pod kódmi 4 až 6, 8, 60,61, 62a63 vykazovať nasledujúci príplatok:
64Pri výkonoch pod kódmi 4až8.
65Pri výkonoch pod kódmi 61,62,63 a pri výkonoch v rádiológii a v rádioterapii.
66Pri výkone pod kódom 60.
67Príplatok u dieťaťa vo veku do piatich rokov pri výkonoch - odber krvi, injekcie, infúzie, transfúzie, infiltrácie, implantácie, odobratie sterov, punkcie a pri výkone očkovania.
U dieťaťa vo veku do piatich rokov sa nemôžu príplatky pod kódmi 64, 65, 66, 67 vykazovať aj z dôvodu veku a súčasne aj z dôvodu zdravotného postihnutia.
IV. PREDPISOVANIE, PÍSOMNÉ OZNÁMENIA, POTVRDENIA
Informácie, krátke potvrdenia, osvedčenia, správy vyhotovené predpísanou formou a na určených tlačivách.
Predvolávanie (objednávanie) pacienta alebo zasielanie dotazníkov pacientom sa nemôže vykazovať zdravotnej poisťovni. Vystavenie výmenného lístka na odborné vyšetrenie sa nemôže vykazovať, je súčasťou vyšetre-
71Vystavenie tlačiva Hlásenie choroby z povolania, hlásenie profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci, vystavenie potvrdenia o zistení choroby z povolania, potvrdenia o návšteve u lekára, u klinického logopéda alebo klinického psychológa a iné jednoduché potvrdenia, vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu, vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu, regresné hlásenie, správa alebo hlásenie o úraze.
Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje (napríklad zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovňa ako zdravotná poisťovňa a orgány činné v trestnom konaní).
71aHlásenie infekčných chorôb, onkologického ochorenia, hlásenie nežiaducich účinkov lieku, hlásenie potrans- fúznej reakcie.
71bKrátka správa lekára lekárskej služby prvej pomoci ošetrujúcemu lekárovi.
73Správa o chorobe len na osobitné vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na liečbu v zahraničí zdravotnej poisťovni členského štátu Európskej únie.
74Vystavenie lekárskeho nálezu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely
a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa osobitného predpisu; vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu, choroby z povolania alebo vystavenie bodového ohodnotenia na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,
b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,
c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,
d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu.
Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje (napríklad zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovňa ako zdravotná poisťovňa, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).
74aPrerokovanie vývoja obnovy pracovnej schopnosti.
Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje.
75aVystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť.
75bVystavenie potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium v zahraničí, potvrdenie pre potreby cudzineckej polície u osôb, ktoré majú priznaný štatút utečenca alebo sú na území Slovenskej republiky na základe medzištátnych dohôd (môže vykazovať lekár oddelenia pre cudzokrajné choroby).
Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje.
76Písomný rozpis diéty pri ťažkých poruchách výživy alebo pri poruchách látkovej výmeny zostavený špeciálne prejedného pacienta.
Pacientovi sa neúčtuje doplnenie už hotového štandardného rozpisu diéty. Výkon pod kódom 76 sa môže vykazovať pacientovi len raz vjednom prípade ošetrovania u toho istého pacienta a pri tom istom ochorení.
78Podrobná lekárska správa inému lekárovi v prípade, ak sa neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia (napríkladpriodchode pacienta doinéhoštátuapodobne).
79Vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetovýchjazykov alebo preklad správy zo svetovéhojazyka.
79aPoužívanie svetovéhojazyka pri komunikácii s pacientom.
V. PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ
Ak sú podľa časti V potrebné ďalšie zdravotné výkony, treba ich vykazovať podľa príslušných výkonov. Potrebné laboratórne vyšetrenia vykazuje pracovisko, ktoré ich vykonalo.
Pri výkonoch pod kódmi 100 až 105, 140, 142 až 149f, 157, 158, 159a, 159b, 159c, 160 sa nemôžu vykazovať výkony pod kódmi 12, 13, 15a, 60, 61, 62 a 63.
1. STAROSTLIVOSŤ V MATERSTVE
100Rady tehotnej žene v rámci starostlivosti o matku.
101Odber na vyšetrenie na stanovenie tehotnosti vrátane rád, prípadne odber na vyšetrenie choriongonado- tropínu (HCG).
102Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rád tehotnej o starostlivosti v gravidite vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnostiavýkonupodkódom101.
103Vyšetrenie a rady v priebehu gravidity s vyhodnotením výsledkov laboratórnych vyšetrení so zreteľom na riziká gravidity.
105Vyšetrenie a rady šestonedieľke v 6. až 8. týždni po pôrode, výkon sa môže vykazovať iba raz v súvislosti so šestonedelím.
108Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie, za každé vyšetrenie.
Pri fyziologickom priebehu tehotenstva možno vyšetrenie vykazovať najviac tri razy.
110Odobratie plodovej vody amniocentézou vrátane ultrazvukového vyšetrenia pred 21. týždňom tehotenstva.
111Príplatok k výkonu pod kódom 110 pre potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení prijeho ambulantnom vykonaní v ambulancii lekára.
112Odobratie plodovej vody amniocentézou vrátane ultrazvukového vyšetrenia od 21. týždňa tehotenstva.
113Príplatok k výkonu pod kódom 112 pre žiaducu predoperačnú starostlivosť a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení v ambulancii lekára.
116Amnioskopia.
117Tokografické vyšetrenie pred 28. týždňom gravidity pri podozrení na predčasný nástup pôrodnej činnosti alebo zhodnotenie tokolýzy.
118Externé kardiotokografické vyšetrenie (CTG). Výkon pod kódom 118 sa môže vykazovať za jeden deň aj v prípade dvojčiat a trojčiat, najviac dva razy.
120Vyšetrenie stredného prúdu moča na bielkoviny a cukor, ako aj mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu.
121Orientačné vyšetrenie moču na baktérie pomocou dôkazu nitritovou skúškou.
122Odobratie krvi zo žily na vykonanie vyšetrení v gravidite.
Potrebné laboratórne vyšetrenia môže vykazovať len pracovisko, ktoré ich vykonalo podľa časti Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (ďalej len „SVALZ").
2. PREVENTÍVNE PREHLIADKY DETÍ A DORASTU
V rámci určených termínov preventívnych prehliadok detí a dorastu nie sú zahrnuté predpísané očkovania, ktoré sa vykazujú osobitne, aj keď sa očkovanie kryje s termínom preventívnej prehliadky. Pri výkonoch pod kódmi 143 až 149f sa výkony pod kódmi 1205 a 1590 nemôžu vykazovať. Pri výkonoch pod kódmi 148c až 149f sa výkony pod kódmi 950 až 952 nemôžu vykazovať.
140Prvé vyšetrenie novorodenca. Výkon vykazuje lekár s príslušnou špecializáciou vrátane antropometrických vyšetrení, ak bol pôrod vedený ambulantne. Výkon pod kódom 140 nemôže vykazovať ten istý ošetrujúci lekár súčasne s výkonom pod kódom 142.
141Odber krvi na vyšetrenie TSH, na včasné rozpoznanie vrodenej hypotyreózy, ak bol pôrod vedený ambulant-
1421. preventívna prehliadka, bazálne vyšetrenie novorodenca. Výkon vykazuje lekár s príslušnou špecializáciou po prepustení novorodenca z ústavnej starostlivosti.
1432. preventívna prehliadka, vykazuje sa do 4. týždňa života. Výkon vykazuje lekár s príslušnou špecializáciou ako druhú preventívnu prehliadku v prvom mesiaci života podľa tohto zákona vrátane vyšetrenia psy- chomotorického vývinu dieťaťa a antropometrických meraní.
143a3. preventívna prehliadka sa vykazuje v5. až 7. týždni života (vrátane vyšetrenia psychomotorického vývinu dieťaťa a antropometrických meraní).
1444. preventívna prehliadka sa vykazuje v 8. až 10. týždni života (vrátane vyšetrenia psychomotorického vývinu dieťaťa a antropometrických meraní).
Pri výkonoch pod kódmi 140, 141, 142, 143, 143a a 144 sa výkon pod kódom 950 nemôže vykazovať.
1455. preventívna prehliadka sa vykazuje v 3.až4. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní).
145a6. preventívna prehliadka sa vykazuje v5.až6. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní).
1467. preventívna prehliadka sa vykazuje v7.až8. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní).
146a8. preventívna prehliadka sa vykazuje v9.až 10. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní).
146b9. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. až 12. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní).
146c10. preventívna prehliadka sa vykazuje v 18. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní).
Pri výkonoch pod kódmi 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c sa môže súčasne vykazovať výkon pod kódom 950.
14811. preventívna prehliadka sa vykazuje v 3. roku života (vrátane antropometrických meraní).
148a12. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. roku života (vrátane antropometrických meraní).
Pri výkonoch pod kódmi 148, 148a sa môže súčasne vykazovať výkon pod kódom 953.
148b13. preventívna prehliadka sa vykazuje v6. roku života alebo v 7. roku života, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku (vrátane antropometrických meraní).
148c14. preventívna prehliadka sa vykazuje v 9. roku života (vrátane antropometrických meraní).
14915. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. roku života (vrátane antropometrických meraní).
Pri výkone pod kódom 149 sav 11. roku života súčasne môže vykazovať aj výkon pod kódom 159b.
149a16. preventívna prehliadka sa vykazuje v 13. roku života (vrátane antropometrických meraní).
149b17. preventívna prehliadka sa vykazuje v 15. roku života vrátane antropometrických meraní).
149cVstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných odborných učilíšť (vrátane antropometrických meraní). Táto prehliadka sa vykazuje iba u žiakov, ktorí menia lekára všeobecnej starostlivosti. V prípade vyšetrenia lekárom so špecializáciou v odbore dorastové lekárstvo táto prehliadka zahŕňa aj posúdenie spôsobilosti na výkon povolania.
149dPreventívna prehliadka v 17. roku života dieťaťa. Ďalšie preventívne prehliadky sa vykazujú raz za 2 roky.
Pri výkone pod kódom 149d sav 17. roku života dieťaťa súčasne vykazuje a môže vykazovať aj výkon pod kódom 159b.
149ePrehliadka občanov pred predvolaním na odvodnú komisiu (vrátane antropometrických meraní). Lekárska prehliadka brancov pri odvodovom konaní sa nemôže vykazovať.
Pri výkonoch pod kódmi 143 až 149e sa výkony pod kódmi 1205 a 1590 nemôžu vykazovať.
149fPrehliadka zdravotne postihnutého dieťaťa. Tento výkon môže vykazovať lekár 12 mesiacov po vykonaní predchádzajúcej prehliadky.
Obsah preventívnych prehliadok u detí je uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti").
3. VČASNÁ DIAGNOSTIKA OCHORENIA U DOSPELÉHO
155Cytologické vyšetrenia sterov z porcia a z cervixu. Cytologické vyšetrenia na včasnú diagnostiku rakoviny sa vykazujú podľa výkonu pod kódom 155 aj pri stavoch po hysterektómii.
156Palpačné vyšetrenie prsníkov a regionálnych lymfatických uzlín. Výkon sa môže vykazovať, ak nieje súčasťou iného vykazovaného výkonu.
157Vyšetrenie na včasnú diagnostiku rakoviny u ženy vrátane rád, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút. (Anamnéza, inšpekcia a palpácia prsníkov, inšpekcia genitálií, vyšetrenie per rectum, nastavenie spekula, gynekologické vyšetrenie vrátane odberu výteru na cytologické vyšetrenie.) Potrebné odbery na hematologic- ké a biochemické vyšetrenie sa vykazujú osobitne. Výkony pod kódmi 155, 156a 157 môže vykazovať gynekológ. Kolposkopické vyšetrenie sa môže vykazovať ako výkon pod kódom 1070. Vyšetrenia sa vykazujú v rozsahu určenom v prílohe č. 2 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti.
158Vyšetrenie na včasné rozpoznanie ochorenia na rakovinu u muža vrátane rád. Vyšetrenia sa vykazujú v rozsahu určenom v prílohe č. 2 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Potrebné odbery na hematologické a biochemické vyšetrenie sa vykazujú osobitne. Výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore urológia.
159aPreventívne vyšetrenie na krv v stolici s použitím troch testovacích papierikov v rámci opatrení na včasnú diagnostiku ochorenia na rakovinu, dodatok k výkonu pod kódom 160. Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti vtedy, ak ho sám uskutočnil. Výkon sa môže vykazovať za celé preventívne vyšetrenie. Ak sa vyšetrenie vykonalo v laboratóriu, môže ho vykazovať laboratórium.
159bPreventívne vyšetrenie celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života a celkového cholesterolu a triacylglyce- rolov v 40. roku života. Okrem odberu sa vykazuje cielená anamnéza, posúdenie genetickej záťaže, posúdenie laboratórnych výsledkov v prípade pozitivity výsledkov, poučenie pacienta, vypísanie správy a odoslanie pacienta na ďalšie vyšetrenie a liečenie k lekárovi špecializovanej starostlivosti. Výkon vykazuje lekár všeobecnej starostlivosti. Laboratórne vyšetrenia celkového cholesterolu a triacylglycerolov enzýmovou metódou vykonanou na SVALZ pracovisku sa vykazujú samostatne podľa časti SVALZ.
160Základná preventívna prehliadka. Výkon obsahuje komplexné vyšetrenie v rámci základnej preventívnej prehliadky vrátane prehliadky v rámci prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Obsah vyšetrenia je zhodný s výkonom pod kódom 60. Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti.
K výkonu pod kódom 160 možno vykazovať výkony pod kódmi 160a, 160b, 160c, 160d podľa charakteru prehliadky s ohľadom na pracovné zaradenie zamestnanca. Výkon pod kódom 5702 pri výkone pod kódom 160 môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti vtedy, ak ho urobil a vyhodnotil. Jeho vykazovanie si vyžaduje odôvodnenie. Výkony pod kódmi 160a, 160b, 160c, 160d uhrádza zamestnávateľ, ako aj ostatné súvisiace výkony (odbery a SVALZ vyšetrenia).
160aPrehliadky študentov a pracovníkov vykonávajúcich práce, pri ktorých je riziko ohrozenia chorobou z povolania, priemyselnou otravou alebo iným poškodením zdravia (riziková práca). Škodliviny sú uvedené v Zozname chorôb z povolania; za každú prehliadku.
160bPrehliadky študentov a pracovníkov, u ktorých sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť.
160cPrehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti.
160dPrehliadky pracujúcich, ktorých činnosť môže ohroziť zdravie spolupracovníkov alebo obyvateľstva.
160fPrehliadka študentov na posúdenie zmeny pracovnej spôsobilosti.
160gPosúdenie vzniku choroby z povolania u študentov.
160hPrehliadky profesionálnych vojakov, policajtov a hasičov, 1-krát ročne. Ide o preventívne prehliadky nad rámec zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktoré uhrádza zamestnávateľ.
161Vyšetrenie a posúdenie chorého na konzultačnom dni na priznanie choroby z povolania.
163Vyšetrenie a včasné rozpoznanie hroziacej straty sebestačnosti u starých ľudí.
164Vyšetrenie pracovníka vykonávajúceho rizikové práce lekárom pracovného lekárstva.
164aVypracovanie návrhu preventívnych opatrení proti poškodeniu zdravia pri práci alebo proti vzniku choroby z povolania.
Môže vykazovať ošetrujúci lekár a lekár pracovného lekárstva. Výkony pod kódmi 164 a 164a uhrádza zamestnávateľ.
VI. ŠPECIFICKÉ VÝKONY
1. PRILOŽENIE OBVÄZOV
200Obväz s výnimkou rýchlych obväzov a sprejov, očných a ušných kvapiek, trojuholníkových šatiek, hotových náplastí alebo hotových kravatových obväzov na rany. Obväzy podľa výkonu pod kódom 200 sa nemôžu nevykazovať, keď slúžia na krytie rán, ktoré vznikli lekárskym výkonom pri tom istom ošetrení.
201Obväz hrudníka alebo Desaultov obväz s výnimkou obväzu pupka.
204Cirkulárny obväz hlavy, drieku, stabilizujúci obväz krku, ramenného alebo bedrového klbu alebo jednej končatiny cez najmenej dva klby ako obväz rany alebo na uvedenie končatiny do pokojného stavu, alebo kompresívny obväz, alebo zinkovo-glejový obväz.
206Spevňujúci náplasťový obväz malého klbu.
207Spevňujúci náplasťový obväz veľkého klbu.
207aSpevňujúci náplasťový obväz nohy, členka s fixáciou kolenného zhybu pri PEC (obväz prikladaný 3-krát týždenne do 6. - 8. týždňa) asi 20-krát.
208Škrobová alebo sadrová fixácia k obväzu ako dodatok k výkonom pod kódmi 201a 204.
210Malý dlahový obväz, aj ako núdzový obväz pri zlomeninách.
211Malý dlahový obväz pri opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy.
212Dlahový obväz so znehybnením najmenej dvoch veľkých klbov (lakťového, zápästného, členkového), aj ako núdzový obväz pri zlomeninách.
213Dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké zhyby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) pri opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy.
213aDlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez klby nohy, členka a kolena v pravouhlej fixácii na zabezpečenie an- tirotačnej polohy pri PEC (dlahový obväz ukladaný v 10-dňových intervaloch do termínu operácie v 20. - 24. týždni) 12 - 15-krát.
214Abdukčný dlahový obväz aj so škrobovou alebo sadrovou fixáciou.
217Napínací obväz.
217aTvarovanie termoplastickej dlahy na profil končatiny, prípadne hliníkových dláh.
218Napínací obväz s extenziou, klincovaním a drôtovaním.
225Sadrová rukavica, sadrový prst.
227Sadrová topánka.
228Sadrový dlahový obväz.
229Sadrový dlahový obväz pri opätovnomzaloženítejistej,nienovovytvorenejdlahy.
230Cirkulárny sadrový obväz, prípadne ako sadrová ochrana.
231Cirkulárny pohybový obväz kolena.
232Cirkulárny sadrový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké klby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok).
235Cirkulárny sadrový obväz krku, prípadne s ramenným popruhom vrátane opory pre hlavu.
236Cirkulárny sadrový obväz drieku.
237Sadrový dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké klby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok).
238Sadrový dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké klby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) pri opätovnom priložení tej istej, nie novovytvorenej dlahy.
239Sadrový obväz ramena a pleca alebo stehna a panvy (spika).
240Sadrové lôžko alebo podložka pod driek.
246Odňatie cirkulárneho sadrového obväzu.
247Zmena (napr. otvorenie, prestrihnutie, vsadenie dlahy, priloženie podpätku na chodenie, snímateľnej podoš- vy) cirkulárneho sadrového obväzu, ktorý nebol priložený v ten istý deň.
2. ODBER KRVI, INJEKCIE, INFÚZIE, TRANSFÚZIE, INFILTRÁCIE, IMPLANTÁCIE A ODOBRATIE STE- ROV
250aOdobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.
250bOdber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu.
250cSterilný odber venóznej krvi pri podozrení na vysoko infekčnú nákazu (napr. SARS, EBOLA) vrátane transportu v špeciálnom kontajneri.
251Odber arteriálnej krvi (otvorený odberový systém) punkciou artérie.
251aOdber arteriálnej krvi (uzavretý odberový systém) punkciou artérie. Pri podaní injekcie v rámci prvej pomoci (lekári všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, lekári rýchlej zdravotníckej pomoci, lekári lekárskej služby prvej pomoci) sa liečivo vykazuje osobitne. Liečivo, infúzny roztok alebo krvný prípravok, podané v rámci plánovaného liečebného procesu, nie sú započítané vo výkone podania injekcie, infúzie alebo transfúzie.
252Intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna injekcia.
252aOchranné očkovanie perorálnou vakcínou, napríklad proti poliomyelitíde.
252bOčkovanie.
Očkovacia látka nieje súčasťou výkonu pod kódmi 252a a 252b.
253Intravenózna injekcia.
254Intraarteriálna injekcia.
255Intraartikulárna injekcia.
256Injekcia do peridurálneho priestoru.
257Injekcia do subarachnoidálneho priestoru.
258Odobratie kapilárnej krvi.
260Zavedenie centrálneho cievneho katétra vrátane fixácie katétra a preväzu.
260aZavedenie katétra do periférnej cievy.
261Aplikácia liečiv injekciou do parenterálneho katétra. Podané liečivo nie je súčasťou výkonu pod kódom 261. Výkon pod kódom 261 sa nemôže vykazovať v súvislosti s anestéziou (narkózou) pri aplikácii anestetika, adjuvancií, antidota. Ak sa výkon pod kódom 261 v súvislosti s anestéziou (narkózou) vykazuje, treba uviesť liek.
265Naplnenie subkutánneho liekového rezervoára alebo kožného expandera alebo výplach porta, za každé ošetrenie.
266Intradermálna reflexná terapia (vyvolaním pupencov intradermálnym podaním roztoku, napríklad v Heado- vých zónach), prijednom ošetrení bez ohľadu na počet vpichov.
267Medikamentózne ošetrenie infiltráciou, za každé ošetrenie. Liečivo nieje súčasťou výkonu pod kódom 265.
270Subkutánna infúzia.
271Intravenózna infúzia v trvaní od 10do 30 minút.
272Intravenóznainfúzia v trvaní viac ako30minútvrátanevýmenyinfúznychfliaš.
Výkony pod kódmi 271 a 272 v súvislosti s anestéziou (narkózou) sa nemôžu vykazovať pri zavedení anestetík, anestetických adjuvancií a antidot. Pri vykazovaní výkonu pod kódom 272 v súvislosti s anestéziou (narkózou) sa uvádza aj liek.
274Intraarteriálna infúzia v trvaní od 10 do 30 minút.
275Intraarteriálna infúzia v trvaní viac ako 30 minút.
276Intravenózna injekcia, prípadne katétrom do pupočnej cievy u novorodenca.
277Infúzia do kostnej drene.
278Infúzia cytostatík v trvaní viac ako 90 minút. Cytostatiká podávané ambulantne v infúzii nie sú súčasťou výkonu.
279Infúzia cytostatík v trvaní viac ako šesť hodín. Cytostatiká podávané ambulantne v infúzii nie sú súčasťou výkonu. Pri trvale založenej kanyle alebo pri zavedenom katétri je výmena nádobky s infúziou súčasťou výkonov pod kódmi 270 až 279.
280Transfúzia krvného prípravku vrátane skúšky kompatibility a znášanlivosti.
281Transfúzia krvného prípravku u novorodenca vrátane skúšky kompatibility a znášanlivosti.
282Transfúzia každého ďalšieho krvného prípravku v nadväznosti na výkony pod kódom 280 alebo 281 vrátane skúšky kompatibility a znášanlivosti.
285Odber krvi zo žily, najmenej 200 ml krvi.
286Reinfúzia, najmenej 200 ml vlastnej krvi alebo vlastnej plazmy.
289Jednorazové zaučenie pacienta na liečbu oxygenátorom v domácom liečení. Vo výkone pod kódom 289 nie je zahrnutý oxygenátor, ktorý sa uhrádza z finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
290Infiltrácia prostriedkov na spevnenie tkanív.
291Implantácia depotných hormonálnych preparátov.
292Intrapleurálna aplikácia cytostatík. Cytostatiká podávané ambulantne nie sú súčasťou výkonu.
293Intraperitoneálna aplikácia cytostatík. Cytostatiká podávané ambulantne nie sú súčasťou výkonu.
294Očistná klyzma.
295Sondáž a (alebo) katetrizácia fistúl alebo chybne vytvorených ciest, systémov ciest alebo dutín, prípadne aj lokálna injekcia alebo instilácia.
297Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na cytologické vyšetrenie, prípadne aj fixácia vrátane nákladov.
298Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na mikrobiologické vyšetrenie, prípadne aj fixácia vrátane nákladov. Výkony pod kódmi 157, 161, 167, 297 a 298 sa viackrát súčasne nemôžu vykazovať.
299aOdber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazi- tologické vyšetrenie.
299bOdber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a para- zitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení na infekčné ochorenie vrátane dezinfekcie.
3. PUNKCIE
Punkcia zahŕňa povrchovú dezinfekciu kože, evakuáciu obsahu, intraartikulárnu aplikáciu liečiva a sterilné krytie. Liečivo nieje súčasťou výkonu. Pri punkcii sa nemôže vykazovať lokálna anestézia. Biopsia zahŕňa dezinfekciu kože, vlastnú punkciu, odber tkaniva, jeho spracovanie a sterilné krytie. Drenáž zahŕňa dezinfekciu kože, vlastnú punkciu, evakuáciu obsahu a sterilné krytie.
300Punkcia malého klbu.
301Punkcia lakťového alebo kolenného klbu.
302Punkcia ramenného alebo bedrového klbu.
303Punkcia lymfatickej uzliny tenkou ihlou s aspiráciou.
303aPunkcia cysty, ganglia, serómu, hygrómu, hematómu alebo abscesu.
305Punkcia likvorového priestoru a odberu likvoru na vyšetrenie.
306Punkcia pľúc, prípadne kaverny pľúc.
307Punkcia brušnej dutiny.
308Punkcia pleurálneho priestoru, prípadne odobratie tkaniva z pleury.
310Punkcia osrdcovníka pod echokardiografickou kontrolou. Výkon môže vykazovať kardiológ a kardiochirurg.
311Punkcia kostnej drene s aspiráciou drene.
311aOdber kostnej drene pre autológnu a alogénnu transplantáciu.
312Trepanobiopsia s odobratím vzorky kostnej drene.
314Punkcia prsníka, štítnej žľazy, slinnej žľazy alebo testes,jednostranne.
315Punkcia pečene, sleziny, pankreasu, obličky alebo prostaty.
316Punkcia Douglasovho priestoru.
317Punkcia tumoru adnexov, prípadne aj punkcia Douglasovho priestoru.
318Punkcia močového mechúra alebo hydrokély.
Ak lekár s inou špecializáciou ako rádiológ vykazuje výkony pod kódmi 314 až 318 s použitím niektorých modalít uplatňovaných v rádiológii (skiaskopia, USG, CT, nMr), môže vykázať tento výkon z časti SVALZ.
4. NÁHLE OPATRENIA
320Umelé dýchanie (napríklad z úst do úst, dýchanie vakom, dýchanie aparátom).
321Umelé dýchanie a extratorakálna tlaková masáž srdca.
322Ústna a nasotracheálna intubácia.
323Otvorenie horných dýchacích ciest koniotómiou, koniopunkciou, prípadne aj endotracheálnou intubáciou.
325Elektrokardioskopia v akútnom prípade.
326Extratorakálna elektrodefibrilácia a (alebo) transezofageálna elektrodefibrilácia a (alebo) stimulácia srdca.
330Výplach žalúdka žalúdkovou sondou.
331Tamponáda balónovou sondou pri krvácaní varixov ezofágu a (alebo) varixov fundusu.
332Inhalácia kyslíka vrátane inhalovaného kyslíka, za každých 30 minút.
Všetky uvedené výkony môžu vykazovať v prípade potreby aj lekári rýchlej zdravotnej pomoci.
333Hyperbarická oxygenoterapia - jeden pacient vo veľkej komore pri vitálnej liečbe za 2 hodiny.
334Hyperbarická oxygenoterapia - jeden pacient vo veľkej komore pri plánovanej liečbe za 2 hodiny.
5. PROKTOLÓGIA
360Digitálne vyšetrenie konečníka, prípadne aj prostaty. Výkon pod kódom 360 sa nevykazuje popri výkonoch pod kódmi 1 až 8, 12, 13, 15a, 60 až 63, 101 až 105, 157, 162 až 164.
361Proktoskopia.
362Leptanie v konečníku.
363Digitálne vyprázdnenie konečníka.
364Repozícia análneho slizničného prolapsu.
365Repozícia prietrže konečníka.
366Nekrvavé rozšírenie sfinktera konečníka.
367Odstránenie cudzích telies z konečníka.
368Análne vyšetrovanie dilatačným spekulom.
370Incízia perianálnej trombózy vrátane expresie trombu, prípadne aj šitie alebo zavedenie drenážnej nite do análnej fistuly.
371Obliterácia a (alebo) operatívne odstránenie hemoroidálnych uzlov alebo odstránenie análnych polypov vrátane digitálneho vyhmatania, proktoskopie a prípadne leptania.
372Operatívne odstránenie hypertrofických cirkumanálnych kožných záhybov a (alebo) excízie perianálnych trombóz.
373Ošetrenie hemoroidovjednou ligatúrou vrátane proktoskopie.
374Kryochirurgický zásah v oblasti konečníka.
375Elektrokoagulácia v oblasti konečníka.
6. ANESTÉZIOLOGICKÉ VÝKONY
Nasledujúce znenie výkonov platí, ak z uvedeného nevyplýva inak, pre lokálnu anestéziu, celkovú anestéziu pri diagnostických alebo liečebných zásahoch a pre bolestivé ošetrenie. Pri primárnom použití viacerých spôsobov celkovej anestézie a lokálnej anestézie sa spoločne započítava len najvyššie hodnotený výkon.
Popri anestéziologických výkonoch sa výkony pod kódmi 40 a 41 nemôžu vykazovať. Výkony pod kódmi 400, 406, 410 a 267 môže vykazovať aj lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo. Výkony pod kódmi 400,406,410,415, 423 môže vykazovať aj odborný lekár s príslušnou špecializačnou kvalifikáciou.
400Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka a (alebo) bubienkovej dutiny alebo močovej rúry a (alebo) močového mechúra a (alebo) povrchová anestézia rohovky, spojovky a (alebo) povrchová anestézia pokožky. Uvedený výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, otorinola- ryngológ, oftalmológ, urológ, stomatochirurg.
401Povrchová anestézia orofaryngu alebo hltana alebo hrtana a (alebo) bronchiálnej oblasti. Tento výkon môže vykazovať otorinolaryngológ, pneumológ, hrudný chirurg alebo chirurg.
406Infiltračná anestéziajednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml.
407Infiltračná anestéziajednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve viac ako 5 ml. Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborov, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní.
410Lokálna anestézia pri bolestivom ošetrení, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborností, ktoré sú oprávnené uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní.
415Lokálna anestézia jedného alebo viacerých malých stavcových zhybov, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa špecializač- ných náplní.
421Zvodná anestézia prsta na ruke alebo nohe.
422Zvodná anestézia nervu alebo ganglia na spodine lebky alebo retrobulbárna anestézia. Výkon môže vykazovať neurochirurg, oftalmológ, anesteziológ.
423Alkoholizácia periférnych vetiev trojklaného nervu. Výkon môže vykazovať neurológ, neurochirurg a algezio- lóg.
60aKomplexné predoperačné vyšetrenie vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa. Výkon pod kódom 60a sa nemôže vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi 60, 62 a 63. Výkon možno vykazovať iba raz v rámcijednej operácie.
Kritériá na stanovenie úhrady výkonov:
1. Ak sa operačný alebo neoperačný výkon plne uhrádza z verejného zdravotného poistenia, vykazuje sa týmto spôsobom aj anestetická starostlivosť.
2. Ak operačný alebo neoperačný výkon čiastočne uhrádza pacient, takým spôsobom sa uhrádza aj aneste- tická starostlivosť.
3. Ak sa výkon operačnej alebo neoperačnej povahy realizuje na základe zmluvného pripoistenia, rovnakým spôsobom sa uhrádza aj anestetická starostlivosť.
4. Ak výkon operačnej alebo neoperačnej povahy uhrádza v plnej výške pacient, uhrádza v plnej výške aj anestetickú starostlivosť.
Pri vykonaní príslušného výkonu anestézie sa môže vykazovať príslušný kód anestézie, pričom súčasťou výkonu je nutná príprava pred anestéziou, ako aj najviac 15 minút budenia po anestézii za jednotný čistý čas anestézie dojednej hodiny trvania.
Ak čistý čas anestézie prekročí 1 hodinu, pripočíta sa bodové hodnotenie za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie, ak nieje uvedené inak.
Vo výkone anestézií sú zahrnuté: premedikácia, príprava pacienta na anestéziu, zavedenie snímačov, intravenózne prístupy, náhradné diely, údržba, opravy kalibrácie, filtre, sterilizácia, dezinfekcia, cena kyslíka, vzduchu, N20 a poanestetická starostlivosť do15 minút od ukončenia anestézie.
Vo výkone anestézie nie sú zahrnuté: anestetiká, infúzie, svalové relaxanciá, antidotá, iné lieky, séra, očkovacie látky, krv a krvné deriváty, spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál. Ďalšie výkony súvisiace s podávaním anestézie detským a rizikovým pacientom sú jednorazové bez ohľadu na dlžku výkonu. Poanestetic- ká starostlivosť sa môže vykazovať len v prípade, že bola vykonaná anestéziológom alebo sestrou v zobúdzacej izbe v trvaní maximálne 2 hodiny od ukončenia anestézie.
80Celková intravenózna anestézia do 30 minút trvania výkonu. Anestetický výkon, ktorého čistý čas anestézie nepresiahol 30 min. Anestetiká, analgetiká alebo iné látky používané v anesteziológii sa aplikujú výhradne intravenóznym spôsobom bez použitia svalových relaxancií, intubácie a riadenej umelej ventilácie pľúc. Je prípustné aplikovať kyslík a vzduch inhalačne, nie však iné plynné (inhalačné) anestetiká a N2O.
81Celková intravenózna anestézia nad 30 minút trvania výkonu (TIVA- totálna intravenózna anestézia) bez použitia svalových relaxancií. Anastetiká, analgetiká alebo iné látky používané v anesteziológii sa aplikujú výhradne intravenóznym spôsobom bez použitia svalových relaxancií, intubácie a riadenej umelej ventilácie pľúc - UVP. Je prípustné aplikovať kyslík a vzduch inhalačne, nie však iné (inhalačné) anestetiká a N2O.
81aCelková intravenózna anestézia nad 30 minút trvania výkonu (TIVA - totálna intravenózna anestézia) bez použitia svalových relaxancií. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
82Totálna intravenózna anestézia (TIVA) bez časového obmedzenia s použitím svalových relaxancií, intubáciou a UVP. TIVA s použitím ľubovoľného intravenózneho anestetika, analgetika, svalových relaxancií, pričom sa môže aplikovať zmes kyslíka a vzduchu inhalačne, nie však N20 alebo inhalačné anestetikum.
82aTotálna intravenózna anestézia (TIVA) bez časového obmedzenia s použitím svalových relaxancií, intubáciou a UVP. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
83Inhalačná anestézia (maskou, endotracheálnou kanylou a podobne). Použitie výhradne inhalačnej anestézie, t. j. bez použitia i. v., i. m. alebo rektálnych aplikačných foriem úvodu anestézie, t. j. použitie len plynných anestetík aj na úvod anestézie, aj na vedenie anestézie.
83aInhalačná anestézia (maskou, endotracheálnou kanylou a podobne). Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
84Intramuskulárna alebo rektálna anestézia bez použitia inhalačných anestetík. Anestézia spravidla jednorazovým podaním anestetika (i. m., per rectum), bez intubácie, relaxácie a UVP, bez inhalačných anestetík vrátane N20, prípustnéje podávanie kyslíka. Vykazuje sa maximálne 1 hodina výkonu.
85Celková, kombinovaná anestézia aplikovaná maskou (bez intubácie). Celková anestézia s ľubovoľným spôsobom úvodu (i. v., i. m. a podobne) s ľubovoľnými inhalačnými anestetikami a analgetikami aplikovaná maskou, nie intubačne.
85aCelková, kombinovaná anestézia aplikovaná maskou (bez intubácie). Bodové hodnotenie za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
86Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou. Celková anestézia s ľubovoľným spôsobom úvodu (i. v., i. m. a podobne) s ľubovoľnými inhalačnými anestetikami a analgetikami, aplikovaná endotracheálnou kanylou, ale bez použitia svalových relaxancií a UVP.
86aCelková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
87Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím svalových relaxancií a UVP. Kombinovaná celková anestézia s ľubovoľným spôsobom úvodu (i. v., i. m. a podobne) s ľubovoľnými inhalačnými anestetikami a analgetikami aplikovaná endotracheálnou kanylou, s použitím svalových relaxan- cií a UVP.
87aCelková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím svalových relaxancií a UVP. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
88Spinálna anestézia. Jednorazové podanie anestetika a iných liečiv (analgetík a podobne) do spinálneho kanála ihlou vrátane i. v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík.
88aSpinálna anestézia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
89Epidurálna anestézia vrátane kaudálnej anestézie. Jednorazové podanie anestetika a iných liečiv (analgetík a podobne) do epidurálneho priestoru ihlou vrátane i. v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomi- metík.
89aEpidurálna anestézia vrátane kaudálnej anestézie. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
90Spinálna anestézia s použitím katétra, kontinuálna spinálna anestézia s použitím katétra alebo kombinovaná spinálna a epidurálna anestézia s použitím katétra, alebo epidurálna anestézia s použitím katétra. Zavedenie katétra do spinálneho kanála na podávanie anestetík a iných liečiv (analgetík a podobne) alebo kombinovaná anestézia s použitím jednorazovej aplikácie anestetika do spinálneho kanála a do epidurálneho priestoru špeciálnym setom. Epidurálna anestézia aplikovaná katétrom vrátane i. v. podávania roztokov v prípade potreby sympatomimetík.
90aSpinálna anestézia s použitím katétra, kontinuálna spinálna anestézia s použitím katétra alebo kombinovaná spinálna a epidurálna anestézia s použitím katétra, alebo epidurálna anestézia s použitím katétra. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anes-
91Blokáda nervového pletenca alebo periférneho nervu. Jednorazové podanie anestetika iných liečiv (analgetík a podobne) k nervovému pletencu spravidla ihlou vrátane lokalizačnej diagnostiky neurostimulačným prístrojom vrátane i. v. podávania roztokov, v prípade potreby sympatomimetík.
91aBlokáda nervového pletenca alebo periférneho nervu. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
92Kombinovaná zvodová anestézia (epidurálna-spinálna spravidla aplikovaná katétrom) s celkovou anestéziou, relaxáciou a UVP. Aplikácia lokálneho anestetika epidurálnym (intrathekálnym) katétrom v kombinácii s celkovou anestéziou.
92aKombinovaná zvodová anestézia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
93Analgosedácia. Farmakologické utlmenie pacienta podrobujúceho sa operačnému alebo neoperačnému výkonu do takej miery, aby nevnímal podnety z okolia, pričom neupadá do anestézie, t. j. úplne nestráca vedo-
93aAnalgosedácia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
94Standby analgézia pri výkone iného lekára. Rozumie sa ňou prítomnosť anestetického tímu pri výkone iného lekára, pričom anesteziológ dohliada na vitálne funkcie pacienta - prípadne ho monitoruje, podáva infúzie a potrebné lieky, zvyčajne nie však sedatíva, anestetiká a analgetiká a podobne. V prípade potreby podávať analgetiká alebo sedatíva sa činnosť hodnotí ako analgosedácia.
94aStandby analgézia pri výkone iného lekára. Uvedené bodové hodnotenie za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času.
95Blokáda nervového pletenca so zavedením katétra na kontinuálne podávanie anestetika. Podanie anestetika a iných liečiv (analgetík a podobne) k nervovému pletencu zvyčajne katétrom, ktorýje k pletencu vopred zavedený vrátane lokalizačnej diagnostiky neurostimulačným prístrojom vrátane i. v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík.
95aBlokáda nervového pletenca so zavedením katétra na kontinuálne podávanie anestetika. Uvedené bodové hodnotenieje za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
95bBlokáda niektorého nervu/nervov. (Rozumie sa selektívna blokáda niektorého nervu/nervov jednorazovým podaním anestetika alebo aplikácia katétra s opakovaným podávaním anestetika k nervu).
95cBlokáda niektorého nervu/nervov. Uvedené bodové hodnotenieje za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
96Anestézia i. v. aplikáciou anestetika podľa Biera. Aplikácia lokálneho anestetika, prípadne iných liečiv (anal- getík a podobne) do venózneho systému na hornej alebo dolnej končatine - po jej odkrvení a zastavení cirkulácie stiahnutím prívodnej artérie. Maximálna doba aplikácie je do 50 min. Minimálna doba nedokrvenia pri použití Mesocainuje 20 min.
Ďalšie výkony súvisiace s podávaním anestézie.
97Podanie anestézie u detí do 5 rokov. Príplatok pri akomkoľvek anestetickom výkone, ak bola anestézia aplikovaná u dieťaťa do 5 rokov veku. Vykazuje sajednorazovo bez ohľadu na dlžku anestézie.
97aPodanie anestézie pacientom s ASA 3-5. Príplatok k anesteziologickému výkonu u pacientov ohodnotených ASA skóre 3-5. Vykazuje sajednorazovo bez ohľadu na dlžku anestézie.
97bPodanie anestézie pacientom s ASA 4 - 5 E. Príplatok k anesteziologickému výkonu u pacientov ohodnotených ASA skóre 4 - 5, ak bol výkon klasifikovaný ako neodkladný (E-emergency). Vykazuje sajednorazovo bez ohľadu na dlžku anestézie.
97cPoanestetická starostlivosť na zobúdzacích izbách. Zahŕňa komplexnú starostlivosť v bezprostrednom pooperačnom období, ktorú vykonáva anesteziológ alebo anestetická sestra až do doby stabilizácie vitálnych funkcií a návratu protektívnych reflexov v maximálnej dlžke trvania 2 hodín od ukončenia anestézie.
7. OPERÁCIE BEZ DEFINÍCIE VÝKONU
Ak sa vykazuje operačný výkon, ktorý nie je uvedený v cenovom opatrení a v zozname zdravotných výkonov, môže sa vykonaný operačný výkon vykazovať podľa niektorého z nasledujúcich kódov. V závislosti od dĺžky operačného času, ako aj od personálneho, prístrojového vybavenia a špeciálneho inštrumentária sa môže vykazovať aj dodatok k príslušnej operačnej kategórii podľa výkonov pod kódmi 98a až 98d, pričom pri kategóriách I a IV sa vyžaduje splnenie troch kritérií a pri kategóriách II a III najmenej dvoch z troch uvedených kritérií. Za trvanie operácie sa pokladá čas vlastného operačného výkonu.
98aKategória I - trvanie operácie viac ako 30 minút, nevyhnutná asistencia, štandardné inštrumentárium špecifické pre odbor.
98bKategória II - trvanie operácie viac ako 1 hodinu, asistencia lekára je nevyhnutná, použitie špeciálneho inštrumentária špecifického pre odbor alebo osobitné náklady.
98cKategória III - trvanie operácie viac ako 2 hodiny, asistencia viacerých lekárov je nevyhnutná, použitie špeciálneho inštrumentária špecifického pre odbor alebo osobitné náklady.
98dKategória IV - trvanie operácie viac ako 3 hodiny a 30 minút, asistencia viacerých lekárov je nevyhnutná, použitie špeciálneho inštrumentária špecifického pre odbor alebo osobitné náklady.
Pri vykazovaní uvedených operačných výkonov pod kódmi 99a až 99b je potrebné indikácie a operačný postup predložiť na určenom formulári ako podklad na zúčtovací doklad o ošetrovaní.
ŠPECIALIZOVANÁ ČASŤ
VII. ALGEZIOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore algeziológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV. a VI., podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.
265Naplnenie subkutánneho liekového rezervoára alebo kožného expandera alebo výplach porta, za každé ošetrenie.
510Cielená odborná inštruktáž - oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých zariadení a prístrojov.
562Elektroanalgézia TENS - 10-krát.
568Priloženie prísaviek, baniek alebo použitie prísavkového aparátu, zajedno ošetrenie.
578Laseroterapia (liečebné využitie lasera). Môže vykazovať len lekár s osvedčením.
653Transkutánne meranie parciálneho tlaku kyslíka na končatinách v pokoji, prípadne aj po provokačnom teste. Môže sa vykazovať lenjedenkrát za deň ujedného pacienta.
2001Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany.
2006Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany, prípadne pri viacnásobnom ošetrení.
VIII. DETSKÉ LEKÁRSTVO
Lekári v špecializačnom odbore pediatria môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV. a VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Lekári všeobecnej starostlivosti o deti a dorast môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., V. -2. časť a VI., podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.
950Vyšetrenie psychomotorického vývinu dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike, k reči a k sociálnym vzťahom podľa štandardnej stupnice vrátane dokumentácie. Pri výkone pod kódom 950 nemožno výkony pod kódmi 951a 952 započítať.
951Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami zodpovedajúcimi veku (vnímavosť, sedenie, lezenie, chôdza) u dojčaťa podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou; po výkone pod kódom 950, za každý vyšetrovací postup.
952Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo sociálny vek) u batoliat podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou; po výkone pod kódom 950, za každý vyšetrovací postup.
953Vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo sociálny vek) u dieťaťa predškolského veku podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou; za každý vyšetrovací postup. Pri výkonoch pod kódmi 952 a 953 sa výkony pod kódom 1531 nemôžu vykazovať.
955Vyšetrenie motorického vývinu so skúškou polohovej reakcie (Vojtova reakcia, trakčný pokus, pokus zavesenia hlavy podľa Peipera-Isberta, pokus zavesenia hlavy podľa Collisa, Landauova reakcia, axilárny zá- vesový pokus) u dojčaťa alebo batoľaťa vrátane dokumentácie. Pri výkone pod kódom 955 sa výkon pod kódom 950 nemôže vykazovať. Výkon pod kódom 955 môže vykazovať aj lekár špecializovanej starostlivosti so špecializáciou v odbore pediatria a dorastové lekárstvo, detský neurológ, detský psychológ a detský rehabilitačný lekár. Výkon pod kódom 955 sa nemôže vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi 142 a 143.
960Funkčná vývinová terapia pri výpadkoch motoriky, senzoriky, v oblasti reči a (alebo) v sociálnych vzťahoch ako jednotlivé vyšetrenie, za každé vyšetrované dieťa.
961Funkčná vývinová terapia pri zistení výpadku motoriky, senzoriky, v rozsahu reči a (alebo) sociálnom vzťahu ako skupinové vyšetrenie (do troch pacientov), za každého pacienta zúčastneného na skupinovom vyšetrení.
965Systematické senzoromotorické cvičné vyšetrenia funkčných porúch CNS alebo periférneho nervového systému, alebo vrodených či získaných chybných držaní kostrového systému (napríklad terapia podľa Bobatha, Vojtu, Frostiga, Kabáta, Kipharta) ako jednotlivé ošetrenie dojčaťa alebo batoľaťa, prípadne zapojením sprevádzajúcej osoby (osôb) do procesu, za každé cvičné vyšetrenie.
970Potný test k diagnostike mukoviscidózy so stimuláciou sekrécie potu, v odôvodnených prípadoch aj na stanovenie obsahu elektrolytov pomocou merania odporu.
976Štádium sexuálnej maturácie podľa Tannera, používa sa len u dispenzarizovaných detí.
IX. GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO
Lekári v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., V. -1. a 3. časť, časť VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 2000, 2001, 2002 a 2141.
12dPoužitie a vyhodnotenie dotazníka alebo písomného testu vrátane depistážneho testu pri jednom ošetrení sa môže vykazovať iba 1-krát.
63aKontrolné zhodnotenie prebiehajúcej liečby pacientky bez gynekologického fyzikálneho vyšetrenia.
1020Vyšetrenie rodičky s plánovaním vedenia pôrodu. Pri výkone pod kódom 1020 sa výkony pod kódmi 4, 5, 6,8, 60 až 63 a 103 nemôžu vykazovať.
1070Kolposkopia. Výkon pod kódom 1070 sa môže vykazovať pri výkonoch s kódmi 60, 62, 63 a 157.
1080Odstránenie cudzieho telesa z pošvy dieťaťa.
1081Vaginoskopia u dieťaťa alebo pri vaginálnej stenóze.
1084Elektrodiatermokoagulácia alebo kryonizácia portia a (alebo) kryochirurgický zásah v oblasti vagíny a (alebo) vulvy.
1084aElektrodiatermokoagulácia alebo kryonizácia portia a (alebo) kryochirurgický zásah v oblasti vagíny a (alebo) vulvy u dieťaťa.
1088Úprava polohy maternice vložením pesaru.
1090Naloženie alebo výmena pesaru, v prípade potreby okluzívneho pesaru z terapeutických dôvodov (descen- sus, prolaps a podobne).
1091Naloženie alebo výmena intrauterinného telieska zo zdravotných dôvodov.
1091aNaloženie alebo výmena intrauterinného telieska na vlastnú žiadosť.
1092Odstránenie intrauterinného telieska.
1104Abrázia dutiny maternice a krčku maternice, v prípade potreby s odstránením polypov alebo cudzích telies, v prípade potreby aj príprava tkanivového materiálu na histologické vyšetrenie.
1105Získanie bunkového materiálu z dutiny maternice a príprava na cytologické vyšetrenie vrátane nákladov.
1107Lokálne ošetrenie v pošve.
1131Odstránenie cerclagee.
1. REGULÁCIA FERTILITY
165Rady v rámci prípravy na počatie, prípadne so zainteresovaním partnera.
166Rady v rámci prípravy na počatie, prípadne so zainteresovaním partnera vrátane anamnézy a gynekologického vyšetrenia, prípadne aj naordinovanie antikoncepčného prostriedku. Pri výkonoch pod kódmi 165 a 166 sa nemôžu vykazovať výkony pod kódmi 1 až 8, 13, 60 až 63.
167Odobratie a fixácia sterového materiálu na cytologické vyšetrenie z porcia a z cervixu vrátane nákladov.
168Odber na mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu - steru z pošvového sekrétu, prípadne z cervikálne- ho sekrétu.
168aOdčítanie onkocytologického steru.
168bCytologické vyšetrenie endometria.
168cAminový test na BV.
168dLokálne ošetrenie, výplach pošvy.
169Odber a mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu steru z pošvového sekrétu, prípadne z cervikálneho sekrétu.
169aOdobratie a príprava sterového materiálu na vyšetrenie mikróbneho pošvového obrazu (MOP).
178Kontrola ultrazvukom najskôr za 8 dní, najneskôr za 14 dní po aplikácii vnútromaternicového telieska (IUT).
180Lekárska rada o metódach, rizikách a následkoch sterilizácie zo zdravotných dôvodov, ako aj o alternatívnych opatreniach na zabránenie počatia vrátane vyšetrenia a odporúčania vhodnej operačnej metódy.
180aLekárska rada o metódach, rizikách a následkoch sterilizácie na vlastnú žiadosť, ako aj o alternatívnych opatreniach na zabránenie počatia vrátane vyšetrenia a odporúčania vhodnej operačnej metódy.
1184Vyšetrenie spermií, prípadne aj hodnotenie a zistenie ich počtu.
1192aVýkon asistovanej reprodukcie,jeden cyklus pred odberom oocytov.
1192bVýkon asistovanej reprodukcie,jeden cyklus s odberom oocytov k in vitro fertilizácii, bez prenosu embryí.
1192cVýkon asistovanej reprodukcie,jeden komplexný cyklus s prenosom embryí.
2. PRERUŠENIE TEHOTENSTVA
190Rada v súvislosti s prerušením tehotenstva zo zdravotných dôvodov o lekársky významných hľadiskách pri prerušení tehotenstva vrátane gynekologického vyšetrenia, odberu a vyhodnotenia imunologicko-tehoten- ského testu.
190aRada v súvislosti s prerušením tehotenstva na vlastnú žiadosť o lekársky významných hľadiskách pri prerušení tehotenstva vrátane gynekologického vyšetrenia, odberu a vyhodnotenia imunologicko-tehotenského testu.
Pri výkonoch pod kódmi 190 a 190a sa výkonypod kódmi 1 až4,8, 12, 13, 15a, 60 až 63, 101 nemôžu vykazovať.
191USG vyšetrenie na stanovenie dlžky tehotenstva predjeho prerušením.
192Klinické vyšetrenie pred narkózou a (alebo) operatívnym výkonom pri prerušení tehotenstva. Pri výkone pod kódom 192 sa výkony pod kódmi 4 až 8, 13, 15a, 60, 62, 63 nemôžu vykazovať.
193Kombinovaná narkóza s maskou na prerušenie gravidity v trvaní do 30 minút. Výkon pod kódom 193 môže lekár poskytujúci narkózu vykazovať len vtedy, ak poskytoval narkózu počas celého trvania výkonu. Operatér tento výkon vykazovať nemôže.
194Príplatok k výkonu pod kódom 193 pri ambulantnom vykonaní.
195Vykonanie interrupcie, ktorá nie je v rozpore s predpismi, pred 12. týždňom gravidity, prípadne s rozšírením maternicového hrdla vrátane preverenia indikácie.
196Príplatok k výkonu pod kódom 195 za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení pri ambulantnom vykonaní lekárom v ambulancii.
197Vykonanie interrupcie neodporujúcej predpisom po 12. týždni tehotenstva, prípadne s rozšírením maternicového hrdla a (alebo) intracervikálnou alebo vaginálnou aplikáciou prostaglandínu vrátane preverenia indikácie.
Pri výkonoch pod kódmi 195 alebo 197 sa výkony pod kódmi 1 až 11, 13, 165, 166, 180 a 190 nevykazujú.
198Príplatok k výkonu pod kódom 197 za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení pri ambulantnom vykonaní lekárom v ambulancii.
199Dozor v postnarkotickej fáze budenia v trvaní najmenej 15 minút v nadväznosti na výkon pod kódom 193 až po stabilizáciu vitálnych funkcií vrátane záverečného vyšetrenia. Výkon pod kódom 199 môže vykazovať len lekár, ktorývýkon pod kódom 193 urobil, a nie operatér.
X. LEKÁRSKA GENETIKA
Lekári v špecializačnom odbore lekárska genetika môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV. a časť VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.
171Genetická konzultácia v rámci plánovania rodiny pri podozrení na genetické riziko.
172Dôkladný písomný genetický posudok s vyjadrením familiárnej prognózy.
173Genetický posudok s rodinnou a individuálnou anamnézou, ako aj podrobný rozbor genetických rizík vrátane somatického vyšetrenia a (alebo) odobratia materiálu na laboratórne genetické vyšetrenie a vyhotovenia posudku a písomného oznámenia.
Výkony pod kódmi 171 až 173 sa v prípade porady s oboma partnermi vykazujú len 1-krát. Pri výkonoch pod kódmi 171 až 173 sa výkony pod kódmi 4, 8, 60 až 63 nevykazujú. Výkon pod kódom 173 nemožno vykazovať spolu s výkonom pod kódom 171.
XI. VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO
Lekári v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV. a VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.
600Monitorovanie základných funkcií krvného obehu s plynulým alebo prerušovaným meraním krvného tlaku a (alebo) s plynulým alebo prerušovaným meraním pulzu vrátane dokumentácie. Jednotlivé meranie krvného tlaku a pulzu sa nemôže vykazovať podľa výkonu pod kódom 600, ale podľa výkonu pod kódom 4a aje súčasťouvýkonov podkódmi4až 6,8, 60až63.
603aVyhodnotenie EKG v prípade, že odborný lekár s príslušnou špecializáciou EKG len vyhodnotí. Nejde o automatické prístrojové vyhodnotenie.
614Počítačové spracovanie echokardiografického alebo Dopplerovho záznamu.
730Zavedenie trvalej žalúdkovej sondy na enterálnu výživu.
741Gastroskopia a (alebo) parciálne vyšetrenie dvanástnika, prípadne aj ezofagoskopia, probatórna excízia, punkcia; pri gastroskopii aj (alebo) potvrdenie ureázy vrátane nákladov.
755Rektoskopia, prípadne aj excízia tkaniva a (alebo) punkcia.
XII. KARDIOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore kardiológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV. a VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 600, 603a, 614.
617Jednodimenziálne echokardiografické vyšetrenie Dopplerovou metódou vrátane vyšetrenia s cw-Dopple- rovou a frekvenčnou spektrálnou analýzou s obrazovou dokumentáciou.
620Kontrolajednodutinového kardiostimulátora.
620aKontrola dvojdutinového kardiostimulátora.
621Kontrola a programovaniejednodutinového kardiostimulátora.
622Kontrola a programovanie dvojdutinového kardiostimulátora.
623Kontrola a programovanie biventrikulárneho kardiostimulátora alebo kardiostimulátora pre manažment ta- chykardia.
625Kontrola ICD.
625aICD - testovanie prahu elektródy.
625bKontrola a programovanie ICD.
627Elektroterapia porúch rytmu a (alebo) diagnostická pažeráková stimulácia.
627aElektrická kardioverzia.
631Meranie minútového objemu termodilučným spôsobom.
639Farmakotesty (testovanie účinku dipyrimidamolu, betablokátorov, atropínový test, gilurytmalový test, izo- prenalínový test, dobutamínový test, adenozínový test a iné), za každý test. Výkon môže vykazovať kardiológ.
644Prekordiálne mapovanie.
645Prekordiálne mapovanie pri záťaži.
646Spriemernený vysokorozlišovací elektrokardiogram.
647Meranie neinvazívnej hemodynamiky krvi (kardiálny index, ejekčná frakcia, práca ľavého srdca, index kon- traktility a hodnotenie celkovej tekutiny).
648Pravostranná katetrizácia s meraním tlakov.
649Hemodynamické monitorovanie invazívne.
XIII. ANGIOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore angiológia môžu vykazovať zdravotné výkony zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., výkony z časti VI. a z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 533, 2000 a 2001.
253aSkleroterapia varikóznych žíl (metličiek) na vlastnú žiadosť bez podania liekov.
253bSkleroterapia varikóznych žíl (retikulárnych a kmeňových varixov) na vlastnú žiadosť bez podania liekov. Výkon pod kódom 253b môže lekár vykázať u toho istého pacienta iba 1-krát za deň. Opakovaná sklerotera- pia varikóznych žíl si vyžaduje predchádzajúci súhlas revízneho lekára.
650Oscilografické a reografické vyšetrenie ciev končatín vrátane dokumentácie.
651Oscilografické (aj reografické) vyšetrenie končatín po záťaži najmenej na jednom úseku vrátane grafickej registrácie.
652Svetelno-reflexno-reografické vyšetrenie žíl končatín, za končatinu.
653Transkutánne meranie parciálneho tlaku kyslíka na končatinách v pokoji, prípadne aj po provokačnom teste. Môže sa vykazovať len 1-krát za deň ujedného pacienta.
654Kapilaroskopia, za končatinu.
657Vákuová a kompresívna liečba jednej končatiny špeciálnymi prístrojmi, za každú končatinu - na vlastnú žiadosť fyzickej osoby.
663Meranie klaudikačnej vzdialenosti na bežiacom páse (treadmill).
664Viskozimetria.
666Agregometria.
667Termografické vyšetrenie na končatinách.
667aTermografické vyšetrenie na končatinách po provokačnom teste.
XIV. KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.
Test je výkon, ktorý obsahuje jednu aplikáciu alergénu ajeho odrátanie.
10eEdukácia pacienta, nácvik a kontrola správnej inhalačnej techniky.
15fInterpretácia imunologického profilu piatich a viacerých parametrov s písomným záverom a odporúčaním, nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódom 60.
60eObservácia pacienta na expektačnom lôžku s následnou terapiou, trvajúca minimálne 1 hodinu, maximálne 4 hodiny bez podania liekov. Na jedno expektačné lôžko za deň môžu byť vykázaní maximálne 2 pacienti.
340Kutánne testovanie (napríklad podľa Pirqueta, Moroa).
341Odtlačkový test s jedným odtlačkom, prípadne s viacerými antigénmi (napríklad tuberkulín, tzv. batériové testy).
346Epikutánny test pri každom ošetrovanom prípade, za každý test.
347UV osvetlenie epikutánneho testu, za každé ošetrenie.
348Test zodretím, zoškrabaním alebo skarifikáciou vrátane nákladovv jednom ošetrovanom prípade, za každý test.
350Prickov test pri každom ošetrovanom prípade, za každý test.
353Intrakutánny test v každom ošetrovanom prípade, za každý test vrátane nákladov.
355Konjunktiválny provokačný test, prípadne obojstranne na aktuálny dôkaz alergénov alebo subkutánny provokačný test.
356Nazálny provokačný test, prípadne obojstranne na aktuálny dôkaz alergénov s jednotlivým alebo kombinovaným extraktom, prípadne rozličnou koncentráciou alebo ako dôkaz nešpecifickej hyperreaktivity nosa vrátane nákladov, za každý test (najviac dva testy za deň).
Ak sa v súvislosti s nosovými provokačnými testmi vykonali rinomanometrické vyšetrenia, môže sa výkon pod kódom 1409 vykazovať iba raz zajeden test.
357Bronchiálny provokačný test na aktuálny dôkaz alergénovjednoduchým alebo viaczložkovým extraktom, prípadne v rozličných koncentráciách s prístrojovým záznamom vrátane nákladov, za každý test (najviac jeden test za deň).
358Orálny provokačný test na vyšetrenie alergických alebo pseudoalergických reakcií na nutritívne alergé- ny alebo lieky, za každý test (najviacjeden test za deň).
359Ošetrenie na hyposenzibilizáciu (desenzibilizáciu) subkutánnou alergénovou injekciou, za každé ošetrenie.
1409Rinomanometrické vyšetrenie prístrojom.
XV. PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 10e, 353, 357.
10fPohovor s pacientom o rizikách fajčenia. Výkon uhrádza fyzická osoba.
12bUsmernenie pacienta (u pacienta s TBC, DDOT, SAS, astmou, C-PAP, CHOCHP). Výkon pod kódom 12b nemožno vykazovať súčasne s inými výkonmi.
25aNávšteva sestry v rámci vyhľadávania TBC a kontroly DDOT.
70bOdčítanie podľa Mantouxa.
289Jednorazové zaučenie pacienta na liečbu oxygenátorom v domácom liečení. Vo výkone pod kódom 289 nieje zahrnutý oxygenátor, ktorý sa uhrádza z finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
342Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantouxa.
535Individuálna inhalačná liečba (liečebná aerodisperzoidná inhalácia s použitím inhalačného prístroja, za jednu inhaláciu), 15-krát.
689Očkovanie BCG vakcínou vrátane kontrolných vyšetrení očkovaného.
725Bronchoskopia, prípadne aj dodatočné postupy, ako je odber tkaniva pomocou kefky, probatórna excízia, segmentálna sondáž a bronchoalveolárna laváž.
726Príplatok k výkonu pod kódom 725 pri odbere pľúcneho tkaniva bronchiálnou biopsiou alebo odstránenie cudzieho telesa zo subglotického priestoru.
727Torakoskopia, mediastinoskopia.
728dPolysomnografické terapeutické titrovanie tlakov v liečbe porúch dýchania v spánku - auto CPAP.
729Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, respiračného úsilia, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej frekvencie, telesnej polohypočas minimálne 6-hodinovej fázyspánku (polygrafia).
2141aOtvorenie abscesu, napríklad po BCG vakcinácii.
3390aOdobratie sesterskej anamnézy a (alebo) odovzdanie dotazníka (v škole) 1-krát za triedu, 1-krát za poisťovňu alebo za každých 10 detí.
3441Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie (návšteva kontaktov v ohnisku nákazy).
3454aDepistáž TBC - predvolávanie.
XVI. GASTROENTEROLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore gastroenterológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.
730Zavedenie trvalej žalúdkovej sondy na enterálnu výživu.
731Frakcionovaný odber žalúdkovej šťavy vrátane stimulácie.
732Dlhodobá pH-metria pažeráka vrátane zavedenia sondy.
735Bužírovanie pažeráka, zajedno ošetrenie.
736Pažeráková manometria.
737Liečba rozťahovaním spodného zvierača pažeráka (rozširovanie kardie), zajedno ošetrenie.
738Dychový test na helicobacter pylori, na vlastnú žiadosť.
740Ezofagoskopia, prípadne aj probatórna excízia a (alebo) punkcia.
741Gastroskopia a (alebo) parciálne vyšetrenie dvanástnika, prípadne aj ezofagoskopia, probatórna excízia, punkcia; pri gastroskopii aj (alebo) potvrdenie ureázy vrátane nákladov.
745Odstránenie cudzieho telesa z pažeráka, žalúdka alebo dvanástnika, dodatok k výkonom pod kódmi 740 alebo 741 alebo ošetrenie krvácajúceho vredu ako dodatok k výkonu pod kódom 741. Pri výkone pod kódom 745 sa výkon pod kódmi 740 alebo 741 môže vykazovať iba raz.
745aOšetrenie krvácajúceho vredu ako dodatok k výkonu pod kódom 741. Pri výkone pod kódom 745 sa výkon pod kódmi 740 alebo 741 môže vykazovať iba raz.
745bOšetrenie krvácajúceho vredu pomocou hemoklipov.
746Endoskopická sklerotizácia varixov alebo ulcerácií v oblasti horného gastrointestinálneho traktu, za jedno ošetrenie. Ako doplnok kvýkonom pod kódmi 740 alebo 741.
Môže vykazovať odborný zamestnanec v spolupráci s rôntgenologickým zamestnancom.
755Rektoskopia, prípadne aj excízia tkaniva a (alebo) punkcia.
Pri výkone pod kódom 755 sa výkon pod kódom 361 pri kontrolných vyšetreniach alebo pri nepretržitej liečbe nemôže vykazovať.
756Parciálna sigmoidoskopia flexibilným nástrojom vrátane rektoskopie, prípadne aj odobratie bioptickej vzorky a (alebo) punkcia.
760Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon descendens spolu so sigmoidoskopiou, s rektoskopiou, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) punkciou vrátane kontroly polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy.
761Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon transversum vrátane výkonu pod kódom 760, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) kontrolou polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy.
762Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon ascendens vrátane výkonu pod kódom 761, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) punkciou a kontrolou polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy.
763Endoskopické vyšetrenie céka vrátane výkonu pod kódom 762, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) punkciou a kontrolou polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy.
763aEndoskopické vyšetrenie céka a (alebo) terminálneho ilea vrátane výkonu pod kódom 762, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) punkciou a kontrolou polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy.
765Odstránenie jedného polypu pomocou vysokofrekvenčnej elektrickej slučky (elektrických klieští - hot biopsy).
775Laserová(-é) koagulácia(-ie), argónová plazmová koagulácia ako doplnok k endoskopickým výkonom pod kódmi740a741,za jedno ošetrenie aj pri viacerýchléziách.
775aFotodynamická liečba nádorov GIT-u.
778cVideoendoskopické vyšetrenie GIT-u s vyhotovením obrazovej dokumentácie a jej uložením na elektronickom nosiči dát do dokumentácie, na vlastnú žiadosť pacienta.
XVII. HEPATOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore hepatológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti -Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 730, 731, 732, 736, 740, 741, 745,745a, 746, 755, 756, 760, 761, 762, 763,765, 775.
10bPohovor s pacientom o závislosti od alkoholu alebo od narkotík, poučenie o rizikových faktoroch, o prejavoch, o spôsoboch liečby, sledovaní a resocializácii. Výkon uhrádza fyzická osoba.
10aPohovor s pacientom o vírusových hepatitídach, o rizikových faktoroch infekcie, o spôsobe prenosu, o depis- táži, diagnostike, o liečbe a jej nežiaducich účinkoch, sledovaní a o spôsoboch prevencie, na vlastnú žiadosť pacienta.
60hKomplexné vyšetrenie pacienta so zlyhaním pečene, posúdenie stavu, indikácie a kontraindikácií na transplantáciu pečene.
307aPunkcia ascitu s reinfúziou ascitického koncentrátujednou ihlou.
770Diagnostická laparoskopia s diagnostickou excíziou a punkcia alebo adhéziolýza a odber materiálu na cytologické vyšetrenie, prípadne biopsiu.
776Endosonografické vyšetrenie hornej časti GIT-u.
XVIII. NEFROLÓGIA A DIALÝZA
1. NEFROLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore nefrológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.
2. MIMOTELOVÁ ELIMINAČNÁ LIEČBA
790Zaškolenie pacienta (jeho partnera) na domácu kontinuálnu peritoneálnu dialýzu (CAPD), môže sa vykazovať len raz ujedného pacienta.
790aOpakované zaškolenie pacienta (jeho partnera) na základe jeho vyžiadania na domácu kontinuálnu perito- neálnu dialýzu (CAPD).
791Lekárska starostlivosť pri CAPD v domácnosti alebo v zdravotníckom zariadení mimo dialyzačného strediska. Môže sa vykazovať za každú peritoneálnu dialýzu, ku ktorej bol privolaný lekár. Výkon môže poskytovať iba lekár pracujúci v dialyzačnom stredisku, nie praktický lekár.
I. Dialyzačná liečba pri náhlom zlyhaní obličiek
794Prvá hemodialýza alebo akútna hemodialýza u pacienta. V cene je zahrnutý aj katéter. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť. Uvedený výkon sa môže vykazovať u dialyzovaného pacienta iba raz, potom sa vykazuje ako hemodialýza pri chronickom zlyhaní obličiek.
794fPeritoneálna dialýza. Súčasťou výkonuje aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
794gAutomatizovaná peritoneálna dialýza (APD). Súčasťou výkonuje aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
II. Plazmaferéza
794hPlazmaferéza primárna, filtračná (s použitím náhradných roztokov, ako sú plazma a hemofiltračný roztok s pridaním 20 % albumínu). Súčasťou výkonuje aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
Tento výkon môžu vykazovať aj pracoviská transfúznej služby.
794iPlazmaferéza sekundárna - kaskádová filtrácia.
794jPlazmaferéza sekundárna - selektívna absorpcia látok.
III. Hemoperfúzia cez aktívne uhlie a iné sorbenty
794kHemoperfúzia cez aktívne uhlie a iné sorbenty. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
IV. Dialyzačná liečba pri chronickom zlyhaní obličiek
794lHemodialýza pacienta zaradeného do chronického dialyzačného programu. Súčasťou výkonuje aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
794mPeritoneálna dialýza u hospitalizovaných pacientov. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
794nDomáca kontinuálna peritoneálna dialýza (CAPD), ktorú si pacientvykonáva sám.
794pAutomatizovaná peritoneálna dialýza (APD). Súčasťou výkonuje aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
794rHemodiafiltrácia. Súčasťou výkonuje aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť.
XIX. DIABETOLÓGIA, PORUCHY LÁTKOVEJ PREMENY A VÝŽIVY
Lekári v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.
10cEdukácia pri zistení diabetu, pri nastavovaní na antidiabetiká, selfmonitoring glykémií glukomerom. Výkon pod kódom 10c sa môže vykazovať u toho istého pacienta pri zásadnej zmene liečby so zdôvodnením do zdravotnej dokumentácie.
818cPolygrafické EMG vyšetrenie.
XX. ENDOKRINOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore endokrinológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.
629Farmakotesty (testovanie účinku betablokátorov, TRH, ACTH, multiaxiálny stimulový test, supresívne testy).
643Systolické časové intervaly.
818Reflex Achillovej šľachy. Výkon môže vykazovať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ.
976Štúdium sexuálnej maturácie podľa Tannera, používa sa len u dispenzarizovaných detí.
1244Exoftalmometrické vyšetrenie (Hertel).
XXI. HEMATOLÓGIA A TRANSFUZIOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 15f, 3286, 3289.
15eZhodnotenie výsledkov komplexného hemokoagulačného vyšetrenia a klinická interpretácia porúch hemo- stázy s návrhom terapie. Výkon môže vykazovať hematológ so súhlasom revízneho lekára príslušnej zdravotnej poisťovne.
315bZaradenie pacienta do listiny čakateľov.
315cVedenie pacienta v listine čakateľov na transplantáciu orgánov.
315dOdber krvotvorných buniek z periférnej krvi.
315eLiečebná cytaferéza.
315fPrístrojová liečebná plazmaferéza.
315gManuálna liečebná plazmaferéza.
XXII. GERIATRIA
Lekári v špecializačnom odbore geriatria môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.
16Test mentálnych funkcií v geriatrii.
163Vyšetrenie a včasné rozpoznanie hroziacej straty sebestačnosti u starých ľudí.
XXIII. KLINICKÉ PRACOVNÉ LEKÁRSTVO A KLINICKÁ TOXIKOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI. a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať aj výkony pod kódmi 357, 1205, 1228, 1590.
15gPoužitie a vyhodnotenie dotazníka alebo testu vrátane depistážneho testu.
XXIV. NEUROLÓGIA A PEDIATRICKÁ NEUROLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore neurológia a pediatrická neurológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 818, 3210, 3215.
830aZisťovanie anamnézy od inej osoby u pacienta s poruchou vedomia a organického psychosyndrómu a DMO.
806Dlhodobé elektroencefalografické vyšetrenie presahujúce najmenej 18 hodín vrátane záznamu a vyhodnotenia.
807Vyšetrenie myasténie repetitívnou stimuláciou. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
807aVyšetrenie neuromuskulárneho prenosu repetitívnou stimuláciou.
809Elektromyografické vyšetrenie s povrchovými elektródami vrátane dokumentácie.
810Elektromyografické (ihlovými elektródami) a prípadne elektroneurografické vyšetrenie jedného svalu a nervov, ktoré ho zásobujú. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
810aKvantitatívna elektromyografická analýza motorickejjednotky (ihlovou elektródou).
810bElektromyografická (ihlovou elektródou) automatická dekompozícia EMG signálu.
810cElektromyografické (ihlovou elektródou) vyšetreniejedného svalu s podaním farmaka.
810dElektromyografické (single-fiber) ihlovou elektródou. Natívne alebo stimulované vyšetreniejedného svalu.
811Elektromyografické (ihlovými elektródami) a prípadne elektroneurografické vyšetrenie každého ďalšieho svalu a nervov, ktoré ich zásobujú. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
812Stanovenie(-ia) rýchlosti vedenia senzitívnych nervov. Výkon pod kódom 812 sa môže vykazovať len s výkonmi pod kódmi 809 a 811 alebo ako kontrolné vyšetrenie po predchádzajúcich elektromyografických vyšetreniach so súčasným určením rýchlosti vedenia senzitívnych nervov. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
813Príplatok k výkonu pod kódom 802 za simultánne elektroencefalografické monitorovanie.
814Špeciálne vyšetrenie mozočkových a symbolických funkcií.
815Kŕčové výkony medikamentóznej a (alebo) elektrickej stimulácie, zajedno ošetrenie.
818bVyšetrenie kožnej sympatikovej odpovede.
818cPolygrafické EMG vyšetrenie.
819Vyšetrenie EMG reflexov a neurofyziologických funkcií (P-300, F vlny, blink reflex, H reflex a iné). Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
819aRegistrácia potenciálov z jednotlivých svalov pri magnetickej stimulácii mozgovej kôry a miechových koreňov. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
819bElektronystagmografické vyšetrenie. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
819cStabilometrické vyšetrenie. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
819dVertebrologické vyšetrenie vrátane poučenia a manipulácie (opakovane), mobilita, eventuálne zvodová anes- téza.
XXV. REUMATOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore reumatológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 503, 504, 510, 511, 544, 547, 555, 556, 561, 562.
60rKomplexné interné a artrologické vyšetrenie pacienta trvajúce dlhšie ako 30 minút (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, posudok, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy).
654Kapilaroskopia, za končatinu.
818Reflex Achillovej šľachy. Výkon môže vykazovať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ.
1209Stanovenie slzivosti - Schiermerov test.
1894Statické termografické vyšetrenie kíbu alebo extraartikulárnych štruktúr.
1895Dynamické termografické vyšetrenie kíbu alebo extraartikulárnych štruktúr.
XXVI. DERMATOVENEROLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore dermatovenerológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 167, 169, 340, 341, 342, 346, 347, 348, 350, 353, 358, 359, 2000,2001,2008, 2011, 2012, 2018, 2018a, 2100, 2141, 2142, 2210.
Lokálne dermatologiká, dezinficienciá a rozpúšťadlá použité v ambulancii, zabezpečované na žiadanky, sa vykazujú osobitne.
360Digitálne vyšetrenie konečníka, prípadne aj prostaty. Výkon pod kódom 360 sa nevykazuje popri výkonoch pod kódmi 1 až 8, 12, 13, 15a, 60 až 63, 101 až 105, 157, 162 až 166.
Výkon pod kódom 360 sa nemôže vykazovať popri výkonoch pod kódmi 4 až 8, 60 až 63, 101 až 105, 157.
578Laseroterapia (liečebné využitie lasera). Môže vykazovať len lekár s osvedčením.
654Kapilaroskopia, za končatinu.
900Kryoterapia kože so súčasnou kontrolou teploty, za každé ošetrenie
901Kauterizácia kože ako samostatný výkon, za každé ošetrenie.
904Odstránenie a (alebo) následné ošetrenie do piatich plantárnych, dlaňových alebo paraunguálnych bradavíc alebo porovnateľných kožných zmien.
905Odstránenie a (alebo) následné ošetrenie do piatich obyčajných bradavíc alebo molúsk, alebo porovnateľných kožných zmien, napríklad pomocou ostrej lyžice, kautetrizáciou alebo chemicko-kautetrizačným spôsobom, alebo odstránenie do piatich pendlujúcich fibrómov. Výkony pod kódmi 904 a 905 za každé ošetrenie možno započítať najviac 3-krát. Príprava na výkony pod kódmi 904 a 905 sa nemôže osobitne vykazovať.
906Odchlpovanie u žien pomocou elektrokoagulácie na tvári alebo na rukách pri chorobnom stave, za každé ošetrenie.
910Brúsenie a (alebo) frézovanie plôch kože alebo do piatich nechtov.
915Otvorenie, vytlačenie a ošetrenie komedónu, akné pri súčasnom použití kompresy, za každé ošetrenie. Pri výkone pod kódom 915sa výkon pod kódom 200 nemôže nevykazovať.
916Ošetrenie dermatóz na hlave vrátane čistenia kože.
917Ošetrenie dermatóz na krku vrátane čistenia kože.
918Ošetrenie dermatóz na jednej končatine vrátane čistenia kože.
919Ošetrenie dermatóz na trupe vrátane čistenia kože.
940Fototest erytémového opuchu vrátane kontroly.
941Špeciálne kožné vyšetrenia: skúška funkčnosti kože, napríklad stanovenie alkalickej rezistencie (kvapkovou metódou), vyšetrenie v polarizovanom svetle, fázový kontrast, kapilaroskopia, meranie kožnej potivosti, sek- récie mazu, trichogram, za každú skúšku.
943Vyšetrenie kontaktov pacienta so sexuálne prenosnou chorobou.
944Vyšetrenie prekanceróz a nádorov pomocou dermatoskopu, prípadne operačným mikroskopom.
945Vyšetrenie Woodovou lampou.
1700Výplach močovej rúry muža a (alebo) instilácia medikamentov.
1775Masáž prostaty, podľa potreby aj so získaním exprimátu prostaty.
2820Venesekcia.
XXVII. PSYCHIATRIA, DETSKÁ PSYCHIATRIA
Lekári v špecializačnom odbore psychiatria, detská psychiatria môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 3362, 3363, 3364, 3366.
820Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzár- nej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptu(ov) a lekárskej správy). Výkon môže vykazovať lekár u pacienta len raz.
821Podrobné psychiatrické vyšetrenie pred začatím liečby (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy).
Výkony pod kódmi 820 a821 sa nemôžu u toho istého pacienta vykazovať súčasne.
822Kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.
825Kontrolné vyšetrenie a dispenzárna starostlivosť vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie a liečba psychopa- tologicky definovaného chorobného obrazu vzťahujúceho sa na príslušný syndróm pomocou verbálnej intervencie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.
826Kontrolné psychiatrické vyšetrenie s liečbou psychopatologicky definovaného chorobného stavu ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (pokus o samovraždu) vrátane verbálnej intervencie vzťahujúcej sa na príslušný syndróm.
827Psychiatrické vyšetrenie pri nastavovaní na metadon (alebo substitučnú liečbu) so zhodnotením doplňujúcich somatických nálezov.
830Zisťovanie anamnézy psychicky chorej osoby od príbuzných alebo od iných, k chorému vzťahovo významných osôb a poučenie a vedenie rodinného príslušníka v súvislosti s liečbou psychicky chorého. Výkon pod kódom 830 sa môže vykazovať len s výkonmi pod kódmi 820, 826 a s výkonmi pod kódmi 825 a 821 s osobitným zdôvodnením v zdravotnej dokumentácii.
836Sociálna intervencia.
837Podávanie substitučnej liečby pri liečbe závislosti od psychoaktívnej látky.
839Skupinová terapia závislostí od psychoaktívnych látok (2 - 9 účastníkov) do 25 návštev, za účastníka a návštevu trvajúcu najmenej 50 minút.
839aDidaktoterapia pri závislostiach od psychoaktívnych látok (5 - 20 účastníkov), za účastníka a návštevu trvajúcu najmenej 50 minút.
840Zisťovanie biografickej anamnézy vo vzťahu k psychopatológii dieťaťa alebo mladistvého pri zapojení osoby (osôb), ktorá je sním v kontakte a (alebo) v príbuzenskom vzťahu, pri zohľadnení vývinových psychologických hľadísk, s písomným záznamom, prípadne aj počas viacerých návštev (trvanie najmenej 45 minút). Výkon pod kódom 840 sa v prípade tej istej choroby môže vykazovať len raz. Výkon sa nemôže vykazovať s výkonmi pod kódmi 65 a 66.
841Zisťovanie celkového psychiatrického stavu dieťaťa alebo mladistvého aj pri viacnásobnom zapojení osoby (osôb), ktorá je s ním v kontakte a (alebo) v príbuzenskom vzťahu, pri zohľadnení vývinových psychologických hľadísk spolu s písomnými lekárskymi záznamami a poradenstvom, ako aj zisťovaním doplňujúcich neurologických nálezov, v prípade potreby aj pri viacerých návštevách (trvanie najmenej 90 minút). Výkon pod kódom 841 sa v prípade tej istej choroby môže vykazovať len raz a nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 65 a 66.
842Kontrolné pedopsychiatrické vyšetrenie a liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu dieťaťa alebo mladistvého verbálnou intervenciou vzťahujúcou sa na príslušný syndróm pri súčasnom zapojení osoby (osôb), ktorá je s ním v kontakte a (alebo) v príbuzenskom vzťahu, s pripojením dokumentovaných výsledkov, ktoré tvoria podklad psychiatrického nálezu podľa výkonu pod kódom 841 (trvanie najmenej 45 minút).
845Kontrolné pedopsychiatrické vyšetrenie a liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu dieťaťa alebo mladistvého verbálnou intervenciou vzťahujúcou sa na príslušný syndróm s pripojením dokumentovaných výsledkov, ktoré tvoria podklad psychiatrického nálezu podľa výkonu pod kódom 840 (trvanie najmenej 30 minút). Výkon sa nemôže vykazovať s výkonmi pod kódmi 65 a 66.
847Podporné vedenie osoby (osôb), ktorá je vo vzťahu alebo v kontakte s dieťaťom alebo s mladistvým s psychopatologicky definovaným obrazom choroby, v prípade vyžiadania rodičom (trvanie najmenej 30 minút).
I. PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia je spoločná pre psychiatriu a psychológiu, psychoterapiu môže vykazovať terapeut podľa vzorových certifikačných študijných programov.
848Krízová psychoterapeutická intervencia ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (napríklad pokus o samovraždu) (trvanie najmenej 45 minút). Výkon sa nemôže vykazovať v kombinácii so žiadnym iným výkonom. U toho istého pacienta v tom istom liečebnom prípade viacnásobné vykazovanie je potrebné osobitne zdôvodniť v zdravotnej dokumentácii.
855Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba podľa Jacobsona) v rámci individuálnej liečby vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacienta do metódy, za cvičebný postup (trvanie najmenej 25 mi-
856Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba podľa Jacobsona) v rámci skupinovej liečby (2 až 12 účastníci) vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacientov do metódy, za účastníka a návštevu (trvanie najmenej 30 minút).
857Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba podľa Jacobsona) v rámci skupinovej liečby (2 až 10 účastníci) detí a (alebo) mládeže vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacientov do metódy, za účastníka a návštevu (trvanie najmenej 30 minút).
858Liečbajednotlivca pomocou hypnózyvrátane verbálnej intervencie (trvanie najmenej 30 minút).
867Individuálna psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie najmenej 50 minút). Výkon sa môže vykazovať samostatne.
868Skupinová psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie najmenej 90 minút). Výkon sa môže vykazovať samostatne.
869Individuálna psychoterapeutická intervencia s využitím špeciálnych foriem, metód a prostriedkov (bazálnej a senzomotorickej stimulácie, psychomotorickej terapie, dramatoterapie, arteterapie, muzikoterapie, činnostnej a hrovej terapie, biblioterapie, hipoterapie a biofeedback. Viac ako 30 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie najmenej 60 minút).
870Rodinná psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie najmenej 90 minút).
XXVIII. KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA
Klinický psychológ môže vykazovať ajvýkony pod kódmi 3361, 3362, 3363, 3364, 3365 a 3366.
3351Psychodiagnostické interview (rozhovor) so súčasným zisťovaním biografickej anamnézy na psychoterapeutické účely, s písomným záznamom vrátane rady pacientovi (v trvaní najmenej 20 minút), zajedno interview.
3352Psychodiagnostické zisťovanie anamnézy psychicky, psychosomaticky alebo somaticky chorej osoby od jednej alebo viacerých vzťahovo významných cudzích osôb, 1-krát v prípade choroby (trvanie najmenej 15 mi-
3353Použitie a vyhodnotenie jednoduchej dotazníkovej metódy (Dopen, EOD, KSAT, W-M, STAI, N-5, Becko- vast, CMAS a iné), až do dvoch testovvjednom prípade.
3354Zložitejšie a časovo náročnejšie dotazníkové metódy (napríklad Leary, Raven-PM, TKP, CF2 a i. MPI, Spido, 16 PF, HSPQ a podobne), zajeden test.
3355Výkonové a funkčné vyšetrenie jednoduchšieho typu (ČŠ, Tip OIT, Reyova figúra, Bender-Gestalt, MPDT, Domino, DRČ, OIT, Frostig, VVT, Wechsler-Memory a podobne a počítačové verzie menej náročných testov), zajeden test až do troch testov.
3356Použitie a vyhodnotenie zložitejších vyšetrovacích metód intelektových schopností (WAIS-R, PDW, T-M,IST a podobne) a použitie zložitejších metód na vyšetrenie psychickej činnosti (Bourdon, Lurijov súbor testov neuropsychologického vyšetrenia a podobne), do troch testov.
3357Komplexné prístrojové psychodiagnostické vyšetrenie vrátane dokumentácie (ostravský diapozitív, determi- načný prístroj, tachystoskop, Taping a podobne), do troch testov, zajedno vyšetrenie.
3358Jednoduchšie projektívne techniky (Baum, FDT, HTP, Face-test, Nedokončené vety, Luscher-malý a podobne), do troch testov.
3359Zložitejšie a časovo náročnejšie projektívne techniky (ZTT, Hand-test, Szondi, Wartegov test, Luscher-veľký a podobne), do dvoch testovvjednom prípade.
3360Náročné projektívne techniky (Rorschachov test, BERO, TAT, CAT, MDZT), do dvoch testov, zajeden test.
XXIX. LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
Liečebný pedagóg môže vykazovať psychoterapiu v prípade, že sa preukáže príslušným certifikátom.
3361Verbálna intervencia samostatne pri psychosomatických alebo somatických chorobných stavoch využívaním interakcie psychológ alebo liečebný pedagóg - pacient, zajedno sedenie (trvanie najmenej 20 minút).
3362Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v súvislosti s liečbou chorého (trvanie najmenej 15 minút).
3363Podporné vedenie osoby (osôb), ktorá je vo vzťahu alebo v kontakte s dieťaťom alebo mladistvým v súvislosti s vyšetrením alebo liečbou chorého.
3364Racionálna, náhľadová,krátkodobá terapia(do15sedení), jednosedenievtrvaní najmenej50minút.
3365Korekčné vyšetrenie vývinu dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike reči a sociálnym vzťahom podľa štandardnej stupnice vrátane dokumentácie.
3366Vedenie komunity, kolektívna terapia, didaktické skupiny, terapeutické svojpomocné skupiny, tréningy psy- chosociálnych zručností, tréningy pamäti pre viac ako 12 účastníkov, za 1 pacienta a jedno sedenie v trvaní do 45 minút.
3367Liečebno-výchovné poradenstvo, preventívne programy pre deti, mládež a dospelú populáciu, preven- tívno-edukačné programy pre deti vyššieho veku (tréningy pamäti a ostatných kognitívnych funkcií, aktivá- cia životného štýlu).
3368Krízová intervencia formou individuálnej liečebno-pedagogickej terapie v trvaní najmenej 45 minút.
3369Predškolská príprava dieťaťa, tréningové metódyv trvaní najmenej 45 minút. Maximálne 10 sedení.
XXX. OFTALMOLÓGIA
Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia môže vykazovať aj výkony zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Pri cielených vyšetreniach sa súčasne nemôžu vykazovať výkony pod kódmi 4 až 6, 8, 62, 63, 65, 66.
Cielenými vyšetreniami v oftalmológii sú výkony pod kódmi 1200 až 1275c. Pri cielených vyšetreniach sa súčasne nemôžu vykazovať výkony pod kódmi 4 až 6, 8, 62, 63, 65, 66. Diagnostické výkony v oftalmológii sa môžu vykazovať iba raz, aj ked'sa vyšetrujú obidve oči, ak z opisu výkonov nevyplýva niečo iné. Vo všetkých výkonoch je zahrnutá aj rada poskytnutá pacientovi.
1200Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie. Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie s určením centrálnej zrakovej ostrosti pomocou skúšobných skiel alebo foropteru, súčasne vyšetrenie vízu do diaľky a nablízko (všetko zahrnuté v základnom hodnotení).
1201Subjektívne stanovenie astigmatickej refrakcie. Výkony pod kódmi 1200 a 1201 sa súčasne nemôžu vykazovať. Obsahvýkonuje zhodný s výkonom pod kódom 1200.
1202Objektívne stanovenie refrakcie. Vyšetrovacie postupy: skiaskopia, refraktometria, vyšetrenie automatickým refraktometrom. Pri ordinácii okuliarov je žiaduca súčasne s objektívnou refrakciou aj refrakcia subjektívna.
1203Stanovenie šírky akomodácie.
1204Meranie polomeru zakrivenia rohovky.
1205Vyšetrenie subjektívnej ostrosti zraku (vrátane detí do šiestich rokov). Vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky i nablízko pomocou Landoltových kruhov, E-hákov alebo podobných optotypov; nehodnotiť vtedy, keď je vyšetrenie zrakovej ostrosti súčasťou vyšetrenia status generalis.
1206Objektívne stanovenie refrakcie u dieťaťa do skončenia šiesteho roku veku.
1207Vyšetrenie fokometrom.
1208Farmakologické testy pupily.
1209Stanovenie slzivosti - Schiermerov test.
1210Kontaktné šošovky (prvá aplikácia na jedno oko). Aplikácia a výber kontaktnej šošovky pre jedno oko vrátane merania zakrivenia rohovky, vyšetrenie štrbinovou lampou a stanovenie objemu slznej sekrécie. Prvá aplikácia šošovky vôbec alebo nová aplikácia po pauze v nosení šošoviek viac ako jeden rok. Ak tvrdé kontaktné šošovky pacient netoleroval a treba aplikovať mäkké kontaktné šošovky, hodnotí sa výkon podľa výkonov pod kódmi 1212 alebo 1213. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
1212Kontaktná šošovka (kontrolné vyšetrenie jedného oka). Kontrola znášanlivosti naordinovanej kontaktnej šošovky na jedno oko alebo aplikácia iného typu kontaktnej šošovky s objektívnym určením refrakcie so zmeraním zakrivenia rohovky a vyšetrením štrbinovou lampou. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
1213Kontaktné šošovky (kontrolné vyšetrenie oboch očí). Skúška nasadenia a znášanlivosti predpísaných kontaktných šošoviek na obidve oči, prípadne nasadenie iných kontaktných šošoviek vrátane objektívneho určenia refrakcie, merania zakrivenia rohovky a vyšetrenie štrbinovou lampou. Výkony pod kódom 1212, prípadne 1213 sa pri jednej návšteve môžu vykazovať len raz. Ak pacient tvrdé kontaktné šošovky neznáša a musia byť nasadené mäkké kontaktné šošovky, neopakuje sa výkon pod kódom 1210, ale sa môžu vykazovať výkony pod kódmi 1212 a 1213. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
1214Kontaktná šošovka (tektonická alebo terapeutická). Aplikácia terapeutickej kontaktnej šošovky pri ťažkých ochoreniach rohovky alebo pri perforačnom poranení rohovky alebo aplikácia kontaktnej šošovky ako nositeľa terapeutického média. Pri strate šošovky alebo pri jej znečistení a pri potrebe aplikácie novej terapeutickej šošovky sa výkon pod kódom 1214 nemôže vykazovať znova. Pri výkone pod kódom 1214 sa výkony pod kódmi 1210až 1213 nemôžu vykazovať. Vo výkone pod kódom 1214 sú započítané výkony pod kódmi 1200, 1201, 1204, 1209,1240. Vdetskomveku príplatok 100 %. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
1215Špeciálne zväčšovacie pomôcky na videnie. Ordinácia ďalekohľadových, lupových, prizmatických okuliarov. Vo výkone sú započítané výkony pod kódmi 1200 a 1201.
1216Motorika očí kvalitatívne. Vyšetrenie heterofórie, pseudostrabizmu a strabizmu, krycí test, pohyblivosť.
1217Motorika očí kvantitatívne. Vyšetrenie heterofórie a strabizmu. Uhol škúlenia alfa a beta na perimetri sa nemôže vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi 1200, 1201, 1203, 1205 a 1206.
1218Kvantitatívne a kvalitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofore, v prípade potreby aj výkon pod kódom 1216.
1219Kvantitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia u dieťaťa do šiestich rokov vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie nasynoptofore,vprípadepotrebyajvýkonpodkódom1216.
1220Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hess, Lancaster, Rybova tabuľa (najmenej deväť smerov pohľadu každého oka).
1221Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hessov štít (najmenej 36 smerov pohľadu každého oka).
1222Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, prvé sedenie.
1223Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, následné sedenie.
1225Kampimetria do diaľky alebo nablízko. Vyšetrenie na zistenie centrálnych a paracentrálnych kotómov. Vyšetrovacie postupy: Amslerov test, Bierrumov štít a Haitzove tabuľky.
1226Projekčná perimetria oboch očí s označením rôznych prahov dráždivosti. Projekčná perimetria s použitím značiek rôznej veľkosti, intenzity a farby, projekčná perimetria, izopterová perimetria a dynamická peri- metria. Prístroje: pologuľový projekčný perimeter podľa Gambsa, Goldmanna, Krana; rozličné hodnoty podráždenia sú dané odstupňovaním svetelnej intenzity a veľkosti značiek.
1227Statická perimetria oboch očí pomocou počítačového perimetra. Vyšetrenie rozsahu zmien zorného poľa (kvantitatívnych aj kvalitatívnych) pomocou počítačového perimetra. Pri výkonoch pod kódmi 1226 a 1227 sa výkon pod kódom 1225 nemôže vykazovať.
1228Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek: Ishihara, Velhagen, Riabkin.
1229Diferenčná zmyslová skúška farieb (test s farebnými vzormi, spektrálna kompenzačná metóda).
1230Prístrojové vyšetrenie farbocitu - anomaloskop.
1231Vyšetrenie citlivosti na kontrast.
1235Vyšetrenie adaptáciena tmu - adaptometriarýchla(nyctometria).
1236Vyšetrenie adaptácie na tmu - adaptometria klasická.
1240Vyšetrenie štrbinovou lampou: predného a (alebo) stredného segmentu oka, vyšetrenie predného segmentu fluoresceínom.
1241Gonioskopia.
1242Endotelová biomikroskopia.
1243Diasklerálnevyšetrenie (Lange).
1244Exoftalmometrické vyšetrenie (Hertel).
1245Fotodokumentácia predného segmentu.
1246Oftalmoskopia - vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom.
1246aFotodokumentácia očného pozadia.
1249Fluoresceínová angiografia očného pozadia vrátane aplikácie testovacej látky.
1250Fluoresceínová angiografia dúhovky a spojovky.
1251Diferenciácia a lokalizácia zmien sietnice panfundoskopom a vyšetrenie nepriamym oftalmoskopom.
1255Tonometria impresná.
1256Tonometria aplanačná a bezkontaktná.
1257Tonometria priebežná, tonografia, denná krivka, provokačné testy. Priebežné stanovenie IOT (vnútroočné- ho tlaku), najmenej štyri tonometrické vyšetrenia, a (alebo) v prípade potreby stanovenie odtokového odporu pomocou tonometrie.
1258Elektrotonografické vyšetrenie s priebežnou grafickou registráciou, v prípade potreby aj výkony pod kódmi 1255, 1256 a (alebo) 1257.
1262Oftalmodynamometrické vyšetrenie, v prípade potreby aj výkony pod kódmi 1255 a (alebo) 1256.
1263Meranie akumulácie P 32.
1265Biometria oka (očí), A-scan. Meranie osovej dĺžky alebo úsekov očnej osi pomocou ultrazvukovej biometrie vrátane grafickej alebo obrazovej dokumentácie, v prípade potreby aj porovnávacie vyšetrenie druhého oka a (alebo)výpočetvnútroočnejšošovky(VOŠ).
1265aUltrazvuková biometria oka pomocou A-scanu. Nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5309.
1266Pachymetria rohovky. Meranie hrúbky rohovky jedného oka ultrazvukovým pachymetrom vrátane obrazovej a grafickej dokumentácie, v prípade potreby porovnávacie vyšetrenie druhého oka.
1267Topografia rohovky.
1271Sonografické vyšetrenie oka pomocou B-scanu.
1273Kvalitatívna diferenciácia intrabulbárnych, extrabulbárnych cudzích telies, Roperov-Hallov lokalizátor.
1273aAplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, retrobulbárne.
1273bVýter zo spojovkového vaku na kultiváciu a citlivosť.
1274Elektroepilácia, kryoepilácia rias, za každé ošetrenie. Odstránenie chybne rastúcich rias.
1275Odstránenie voľného cudzieho telesa zo spojovkyalebomechanickáepiláciamihalnícjednéhooka.
1275aOšetrenie erózie rohovky spôsobenej cudzím telesom. Výkon sa nezapočítava, ak erózia vznikla ako následok terapeutického odstránenia cudzieho telesa.
1275bIncízia hordeola, ošetrenie drobných úrazov, napríklad oderky mihalníc, punkcia abscesu.
1275cExcochleácia chalazea.
1276Odstránenie cudzích telies z povrchu rohovky, kalcifikátov spojovky alebo z mäkkých častí mihalníc. Inštrumentálne odstránenie pod štrbinovou lampou, každé oko sa môže vykazovať osobitne.
1277Odstránenie cudzích telies infiltrovaných do rohovky alebo do spojovky. Odstránenie hlboko lokalizovaného cudzieho telesa z rohovky alebo zo spojovky, každé oko sa môže vykazovať osobitne. Pri niekoľkodňovej anamnéze môže sa odstránenie zvyškov cudzieho telesa hodnotiť podľa výkonu pod kódom 1280.
1278Odstránenie inveterovaného cudzieho telesa z rohovky alebo z kože s odstránením reziduálneho lôžka.
1279Odstránenie rohovkových alebo korneosklerálnych stehov.
1280Rezíduá po cudzom telese - odstránenie, prípadne pri rozsiahlom náleze vyfrézovanie lôžka.
1282Odstránenie spojovkového alebo mihalnicového nádoru (abrázia, excízia alebo deštrukcia kryosondou alebo laserovým lúčom).
1293Stenóza slzných ciest (dilatácia, preplach, prípadná sondáž).
1294Stenóza slzných ciest u detí(sondáž,preplach,test priechodnostifluoresceínom).
1297Operácia slzných bodov - pri everzii slzných bodov. Do výkonu pod kódom 1297 sa nezapočítava výkon pod kódom 1293.
1298Discízia striktúry slzných ciest.
1299Zavedenie mäkkej trvalej alebo dočasnej sondy do slzných ciest, eventuálne s fixáciou stehom. Pri výkonoch pod kódmi 1294 až 1299 sa výkon pod kódom 1293 nemôže vykazovať.
1303Kantotómia.
1304Prenikajúca rana viečkajednoduchá.
1320Chirurgické uvoľnenie zrastov spojovky bez plastického krytia.
1321Pterygium - ablácia.
1329Pasívna skúška hybnosti očných svalov jedného oka alebo oboch očí pomocou pinzety (vrátane lokálnej anestézie).Ak u detí treba celkovú anestéziu, môžesavykazovaťosobitne.
1338Chemické poleptanie rohovky - abrázia rohovky (jódom alebo kyselinou mliečnou).
1339Abrázia rohovky mechanická.
1340Termo- alebo kryoterapia rohovky a (alebo) spojovky.
1348Šošovka - discízia sekundárnej katarakty YAG laserom.
1358Cyklokryopexia alebo cyklodiatermia.
1359Laserová operácia v dúhovkovo-rohovkovom uhle, trabekuloplastika, gonioplastika, iridotómia, synechiolýza.
1364Koagulácia sietnice a cievovky (laserom, xenónom, kryoaplikátorom a diatermoaplikátorom)jedného oka.
1365Následná koagulácia sietnice a cievovky (laserom, xenónom, kryoaplikátorom, diatermoaplikátorom).
1383Elektrofyziologické vyšetrovacie metódy v oftalmológii - zrakové evokované potenciály (EVP), elektroreti- nografia (ERG), elektrookulografia (EOG), elektromyografia (EMG), nystagmografia (ENG), za každú metódu.
1385Oftalmologické vyšetrenie na vodičský preukaz (zraková ostrosť, refrakcia, farbocit, orientačne zorné pole, nyktometria). Výkon môže vykazovať len lekár so špecializáciou v odbore oftalmológia.
1386Vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta, pred kozmetickou aplikáciou botulotoxínu v oblasti oka.
XXXI. OTORINOLARYNGOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore otorinolaryngológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.
71aHlásenie infekčných chorôb, onkologického ochorenia, hlásenie nežiaducich účinkov lieku.
510Cielená odborná inštruktáž - oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov, peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myosti- mulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna interven-
I. NOS A PRINOSOVÉ DUTINY
1400Aplikácia leptavých alebo dekongestívnych medikamentov v nose a nosohltane.
1401Zastavenie krvácania z nosa leptaním a (alebo) tamponádou.
1401aZastavenie krvácania z nosa kauterizáciou.
1402Predná nosová tamponáda.
1403Predná a zadná tamponáda nosovej dutiny ako samostatný výkon. Cena balónového tampónu nieje súčasťou výkonu.
1405Odstránenie cudzích telies z nosovej dutiny.
1405aOdstránenie tamponády.
1406Chirurgické odstránenie zaklineného cudzieho telesa z nosovej dutiny.
1407Diferencujúce kvalitatívne stanovenie čuchu minimálne tromi aromatickými látkami, tromi zmiešanými aromatickými látkami a jednou látkou dráždiacou trojklanný nerv, prípadne skúška chuti vrátane substancií.
1409Rinomanometrické vyšetrenie prístrojom.
1410Endoskopické vyšetrenie nosových dutín a (alebo) nosohltana.
1412Malý chirurgický výkon v nosovej dutine, ako napríklad rozrušenie zrastov, elektrokauterizácia sliznice, probatórna excízia, instilácia medikamentov, repozícia fraktúry nosa.
1415Čiastočné alebo úplné odstráneniejednej nosovej mušle.
1416Odstránenie dvoch nosových polypov alebo iných novotvarov z nosovej dutiny.
1417Odstránenie viac ako dvoch nosových polypov alebojedného veľkého novotvaru z nosovej dutiny.
1418Laserová koagulácia ako dodatok kvýkonom pod kódmi 1415,1416 alebo 1417.
1420Otvorenie abscesu nosovej priehradky a drenáž.
1422Subperichondrová resekcia tŕňa alebo hrebeňa nosovej priehradky.
1431Chirurgická korektúra nosového krídla.
1442Orientačné vyšetrenie čuchu a (alebo) chuti.
1445Punkcia čeľustnej dutiny vrátane výplachu a (alebo) instilácie medikamentov.
1446Endoskopické vyšetrenie čeľustnej dutiny vrátane výkonu pod kódom 1445.
1448Odsávanie exudátu z nosa a (alebo) prínosových dutín.
1451Otvorenie čeľustnej dutiny cez nos, podľa potreby aj vysávanie.
1451cOdstránenie tamponády alebo drenáže z antra.
1452Úplné alebo čiastočné vyprázdnenie čeľustnej dutiny cez nos endoskopom.
1454Chirurgické uzavretie fistuly čeľustnej dutiny.
II. HLTAN, HRTAN, REČ, UCHO
a) Hltan, hrtan
1470Odstránenie zaklineného cudzieho telesa z ústnej dutiny alebo z hltana.
1470aFrenulotómia.
1474eLaserová koagulácia ako dodatočný výkon.
1474fFotodynamická liečba nádorov v oblasti hlavy a krku.
1475Konzervatívne ošetrenie podnebných mandlí, napríklad výter.
1479Incízia abscesu v ústnej dutine.
1480Incízia paratonzilárneho abscesu.
1480aPunkcia paratonzilárneho abscesu.
1481Opätovné otvorenie paratonzilárneho abscesu.
1500Nepriama laryngoskopia a (alebo) instilácia medikamentov a (alebo) leptanie v hrtane.
1502aLeptanie v hltane a dutine ústnej.
1505Stroboskopické vyšetrenie hlasiviek s podrobnýmopisom(najmenejtrifrekvencie).
1507Laryngomikrostroboskopia.
1508Videolaryngostroboskopia.
1510Liečebná bronchoskopia cez stómu.
1516Galvanoakustika alebo kyretáž v hrtane ako príplatok k výkonu pod kódom 1506.
1517Probatórna excízia z hrtana, indirektne.
1523aOšetrenie tracheostómy vrátane výmeny tracheálnej kanyly.
1523bChirurgické uzavretie tracheostómy.
b) Reč
1529Analýza hlasu počítačovou technikou. Vyšetrenie po chirurgických výkonoch u pacienta s funkčnou poruchou hlasu.
1531Vyšetrenie hlasufoniatrom (kvalita,fonačný čas,polohahlasuprirečialebospeve).
1531aZákladné vyšetrenie reči foniatrom u detí do 7 rokov (zrozumiteľnosť, plynulosť, obsahová stránka reči).
1531bZákladné vyšetrenie reči foniatrom u starších detí a dospelých (zrozumiteľnosť, plynulosť, obsahová stránka reči).
1533Vyšetrenie reči foniatrom so zameraním na špecifický vývin reči, porozumenie, obsahovú a formálnu stránku reči, gramatickú stavbu reči vrátane vyšetrenia zrozumiteľnosti a plynulosti reči, aktívnej a pasívnej slovnej zásoby.
1534Kompletné foniatrické vyšetrenie hlasu so zameraním na kvalitu a rozsah, rozsah a silu hovorového hlasu, strednú polohu hovorového a spevného hlasu. Výkony pod kódmi 1533 a 1534 sa súčasne nemôžu vykazovať.
1535Reedukácia reči a hlasu po laryngektómii, nácvik pažerákovej reči, elektronického hlasu, ventilová hlasová protézka, do 7 sedení sú hradené zo zdravotného poistenia.
1535bVýmena ventilovej protézy.
1537Hlasové cvičenia, uvoľňovacie a dychové cvičenia, fonačné, konverzačné cvičenia, transfer fyziologickej hlasovej techniky do konverzačnej reči, trvanie najmenej 30 minút, do 7 sedení sú hradené zo zdravotného poistenia.
1538Meranie frekvenčného hlasového rozsahu u pacientov po chirurgických výkonoch.
1539Verbálna intervencia pri poruchách hlasu a reči.
c) Ucho
1540Odstránenie ušného mazujednostranne.
1541Vyšetrenie a ošetrenie operovaného ucha.
1542Odstránenie voľne uloženého cudzieho telesa zo zvukovodu.
1544Aplikácia medikamentovdo zvukovodupri otoskopiijednostranne.
1544aOtoskopické vyšetreniejednostranne.
1545Incízia furunkla vonkajšieho zvukovodu.
1546Kaustika vo zvukovode alebo vbubienkovejdutinevrátanevýkonovpodkódmi 1544alebo 1561.
1548Odstránenie jedného alebo viacerých polypov zo zvukovodu alebo z bubienkovej a trepanačnej dutiny.
1550Binokulárne otomikroskopické a rinomikroskopické vyšetrenie vonkajšieho, stredného ucha jednostranne.
1551Insuflácia vzduchu do sluchovej trubice s použitím tlaku.
1553Katetrizácia sluchovej trubice a (alebo) instilácia medikamentov cez katéter.
1556Paracentéza.
1558Výmena protézky kryjúcej perforáciu blanky bubienka.
1561Aplikácia medikamentov do bubienkovej dutiny pri zrkadlovom osvetlení.
1585Orientačné vyšetrenie vestibulárneho aparátu.
1586Podrobné vestibulometrické vyšetrenie vrátane elektronystagmografického záznamu a jeho vyhodnote-
1586aStabilometrické vyšetrenie.
1590Klasické vyšetrenie sluchu (hlasitá reč, šepot, vyšetrenie ladičkou).
1591Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u dospelých obojstranne.
1591aPrahová audiometria na frekvenciách do 16 000 Hz. Výkon nemožno vykazovať s výkonom pod kódom 1591.
1592Rečová audiometria, aj obojstranne, slúchadlami.
1593Rečová audiometria vo voľnom poli na prispôsobenie naslúchacieho prístroja.
1594Výber a nastavenie naslúchadla foniatrom, najviac 3-krát.
1595Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u detí do 18 rokov obojstranne.
1595aTónové nadprahové audiometrické vyšetrenie u detí do 10 rokov.
1596Tympanometria na meranie impedancie blanky bubienka.
1597Vyšetrenie reflexov vnútroušných svalov, ipsia kontralaterálne, decay-reflex, aj obojstranne.
1598Vyhotovenie odtlačku z ucha na individuálnu tvarovku k naslúchadlu jednostranne. Výkony pod kódmi 1540, 1541 a 1544 saprivýkone podkódom 1598 nemôžu vykazovať.
1599Elektrokochleografia a elektrická stimulácia sluchového nervu.
1599aVyšetrenie otoakustických emisií - skríning novorodencov.
1599bVyšetrenie otoakustických emisií u dospelých.
1599cBERA vyšetrenie.
1601Prvotné nastavenie rečového procesora kochleárnej protézy.
1603Detská audiometria (do 10 rokov veku) na zistenie prahu počutia (prahová a nadprahová audiometria). Vyšetrenie podmienených a (alebo) orientačných reflexov, podľa potreby aj nadprahové audiometrické vyšetrenie aj pre potreby aplikácie načúvacieho aparátu, za každý test.
XXXII. UROLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore urológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špe- cializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 158, 1775.
159cVyšetrenie na včasnú diagnostiku rakoviny prostaty.
1184Vyšetrenie spermií, prípadne aj hodnotenie a zistenie ich počtu.
1700Výplach močovej rúry muža a (alebo) instilácia medikamentov.
1701Dilatácia močovej rúry ženy, instilácia medikamentov a (alebo) katetrizácia močového mechúra.
1702Postupná dilatácia močovej rúry muža, instilácia medikamentov a (alebo) katetrizácia močového mechúra.
1703Odstránenie cudzieho telesa z močovej rúry.
1706Incízia striktúry močovej rúry podľa Otisa.
1712Uretroskopia (endoskopické vyšetrenie močovej rúry).
1713Uretroskopia s chirurgickým zákrokom (napríkladkoaguláciapapilómovaleboresekciachlopní).
1714Odstráneniejedného alebo viacerých nádorov na vonkajšom ústí močovej rúry.
1722Katetrizácia močového mechúra, v prípade potreby s výplachom, instilácia medikamentov a (alebo) výplach krvných zrazenín u muža alebo chlapca.
1723Katetrizácia močového mechúra, v prípade potreby s výplachom, instilácia medikamentov a (alebo) výplach krvných zrazenín u ženy.
1726Výplach močového mechúra a (alebo) instilácia medikamentov pri zavedenom trvalom katétri.
1735Nekrvavá repozícia parafimózy.
1736Operačná repozícia parafimózy.
1740Uvoľnenie zrastu predkožky ako samostatný výkon.
1752Testimetria (podľa Hynieho alebo Pradera).
1755Podviazanie semenovodu (vazektómia).
1775Masáž prostaty, podľa potreby aj so získaním exprimátu prostaty. Výkon môže vykazovať aj dermatovene- rológ.
1784Cystoskopia vrátane uretroskopie u ženy.
1785Cystoskopia vrátane uretroskopie u muža.
1787Zavedenie, výmena alebo odstránenie trvalej močovej cievky ako dodatok k výkonom pod kódmi 1784 a 1785.
1791Uroflowmetria vrátane záznamu.
1792Manometrické vyšetrenie močového mechúra s priebežným záznamom, podľa potreby aj fyzikálne provokačné testy.
1793Simultánne elektromanometrické meranie tlaku močového mechúra a brucha s priebežným záznamom, podľa potreby aj fyzikálne provokačné testy. Pri výkone pod kódom 1793 sa výkon pod kódom 1792 nemôže vykazovať.
1794Profilové meranie tlaku uretry s priebežným záznamom, podľa potreby aj fyzikálne provokačné testy. Pri výkonoch pod kódmi 1792, 1793, 1794 sa výkony pod kódmi 1700, 1701, 1702 a 1726 nemôžu vykazovať.
1795Perkutánna punkcia močového mechúra vrátane výplachu, fixácie katétra a obväzu.
1800Rozdrvenie a odstránenie kameňov močového mechúra vrátane výkonu pod kódom 1784 alebo 1785, za každé ošetrenie.
1801Evakuácia koagúl pri tamponáde močového mechúra.
1822Výmena vezikostomickej cievky alebo nefrostomickej cievky vrátane výplachu, fixácie cievky a preväzu.
1850Koagulácia laserom ako dodatok k endoskopickým výkonom.
XXXIII. CIEVNA CHIRURGIA
Lekári v špecializačnom odbore cievna chirurgia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať aj výkony pod kódmi 600,650, 651, 652, 654, 2000,2001, 2002, 2003, 2004,2005, 2007, 2018, 2018a, 2019, 2019c, 2106, 2145, 2146, 2147, 2210, 2280,2456.
XXXIV. VÝKONY V CHIRURGICKÝCH ODBOROCH
Lekári chirurgických odborov môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkon pod kódom 755. Výkony pod kódmi 740 až 765 vykazujú, ak majú certifikát v certifikovaných činnostiach v diagnostickej a intervenčnej ezofagoduodenoskopii a kolonoskopii. Ortopéd môže vykazovať aj výkony pod kódmi 3130, 3134, 3135 z časti Ortopedická protetika.
Porušenie celistvosti povrchovej plochy tela, prípadne rozsah chorobných procesov sa hodnotí v tejto kapitole podľa týchto kritérií pre pojmy „malý", prípadne „veľký": dĺžka: menšia alebo väčšia ako 3 cm, plocha: menšia alebo väčšia ako 4 cm2, objem: menší alebo väčší ako 1 cm3.
12eUsmernenie pacienta s použitím kompenzačných a technických pomôcok, u závažne postihnutého dieťaťa alebo mladistvého do dosiahnutia 18. roku veku podľa potreby s angažovaním zodpovednej osoby.
2000Prvé ošetrenie malej rany.
2001Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany.
2002Ošetrenie malej rany vrátane zarovnania okrajov rany.
2003Prvé ošetrenie veľkej rany.
2004Ošetrenie veľkej rany vrátane uzatvorenia rany.
2005Ošetrenie veľkej rany vrátane zarovnania a uzatvorenia rany.
2006Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany, prípadne pri viacnásobnom ošetrení. Pri odstraňovaní su- túry pri výkone pod kódom 2860 sa výkon pod kódom 2006 vykazuje pre každú končatinu najviac 6-krát.
2007Odstránenie sutúry alebo stehov z veľkej rany.
2008Odstránenie cudzieho telesa uloženého a hmatného pod povrchom kože alebo sliznice.
2009Odstránenie cudzieho telesa uloženého pod povrchom kože alebo sliznice po vyhľadaní rezom.
2011Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha, tvár), za každú popáleninu (toilette, debride- ment, topické prostriedky).
2011aPrvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa do 5 % povrchu tela, za každú popáleninu (toilette, debride- ment, topické prostriedky).
2012Preväz popáleninyI. aleboII.stupňa (ruka,noha,tvár),zakaždýpreväz.
2012aPreväz ostatných popálenín I. a II. stupňa do 5% povrchu tela, za každý preväz.
2013Prvotné ošetrenie popáleniny III. alebo IV. stupňa do 5 % povrchu tela (toilette, debridement, topické prostriedky).
2013aPrvotné ošetrenie popáleniny III. alebo IV. stupňa do 10 % povrchu tela (toilette, debridement, topické prostriedky).
2015Opakované ošetrenie (preväz) popáleniny do 5 % povrchu tela s aplikáciou antibakteriálnych krémov.
2015aOpakované ošetrenie (preväz) popáleniny do 10% povrchu tela s aplikáciou antibakteriálnych krémov.
2015bOpakované ošetrenie (preväz) popáleniny od 11 % do 20 % povrchu tela s aplikáciou antibakteriálnych krémov.
2018Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam.
2018aOšetrenie veľkej rany hojacej sa per secundam.
2019Príplatok za nekrektómie na ruke a nohe.
2019aPríplatok za nekrektómie na krku.
2019bPríplatok za nekrektómie na tvári.
2019cPríplatok za nekrektómie na trupe.
2025Zavedenie antibiotických roztokov do rán a ich dutín.
2030Zavedeniejedného alebo viacerých drénov do rany.
2100Excízia malého kúska sliznice alebo kože (malý benígny tumor, napríklad epulis, hyperplázia, leukopla- kia, probatórna excízia), alebo excízia malého, v koži uloženého nádoru.
2101Excízia veľkého poľa kože.
2103Primárna excízia popálenín na ruke a nohe, za každý prst.
2104Extirpáciajednej alebo viacerých lymfatických uzlín z toho istého miesta.
2105Extirpácia hlboko ležiaceho telového tkaniva.
2106Extirpáciajedného benígneho nádoru alebo mazovej žľazy.
2141Otvorenie abscesu ležiaceho povrchne pod kožou, sliznicou alebo excízia furunkla.
2142Otvorenie diseminovaných abscesových útvarov kože.
2145Otvorenie hlboko ležiaceho abscesu.
2146Otvorenie flegmóny alebo excízia karbunklu.
2147Uvoľňujúca incízia abscesov ležiacich hlboko pod fasciou.
2156Posuvná plastika a zakrytie veľkého defektu kože.
2157Transplantácia s uvoľnením laloka kože na zakrytie veľkého defektu kože.
2171Chirurgická korekcia znetvorujúcejjazvy tváre.
2205Trepanácia nechta.
2206Ablácia nechta na prste ruky alebo nohy.
2207Ablácia nechta s excíziou nechtového lôžka.
2209Plastická operácia nechtového lôžka na ruke alebo nohe.
2210Otvorenie podkožného panarícia alebo paronýchia, podľa potreby aj ablácia nechta na ruke alebo nohe.
2211Otvorenie osseálneho panarícia na rozhraní šľachového puzdra vrátane drenáže.
2212Operačné ošetrenie flegmóny dlane.
2216Výplach cez zavedený drén.
2220Operácia ganglia na kĺboch ruky, nohy alebo prstov.
2221Extirpácia tumoru mäkkých častí na prste ruky alebo nohy.
2222Operačné odstránenie fisúry na prste pomocou „Z" plastiky.
2226Operácia tendosynovitídy v oblasti zhybu na ruke alebo angulárnych segmentov prsta.
2240Šitie svalov alebo fascie.
2245Preparácia a šitie šľachy napínača vrátane ošetrenia čerstvej rany.
2246Preparácia a šitie šľachy ohýbača vrátane ošetrenia čerstvej rany.
2256Operačné uvoľnenie zrastov okolo viacerých šliach ako samostatný výkon.
2270Operácia Dupuytrenovej kontraktúry s čiastočným odstránením palmárnej aponeurózy kíbu, podľa potreby aj premiestňovacia plastika a (alebo) odstránenie povrazovitých útvarov na prste ruky.
2280Amputácia alebo exartikulácia prsta na ruke alebo nohe, alebo amputácia článku prsta na ruke alebo nohe vrátane plastického prekrytia, zajeden prst.
2310Repozícia zlomeniny distálneho článku na prste ruky alebo nohy.
2311Repozícia zlomeného základného článku, stredného článku prsta ruky alebo kosti palca na nohe.
2315Repozícia zlomeniny zápästia, metakarpu a metatarzu.
2320Repozícia zlomeniny ramennej kosti.
2321Repozícia zlomeniny kosti predlaktia najednej hornej končatine.
2326Repozícia zlomeniny kosti predkolenia najednej dolnej končatine.
2380Odstránenie exostózy oddlabaním ako samostatný výkon.
2400Repozícia luxácie klbu na prste ruky alebo nohy.
2401Repozícia luxácie klbu palca.
2402Repozícia luxácie prsta ruky alebo nohy.
2403Repozícia interponovaného menisku, pately.
2405Repozícia luxácie lakťového, ramenného alebo kolenného zhybu.
2420Primárna sutúra alebo reinsercia väzu, alebo sutúra puzdra klbov prstov ruky alebo nohy.
2421Primárna sutúra alebo reinsercia väzu, alebo sutúra kĺbového puzdra palca ruky alebo nohy.
2435Operačné odstránenie cudzieho telesa z klbu prsta ruky alebo nohy alebo klbu nohy.
2455Otvorenie klbu na prste ruky alebo nohy, podľa potreby aj drenáž ako samostatný výkon.
2456Otvorenie klbu ruky alebo nohy, podľa potreby aj drenáž ako samostatný výkon.
2600Tracheotómia.
2625Pokus o vrátenie inkarcerovanej ingvinálnej alebo femorálnej hernie do pôvodného stavu.
2722Nácvik pacienta s anus praeternaturalis ako irigáciou vyprázdňovať črevá.
2800bCielená biopsia pľúc (punkčná).
2812oVýmena tracheálnej T-kanyly.
2955Kontrola neurostimulačného zariadenia.
3210Cielený chiroterapeutický zásah na chrbtici vrátane dokumentácie funkčnej analýzy, podľa potreby aj výkony pod kódmi 3211a3215,za každé ošetrenie.
3211Cielený chiroterapeutický zásah na jednom alebo viacerých klboch končatín vrátane dokumentácie, funkčnej analýzy, podľa potreby aj výkon pod kódom 3215, za každé ošetrenie. Výkony pod kódmi 3210 a 3211 sa vykazujú v jednom ošetrovanom prípade najviac 2-krát. Ak sa ani po zopakovaní ošetrenia podľa výkonov pod kódmi 3210 a (alebo) 3211 za kvartál nedosiahol želaný úspech, môže sa každé ďalšie ošetrenie vykazovať výnimočne s dôkladným odôvodnením, a to na udržanie výšky, svalovú reflektorickú fixáciu a na dosiahnutie vegetatívnych alebo neurologických sprievodných javov. Vyúčtovanie výkonov pod kódmi 3210 a3211 môže vykazovať lekár, ak má na príslušný výkon vzdelanie (špecializáciu alebo certifikát).
3215Mobilizujúce ošetrenie chrbtice alebo jedného klbu, alebo viacerých klbov končatín pomocou techniky na mäkkých častiach, za každé ošetrenie.
3240Spoločný konštrukčný plán ortopéda, lekára fyziatra s pacientom na zhotovenie veľkej ortopedickej pomôcky (napríklad umelého údu). Výkon pod kódom 3240 sa pri tej istej ortopedickej pomôcke môže vykazovať len raz. Ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky vyrobené na protetických oddeleniach fakultných nemocníc a NRC Kováčová sa uhrádzajú u hospitalizovaných pacientov a u ambulantných pacientov podľa Opatrenia MZ SR, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok.
Ako uzáver rany platí len šitie, svorkovanie alebo tie opatrenia, ktoré nahrádzajú ošetrenie rany náplasťou. Výkon pod kódom 200 sa nemôže vykazovať pri obväzoch, ktoré slúžia na pokrytie rán, ktoré vznikli lekárskym zásahom pri tej istej konzultácii, a nie pri výkonoch pod kódmi 2000 až 2005, 2020 a 2021. Výkony pod kódmi 2000, 2001, 2003, 2012 a 2018 môže vykazovať aj lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo.
MAXILOFACIALNA CHIRURGIA
3000Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa. Jednoduchá extrakcia.
3001Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. Jednoduchá extrakcia jednokoreňového zuba alebo jedného koreňa.
3002Extrakcia viackoreňového trvalého zuba.
3002aKomplikovaná extrakcia zuba (neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho časti - koreňa).
3003Zvodná anestézia extraorálna a intraorálna.
3004Stomatologické ošetrenie v inhalačnej analgézii alebo celkovej anestézii.
3005Zastavenie poextračného krvácania ako samostatnývýkon.
3005aSutúra extrakčnej rany (približovací steh).
3007Zastavenie komplikovaného krvácania po extrakcii zuba (masívne krvácanie, nepoznaná koagulopatia, nevyhnutnosť hermetickej sutúry po úprave tkanív).
3008Ošetrenie (kontrola) po chirurgickom zákroku.
3008aChirurgická revízia rany.
3009Sutúra malej rany ústnej sliznice v dĺžke do 3 cm ako samostatný výkon.
3009aSutúra väčšej rany ústnej sliznice v dĺžke nad 3 cm ako samostatný výkon.
3009bHemiextrakcia (odstránenie koreňa viackoreňového zuba s patologickým nálezom).
3020Resekcia koreňového hrotu na prednom zube.
3021Resekcia koreňového hrotu na bočnom zube.
3022Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu akododatokkvýkonompodkódmi3020a3021.
3023Peroperačné plnenie koreňového kanála ako dodatok k výkonom pod kódmi 3020, 3021 alebo 3022, za každý koreňový kanál.
3024Výplach antra cez oroantrálnu komunikáciu po extrakcii zuba.
3095Opätovné založenie uvoľnenej aparatúry alebo zmeny na nej, alebo čiastočné obnovenie dláh alebo oporných prístrojov, alebo odstránenie dlahy (napríklad po intermaxilárnej fixácii).
3096Sialografia. Nástrek žľazy kontrastnou látkou, zhotovenie a opis rtg. snímky, za každú snímku.
3096aSondáž a (alebo) bužírovanie vývodu príušnej alebo podsánkovej slinnej žľazy.
3097Sialolitektómia. Operačné odstránenie slinného kameňa z vývodu slinnej žľazy vrátane neostómie.
XXXV. FYZIATRIA, BALNEOTERAPIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA
Lekári v špecializačnom odbore FBRL môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špeciali- začných a vzorových certifikačných študijných programov
503Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie.
504Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dy- namometri a iné špecifické funkčné metódy.
505Evalvácia funkčných porúch pohybového systému. Môže vykazovať len lekár s FBLR. Môže sa vykazovať u pacientov po NCMP, polytraume, pri transverzálnych léziách, u vertebrogénnych a imobilných pacientov.
507Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovaný liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu na jednom mieste (za každýjedenvýkon).
508Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovaný liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu na jednom periférnom klbe.
Výkony pod kódmi 507 a 508 môže vykazovať lekár, ak má na príslušný výkon vzdelanie (špecializáciu alebo certifikát).
509Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych klboch a svaloch. Špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, PIR-postizometrická relaxácia, AGR-antigravitačná relaxácia, trakčné techniky, stretch and spray, banky), zajedno ošetrenie.
510Cielená odborná inštruktáž - oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myosti- mulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna interven-
514Individuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálneho a periférneho systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového aparátu u detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabáta a podobne).
533Manuálna drenáž lymfy (trvanie najmenej 45 minút), najviac 10-krát.
562Elektroanalgézia TENS, najviac 10-krát.
568Priloženie prísaviek, baniek alebo použitie prísavkového aparátu, zajedno ošetrenie.
578Laseroterapia (liečebné využitie lasera). Môže vykazovať len lekár s osvedčením.
818Reflex Achillovej šľachy. Výkon môže vykazovať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ.
XXXVI. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA
Špecifické výkony
3121Podobaroskopické vyšetrenie pacienta s vypracovaním nálezu (za obe dolné končatiny). Na základe indikácie lekára pri chybách, chorobách a deformitách chodidla pri vstupnom vyšetrení, pri zmene lokálneho nálezu, napríklad v dôsledku chirurgického zákroku, ďalej pri pedes plani podľa Godunova I-II, osových úchylkách končatín 1-krát ročne, pri pedes planovalgi, halluces valgi, digitti hammati, pedes transversoplani et plani podľa Godunova III-IV 2-krát ročne, pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm, pri osových úchylkách DK výrazného stupňa, 3-krát ročne.
3121aPodobaroskopické vyšetrenie pacienta s vypracovaním nálezu a s fotodokumentáciou (za obe dolné končatiny).
3122Plantografické statické vyšetrenie pacienta jednoduché (odtlačkovou metódou s vypracovaním nálezu) za obidve dolné končatiny. Na základe indikácie lekára pri chybách, chorobách a deformitách chodidla pri vstupnom vyšetrení, pri zmene lokálneho nálezu, napríklad v dôsledku chirurgického zákroku, ďalej pri pe- des planovalgi, halluces valgi, digitti hammati, pedes transversoplani et plani podľa Godunova III-IV 1-krát ročne, pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm, pri osových úchylkách DK výrazného stupňa, 2-krát ročne.
3122aPlantografické kinetické vyšetrenie pacienta jednoduché (odtlačkovou metódou s vypracovaním nálezu) za obidve dolné končatiny. Na základe indikácie lekára pri chorobách a deformitách chodidla pri poruchách odvíjania chodidla pri vstupnom vyšetrení, pri zmene lokálneho nálezu napr. v dôsledku chirurgického zákroku, ďalej - pri pedes planovalgi, halluces valgi, digitti hammati, pedes transversoplani et plani podľa Godu- nova III-IV 1-krát ročne, pri dg DMO s postihnutím DK, paresis na DK, pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm a pri osových úchylkách DK výrazného stupňa, 2-krát ročne.
3122bPodobarografické statické vyšetrenie pacienta zložité (elektronickým zobrazovacím plantografom) s počítačovou analýzou nameraných údajov a s vypracovaním nálezu (za obe dolné končatiny). Na základe indikácie lekára pri chorobách a deformitách chodidla, pri pedes planovalgi, halluces valgi, digitti hammati, pedes transveroplani et plani podľa Godunova III-IV, pri dg DMO s postihnutím DK, paresis na DK, pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm a pri osových úchylkách DK výrazného stupňa, 2-krát ročne.
3123Podobarografické kinetické vyšetrenie pacienta zložité (elektronickým zobrazovacím plantografom) počítačovou analýzou nameraných údajov a s vypracovaním nálezu (za každú dolnú končatinu). Na základe indikácie lekára pri chorobách a deformitách chodidla pri poruchách odvíjania chodidla pri vstupnom vyšetrení, pri zmene lokálneho nálezu, napríklad v dôsledku chirurgického zákroku, pri skrátení DK nad 5 cm, pri osových úchylkách DK výrazného stupňa, ďalej pri pedes planovalgi, halluces valgi, digitti hammati, pedes transver- soplani et plani podľa Godunova III-IV, pri dg DMO s postihnutím chodidla, paresis na DK, pri amputácii v oblasti chodidla a pri trofických zmenách chodidiel 1-krát ročne. Nieje možné vykazovať počas stanoveného obdobia spolu s výkonom pod kódom 3122a.
3124Dynamografické vyšetrenie s vektorovým zobrazením jednoduché, s vypracovaním nálezu (za každú dolnú končatinu). U pacientov s amputáciou na DK, skrátením DK nad 5 cm, s osovými úchylkami DK výrazného stupňa, s poruchami chôdze pri paréze na DK pri indikácii ortopedicko-protetickej pomôcky a po jej aplikácii, maximálne 2-krát ročne.
3125Dynamografické vyšetrenie s vektorovým zobrazením zložité, s počítačovou analýzou nameraných údajov a s vypracovaním nálezu (za každú dolnú končatinu). U pacientov s amputáciou na DK, skrátením DK nad 5 cm, s osovými úchylkami DK výrazného stupňa, s poruchami chôdze pri paréze na DK pri indikácii ortopedicko-protetickej pomôcky a pojej aplikácii, maximálne 2-krát ročne.
3126Stereometrické vyšetrenie oboch dolných končatín (vrátane panvy) s vypracovaním nálezu. Na základe indikácie lekára a pacientov s osovými úchylkami dolných končatín (genua et crura valga, vara, pedes planovalgi, vari) výrazného stupňa, 1-krát ročne.
3127Stereometrické vyšetrenia chrbtice (vrátane panvy) s vypracovaním nálezu. Na základe indikácie lekára u pacientov s dg. scoliosis, kyphoscoliosis, osteochondrosis TH-Ljuvenilis, 1-krát ročne.
3128Ichnografické vyšetrenie chôdze s vypracovaním nálezu. U pacientov s rotačnými úchylkami DK a chodidlami nad 15 st. pri indikácii ortopedicko-protetickej pomôcky a pojej aplikácii, maximálne 2-krát ročne.
3129Elektromyografické vyšetrenie (Myotest, resp. Myoboy) pred aplikáciou myoelektrickej protézy s vypracovaním nálezu. Pri rozhodovaní o indikácii myoelektrickej protézy ako vstupné vyšetrenie, potom po absolvovaní 6-týždňovej špecifickej rehabilitácie a pred aplikáciou myoelektrickej protézy, maximálne 3-krát ročne.
3130Indikácia a špecifikácia ortopedicko-protetickej pomôcky. Na základe indikácie výkonu lekárom. Poskytnutie rady vzhľadom na možnosť aplikácie viacerých typov pomôcok u jedného pacienta, ale prijednej pomôcke je možné vykazovať iba 1-krát, nie opakovane.
3131Vypracovanie základných merných podkladov, prípadne návrh konštrukčných prvkov potrebných na zhotovenie ortopedicko-protetickej pomôcky (napríklad nákres pomôcky, vyznačenie na pacientovi, stanovenie druhu potrebných klbov a podobne). Na základe indikácie výkonu lekárom. Poskytnutie rady vzhľadom na možnosť aplikácie viacerých typov pomôcok u jedného pacienta, ale pri jednej pomôcke je možné vykázať iba raz, nie opakovane. Prijednej pomôcke nieje možné vykazovať spolu s výkonom pod kódom 3132.
3132Vypracovanie podrobného konštrukčného plánu zložitej ortopedicko-protetickej pomôcky v spolupráci s ortopedickým protetikom. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke nie je možné vykazovať spolu s výkonom pod kódom 3131.
3133Aplikácia a zhodnotenie funkčnosti ortopedicko-protetickej pomôcky pri niektorom z vyšetrení, skúške alebo odovzdaní. Na základe indikácie výkonu lekárom.
3134Každá významná zmena pozície a tvaru ortopedickej pomôcky v priebehu ošetrovania (pri kontrolách), napríklad pri hodnotení jej funkčnosti. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednom vyšetrení je možné výkon vykazovať spolu s predchádzajúcim výkonom.
3135Cielená a odborná inštruktáž a oboznámenie pacienta (alebo sprievodu) s používaním a obsluhou jednoduchých ortopedicko-protetických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (jednoduché ortézy končatín a trupu, ortopedické vložky, jednoduchá ortopedická obuv, obuv pre deti a mladistvých do 18 rokov, epitézy), inštruktáž o životospráve z hľadiska používania pomôcok, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia. Pri jednom vyšetrení (bez ohľadu na počet odovzdaných pomôcok) je možné výkon vykazovať iba 1-krát, nieje možné opakované vykazovanie výkonu pri tej istej pomôcke.
3136Cielená a odborná inštruktáž a oboznámenie pacienta (alebo sprievodu) s používaním a obsluhou zložitých ortopedicko-protetických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (zložité ortézy končatín a trupu, zložitá ortopedická obuv, obuv ako priama súčasť ortopedicko-protetickej pomôcky, protézy končatín, inštruktáž o životospráve z hľadiska používania pomôcok, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia pri jednom vyšetrení) bez ohľadu na počet odovzdaných pomôcok. Výkon je možné započítať iba 1-krát, nieje možné opakované započítavanie výkonu pri tej istej pomôcke.
3137Spolupráca pri zhotovovaní odtlačku zo sadry alebo z iných pracovných látok pre zložité druhy ortéz. Na základe indikácie výkonu lekárom. Prijednej pomôcke je možné vykazovať iba 1-krát, nie opakovane.
3138Koordinácia opracovania modelu pre rôzne druhy ortéz trupu. Na základe indikácie výkonu lekárom. Prijednej pomôckeje možné vykazovať iba 1-krát, nie opakovane.
3139Spolupráca pri zhotovovaní odtlačku zo sadry alebo z iných pracovných látok pre rôzne druhy ortéz krčnej chrbtice. Na základe indikácie výkonu lekárom. Prijednej pomôckeje možné vykazovať iba 1-krát, nie opakovane.
3140Spolupráca pri zhotovovaní odtlačku zo sadry alebo z iných pracovných látok pre rôzne druhy ortopedických vložiek alebo ortopedickej obuvi.
3141Koordinácia opracovania sadrového modelu pre rôzne druhy ortopedických vložiek alebo ortopedickej obuvi (1 ks) K 9017. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke je možné vykazovať iba 1-krát, nie opakovane.
3142Spolupráca pri zhotovovaní odtlačku zo sadry alebo z iných pracovných látok pre rôzne druhy ortéz hornej a dolnej končatiny siahajúce najviac cez jeden veľký klb (členkový, kolenný, bedrový, ramenný, lakťový, zápästný). Na základe indikácie výkonu lekárom. Prijednej pomôckeje možné započítať iba 1-krát, nie opakovane.
3143Koordinácia opracovania modelu pre rôzne druhy ortéz hornej a dolnej končatiny siahajúca najviac cez jeden veľký klb (členkový, kolenný, bedrový, ramenný, lakťový, zápästný). Na základe indikácie výkonu lekárom. Prijednej pomôckeje možné vykazovať iba 1-krát, nie opakovane.
3144Spolupráca pri zhotovovaní odtlačku zo sadry alebo z iných pracovných látok pre rôzne druhy ortéz hornej a dolnej končatiny siahajúce najmenej cez dva veľké klby (členkový, kolenný, bedrový, ramenný, lakťový, zápästný). Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke je možné vykazovať iba 1-krát, nie opakovane.
3145Koordinácia opracovania modelu pre rôzne druhy ortéz hornej a dolnej končatiny siahajúca najmenej cez dva veľké kĺby (členkový, kolenný, bedrový, ramenný, lakťový, zápästný). Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke je možné vykazovať iba raz, nie opakovane.
XXXVII. KLINICKÁ ONKOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore klinická onkológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov
3286Iniciálne odborné vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením, vypracovanie diagnostického postupu s určením štádia nádorovej choroby vrátane dokumentácie na špecializovanom onkologickom pracovisku.
3287Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pred podaním prvej chemoterapie, výber chemoterapie, výpočet povrchu tela s dokumentáciou.
3288Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pred druhou a ďalšou cytostatickou kúrou so zhodnotením toxicity a s dokumentáciou.
3289Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pri relapse alebo progresii s určením terapeutickej stratégie.
3290Informovanie pacienta s onkologickým ochorením o plánovanej chemoterapii, vysvetlenie toxických účinkov a spôsobov ich predchádzania a liečenia.
3291Pohovor s pacientom s onkologickým ochorením pri psychosomatických ťažkostiach a psychologických problémoch spojených s nádorovým ochorením alebo pohovor pri suspektnom onkologickom ochorení.
3292Pohovor s pacientom s onkologickým ochorením pri progredujúcom, liečbou neovplyvnenom nádorovom ochorení.
3293Stanovenie liečebnej stratégie pri liečení komplikujúcej infekcie po chemoterapii u pacienta s onkologickým ochorením pri počte granulocytov pod 500/mm3 s dokumentáciou.
3294Riedenie cytostatík pred aplikáciou, za každú ampulku cytostatika vrátane skladovania, evidencie a likvidácie odpadu.
3295Indikovanie podpornej hematologickej a transfúznej liečby u pacienta s myelosupresiou spôsobenou onkologickým ochorením alebo jeho liečbou s dokumentáciou.
3296Indikovanie podania imunomodulátorov alebo rastových faktorov u pacienta s onkologickým ochorením s dokumentáciou.
3297Indikovanie chemoterapie pri prvej cytostatickej kúre u pacienta s onkologickým ochorením s výpočtom dávok podľa povrchu tela a s dokumentáciou.
3298Indikovanie chemoterapie u pacienta s onkologickým ochorením s osobitne zložitou diagnózou alebo priebehom choroby na špecializovanom onkologickom pracovisku pri neúčinnosti štandardnej chemoterapie s prehodnotením diagnózy.
3299Aplikácia kontinuálnej chemoterapie pumpou s dokumentáciou, za každý deň.
3300Intrakavitárna a intratekálna aplikácia cytostatík okrem bodov za výkon a materiál s dokumentáciou.
3301Príprava koncentrátu trombocytov pre chorého s trombocytopéniou od jedného darcu pomocou sepa- račnej centrifúgy.
3302Separácia periférnych kmeňových buniek na podpornú liečbu aplázie po superradikálnej chemoterapii.
3303Kompletná preventívna onkologická prehliadka - fyzikálne vyšetrenie, lymfatické uzliny, prostata, rek- tum, prsníky, koža, semenníky, vykonaná onkológom s dokumentáciou.
3306Kontrolné vyšetrenie pacienta po chemoterapii alebo po inej onkologickej liečbe so sledovaním neskorej toxicity a stavu nádorového ochorenia vrátane dokumentácie.
3307Ošetrenie centrálneho venózneho katétra u pacienta liečeného cytostatikami.
3308Indikovanie antiemetickej liečby, analgetickej liečby a liečby metabolických porúch u pacienta s onkologickým ochorením.
3309Indikovanie urgentnej chemoterapie a rádioterapie pri stave bezprostredne ohrozujúcom život s dokumentáciou. Pri výkonoch pod kódmi 3286 až 3309 sa výkony pod kódmi 1 až 3, 4 až 6,8, 11 až 14, 60, 61, 62 a 63 nemôžu vykazovať.
XXXVIII. KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA
Lekári v špecializačnom odbore klinická farmakológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov
10dRozbor a plánovanie (komplexná analýza). Vypracovanie špeciálneho farmakologického postupu. Farmako- terapia ujedného pacienta.
44dKlinicko-farmakologická konzultácia farmakoterapie v gravidite.
44bKlinicko-farmakologická konzultácia na posúdenie teratogenity. Výkon pod kódom 44b sa nemôže vykazovať súčasne s výkonom pod kódom 44a.
44cKlinicko-farmakologická konzultácia na posúdenie nežiaduceho účinku liekov. Výkon pod kódom 44c sa nemôže vykazovať súčasne s výkonom pod kódmi 44a a 44b.
3316Komplexná analýza preskripcie u jedného lekára za určené časové obdobie (1 mesiac) na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
3317Komplexná analýza preskripcie jedného oddelenia (za 1 mesiac) na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
3318Audit preskripcie ujedného lekára (za 1 mesiac) na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
3319Audit preskripcie vjednom oddelení (za 1 mesiac) na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
XXXIX. VÝKONY INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM
I. KLINICKÁ LOGOPÉDIA
Klinický logopéd môže vykazovať základné výkony pod kódmi 12, 71 a 75a, ak sa nevykazujú výkony z tejto časti (klinická logopédia). Ako dôkladné a cielené alebo špecifické logopedické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie sa rozumejú výkony pod kódmi 3335, 3336, 3337, 3338, 3344 a 3346. Pri výkonoch sa nemôžu vykazovať výkony pod kódmi 6, 8, 60, 61, 62, 63
3321Komplexné logopedické vyšetrenie vrátane anamnézy, rád a dokumentácie.
3322Logopedické cvičenie dychové, pasívne, aktívne, kontrastné, fonematické, logorytmické atď. (trvanie do 10 minút).
3323Systematická senzomotorická liečba porúch funkcií CNS cvičením (navodenie spolupráce s pacientom, nadviazanie kontaktu, priebežná stimulácia reči u nehovoriaceho pacienta, terapia porúch reči, dysgra- fie, dyslexie, dyskalkúlie, dysortografie, po jednotlivých PNF) ako individuálna liečba, prípadne aj zaškolenie príslušných osôb do postupu, v prípade potreby aj na viacerých cvičeniach, trvanie najmenej 45 minút. Patria sem afázie, dysfázie, DMO, LMD, MR.
3324Systematická senzomotorická liečba porúch funkcií CNS cvičením ako skupinová liečba (dvoch až šiestich účastníkov), prípadne aj zaškolenie príslušných osôb do postupu, v prípade potreby aj na viacerých cvičeniach, trvanie najmenej 45 minút.
3325Liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu dieťaťa alebo mladistvého verbálnou intervenciou vzťahujúcou sa na syndróm pri súčasnom zapojení osoby (osôb), ktorá sa o neho stará, vrátane dokumentácie výsledkov. Ide najmä o balbutika, MR, anxiózny syndróm, kombinované poruchy.
3326Použitie a vyhodnotenie dotazníkového testu (CETI) až do dvoch testov, zajeden test.
3327Použitie a vyhodnotenie orientačných testovacích metód až do troch testov (napr. LaPonte, Wertz), zajeden test. Príklady testovacích metód pozri pri výkone pod kódom 3359.
3328Použitie a vyhodnotenie funkčného testu - HT test, Ozoreckého test motoriky, alebo vyšetrenie laterality s písomným záznamom, zajeden test.
3329Použitie a vyhodnotenie funkčného testu - Tookenov test s písomným záznamom, zajeden test.
3330Použitie a vyhodnotenie štandardizovaných testov s písomným záznamom v jednom liečebnom prípade (spolu parciálne Lurijovo vyšetrenie SF, Hrnčiarovej test BAT, Tymichovej vyšetrenie).
3331Použitie a vyhodnotenie nákladných testov symbolických funkcií s písomným záznamom v jednom liečebnom prípade (diagnostika dysgrafie, dyslexie, dyskalkúlie, dyzortografie, celé Lurijovo vyšetrenie).
3332Vyšetrenie vývoja dieťaťa vo vzťahu k hrubej ajemnej motorike, reči vrátane dokumentácie.
3333Funkčná terapia pri vývojových výpadkoch motoriky, senzoriky, v rozsahu reči a (alebo) v sociálnych vzťahoch akojednotlivé vyšetrenie v trvaní najmenej 45 minút, za každé vyšetrenie.
3334Skupinová funkčná terapia pri vývojových výpadkoch motoriky, senzoriky, v rozsahu reči a (alebo) v sociálnych vzťahoch do troch pacientov v trvaní najmenej 45 minút, za každého pacienta.
3335Orientačné vyšetrenie reči (artikulačnámotorika,artikulačnévýkony,plynulosťreči).
3336Orientačnévyšetreniesluchu-cielená skúška hlasu (zvuk hlasu, tónovávýdrž,polohahlasuprireči).
3337Základné vyšetrenie reči so zameraním na vývin reči, porozumenie reči, vyšetrenie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, syntaxu a gramatickej výstavby reči vrátane dokumentácie.
3338Vyšetrenie hlasu s preskúšaním pokojného a fonačného dýchania, nasadenia a vysadenia hlasu, výkonov pri hovorení, volaní, spievaní, prípadne hlasu po zaťažení.
3339Reedukácia reči a hlasu po laryngektómii, pažerákový náhradný hlas alebo elektronický náhradný hlas, za každý nácvik. Logopedická terapia reči pri narušenej komunikačnej schopnosti, prípravné artikulačné cvičenia, artikulačné cvičenia, automatizácia nacvičených hlások, slovné a konverzačné cvičenia, komplexná terapia a fyzikálne procedúry ako jednotlivé opatrenia, za každý nácvik najmenej 30 minút.
3340Pri ľahkej poruche reči.
3341Pri strednej poruche reči.
3342Pri ťažkej poruche reči, prípadne pomocou techniky.
3343Hlasové cvičenia vrátane všetkých náležitých postupov, ako je nasadenie hlasu, cvičenia na výdrž a vypnutie hlasu, prípadne aj dychové cvičenia a fyzikálne opatrenia ako individuálne ošetrenie, každé cvičenie v trvaní najmenej 30 minút.
3344Špecifické vyšetrenie dieťaťa vo vzťahu k jemnej a hrubej motorike, reči, pri kombinovaných poruchách (zmyslových, duševných, somatických).
3345Nadviazanie kontaktu s logopedickým pacientom.
3346Špecifické vyšetrenie vývoja dieťaťa zo stránky rečovej, psychomotorickej pri nekombinovaných poruchách (OVR, OBVR, OVPS, poruchách symbolických funkcií atď.).
3347Spracovanie a vyhodnotenie klinicko-logopedického vyšetrenia dieťaťa pri špecificky narušenej komunikačnej schopnosti.
3348Metodická príprava, zhotovenie metodického materiálu na klinicko-logopedické vyšetrenie i terapiu, návrh logopedických cvičení.
3349Verbálna intervencia pri liečení zajakavosti a iných rečových i hlasových porúch a vedenie kontaktných osôb.
3350Použitie metodiky orofaciálnej stimulácie.
Pri výkonoch klinickej logopédie sa výkony pod kódmi 6, 8, 60, 61,62 a 63 nemôžu vykazovať.
XL. VÝKONY SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK V AGENTÚRACH DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI A SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK PRACUJÚCICH NA ZÁKLADE LICENCIE NA VÝKON SAMOSTATNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE
I. Sestry
Pri uvedených výkonoch sa môže vykazovať bodové zvýhodnenie pri sťaženom výkone takto: 1. u imobilných pacientov + 75 % základnej bodovej hodnoty, 2. u pacientov s obmedzenou hybnosťou + 50 % základnej bodovej hodnoty, 3. u pacientov s psychiatrickou diagnózou + 75 % základnej bodovej hodnoty pri kompenzovanom stave a + 75 % základnej bodovej hodnoty pri dekompenzova- nom stave. U mentálne retardovaných pacientov + 75 % základnej hodnoty a u detí do veku 7 rokov + 75 % základnej hodnoty
Vybrané rehabilitačné výkony vykazuje ADOS prostredníctvom fyzioterapeuta
3390Príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratiesesterskejanamnézy(ošetrovateľskýassesment).
3392aPoučenie príbuzných alebo členov komunity.
3392cKonzultácie s inštitúciami a orgánmi štátnej zdravotnej správy v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti.
3393Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „KOS").
3394Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom.
3395Vyhodnotenie KOS a záverečná správa.
3396Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti.
3398Ošetrovateľská hygiena.
3399aStarostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy.
3399bStarostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu, pravidelné preväzovanie a dezinfekcia.
3399cStarostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu.
3399dStarostlivosť o epidurálny katéter.
3400Polohovanie pacienta.
3401aStarostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite, vypracovanie individuálneho diétneho režimu, jeden 1-krát prejedného pacienta.
3401bKaždá ďalšia zmena v diétnom režime.
3402Výživa bezvládneho pacienta, zajedenvýkon.
3404Výživa pacienta sondou, zajeden výkon.
3405Očistná klyzma.
3405aLiečebná klyzma.
3406Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny.
3407Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty.
3408Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín.
3409Cievkovanie ženy.
3410Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách.
3411Čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly.
3411aMechanické čistenie zdravotníckych pomôcok, za každých 30 minút.
3413Aplikácia neinjekčnej liečby.
3413aJedna aplikácia kyslíka.
3414Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa.
3416Aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne.
3418Aplikácia liečiva intravenózne.
3419Príprava a podávanie infúzie.
3420Sledovanie infúzie, za každú hodinu.
3420aPodávanie liečiva infúznou pumpou.
3421Nácvik podávania inzulínu.
3422aOšetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov.
3422bOšetrenie dekubitu s veľkosťou do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz).
3422cOšetrenie dekubitu s veľkosťou nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz).
3423Výplach oka.
3423aPreväz rany s veľkosťou do 5 cm2.
3423bPreväz rany s veľkosťou nad 5 cm2.
3423cPríprava materiálu a sterilizácia.
3424Ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút.
3426Odsávanie pacienta.
3427Odsatie žalúdočného obsahu.
3428Vyšetrenie moču indikátorovým médiom.
3429Vyhotovenie EKG záznamu.
3430Orientačné spirometrické vyšetrenie pľúc (VC, FEVI).
3431Asistencia pri výplachu močového mechúra.
3432Práca sestry pri domácej peritoneálnej dialýze.
3433Odber krvi venepunkciou dojednej striekačky alebojednej odberovej súpravy.
3434Odber kapilárnej krvi.
3435Umelé dýchanie a masáž srdca.
3436Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta.
3437Doprava biologického materiálu, za každých 30 minút.
3439Návšteva pacienta (klienta) v pracovnom čase.
3440Návšteva mimo riadneho pracovného času (od 19.00 do 7.00 hodiny v sobotu, v nedeľu a vo sviatok).
3441Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie - krízová intervencia pri zhoršení psychického stavu pacienta.
3442Skríningové vyšetrenie v určených skupinách populácie.
3443Poradenstvo sestier v starostlivosti o dieťa.
3444Kontrola novorodenca alebo dojčaťa sestrou vrátane potrebného ošetrenia.
3445Meranie a váženie novorodencov a detí.
3446Kúpeľ a nacvičovanie kúpeľa novorodencov.
3447Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života.
3449Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu.
3451Konzultácia sestry ojednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom.
3452Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život.
3454Depistáž ochorenia v mieste bydliska.
3457Podávanie cytostatík do zavedeného katétra.
3458Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým ochorením.
3459aUsmernenie spôsobu života pacienta s nádorovýmochorenímvzhľadomnajehozdravotnýstav.
3460Ochranný režim pri podávaní cytostatík a chemoterapeutík.
3461Ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficientným stavom.
3635aKontrola glykémie glukomerom.
II. Pôrodné asistentky
Tieto výkony môže vykazovať len pôrodná asistentka ako doplnenie k výkonom pod kódmi 3390 až 3446.
3467Akútna pomoc pri náhlom pôrode a následné zabezpečenie pôrodníka.
3468Ošetrenie novorodenca bezprostredne po náhlom pôrode a ošetrenie pupka novorodenca.
3469Sledovanie klientky po pôrode vedenom mimo lôžkového zdravotníckeho zariadenia, meranie TK, P.
3470Odborné ošetrovateľské poradenstvo zamerané na prevenciu zápalov, dodržiavanie zásad správnej životosprávy (kompetentná aj sestra).
3474Hygiena pošvy na liečebný účel.
3475Psychofyzická príprava rodičky na pôrod.
3476Starostlivosť o pacientku v šestonedelí.
3476aSledovanie oziev plodu.
3476bSledovanie kontrakcií maternice.
STOMATOLÓGIA
A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
1. Vyšetrenie, administratíva, anestézia a prevencia
D 01Komplexné stomatologické vyšetrenie.
Vykazuje sa 1-krát na začiatku systematickej starostlivosti pri založení liečebnej karty po dovŕšení 18. roku veku. Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, stavu zubných náhrad a stanovenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie.
D 02Preventívna stomatologická prehliadka.
Môže sa vykazovať 1-krát ročne po dovŕšení 18. roku u poistenca v systematickej starostlivosti. Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, stanovenie indexov KPE a PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie. V roku, keď bol účtovaný výkon pod kódom D 01, sa nemôže vykazovať.
D 02aPreventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve.
Môže sa vykazovať 2-krát počas tehotenstva. Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, stanovenie indexov KPB a PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonuje záznam do zdravotnej dokumentácie.
D 03Cielené stomatologické vyšetrenie.
Konzultačné vyšetrenie na základe písomnej žiadosti iného lekára s písomnou správou zameranou na konkrétny problém. Súčasťou výkonuje aj zhodnotenie pomocných vyšetrení.
D 05Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie.
Súčasťou výkonuje anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku aj CPITN, stanovenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie. Vykazuje sa do dovŕšenia 18. roku veku na začiatku systematickej starostlivosti pri založení liečebnej karty.
D 06Preventívna pedostomatologická prehliadka.
Môže sa vykazovať 1-krát za 6 mesiacov pred dovŕšením 18. roku veku u poistenca v systematickej starostlivosti. Obsahuje vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrolu medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrolu dentálnej hygieny a hygienických návykov, stanovenie indexov KPE a PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonuje záznam v zdravotnej dokumentácii. V roku, keď bol účtovaný výkon D05, sa môže vykazovať iba 1-krát.
D 11.Akútne vyšetrenie.
Vyšetrenie poistenca v rámci poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Súčasťou výkonuje písomná správa.
D 37Krátky administratívny úkon.
Písomná správa lekára inému lekárovi v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, regresné hlásenie, hlásenie o infekčnom ochorení, hlásenie o úraze, výpis zo zdravotnej dokumentácie. V rámci jednej návštevy možno vykázať len 1-krát. Výkon sa nemôže vykazovať s výkonmi pod kódmi D03aD 11.
D 52Intraorálna rtg. snímka zubov a ústnych tkanív.
Môže vykazovať stomatológ a čeľustný ortopéd s oprávnením na prevádzku RTG zariadenia. Materiál rtg. snímok sa uhrádza osobitne.
D 54Rtg. snímka - ortopantomogram.
Môže vykazovať stomatológ a čeľustný ortopéd s oprávnením na prevádzku RTG zariadenia. Výkon sa môže vykazovať len 1-krát aj pri panoramatických snímok. Materiál rtg. snímky nieje súčasťou výkonu.
A 02Injekčná anestézia.
Infiltračná alebo zvodová anestézia. Môže sa vykazovať za jedno ošetrenie iba 1-krát. Môže sa vykazovať pri extrakciách, vitálnej extirpácii pulpy, pri chirurgických výkonoch v hornej čeľusti a frontálnom úseku sánky v rozsahu troch zubov, v laterálnych úsekoch v rozsahu kvadrantu.
N 03Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa.
Rozumie sa ako odstránenie z jedného sextantu chrupu. Výkon zahŕňa mechanické odstránenie zubného povlaku alebo kameňa, profesionálne očistenie zubov vrátane následného lokálneho ošetrenia gingívy a zubných krčkov. Výkon sa môže vykazovať 2-krát v roku.
N 11Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia.
Výkon obsahuje poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu, inštruktáž a nácvik ústnej hygieny, odstránenie zubných povlakov a lokálnu aplikáciu fluoridu vo forme laku alebo gelu v oboch zubora- diach. Môže sa vykazovať ročne v dvoch turnusoch do dovŕšenia 18. roku veku.
2. Záchovná stomatológia
V 12Ošetrenie zubného kazu.
Liečba kazu a výplň zuba bez ohľadu na jej typ a rozsah. Plastická výplň zuba v celom rozsahu chrupu z ručne miešaného skloionomerného cementu.
V 13Ošetrenie zubného kazu.
Obsahuje liečbu kazu a výplň z plastického materiálu bez ohľadu na jej typ a rozsah v celom úseku chrupu.
V 20Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu.
Zahŕňa preparáciu kavity, exkaváciu kariézneho dentínu a prekrytie dentínovej rany alebo obnaženej pulpy liečivom. Provizórny uzáver kavity je súčasťou výkonu. Pri neodkladnom ošetrení sa môže vykazovať iba 1-krát na konkrétnom zube.
V 31Paliatívne endodontické ošetrenie.
Výkon prvej pomoci obsahujúci trepanáciu zuba, devitalizáciu alebo extirpáciu zubnej drene, alebo odstránenie koreňovej výplne a ošetrenie frakturovaného zuba. Pri konkrétnom zube sa môže vykazovať len 1-krát. Výkony pod kódmi V20 aV31 nemožno vykazovať súčasne na tom istom zube.
3. Chirurgická stomatológia
E 01Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa.
Jednoduchá extrakcia resorbovaného zuba alebo jeho častí bez následnej chirurgickej intervencie. Povrchová slizničná anestéziaje súčasťou výkonu.
E 11Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa.
Jednoduchá extrakcia jednokoreňového trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba bez následnej chirurgickej intervencie s prípadnou exkochleáciou granulácií, úpravou okraja alveoly a zastavením krvácania.
E 12Extrakcia viackoreňového zuba.
Jednoduchá extrakcia trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba bez následnej chirurgickej intervencie s prípadnou exkochleáciou granulácií, úpravou okraja alveoly a zastavením krvácania.
E 14Sutúra extrakčnej rany.
Sutúra - približovací steh ako doplnok k extrakcii jedného zuba alebo viacerých zubov v rozsahu kvadrantu alebo frontálneho sextantu.
E 21Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebojeho častí.
Komplikovaná extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí. Výkon obsahuje extrakciu trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí so separáciou koreňov, s prípadným odklopením mukoperiostálneho laloka s alveolotómiou, exkochleáciou, egalizáciou a sutúrou.
E 22Chirurgická extrakcia zuba.
Plánovaný výkon na odstránenie retinovaného alebo hlboko rozrušeného zuba, zubných koreňov alebojeho častí osteotómiou. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom.
E 31Dekapsulácia zuba.
Uvoľnenie klinickej korunky excíziou naliehajúcich mäkkých tkanív. Výkon nemožno vykazovať súčasne s výkonom pod kódom C 07.
E 34Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub.
Výkon obsahuje odklopenie mukoperiostálneho laloka, naloženie cervikálnej slučky alebo nalepenie brekety a sutúru rany. Výkon sa môže vykazovať do dovŕšenia 18. roku na základe odporúčania čeľustného ortopéda. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom.
E 40Resekcia koreňového hrotu.
Výkon nadväzuje na výkony pod kódmi V41aV 42. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom.
E 42Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu.
Môže sa vykazovať pri viackoreňových zuboch ako doplnok k výkonu pod kódom E 40. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom.
E 45Trepanácia alveoly.
Incízia mukoperiostu a trepanácia alveolárnej kosti v mieste hrotu zubného koreňa.
E 51Zastavenie poextrakčného krvácania.
Ošetrenie krvácania lokálnymi prostriedkami a sutúrou extrakčnej rany. Výkony pod kódmi E 51 a E 14 nemožno vykazovať súčasne.
E 60Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie.
Výkon obsahuje kontrolu indikácie na výkon a primeranosť dovtedy poskytnutého ošetrenia. Výkon si nemôže vykázať lekár, ktorý ho indikoval a zároveň aj vykonal. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
E 61Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie.
Obsahuje kontrolu poskytnutého ošetrenia, prípadne jeho doplnenie a toaletu ústnej dutiny alebo odstránenie stehov.
E 63Chirurgická revízia rany.
Exkochleácia, egalizácia, toaleta rany, prípadne sutúra. Ošetrenie poextrakčnej alveolitídy. Výkony pod kódmi E51,E61aE63 nemožno vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi E 01, E11,E12, E21,E22aE31na tom istom zube.
C 07Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti.
Výkon obsahuje laváž a drenáž mäkkých tkanív okolo zuba. Výkon nemožno vykazovať súčasne s výkonom pod kódom E31 na tom istom zube.
C 08Úprava prominujúcej alveoly.
Poextrakčná korekcia alveoly intrúziou (McKay-Metz) za každý zub vrátane sutúry ako dodatok k výkonom pod kódmi E11aE12.
C 10Excízia mäkkých tkanív.
Excízia malého benígneho nádoru, epulis, patologicky zmenenej sliznice v rozsahu do 4 cm2. Výkon obsahuje excíziu, mobilizáciu okrajov rany, zastavenie krvácania a sutúru. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifiká-
C 41Intraorálna incízia dentogénneho abscesu.
Výkon obsahuje incíziu, zdvihnutie periostu, evakuáciu, toaletu a drenáž.
C 51Primárna plastika oroantrálnej komunikácie.
Uzáver oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba mobilizovaným mukoperiostálnym lalokom. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom.
C 61Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba, nalomenej alveoly alebo alveolárneho výbežku.
Repozícia jedného zuba alebo viacerých zubov, fragmentovanej alveoly, alveolárneho výbežku v rozsahu sex- tantu s jednoduchou fixáciou. Súčasťou výkonuje následné odstránenie dlahy a fixačných hmôt po skončení liečby.
T 01Manuálna repozícia luxácie TMK.
Repozícia luxácie klbu bez ďalšej intervencie s poučením poistenca.
4. Paradontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny
P 02Kontrolné parodontologické vyšetrenie.
Môže sa vykazovať iba v rámci dispenzarizácie systémových chorôb alebo prekanceróz, maximálne štyri razy v roku. Súčasťou výkonuje aj odstránenie lokálneho dráždenia. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifiká-
P 05Odstránenie lokálneho dráždenia.
Odstránenie jednoduchých artikulačných prekážok a faktorov, ktoré traumatizujú parodont (zábrus previs- nutých výplní, odstránenie ostrých hrán). Môže sa vykazovať prijednom sedení iba 1-krát.
P 07Lokálne ošetrenie gingívy a (alebo) sliznice.
Ošetrenie diagnostikovaných ochorení parodontu alebo slizníc fyzikálnymi alebo medikamentóznymi prostriedkami. Nemôže sa vykazovať ako ošetrenie marginálnej gingívy po nešetrnej preparácii tvrdých zubných tkanív. Súčasťou výkonu je záznam v zdravotnej dokumentácii (najviac päť návštev). Viackrát iba v odôvodnených prípadoch.
P 40Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie.
Biologický materiál odobratý s cieľom určiť, potvrdiť alebo doplniť diagnózu. Vypísanie žiadanky na vyšetre- nieje súčasťou výkonu.
5. Príplatok k operáciám v ambulancii
P65Príplatok k certifikovaným výkonom.
Príplatok za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy na vykonanie operácie v ambulancii. Príplatok sa môže vykazovať k výkonom pod kódmi C 51, E 22, E 34, E 40, P 09. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom. Ak sa poskytnú tomu istému pacientovi súčasne viaceré výkony, môže sa príplatok vykázať iba raz. Príplatok sa nemôže vykazovať, akje pacient v ten istý deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavnej nemocničnej starostlivosti.
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú štandardné dentálne materiály uvedené v Zozname štandardných dentálnych materiálov podľa § 5 ods. 2 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Ak sa pacientovi poskytnú pomôcky z iných ako štandardných materiálov, poisťovňa sa na ich úhrade podieľa len vo výške úhrad za stomatologické výkony uvedené v Zozname štandardných dentálnych materiálov podľa § 5 ods. 2 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti.
Ak zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 18 rokov súhlasí s nadštandardným ošetrením zubného kazu, môžu sa vykazovať namiesto výkonu pod kódom V 12 výkony pod kódmi V01 ažV 07.
Čeľustná ortopédia
O 01Čeľustnoortopedická konzultácia.
Písomné stanovisko k čeľustnoortopedickej liečbe a poučenie poistenca alebo zákonného zástupcu o charaktere vývinovej poruchy a o možnostiachjej liečby. Vykazuje sa iba 1-krát.
O 02Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie.
Komplexné vyšetrenie s písomnou dokumentáciou. Obsahuje anamnézu, vyšetrenie stavu chrupu, ústnej hygieny, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, čeľustí, medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku CPITN. Vykazuje sa len na začiatku liečby pri založení liečebnej karty.
O 03Stanovenie rastovej fázy.
Na základe analýzy rtg. snímky ruky.
O 04Analýza tele-rtg. snímky hlavy.
Vykazuje sa len v indikovaných prípadoch. Vyhodnotenie profilovej, prípadne zado-prednej projekcie lebky pomocou špeciálnych meraní. Vykazuje sa tri razy počas liečby. V odôvodnených prípadoch so súhlasom revízneho lekára aj viackrát.
O 05Analýza čeľustnoortopedických modelov.
Vyhodnotenie ortopedických modelov čeľustí vrátane segmentálnej, prípadne Boltonovej analýzy. Vykazuje sa pri vyhotovení každého nového aparátu.
O 05aAnalýza čeľustnoortopedických modelov pri rázštepoch.
Môže sa vykazovať bez obmedzenia veku.
O 06Čeľustnoortopedická kontrola aktívnej liečby.
Obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a zhodnotenie priebehu aktívnej liečby. Vykazuje sa 3-krát za tri mesiace. Súčasťouvýkonuje písomnýzáznamvzdravotnej dokumentácii.
O 06aČeľustnoortopedická kontrola počas retencie.
Obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a zhodnotenie úrovne stabilizácie stavu po aktívnej liečbe. Vykazuje sa 1-krát za tri mesiace počas retencie. Súčasťou výkonuje písomný záznam v zdravotnej dokumentácii.
O 07Návrh liečebného plánu.
Písomný záznam liečebného postupu v zdravotnej dokumentácii. Vykazuje sa iba 1-krát na začiatku liečby.
O 07aNávrh liečebného plánu u pacientov s rázštepmi.
Písomný záznam zmeny liečebného plánu u pacientov s rázštepmi. Môže sa vykazovať pri zmene vývojového štádia chrupu.
O 08Diagnostická prestavba ortopedických modelov.
Prestavba modelu jednej čeľuste z diagnostických dôvodov alebo ako modelová operácia pred chirurgickým výkonom.
O 09Konštrukčný zhryz.
Súčasť pre trojrozmernú analýzu chrupu. Môže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi O05aO 05a.
O 21Separácia zubov.
Vykazuje sa zajednu medzeru s výberom krúžkov.
O 22Adaptácia a nalepenie súčiastky fixného aparátu.
Nalepenie alebo nacementovanie zajeden krúžok, jednu zámku alebo kanylu. Na jeden zub sa môže vykazovať iba raz. Opakované vykázanie na tom istom zube je možné iba vtedy, ak poloha zuba nedovolí ortognátne nalepenie zámky na 1-krát. Takýto prípadje potrebné zdôvodniť v zdravotnej dokumentácii.
O 24Nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. bumperu.
Palatinálny alebo linguálny oblúk. Vykazuje sa osobitne za hornú a dolnú čeľusť.
O 25Nasadenie extraorálneho ťahu.
Tvárová maska nieje súčasťou výkonu.
O 27Príprava a naviazanie parciálneho oblúka.
Môže sa vykazovať ako jeden výkon, i keď pri použití segmentálnej technikyje možné naviazať až tri parciálne oblúkyvjednom zuboradí.
O 28Príprava a naviazanie celého oblúka - pri fixnom aparáte najednu čeľusť.
Na liečbu jedného poistenca je spravidla potrebných 6 horných a 5 dolných oblúkov. Ak treba použiť viac ob- lúkov,je nutné písomné zdôvodnenie v zdravotnej dokumentácii schválené revíznym lekárom.
O 29Odstránenie naviazaného oblúka.
Vykazuje sa ako samostatný výkon za každú čeľusť.
O 30Úprava snímateľného aparátu.
Úprava aparátu v ambulancii. Súčasťou výkonu je napruženie drôtených elementov, výbrus, úprava skrutky a podobne. Môže sa vykazovať v nadväznosti na výkony pod kódmi OQ6aO 06a.
O 31Úprava fixného aparátu.
Súčasťou výkonuje stiahnutie, napruženie, naviazanie častí oblúka a podobné úpravy častí fixného aparátu. Môže sa vykazovať v nadväznosti na výkon pod kódom O 06.
O 32Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia zajeden zub.
Súčasťou výkonu je aj odstránenie fixačných hmôt. Môže sa vykazovať po ukončení aktívnej liečby fixným aparátom.
O 37Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov zajeden zub.
B. Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
1. Záchovná stomatológia
V 01Jednoplôšková výplň zuba.
Výplň I. alebo V. triedy trvalých zubov podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky a následné preleštenie.
V 02Dvojplôšková výplň zuba.
Výplň II. triedy typu MO, OD a výplň III. triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky, priloženie matrice na tvarovanie výplne s následným preleštením.
V 03Trojplôšková výplň zuba.
Výplň II. triedy trvalých zubov typu MOD alebo LOV a výplň IV. triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky, priloženie matrice na tvarovanie výplne s následným preleštením.
V 05Fotokompozit - jedna plôška.
Výplň V. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku, lepta- ciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné opracovanie výplne.
V 06Fotokompozit - dve plôšky.
Výplň III. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku, lep- taciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné opracovanie výplne.
V 07Fotokompozit - tri plôšky.
Výplň IV. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku, lep- taciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné opracovanie výplne.
V 41Endodontické ošetreniejednokoreňového trvalého zuba.
Výkon zahŕňa extirpáciu zubnej drene, mechanickú a chemickú prípravu a výplň koreňového kanálika. Počet návštev nerozhoduje. Príslušná definitívna výplň sa pripočítava. Kvalitu koreňovej výplne je potrebné doložiť rtg. snímkou. Výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia 18. roku veku a u dospelých nad 60 rokov veku. Nemôže sa vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi V 20 aV31 na tom istom zube.
V 42Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba.
Výkon zahŕňa extirpáciu zubnej drene, mechanickú a chemickú prípravu koreňových kanálikov a výplň koreňových kanálikov. Počet návštev nerozhoduje. Príslušná definitívna výplň sa pripočítava. Kvalitu koreňovej výplne je potrebné doložiť rtg. snímkou. Výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia vykazuje u detí do dovŕšenia 18. roku veku au dospelých nad 60 rokov veku. Nemôže sa vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi V20aV31 na tom istom zube.
2. Chirurgická stomatológia
E 64Egalizácia alveolárneho výbežku.
Výkon na formovanie protézového lôžka v oblasti predných zubov alebo na jednej polovici čeľuste. Výkon možno vykazovať najskôr 6 týždňov po extrakciách.
3. Parodontológia
P 01Komplexné parodontologické vyšetrenie.
Výkon obsahuje anamnézu, podrobné vyšetrenie parodontu a slizníc, vypísanie parodontologickej liečebnej karty s indexmi, grafickou schémou postihnutia parodontu a slizníc, diagnostický záver s návrhom liečebného plánu. Výkon môže vykazovať iba stomatológ s certifikátom.
P 02aKontrolné parodontologické vyšetrenie.
Vyšetrenie rozsahom potrebné na posúdenie výsledkov liečby a individuálnej starostlivosti poistenca vrátane indexov. Súčasťou výkonu je záznam v zdravotnej dokumentácii. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom. Výkon sa vykazuje po absolvovaní štvrtej návštevy v roku (výkon pod kódom P 02).
P 06Celkové vyartikulovanie chrupu.
Celkový zábrus oklúzie a artikulácie na základe funkčných vyšetrení žuvacieho systému. Treba podložiť analýzou v artikulátore a študijným modelom pred výkonom a po výkone. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom.
P 08Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov.
Chirurgická úprava mäkkých tkanív v oblasti čeľustí. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom.
P 09Vestibuloplastika.
Plastika vo frontálnom úseku sánky výmenným mukoperiostálnym lalokom. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom.
P 23Gingivektómia.
Samostatnývýkon, počíta sa každý zub. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom.
P 32Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka.
Výkon vo frontálnom sextante čeľuste na odstránenie parodontálnych vačkov s gingivoplastikou a osteoplas- tikou. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom.
P 33Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka.
Výkon v laterálnom sextante čeľuste na odstránenie parodontálnych vačkov s gingivoplastikou a osteoplasti- kou. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom.
4. Príplatok k operáciám v ambulancii
P 65aPríplatok k certifikovaným výkonom.
Príplatok za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy na vykonanie operácie v ambulancii. Príplatok sa môže vykazovať k výkonom pod kódmi P 09, P 23, P 32 a P 33. Výkon môže vykazovať iba lekár s certifikátom. Ak sa poskytnú tomu istému pacientovi súčasne viaceré výkony, môže sa príplatok vykázať iba raz. Príplatok sa nemôže vykazovať, akje pacient v ten istý deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavnej nemocničnej starostlivosti.
5. Stomatologická protetika
F 01Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie.
Výkon obsahuje vyšetrenie medzičeľustných vzťahov, vitality zubov, posúdenie rtg. snímky, stanovenie biologického faktora, zostavenie plánu protetického ošetrenia, vypísanie pracovného príkazu pre zubnú techniku. Môže sa vykazovať až po skončenej chirurgicko-konzervatívnej a parodontologickej liečbe. Čiastočne sa uhrádza pri stomatoprotetických náhradách čiastočne uhrádzaných z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pri závažných vrodených chybáchje po súhlase revízneho lekára plne hradený.
F 63Stiahnutie korunky.
Môže sa vykazovať za každú korunku.
Čeľustná ortopédia
O 01Čeľustnoortopedická konzultácia.
Písomné stanovisko k čeľustnoortopedickej liečbe a poučenie poistenca alebo zákonného zástupcu o charaktere vývinovej poruchy a o možnostiachjej liečby. Vykazuje sa iba 1-krát.
O 02Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie.
Komplexné vyšetrenie s písomnou dokumentáciou. Obsahuje anamnézu, vyšetrenie stavu chrupu, ústnej hygieny, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, čeľustí, medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku CPITN. Vykazuje sa len na začiatku liečby pri založení liečebnej karty.
O 03Stanovenie rastovej fázy.
Na základe analýzy rtg. snímky ruky.
O 04Analýza tele-rtg. snímky hlavy.
Vykazuje sa len v indikovaných prípadoch. Vyhodnotenie profilovej, prípadne zado-prednej projekcie lebky pomocou špeciálnych meraní. Vykazuje sa 3-krát počas liečby. V odôvodnených prípadoch so súhlasom revízneho lekára aj viackrát.
O 05Analýza čeľustnoortopedických modelov.
Vyhodnotenie ortopedických modelov čeľustí vrátane segmentálnej, prípadne Boltonovej analýzy. Vykazuje sa pri vyhotovení každého nového aparátu.
O 05aAnalýza čeľustnoortopedických modelov pri rázštepoch.
Môže sa vykazovať bez obmedzenia veku.
O 06Čeľustnoortopedická kontrola aktívnej liečby.
Obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a zhodnotenie priebehu aktívnej liečby. Vykazuje sa 3-krát za tri mesiace. Súčasťouvýkonuje písomnýzáznamvzdravotnej dokumentácii.
O 06aČeľustnoortopedická kontrola počas retencie.
Obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a zhodnotenie úrovne stabilizácie stavu po aktívnej liečbe. Vykazuje sa 1-krát za tri mesiace počas retencie. Súčasťou výkonuje písomný záznam v zdravotnej dokumentácii.
O 07Návrh liečebného plánu.
Písomný záznam liečebného postupu v zdravotnej dokumentácii. Vykazuje sa iba 1-krát na začiatku liečby.
O 07aNávrh liečebného plánu u pacientov s rázštepmi.
Písomný záznam zmeny liečebného plánu u pacientov s rázštepmi. Môže sa vykazovať pri zmene vývojového štádia chrupu.
O 08Diagnostická prestavba ortopedických modelov.
Prestavba modelu jednej čeľuste z diagnostických dôvodov alebo ako modelová operácia pred chirurgickým výkonom.
O 09Konštrukčný zhryz.
Súčasť pre trojrozmernú analýzu chrupu. Môže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi O05aO 05a.
O 21Separácia zubov.
Môže sa vykazovať zajednu medzeru s výberom krúžkov.
O 22Adaptácia a nalepenie súčiastky fixného aparátu.
Nalepenie alebo nacementovanie zajeden krúžok, jednu zámku alebo kanylu. Na jeden zub sa môže vykazovať iba 1-krát. Opakované vykázanie na tom istom zube je možné iba vtedy, ak poloha zuba nedovolí ortog- nátne nalepenie zámky na 1-krát. Takýto prípadje potrebné zdôvodniť v zdravotnej dokumentácii.
O 24Nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. bumperu.
Palatinálny alebo linguálny oblúk. Môže sa vykazovať osobitne za hornú a dolnú čeľusť.
O 25Nasadenie extraorálneho ťahu.
Tvárová maska nieje súčasťou výkonu.
O 27Príprava a naviazanie parciálneho oblúka.
Môže sa vykazovať ako jeden výkon, i keď pri použití segmentálnej technikyje možné naviazať až tri parciálne oblúkyvjednom zuboradí.
O 28Príprava a naviazanie celého oblúka - pri fixnom aparáte najednu čeľusť.
Na liečbu jedného poistenca je spravidla potrebných 6 horných a 5 dolných oblúkov. Ak treba použiť viac ob- lúkov,je nutné písomné zdôvodnenie v zdravotnej dokumentácii schválené revíznym lekárom.
O 29Odstránenie naviazaného oblúka.
Vykazuje sa ako samostatný výkon za každú čeľusť.
O 30Úprava snímateľného aparátu.
Úprava aparátu v ambulancii. Súčasťou výkonu je napruženie drôtených elementov, výbrus, úprava skrutky a podobne. Môže sa vykazovať v nadväznosti na výkon pod kódmi O06aO 06a.
O 31Úprava fixného aparátu.
Súčasťou výkonuje stiahnutie, napruženie, naviazanie častí oblúka a podobné úpravy častí fixného aparátu. Môže sa vykazovať v nadväznosti na výkon pod kódom O 06.
O 32Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia zajeden zub.
Súčasťou výkonu je aj odstránenie fixačných hmôt. Môže sa vykazovať po ukončení aktívnej liečby fixným aparátom.
O 37Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov zajeden zub.
SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY
Náklady spojené s činnosťou SVALZ sa uhrádzajú poisťovňou poskytovateľovi na základe skutočne vykonaných výkonov. Výkon možno vykázať iba vtedy, ak bol vecne a obsahovo naplnený a boli splnené kvalitatívne kritériá. Vykonáva sa systematická validácia poskytovaných výkonov a zabezpečuje sa pravidelná kontrola kvality výsledkov. Náklady spojené s preplácaním profilov, tolerančných, stimulačných alebo supresívnych testov sa vykazujú zajednotlivé vyšetrenia a sú započítané v cene výkonu. Parametre získané jednoduchým alebo zložitým výpočtom z dvoch alebo viacerých iných parametrov sú uvedené ako samostatný výkon. Náklady na likvidáciu materiálu biologického alebo iného pôvodu použitého pri vyšetrení alebo liečbe sú súčasťou nákladov jednotlivých výkonov s výnimkou nakladania s rádioaktívnym odpadom z oddelení nukleárnej medicíny a rádioterapie, ktoré sa vykazujú osobitne. Náklady na transport biologického alebo iného materiálu na požadované vyšetrenie nie sú v nákladoch jednotlivých výkonov zarátané a vykazujú sa osobitne.
V odbore rádiológia, rádioterapia, nukleárna medicína a klinická rádiofyzika sa osobitne vykazuje materiál spotrebovaný priamo pri vyšetrení a liečbe: lieky (okrem odboru rádiológia, v ktorom sú započítané v cene výkonu), záťažové a kontrastné látky určené na použitie in vivo, rádiofarmaká, zdravotnícke pomôcky použité pri výkonoch intervenčnej rádiológie a rádioterapie, napríklad vodiče, katétre, drény a iný materiál potrebný na diagnostický liečebný proces, podľa zmluvne dohodnutých podmienok poskytovateľa s príslušnou zdravotnou poisťovňou.
Za výkony v pohotovostných službách a statimové vyšetrenia sa môže vykázať príplatok podľa zmluvne dohodnutých podmienok poskytovateľa s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Pod urgentným vyšetrením sa rozumie vyšetrenie, ktoré sa vo výnimočných prípadoch vykoná v deň objednania so zabezpečením prevádzky aj mimo pracovného času.
I. ODBERY, POMOCNÉ A OSOBITNÉ LABORATÓRNE VÝKONY
1. ODBERY BIOLOGICKÝCH MATERIÁLOV A PUNKCIE
250dOdobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.
250eOdber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu.
250fSterilný odber venóznej krvi pri podozrení na vysoko infekčnú nákazu (napr. SARS, EBOLA) vrátane transportu v špeciálnom kontajneri.
251bOdber arteriálnej krvi (otvorený odberový systém) punkciou artérie.
251cOdber arteriálnej krvi (uzavretý odberový systém) punkciou artérie.
258aOdobratie kapilárnej krvi.
259Príprava vzorky biologického materiálu, zahustenie, centrifugácia a podobne.
287Odber biologického materiálu na mikroskopické vyšetrenie.
298aOdber biologického materiálu do transportného média.
299dOdber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a para- zitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení na infekčné ochorenie vrátane dezinfekcie.
Hematológia a transfuziológia
4698Separácia periférnych kmeňových buniek.
4699Kryokonzervácia kmeňových krvotvorných buniek.
3314Filtrácia erytrocytov.
3315Filtrácia trombocytov.
2. POMOCNÉ LABORATÓRNE VÝKONY
3501Separácia vzorky odstredením, filtráciou alebo inou metódou.
Môže vykazovať pracovisko SVALZ, ktoré vzorku spracovalo na expedíciu. Náklady na poštovné nie sú započítané v cene výkonu.
3502Náter aspirátu kostnej drene, sleziny, lymfatickej uzliny. Výkon sa vykazuje na jedného pacienta 1-krát za deň.
3503Panoptické farbenie náteru krvi, kostnej drene a iného materiálu. Výkon sa môže vykazovať na jedného pacienta 1-krát za deň.
3504Príprava vzorky na stanovenie látok v erytrocytoch.
3506Príprava vzorky na delenie prchavých látok metódou „heat space".
3507Príprava vzoriek destiláciou telových tekutín na dôkaz a stanovenie látok.
3. UNIVERZÁLNE LABORATÓRNE VÝKONY
3510Telefonické oznámenie nálezu alebo výsledku statimového vyšetrenia (so zápisom do dokumentácie pracoviska poskytujúceho informáciu).
3511Parametre získané jednoduchým výpočtom (napr. clearence endogénneho kreatinínu, aterogénny index a podobne).
Stanovenie kreatinínu v sére alebo v moči sa vykazuje ako výkon pod kódom 3679 alebo 3679a.
3512Telefonická konzultácia mikrobiológa, biochemika, hematológa, imunológa, patológa, genetika, toxikológa, farmakológa a iného lekára, prípadne iného odborného pracovníka SVALZ so zápisom do dokumentácie pracoviska poskytujúceho konzultáciu.
3517Zhodnotenie najmenej jedného metabolického alebo orgánového systému s písomným záverom, prípadne ďalším odporúčaním (napr. glykemický profil, lipidogram, elektroforetogram, imunoelektroforetogram, ionogram, synoviogram, glomerulová filtrácia, lekárske zhodnotenie najmenej troch výsledkov FE, titrácia žalúdočnej šťavy BAO a MAO, index selektivity a podobne), ak sa zhodnotenie nevykonáva automatizovanou technikou.
Konzílium (konzultácia) mikrobiológa (vrátane antimikróbnej terapie), biochemika, hematológa, imuno- lóga, genetika, toxikológa, prípadne iného odborného zamestnanca SVALZ pri lôžku pacienta so zápisom do dokumentácie sa vykazuje ako výkon pod kódom 44 vo všeobecnej časti.
3518Komplexná kontrola identity expedovaných a archivovaných laboratórnych vyšetrení.
3519Použitie náročných expertných systémov s využitím dokumentácie pacienta, zhodnotenie anamnézy a vydanie písomného záveru vrátane ďalších odporúčaní (diagnostických, prípadne liečebných).
II. ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA
1. ORIENTAČNÉ VYŠETRENIE PARAMETROV TELOVEJ TEKUTINY VIZUÁLNYM VYHODNOTENÍM POMOCOU HOTOVÝCH REAGENČNÝCH NOSIČOV ALEBO REAGENČNÝCH PRÍPRAVKOV
3525Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacienta.
3526Nekompletný dôkaz najviac troch z uvedených základných patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacienta.
3527Stanovenie mernej hmotnosti (hustoty) v telovej tekutine
2. KVALITATÍVNE FYZIKÁLNE ALEBO CHEMICKÉ VYŠETRENIA
Dôkaz iných patologických súčastí moču, za každé vyšetrenie
3530Kyselina acetoctová
3531Benceova-Jonesova bielkovina
3532Indikán
3533Melanín
3534Porfyríny
3535Rivaltova skúška
3536Podobné vyšetrenia
3538Pandy
3540Podobné vyšetrenia
3541Meranie množstva zbieraného moču alebo úprava pH vzorky, alebo meranie pH indikátorovým médiom
3541aVyšetrenie moču Elisa metódou na prítomnosť alfa-amatoxínu a gama-amatoxínu
Kvalitatívny dôkaz niektorých látok v telových tekutinách
3542Kyselina vanilmandľová
3543Barbituráty
3544Salicylany
3545Fenotiazíny
3546Alifatické uhľovodíky halogenované
3547Aromatické uhľovodíky halogenované
3548Prchavé látky
3549Paraquat
3550Kyselina mliečna
3551Cystín
3552Chylomikrónový test
3553Fenylketóny
3554Chemický dôkaz fetálneho Hb vo zvratkoch novorodenca (Aptov test)
3555Jedy (orientačný dôkaz)
3556Kvalitatívne vyšetrenie kyslých mukopolysacharidov
3557Vyšetrenie krvi v stolici pomocou gvajakolového testu, za každú vzorku od pacienta
3. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
3570Štandardné mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu. Mikroskopické vyšetrenie moču na vybrané patologické súčasti
3571Leucín
3572Tyrozín
3573Kyselina močová
3574Cystín
3575Faberov test
3576Podobné vyšetrenia
Mikroskopické vyšetrenie synoviálnej tekutiny
3577Erytrocyty
3578Leukocyty
3579Kyselina močová
3580Podobné vyšetrenia
4. ZÁKLADNÉ HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA
Stanovenie kvantitatívnymi fyzikálnymi alebo chemickými meraniami alebo počítanie buniek (komôrkovým spôsobom)
3586Vyšetrenie plazmatického hemoglobínu
3587Počet erytrocytov
3588Počet leukocytov
3589Počet trombocytov
3589aManuálne počítanie trombocytov
3590Stanovenie hematokritu centrifugáciou
3591Podobné vyšetrenia
Výkony sa započítavajú jednotlivo, ak sa vykonávajú ako jednotlivé určenia a sú vykonané ako akútne vyšetrenia.
3592Stanovenie sedimentačnej rýchlosti krviniek
III. VŠEOBECNÉ VYŠETRENIA
1. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
3600Mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu po jednoduchej príprave, prípadne fázovým kontrastom alebo v tmavom poli.
3601Orientačné mikroskopické vyšetrenie pojednoduchom farbení
Mikroskopické vyšetrenia po diferenčnom farbení vrátane počítania buniek, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
3602Počet retikulocytov, prípadne hemoglobínu-H
3603Počet eozinofilov
3604Počet bazofilne bodkovaných erytrocytov
3605Dôkaz malárie, prípadne iných parazitov
3606Dôkaz fetálneho hemoglobínu v erytrocytoch (Kleinhausova metóda)
3607Dôkaz Heinzových teliesok
3608Dôkaz kosáčikovitých erytrocytov
3609Vyšetrenie náteru na sférocyty a schistocyty
3610Vyšetrenie náteru na siderocyty
3611Analýza morfológie erytrocytov v periférnej krvi
3612Podobné vyšetrenia
3612aPočítanie bunečnatosti kostnej drene
3613Mikroskopické diferencovanie a posúdenie všetkých buniek krvného náteru
3614Mikroskopické stanovenie Priceovej-Jonesovej krivky
Počítanie bunečností (každé počítanie s uvedením druhu vyšetrenia)
3615Kostná dreň
3616Frakcie krvi
3617Exudáty
3618Podobné vyšetrenia
3619Štandardné mikroskopické vyšetrenie likvoru na morfologické súčasti komôrkovou metódou
3620Kvantitatívne vyšetrenie morfologických súčastí v zbieranom moči komôrkovým počítaním elementov (Ad- dis, Hamburger)
3621Mikroskopické diferencovanie a posúdenie všetkých súčastí farbeného náteru likvoru (prípadne cytologické vyšetrenie exsudátu)
3622Zhodnotenie morfologických a cytochemických vyšetrení vrátane dokumentácie
3623Mikroskopická analýza spór húb po špeciálnom farbení vrátane prípravy za každý preparát a druh biologického materiálu (vykonávaná osobou s vysokoškolským vzdelaním). Výkon môže vykonávať v rámci konzultácií toxikologické centrum pre všetky zdravotnícke zariadenia.
3624Makroskopická identifikácia húb vykonávaná osobou s vysokoškolským vzdelaním
2. KVANTITATÍVNE FYZIKÁLNE ALEBO CHEMICKÉ VYŠETRENIA
3630Titračné vyšetrenie žalúdočnej šťavy, za každú frakciu
3631Stanovenie acidobázickej rovnováhy a tlaku plynov v krvi (analýza krvných plynov), výkon pod kódom 721
3632Stanovenie percentuálneho nasýtenia krvi kyslíkom(oxymetria),zakaždúvzorku
3633Potenciometrické meranie pH v telovej tekutine pH-metrom
3634Glukózotolerančný test (glykemický profil)
Vyšetrenia pomocou navrstvených reagenčných nosičov v telových tekutinách reflektometrickým meraním
3635Glukóza
3636Močovina
3637Kyselina močová
3638Kreatinín
3639Bilirubín
3640Cholesterol
3641Triacylglyceroly
3643Draslík
3647Hemoglobín
3648ALP
3649AMS
3650CK
3651LD
3652AST
3653ALT
3654GMT
Stanovenie hladín liečiva v telových tekutinách pomocou navrstvených reagenčných nosičov reflek- tometrickým meraním a iné podobné vyšetrenia
3660Teofylín
3661Antikonvulzíva
3662Srdcové glykozidy
Kvantitatívne vyšetrenia elektrolytov, substrátov a enzýmov v jednej telovej tekutine
3670Stanovenie celkovej bielkoviny
3671Glukóza
3672Celkový bilirubín
3673Bilirubín priamy
3674Celkový cholesterol
3674aCelkový cholesterol enzýmovou metódou
3675HDL cholesterol
3675aHDL cholesterol enzýmovou metódou
3676LDL cholesterol
3676aLDL cholesterol enzýmovou metódou
3677aTriacylglyceroly enzýmovou metódou
3678Kyselina močová
3678aKyselina močová enzýmovou metódou
3679Kreatinín
3679aKreatinín enzýmovou metódou
3680Močovina
3680aMočovina kontinuálnou UV metódou
3681Albumín
3682Fosfolipidy
3683Lipoproteíny
3684Mukoproteíny
3685Hemoglobín v plazme
3689LAP (LAS)
3690Alkalická fosfatáza
3691AST
3692ALT
3693GMT
3694AMS
3694aAMS kontinuálnou metódou
3695aLipáza kontinuálnou metódou
3695bLipáza UV
3696CK
3697Pankreatická amyláza
3698LD
3699GLDH
3700HBD
3701Cholinesteráza (butyrylcholinesteráza, acetylcholinesteráza)
3702Kyslá fosfatáza
3703Prostatická fosfatáza
3704Draslík
3705Vápnik
3706Sodík
3707Chloridy
3708Železo
3709Horčík fotometricky
3709aHorčík enzýmovou metódou
3710Anorganický fosfor fotometricky
3710aAnorganický fosfor enzýmovou metódou
3711Lítium
3712Meď fotometricky
3715Zinok fotometricky
Kvantitatívne vyšetrenia bielkovín, enzýmov, elektrolytov a substrátov v jednej telovej tekutine
3720Cirkulujúce imunokomplexy turbidimetricky, PEG, IKEM, mikro
3721Pepsinogén
3722Glykované krvné alebo tkanivové bielkoviny, napríklad fruktozamín, glykovaný hemoglobín, fotomet- ricky
3723Vápnik ionizovaný
3724Väzbová kapacita železa
3730N-acetyl glukozaminidáza
3731Aldoláza
3732Lipoproteín X fotometricky
3733Lipoproteín (a) fotometricky
3734Voľné mastné kyseliny
3735Chloridy v pote
3736Železo v moči
3740Stanovenie osmolality alebo onkotického tlaku
3741CK-MB
3742Chymotrypsín
Kvantitatívne vyšetrenia katalytickej koncentrácie enzýmov v erytrocytoch, za každé vyšetrenie pri výkonoch pod kódmi 3750 až 3753
3750G-6-PD
3751Pyruvátkináza
37522-3 DPG
3753Iné podobné enzýmy
3754Kvantitatívne stanovenie ATP alebo ADP v erytrocytoch
3. KOMPLEXNÉ VYŠETRENIA
3780Stanovenie minimálne dvoch z týchto parametrov: počet erytrocytov, počet leukocytov, hemoglobín a he- matokrit
3781Stanovenie počtu trombocytov a najmenej jedného z týchto parametrov: počet erytrocytov, počet leukocytov, hemoglobín a hematokrit
3782Automatizované počítanie osemparametrového krvného obrazu
3783Automatizované počítanie komplexného krvného obrazu: Hb, Er, Htk, indexov Er, Le a trojparametrového diferenciálneho obrazu Le, trombocytov a indexovTr
3784Automatizované počítanie komplexného krvného obrazu: Hb, Er, Htk, indexov Er, Le a päťparametrového diferenciálneho obrazu Le, patologických buniek vrátane histogramov
3785Automatizované počítanie retikulocytov so subklasifikáciou
3786Príplatok k výkonom pod kódmi 3782 až 3785 pri nasledujúcom mikroskopickom diferencovaní
3787Príplatok za softwarové hodnotenie morfológie krvných buniek na automatickom počítači krviniek
4. FUNKČNÉ VYŠETRENIA
3800Osmotická rezistencia erytrocytov
3801Glykolový alebo glycerolový test rezistencie Er
3802Mechanická rezistencia erytrocytov
3803Autohemolýza erytrocytov s glukózou a ATP
3804Pink test na sférocytózu
Kvantitatívne stanovenie hemoglobínov, za každé stanovenie s uvedením druhu vyšetrenia
3806HbA2
3808HbS
3809Iné kvantitatívne vyšetrenie Hb
3812Skríning HbS-sickling
3813Nestabilné hemoglobíny
Skríningové vyšetrenie katalytickej aktivity enzýmov v erytrocytoch, za každé stanovenie s uvedením druhu vyšetrenia
3815G-6 PD
3816Pyruvátkinázy
3817Stanovenie abnormálneho hemoglobínu chromatograficky
5. HEMOSTAZEOLOGICKÉ VYŠETRENIA (VYŠETRENIA ZRÁŽANLIVOSTI)
Základné vyšetrenia porúch zrážanlivosti alebo kontroly antikoagulačnej alebo prokoagulačnej terapie, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
3840Čas krvácania a zrážania
3841Rekalcifikačný čas plazmy
3842Protrombínový čas (Quick, tromboplastínový čas)
3843Trombínový čas
3844Podobné vyšetrenia
3846Heparín - tolerančný index (rekalcifikačný čas plazmy scitlivený heparínom)
3848Stanovenie fibrinogénu nefotometrickou metódou
3849Stanovenie hladiny fibrinogénu
3851Konzumpcia protrombínu
3852Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT)
3853Retrakcia plazmatického koagula
3854Protamín-sulfátový test
3855Etanolová gelifikácia plazmy
3856Lýza euglobulínov
3857Fibrínové monoméry
3858Fibrinogén (fibrín degradačné produkty - skríning)
3859Fibrín degradačné produkty kvantitatívne
3860Stanovenie D-diméru
3861Parciálny tromboplastínový test scitlivený alebo rezistentný na prítomnosť lupus antikoagulans (PTT-LA)
3861bTest sjedom Russelovej zmije (dRVTT)
3861cTkanivový tromboplastínový inhibičný test (TTI)
3861dAntifosfolipidové protilátky - Antikardiolipinové protilátky - antibeta2-glykoprotein I (Anti-beta2-GPI)
3861eKaolínový čas
3861fNeutralizácia hexagonálnou štruktúrou fosfolipidov
3861gDoštičkový neutralizačný test (PNP)
3862Reptilázový, batroxobinový taipanový, ekarin-textarinový test
3863Cirkulujúce antikoagulans
3864Vyšetrenie von Willebrandtovho faktora - Ristocetin kofaktorová aktivita
3864aVyšetrenie von Willebrandtovho faktora - antigén
3864bvWF CBA (kolagén viažuci antigén)
3864cMultiméry von Willebrandtovho faktora
Stanovenie antitrombínu III v plazme
3945Stanovenie antitrombínu III - aktivita
3946Stanovenie antitrombínu III - antigén
3946aHeparín kofaktor II - aktivita
3946bHeparín kofaktor II - antigén
3947Antitrombín III (imunologické a chromogénne metódy)
Vyšetrenie aktivity ELISA metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
3949Systém proteínu C - skríning - (ProC-global)
3949aRezistencia na aktivovaný proteín C (APC-R)-(ProC-global FV)
3950Proteín S - antigén
3950aProteín -S- aktivita
3950bProteín viažuci C4b (C4b BP)
3951Proteín C - aktivita
3951aProteín C - antigén
3952Proteín Z
3953Intrinsic faktor v žalúdočnej šťave
3954Faktor V Leiden (PCR)
3954aProtrombín 20210 (PCR)
3954bTrombomodulin (TM)
3954cInhibítor tkanivovej cesty (TFPI)
3954dTkanivový faktor (TF)
3954eMTHFR (PCR) - metyléntetrahydrofolát reduktáza
3955Vyšetrenia agregácie trombocytov - spontánna agregácia
Funkčné vyšetrenie trombocytov testmi agregability, za každý test
3956Spont
3957Vyšetrenia agregácie trombocytov - adrenalín
3958Vyšetrenia agregácie trombocytov - ADP
3959Vyšetrenia agregácie trombocytov - kolagén
3960Vyšetrenia agregácie trombocytov - heparín
3960aVyšetrenia agregácie trombocytov - ristocetin (RIPA)
3960bVyšetrenia agregácie trombocytov - trombín
3960cVyšetrenia agregácie trombocytov - kyselina arachidónová
3961Vyšetrenia agregácie trombocytov - podobné vyšetrenia
3963Iné funkčné vyšetrenie trombocytov
3964Kvantitatívne stanovenie beta-tromboglobulínu
3965Trombocytový faktor 3
3966Kvantitatívne stanovenie tromboxanu (A,B)
Osobitne náročné kvantitatívne určenia, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
3968Trombocytový faktor 4
3969Faktor Vc
3970Trombocytové faktory - podobné vyšetrenia
Kvantitatívne stanovenie jednotlivých faktorov v plazme, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
3972Faktor II - aktivita
3972aFaktor II - antigén
3973Faktor V - aktivita
3973aFaktor V - antigén
3974Faktor V - podobné vyšetrenia
Kvantitatívne stanovenie jednotlivých faktorov v plazme, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
3976Faktor VII - aktivita
3976aFaktor VII - antigén
3976bFaktor VIIa - aktivita
3977Faktor VIII - aktivita
3977aFaktor VIII - antigén
3978Faktor IX - aktivita
3978aFaktor IX - antigén
3979Faktor X - aktivita
3979aFaktor X - antigén
3980Faktor XI - aktivita
3980aFaktor XI - antigén
3981Faktor XI - podobné vyšetrenia
3982Faktor XII - aktivita
3982aFaktor XII - antigén
3982bPrekalikreín
3982cVysokomolekulový kininogén (HMWK)
3983Stanovenie faktora XIII kyselinou monooctovou alebo močovinou
3984Faktor XIII - aktivita
3984aFaktor XIII - antigén
Kvantitatívne špeciálne hemostazeologické vyšetrenie, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
3985Plazminogén - aktivita
3985aPlazminogén - antigén
3986Tkanivový aktivátor plazminogénu (PAI) - aktivita
3986aTkanivový aktivátor plazminogénu (PAI) - antigén
3987Inhibítor tkanivového aktivátora plazminogénu (PAI) - aktivita
3987aInhibítor tkanivového aktivátora plazminogénu (PAI) - antigén
3988Alfa-2-antiplazmín - aktivita
3988aAlfa-2-antiplazmín - antigén
3989Plazmín - antiplazmín (PAP)
3991Skríningové vyšetrenie inhibítorov koagulačných faktorov
3993Stanovenie prenášačstva hemofílie A/B koagulačnými metódami
3995Titrácia protamínu
3996Stanovenie aktivity anti-Xa
6. SÉROLOGICKÉ VYŠETRENIA
Médiá a diagnostické prípravky majú vyhovovať platným štandardným postupom a normám
Sérologické reakcie skríningové (kvalitatívne)
3880C-reaktívny proteín
3881Reumatoidný faktor
3882ASLO
3883IgM-skríningová reakcia
3884Infekčná mononukleóza
3885Dôkaz tehotenstva
3886Dôkaz myoglobínu
3887Dôkaz mikroalbuminúrie
3888Dôkaz 1-mikroglobulinúrie
3891Radiálna hemolýza a podobné vyšetrenia
3892Dôkaz fenylalanínu (Guthrieho test)
3893Kvalitatívny dôkaz protilátok proti bielkovinám kravského mlieka, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
3894Nepriamy imunofluorescenčný test
3895Vírus neutralizačný test
IV. ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA
1. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
3900Mikroskopické vyšetrenie stolice na tuky alebo vlákna
3901Mikroskopické diferencovanie vrátane prípravy, v danom prípade farbenie vlasov, ich korienkov (tricho- gram), ako aj viaceré preparáty vrátane epilácie
3902Základné mikroskopické vyšetrenie preparátu z čistej kultúry v mikrobiológii (farbenie podľa Grama, Ziela-Nielsona a pod.), za každé vyšetrenie s uvedením druhu vyšetrenia
3903Diferenciálne mikroskopické vyšetrenie biologického materiálu v mikrobiológii (farbenie podľa Grama, Ziela-Nielsona a pod.),zakaždé vyšetreniesuvedenímdruhuvyšetrenia
3904Špeciálne mikroskopické vyšetrenie v mikrobiológii (napr. postriebrenie podľa Levaditiho, imunofluores- cencia), za každé vyšetrenie s uvedením druhu vyšetrenia
3905Farbenie a analýza náteru krvi a kostnej drene na farbiteľné železo vrátane diferencovania železa v side- roblastoch, makrofágoch a granúl voľného železa
3906Analýza náteru kostnej drene a iných punktátov farbených panopticky
Cytochemické farbenie a analýza náteru krvi, kostnej drene alebo iných punktátov, za každé vyšetrenie s uvedením druhu farbenia
3910Sudanova čerň B
3911POX s alanínom
3912PAS reakcia
3913Alkalická fosfatáza
3914Naftol AS-D chlóracetát esteráza
3915Dipeptidyl-peptidáza IV
3916Podobné vyšetrenia
Cytochemické farbenie a analýza náteru krvi, kostnej drene alebo iných punktátov, za každé vyšetrenie s uvedením druhu farbenia
3920Alfa-naftylacetát esteráza s blokádou fluoridom sodným
3921Alfa-naftylbutyrát esteráza s blokádou fluoridom sodným
3922Kyslá fosfatáza
3923Podobné cytochemické farbenie
3924Porovnávacia analýza náteru kostnej drene a iných punktátov vrátane dokumentácie
2. FUNKČNÉ VYŠETRENIA
3930Zavedenie žalúdočnej sondy vrátane stimulácie, frakcionovaný odber žalúdočnej šťavy (cena podanej látky, napr. pentagastrínu,nie je započítaná),výkonpodkódom731
Funkčná skúška s orálnou záťažou, napríklad požadované kvantitatívne stanovenie v moči alebo v krvi (cena podanej látky nie je započítaná)
3931Xylózový test
3932Galaktózový test
3933Laktózový test
3934PABA test
3935Gastrotest (acidotest)
3936Podobné vyšetrenia
3937Klírens endogénneho kreatinínu s najmenej tromi kvantitatívnymi chemickými vyšetreniami krvi, moču, za každý test
3938Fyzikálno-morfologické vyšetrenia spermy (množstvo, viskozita, pH, natívne preparáty), diferenciácia pohyblivosti, stanovenie počtu spermií, skúška vitality, morfologické diferencovanie po náterovom farbení (napr. Giemsovo dlhodobé farbenie)
3939Kramerov penetračný test
3940Vyšetrenie cervikálneho hlienu, objem, konzistencia, bunečnosť, pH
3. CHEMICKÉ A FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VYŠETRENIA
Špeciálne kvantitatívne chemické alebo fyzikálno-chemické stanovenie látok v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4000Fruktóza
4001Fluoridy
4002Bromidy
4003Pyruvát
4004Galaktóza
4005Melanín
4006Pepsinogén
4007Pepsín
4008Kreatín
4009Karotén
4010Indol
4011Hemoglobín v plazme
4012Aminodusík
4013Kyselina trichlóroctová
4014Trichlóretanol
4015Paracetamol
4016Kyselina salicylová
4017Podobné vyšetrenia
Kvantitatívne náročné chemické alebo fyzikálno-chemické stanovenie látok v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4020Bilirubín v plodovej vode (spefo)
4021Celková bielkovina po vyzrážaní v likvore alebo moči
4022Celkové tuky v stolici
4023Karbonylhemoglobín
4024Methemoglobín
4025Etanol
4026Spektrofotometria likvoru
4027Sfingomyelín
4028Lecitín
4029Karnitín
4030Mukopolysacharidy
4031Celkové porfyríny
4032Glutatión
4033Disacharidy
4033aHomocysteín
4034Cysteín
4035Prolín
4036Hydroxyprolín
4037Hydrogénuhličitany
4038Vitamín A
4039Vitamín E
4040Teofylín
4041Koprolity v stolici
4042Fenoly
4043Pentachlórfenol
4044p-aminofenol
4045Dinitro-o-krezol
4046Kyanidy
4047Merkapturány
4048Malonyldialdehyd
4049Metanol
4050Trypsín
4051Glukagón
4052Peptidázy
4053Glykozidázy
4054Antimón
4055Dinitrotoluén
4055aTioétery
4056Podobné vyšetrenia
Špeciálne kvantitatívne chemické stanovenie hormónov, metabolitov alebo iných látok v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4057Jedy (SPH)
4060Celkové katecholamíny
406117-hydroxykortikosteroidy
406217-ketosteroidy
406311-hydroxykortikoidy
4064Dehydrotestosterón
4065Celkové estrogény
4066Pregnandiol
4067Lutropín
4068Laktát
4069Amoniak
4070Fenylalanín
4070aStanovenie fenylalanímu fluorometrickou doštičkovou metódou
4070bSkríningové vyšetrenie fenylalanínu, thyreoideu stimulujúceho hormónu a 17-hydroxyprogesterónu (dry blood spot) u novorodencov
40715-nukleotidáza
4072Adenozíndeamináza
4073Kyselina vanilmandľová
40745-hydroxyindolyloctová kyselina
4075Uroporfyríny
4076Koproporfyrín III
4077Porfobilinogén
4078Voľný protoporfyrín
4079Aminolevulová kyselina
4080Sírany
4081Kyselina askorbová
4082Kyselina citrónová
4083Kyselina fenylpyrohroznová
4084Kyselina sialová
4085Kyselina šťaveľová
4086Kyselina hipurová
4087Kyselina mandľová
4088Podobné vyšetrenia
Kvantitatívne náročné a špeciálne chemické stanovenie hormónov, metabolitov alebo enzýmov v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4090Estriol
4091Estrón
4092Pregnatriol
4093Pregnantriolon
4094Adrenalín
4095Noradrenalín
4096Metanefríny v plazme
4097Frakcie 17-ketosteroidov
4098Frakcie 17-hydroxysteroidov
4099Oxytocín
410017-beta estradiol
4101LCAT
4102Podobné vyšetrenia
Kvantitatívne fyzikálno-chemické stanovenie prvkov v telovom materiáli pomocou AAS plameňovou technikou alebo inou rovnocennou metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4103Pepsinogén
4104Malóndialdehyd (špecifická metóda)
4106Železo
4107Olovo
4108Vápnik
4109Zlato
4110Horčík
4111Zinok
4112Kadmium
4113
4114Podobné vyšetrenia
Kvantitatívne fyzikálno-chemické stanovenie prvkov v telovom materiáli pomocou AAS bezpla- meňovou technikou alebo inou rovnocennou metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4120Hliník
4121Železo v moči
4123Meď v moči alebo v tkanive
4124Arzén
4125Chróm
4126Kadmium
4127Selén
4128Mangán
4129Nikel
4130Olovo
4131Ortuť
4132Tálium
4133Iné stopové prvky
4138Mineralizácia biologického materiálu
4139Kompletná chemická analýza kameňa na diferenciáciu
4140IR spektrografia alebo RTG štruktúrna analýza kameňa
4. ELEKTROFORETICKÉ, CHROMATOGRAFICKÉ A INÉ MIGRAČNÉ ALEBO SEPARAČNÉ VYŠETRENIA
Elektroforetické delenie bielkovín v sére (mikro-), kvalitatívne
4150Bielkoviny
4151Lipoproteíny
4152Lp (x)
4153Podobné vyšetrenia
Elektroforetické delenie bielkovín v sére alebo v iných telových tekutinách (mikro-), kvantitatívne vrátane vyhodnotenia priebehu krivky denzitometricky alebo elúciou
4155Sérové a plazmatické bielkoviny
4156Hemoglobín
4157Glykovaný hemoglobín
4158Lipoproteíny
4159FAST systém alebo podobná technika
4160Kvalitatívne vyhodnotenie (makro-, napríklad oligoklonálne imunoglobulínyv likvore)
4161Kvantitatívne vyhodnotenie, elektroforetické delenie izoenzýmov
4163LD-izo
4164CK-izo
4165AST-izo
4166ALT-izo
4167ALP-izo
4168GMT-izo
4169AMS-izo
4170NAG-izo
4171Podobné vyšetrenia
Kvantitatívne vyhodnotenie
4173LD-izo
4174CK-izo
4175AST-izo
4176ALT-izo
4177ALP-izo
4178GMT-izo
4179AMS-izo
4180NAG-izo
4181Podobné vyšetrenia
4184Izofokusácia
4185Elektroforetické delenie bielkovín pomocou SDS alebo diskovej elektroforézy, PAG elektroforézy alebo elektrofokusácie, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4186Elektroforetické delenie bielkovín pomocou SDS elektroforézy alebo podobnej metódy s následnou imunologickou reakciou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4187Imunoblot (napr. Westernblot)
4188Kvantitatívne imunochemické stanovenie bielkovín alebo iných súčastí elektroimunodifúziou (Laurell)
4189Elektroforetické delenie bielkovín s následnou imunofixáciou (makro-)
4190Imunoelektroforéza pri dysproteinémii najmenej s tromi antisérami
4191Imunoelektroforéza pri paraproteinémii najmenej s piatimi antisérami
4192Elektroforéza s imunofixáciou pri paraproteinémii najmenej s piatimi antisérami
4193Dvojrozmerná imunoelektroforéza
4194Skríning autoprotilátok protismernou elektroforézou
4196Stanovenie sérových a enzýmových znakov erytrocytov imunoelektroforézou
4197Kvantitatívne stanovenie faktora IX v krvi imunoelektroforézou
4198Kvantitatívne stanovenie von Willebrandtovho faktora (koncentrácie) imunoelektroforetickou metódou F.VIII R: Rcof
Dôkaz antigénov a protilátok metódou protismernej imunoelektroforézy (PE) po predchádzajúcom skríningu, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4200Anti-nRNP
4201Anti-Sm
4202Anti-Ro/SSA
4203Anti-La/SSB
4204Anti-Sc 170
4205Anti-J 01
4206Anti-PCNA
4207Podobné vyšetrenia
Semikvantitatívne stanovenie antigénov a protilátok titračne, metódou protismernej imunoelek- troforézy (PE), za každé vyšetrenie antigénu a protilátky s uvedením druhu určenia
4210Anti-nRNP
4211Anti-Sm
4212Anti-Ro/SSA
4213Anti-La/SSB
4214Anti-Sc 170
4215Anti-J 01
4216Anti-PCNA
4217Podobné vyšetrenia
4220Izotachoforetické delenie organických kyselín v jednej telovej tekutine
Extrakcia látok z telovej tekutiny alebo hydrolýza látky v telovej tekutine na prípravu na chro- matografickú alebo inú chemickú identifikáciu, za každý extrakt alebo hydrolyzát
4221L-L extrakcia
4222Kolónová extrakcia
4223Spracovanie mŕtvolného biologického materiálu na dôkaz extraktívnych látok (liečivá, drogy, OFIapod.) Dresslerovou metódou, FARAGO a pod.
Kvantitatívne stanovenie látok v jednej telovej tekutine stĺpcovou chromatografiou (napr. FLPC) na jednom nosiči, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4225Hemoglobín
4226Glykovaný hemoglobín
4227Podobné vyšetrenia
Delenie látok v jednom biologickom materiáli chromatografiou na tenkej vrstve na špecifickom nosiči s následnou identifikáciou
4228Jedy (dôkaz TLC)
4230TLC aminokyseliny
4231TLC cukry
4232TLC liečivá
4233TLC etylénglykol
4234Drogy (dôkaz TLC)
4235Kvantitatívne stanovenie jednej látky po chromatografickom, prípadne po elektroforetickom dôkaze na tenkej vrstve (napr. reflexnou denzitometriou), dodatok kvýkonom pod kódmi 4230 až 4233 (napríklad L/S pomer), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia.
4235aLiečivá (TLC kvantitatívne)
4235bDrogy (TLC kvantitatívne)
4235cJedy (TLC kvantitatívne)
4236Kvantitatívny dôkaz prchavých látok v jednej telesnej tekutine metódou GC po príprave vzorky HeadSpace
4237Prchavé látky (identifikácia)
4238Kvantitatívne stanovenie látok v jednej telovej tekutine plynovou chromatografiou (GC), kvapalinovou chromatografiou (LC), prípadne vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) alebo inou rovnocennou metódou na špecifickom nosiči (napríklad aminokyseliny), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4239Stanovenie látok v jednej telovej tekutine pomocou GC, LC alebo HPLC s nadväzujúcou hmotnostnou spek- trometriou a počítačovým spracovaním
4241Izolácia leukocytov sedimentáciou (Buffy coat)
4242Izolácia buniek gradientovou centrifugáciou. Izolácia mononukleárnych buniek z periférnej krvi gradiento- vou centrifugáciou (odber, premytie a nastavenie počtu)
4243Izolácia buniek gradientovou centrifugáciou na typizáciu
4243aIzolácia TaB lymfocytov cez vatu
4244Izolácia buniek gradientovou centrifugáciou na kultiváciu
Izolácia mononukleárnych buniek
4245Izolácia mononukleárnych buniek cez vatu
4246Izolácia mononukleárnych buniek metódou roziet
4247Lymfoquicke
4247aIzolácia Dyna Beads
4248Premytie a štandardizácia počtu buniek, dodatokkvýkonompodkódmi4241 až4247
4250Selektívna frakcionácia imunoglobulínových frakcií pomocou vysokogradientovej centrifugácie v ultracen- trifúge s následným určením titraprotilátok
4252Vysokogradientová izolácia bielkovín alebo organel
4253Premytie (ako prídavok k výkonom pod kódmi 4250 a 4252)
5. VÄZBOVÉ (LIGANDOVÉ) ANALÝZY
Základné nenáročné vyšetrenia (napríklad metódami s označeným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4300Tyroxín celkový
4301Trijódtyronín (T3) celkový
4302Podobné vyšetrenia. V tomto výkone sa nevykazujú určenia voľných hormónov, výkony pod kódmi 4313, 4330 a 4382. Špecifické nenáročné vyšetrenia (napríklad metódami so značeným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia.
4303Okultné krvácanie v stolici (OBTI)
4310Aflatoxíny
4312C-peptid
4313Voľný estriol
4314Celkové estrogény
4315Estrón
4316Lipoproteín (a)
4317Estradiol
4318Folikuly stimulujúci hormón
4319Humánny choriový gonadotropín
4320Humánny choriový gonadotropín - špecifický
4321Inzulín
4322Kortizol
4323Luteinizačný hormón
4324Myoglobín
4325Progesterón
4326Prolaktín
4327Rastový hormón
4328Digoxín
4329Tyroxín viažuci globulín (TBG)
4330Tyroxín voľný
4331Tyreoideu stimulujúci hormón
4332Tyreoglobulín
4333Protilátky proti gliadínu triedy IgG a IgA, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4334Kvantitatívne stanovenie protilátok proti kravskému mlieku
4335Etanol, špecifické náročné vyšetrenia (napríklad metódami s označeným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4341T uptake
4342Aldosterón
4343Androstenedion
4344Cyklický AMP
4345Cyklický GMP
4346Cyklosporín alebo Tacrolismus
4347DHEA
4348Endorfíny
4349Estriol
4350Ferritín
4351Gastrín
4352Imunoglobulín E
4353Karcinoembryonálny antigén
4354Beta-2 mikroglobulín
4355Prostatický špecifický antigén
4355bTestovacie prúžky na kvalitatívnu diagnostiku prostatického špecifického antigénu v sére (Oncoscreen - PSA)
4356Špecifický tehotenský glykoproteín (SP1)
4357Testosterón
4358Tymidín kináza
4359PMN-elastáza
4360Beta-tromboglobín
4361Alfa-1 fetoproteín (AFP)
4362Liečivá (HIA)
4363Albumín
Špecifické, veľmi náročné vyšetrenia (napríklad metódami so značeným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4370Histamín
4371Kalcitonín
4372Katecholamíny
4373Folát (kyselina listová)
4374Oxytocín
4375Prostaglandíny
4376Prokolagén P III NP
4377Protilátky proti inzulínu a iným látkam
4378Sexuálne hormóny viažuce globulín (SHBG)
4379Tumor asociovaný inhibítor trypsínu (TATI)
4380Vazopresín
4381Vitamín B12
4382Voľný trijódtyronín (T3)
4383Transkobalamín I, II
4384Väzbová kapacita transkobalamínu I, II
438511-beta hydroxyandrostendión
4386Dehydroepiandrosterón (-sulfát)
4387Somatomedin C
4388Hemosiderín
4389Alfa 1 mikroglobulín
4390Podobné vyšetrenia
4390aVyšetrenie prítomnosti alfa-amatoxínu a gama-amatoxínu v sére
Terapeutické monitorovanie liečiv
Kvantitatívne stanovenie liečiv, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4391Dekarboxyláza kyseliny glutamovej, protilátky
4395Analgetiká - anodyná
4396Hypnotiká
4397Sympatomimetiká
4398Antiepileptiká
4399Cytostatiká
4400Antibiotiká
4401Antiarytmiká
4402Kardioglykozidy
4403Psychofarmaká
4404Antiastmatiká
4405Tacrolimus
4406Sirolimus
4407Podobné vyšetrenia
Kvantitatívne stanovenie protilátok proti telovým antigénom, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4410Anti-T3
4411Anti-T4
4412Antityreoglobulín
4413Antimikrozóm štítnej žľazy
4414Antiinzulín
4415Anti-DNP
4416Anti-dsDNA
4417Anti-ssDNA
4418Anti-Ro/SSA
4419Anti-La/SSB
4420Anti-U1 RNP
4421Anti-Sm
4422Anti-Sc 170
4423Antikardiolipín
4424Antilipoproteín (a)
4425Antispermatozoidálne
4426Reumatoidný faktor IgM
4427Reumatoidný faktor IgA
4428Reumatoidný faktor IgG
4429Antifosfolipidové protilátky
4430Podobné vyšetrenia
Špecifické náročné vyšetrenia (napríklad najmä metódami so značenou väzbovou látkou), zakaž- dé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4434Stanovenie ultracitlivého TSH
4435Tyreoglobulín - senzitívne stanovenie
4436Voľný testosterón
443711-hydroxyprogesterón
4438Adrenokortikotropný hormón (ACTH)
4439Humánny placentárny laktogén (HPL)
4440Choriový gonádotropín, podjednotky alfa, beta
4441Kortikosterón
444211-dezoxykortizol
4443Tkanivový polypeptidový antigén (TPA)
4444CA 125
4445CA 15-3
4446CA 19-9
4447CA 195
4448CA 50
4449MCA
4450Angiotenzín I - renín
4451Neurónová špecifická enoláza (NSE)
4452TNF
4453Glukagón
4454Osteokalcín
4455Somatostatín
4456Trypsín
4457Vitamíny D
4458Žlčové kyseliny
445925-hydroxy-cholekalciferol
44601,25-dihydroxy-cholekalciferol
4461Anti-TSH receptorové protilátky
4462Solubilný transferínový receptor
446317-hydroxyprogesterón
4463a17-hydroxyprogesterón (dry blood spot)
4464Podobné vyšetrenia
Špecifické, veľmi náročné vyšetrenia metódou so značenou väzbovou látkou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4465Beta-CrossLaps
4465aC-terminálny kostný kolagénový telopeptid v moči
4465bN-terminálny kostný kolagénový telopeptid v moči
4466Chromografín A
4467Bezsacharidový transferín (CDT)
4470CA 72-4
4471Parathormón
4472Tkanivový polypeptidický antigén - špecifický (TPSA)
4473Interleukíny
4474Cytokíny (IL-1, IL-6, IL-2, IFN gama, GSF a pod.)
4475Vyšetreniejednej drogy, rýchlotest
4475aKvalitatívny dôkazjednej skupiny drog v moči
4475bDôkaz najmenej 5 skupín drog v močijednokrokovými testmi
4475cSemikvantitatívne vyšetreniejednej drogy a ich metabolitov v moči
4475dLiečivá (cielený dôkaz)
4476Pankreatická elastáza v stolici. Špecifické, špeciálne a veľmi náročné vyšetrenia metódou so značenou väzbovou látkou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia.
4477Homocysteín
4478Cystatín C
4480CYFRA21-1
4481Antigén skvamóznych karcinómov (SCCA)
4482Katepsín-D
4483Erytropoetín
4484PS2 proteín
4485Troponín
4486Cholecystokinín
Stanovenie receptorovou analýzou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4487Kreatínkináza MB hmotnosť (CK-MB masa)
4488Prokalcitonín Q
4490Androgénové receptory
4491Estrogénové receptory
4492Progesterónové receptory
4493Receptory epidermálneho rastového faktora (EGFR)
4494IL-2R ELISA
4496Príprava cytozolu na stanovenie receptorov alebo iných látok z operačného materiálu. Pri výkonoch pod kód 4490 až 4494 sa účtuje výkon pod kód 4496.
6. IMUNOLOGICKÉ VYŠETRENIA
4503Dôkaz protilátok proti DNP
4504Kvantitatívne stanovenie alergén špecifického imunoglobulínu až do 10 alergénov, za každý alergén, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
Kvantitatívne imunochemické stanovenie bielkovín alebo iných súčastí v sére, moči, likvore alebo v iných telových tekutinách pomocou JRID, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4505IgG
4506IgA
4507IgM
4508IgD
4509Sekrečné IgA
4510Ľahké reťazce kapa
4511Ľahké reťazce lambda
4512C3
4513C4
4514Prealbumín
4515Albumín
4516Orosomukoid
4517Alfa-1 antitrypsín
4518Alfa-2 makroglobulín
4519Haptoglobín
4520Hemopexín
4521Transferín
4522SP-1-glykoproteín
4523C-reaktívny proteín
4524Apolipoproteín A
4525Ceruloplazmín
4526Podobné vyšetrenia
Kvantitatívne imunochemické stanovenie bielkovín alebo iných súčastí vsére, moči, likvore alebo v iných telových tekutinách turbidimetriou alebo nefelometriou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4530IgG
4531IgA
4532IgM
4533IgD
4534Ľahké reťazce kapa
4535Ľahké reťazce lambda
4536C3 komplement
4537C4 komplement
4538Prealbumín
4539Albumín
4540Orosomukoid
4541Alfa-1-antitrypsín
4542Alfa-2-makroglobulín
4543Ceruloplazmín
4544Haptoglobín
4545Hemopexín
4546Transferín
4547SP-1-glykoproteín
4548C-reaktívny proteín (CRP)
4549Reumatoidný faktor
4550Apolipoproteín A
4551Apolipoproteín B
4552Podobné vyšetrenia
Špeciálne kvantitatívne imunochemické stanovenie bielkovín alebo iných súčastí imunoturbidi- metriou alebo inou rovnocennou metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4560Clq
4561C2
4562C5
4563C1q inaktivátor ajeho funkčnosť, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4564C3-aktivátor
4566Apolipoproteín A I
4567Apolipoproteín A II
4568Apolipoproteín E
4569Lipoproteín (a)
4570Apoproteín B
4571C-reaktívny proteín
4572ASO (ASLO)
4573Reumatoidný faktor. Náročné kvantitatívne imunochemické stanovenie bielkovín alebo iných súčastí pomocou JRID alebo inej rovnocennej metódy, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4575IgG1
4576IgG2
4577IgG3
4578IgG4
4579IgA1
4580IgA2
4581Proteín C
4582Proteín S
4583Retinol viažuca bielkovina (RBP)
4584Cirkulujúce imunokomplexy ELISA s C1q
4585Cirkulujúce imunokomplexy s bunkami RAJI
4586Kvantitatívne stanovenie špecifického IgE pre zmes alergénov inhalačných, potravinových a ich kombinácií zajedno vyšetrenie
4587aImunologické vyšetrenie HbA1c
4588Kvantitatívne stanovenie špecifického IgE proti jednotlivým inhalačným, potravinovým, liekovým profesijným alergénom a alergénom jedu hmyzu, za každý alergén, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4588aSemikvantitatívne stanovenie alergén špecifických imunoglobulínov s piatimi alergénmi na jednom nosiči, prípadne za každý násobok ďalších piatich alergénov najednom nosiči
4589aDôkaz protilátok priamym alebo nepriamym imunofluorescenčným testom na tkanivových rezoch, odtlačkoch, v suspenzii buniek alebo na náteroch (nezahŕňa titráciu), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4589bKvalitatívny dôkaz špecifického IgE
4590Protilátky proti hladkému svalstvu
4591Protilátky proti priečne pruhovanému svalstvu
4592Protilátky protijadierkam
4593Protilátky proti myokardu
4594Protilátky proti bazálnej membráne glomerulov tubulov
4595Protilátky proti centroméram
4596Protilátky proti spermiám
4597Kvantitatívne stanovenie pANCA a cANCA protilátok za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4598Anti-dsDNA
4599Antiperinukleárne protilátky
4600Antimitochondriálne protilátky
4601Antinukleárne protilátky na odtlačkoch (ANF)
4602Antinukleárne protilátky na iných substrátoch (pre každý izotyp a riedenie osobitne)
4603Podobné vyšetrenia
4605Semikvantitatívne stanovenie protilátok imunofluorescenciou po naviazaní na bunky, bunkové jadrá alebo histologické rezy, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4607Dôkaz aglutinačných protilátok proti spermiám (MAR-test, imunobead test)
Funkčné testy komplementu (radiálna hemolýza), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4615Stanovenie hemolytickej aktivity C klasickým spôsobom CH50
4616Stanovenie hemolytickej aktivity C alternatívnym spôsobom AH50
4619Vyšetrenie kryoglobulínov
4621Imunofenotypizácia bunkových populácií a subpopulácií pomocou fluorescenčne značených monoklono- vých protilátok mikroskopom
4622Vyšetrenie autoprotilátok a izoprotilátok prietokovou cytometriou. Vyšetrenie celulárnych (intra-) receptorov imunofluorescenčnou technikou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4625cIg periférna krv
4626cIg kostná dreň
4627Podobné vyšetrenia
Stanovenie T a B lymfocytov rozetovými testmi (bez odberu, separácie a nastavenia buniek), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4630Aktívne E rozety
4631Celkové E rozety
4634Podobné vyšetrenia
Diferenciácia lymfocytov fluorescenčne značenými monoklonálnymi protilátkami, za každé vyšetrenie s uvedením druhu protilátky
4636Diferenciácia populácie lymfocytov
4637Diferenciácia T lymfocytov
4638Diferenciácia B lymfocytov
4640Lymfocytový migračný inhibičný test (MIF alebo LIF kapilárny prejeden Ag) bez vyhodnotenia
4641Vyhodnotenie testu MIF alebo LIF
Vyšetrenie protilátok mikrolymfocytotoxickým testom s panelom najmenej 20 protilátok, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4645Skríning anti HLA protilátok mikrolymfotoxickým testom s panelom 20 lymfocytov
4645aŠpecifikácia antitrombocytových protilátok MA/PA
4646Anti-T Ly autoprotilátky
4647Anti-B Ly aloprotilátky
4648Anti-B Ly autoprotilátky
Vyšetrenie protilátok granulocytotoxickým testom s panelom granulocytov, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4650Vyšetrenie autoprotilátok proti Gr fluorescenčným testom mikroskopicky
4650aVyšetrenie autoprotilátok proti Gr fluorescenčným testom prietokovou cytometriou
4650bVyšetrenie aloprotilátok proti Gr aglutinačným testom
4650cVyšetrenie aloprotilátok proti Gr cytotoxickým testom
4651Vyšetrenie autoprotilátok proti GR fluorescenčným testom mikroskopicky
4651aVyšetrenie autoprotilátok proti GR fluorescenčným testom prietokovou cytometriou
4651bVyšetrenie autoprotilátok proti GR aglutinačným testom
4651cVyšetrenie autoprotilátok proti GR cytotoxickým testom
4653Vyšetrenie antitrombocytových aloprotilátok imunofluorescenčným testom (skúmavková metóda)
4653aVyšetrenie antitrombocytových aloprotilátok i ELISA testom
4654Vyšetrenie antitrombocytových autoprotilátok imunofluorescenčným testom
4654aVyšetrenie antitrombocytových autoprotilátok ELISA testom
4655Vyšetrenie kompatibility granulocytotoxickým testom pred podaním leukocytového koncentrátu Gr
4655aVyšetrenie kompatibility granuloaglutinačným testom pred podaním koncentrátu Gr
4655bŠpecifikácia antigranulocytových aloprotilátok MA/GA
4655cŠpecifikácia antigranulocytových autoprotilátok MA/GA
4657Krížová skúška lymfocytotoxickým testom pred transfúziou trombocytov
4657aVyhľadanie darcu trombocytov podľa HLA fenotypu
Imunologická fenotypizácia buniek periférnej krvi a kostnej drene, za každé vyšetrenie cytometrom s uvedením druhu určenia a použitej monoklonálnej protilátky
4658Imunologická fenotypizácia buniek periférnej krvi, kostnej drene a BAL, za každý CD znak, za každé vyšetrenie prietokovým cytometrom, s uvedením druhu určenia a použitej monoklonálnej protilátky
4658aImunologická fenotypizácia buniek periférnej krvi flowcytometricky - 1 znak
4659Imunologická fenotypizácia buniek kostnej drene flowcytometricky - 1 znak
4660Imunologická fenotypizácia periférnej krvi alebo kostnej drene mikroskopicky - 1 znak
4660aImunologická intracytoplazmatická fenotypizácia periférnej krvi flowcytometricky mikroskopicky - 1 znak
4660bImunologická intracytoplazmatická fenotypizácia kostnej drene mikroskopicky - 1 znak
4660cImunologická intracytoplazmatická fenotypizácia perifernej krvi mikroskopicky - 1 znak
4660dImunologická fenotypizácia kostnej drene mikroskopicky - 1 znak
4660eImunologická fenotypizácia transplantátu krvotvorných buniek flowcytometricky - 1 znak
4660fImunologická fenotypizácia buniek bronchoalveolárnej laváže (za každé vyšetrenie cytometrom s uvedením druhu určenia a použitej mononukleárnej protilátky)
4661Stanovenie fagocytárnej aktivity leukocytov pohlcovaním častíc bez izolácie a nastavenia buniek
4661aFagocytárny index
4662Stanovenie metabolickej aktivity leukocytov INT testom (nestimulované alebo stimulované jedným stimu- lantom) bez izolácie a nastavenia buniek
4663Stanovenie metabolickej aktivity leukocytov chemiluminiscenčným testom alebo prietokovým cytometrom (NBT leukocytov), nestimulované alebo stimulované jedným stimulantom, bez izolácie a nastavenia buniek
4665LE bunkový test
4666Stanovenie chemotaktickej aktivity leukocytov bez izolácie a nastavenia buniek
4667Test cídie, za každý mikroorganizmus
4668Test inhibície adherencie leukocytov,jeden antigén
4669Testblastickej transformácie lymfocytov (nestimulovaný alebo jeden antigén, mitogén, prípadne liek vjednej koncentrácii, mitogénvjednej koncentrácii)
4670Príplatok za vyhodnotenie testu blastickej transformácie lymfocytov, za každého pacienta
4671Kultivácia na dôkaz produkcie imunoglobulínov a cytokínov (nestimulovaný alebo jeden antigén, prípadne mitogén vjednej koncentrácii)
4672Dôkaz cytotoxických buniek pomocou lýzy terčových buniek značených nuklidom 51Cr
4673Nukleolárny test
4674Leukocytopenický index po ochladení (chladový test), za každý odber
4680Typizácia HLA antigénov I. triedy-A, B, Czakaždýlokus, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia.
4680aTypizácia aliel HLA antigénov I. triedy PCR metódou - 1 znak
4681Typizácia HLA antigénov II. triedy sérologicky
podľa setov: štandardný set, kombinovaný set, komerčný set
4681aPríplatok za vyhodnotenie výkonov 4680, 4681,4682 zajedného pacienta/darcu
4682Typizácia aliel HLA antigénov II. triedy PCR metódou - 1 znak
4683Stanovenie HLA B 27 (bez izolácie a nastavenia buniek)
4684Dôkaz HLA aloprotilátok, bežné stanovenie (10 darcov)
4685Testovanie sér na skríning HLA protilátok I. triedy - základný skríning: najedno sérum 30 darcov
4686Špecifikácia anti HLA aloprotilátok proti I. triede HLA
4686aŠpecifikácia anti HLA aloprotilátok proti II. triede HLA
4687Cross-match (CM), zajedného pacienta
4688Stanovenie hladiny antilymfocytových protilátok (%) u pacientov pred transplantáciami
4689Výber vhodných príjemcov pre kadaverózny transplantát z listiny čakateľov
4691Zmiešaná lymfocytová kultúra (MLC, CML, PLT) u príjemcov a darcov vrátane kontroly
4692Zmiešaná lymfocytová kultúra (MLC, CML, PLT) za každú testovanú osobu
4693Vyšetrenie primárnych nádorových buniek alebo bunkových súčastí na dôkaz citlivosti cytostatík
4693aVyšetrenie multiliekovej rezistencie prietokovou cytometriou s použitím monoklonovej protilátky
4693bDNA analýzy prietokovou cytometriou (stanovenie ploidie buniek pri solídnych tumoroch a pri hematologic- kých malignitách).
4698Separácia periférnych kmeňových buniek
4699Kryokonzervácia kmeňových krvotvorných buniek
4699aSpracovanie kostnej drene pri ABO inkompatibilite darcu a príjemcu alebo pred kryokonzerváciou
4699bPurging transplantátu krvotvorných buniek cytostatikami alebo monoklonálnymi protilátkami
Výkony pod kódmi 4696 až 4699 môže vykazovať hematologické a transfuziologické oddelenie, ak ich vykonáva v inom zariadení.
7. IMUNOHEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA
Pri všetkých imunohematologických vyšetreniach krvi z mŕtvol sa bodová sadzba zvýši o 20 %.
4700Orientačné vyšetrenie krvnej skupiny
4701Vyšetrenie krvnej skupinyA, B, 0/Rh-D
4701aVyšetrenie krvnej skupinyA, B, 0/Rh-D mikrometódou
4701bVyšetrenie krvnej skupinyA, B, 0/Rh-D stĺpcovou aglutináciou
4701cVyšetrenie krvnej skupinyA, B, 0/Rh-D skúmavkovou metódou u novorodenca
4701dVyšetrenie krvnej skupinyA, B, 0/Rh-D mikrometódou u novorodenca
4701fVyšetrenie podskupiny A, B skúmavkovou metódou
4702Vyšetrenie Rh fenotypu (C, Cw, c, E, e, príp. Du), za každý antigén
4703Vyšetreniejedného antigénu erytrocytov (okrem AB0 a Rh-D), najviac 30 antigénov
4703aVyšetrenie slabého a variantného D - skúmavkovou metódou
4703bTypizácia Rh (D variantu stĺpcovou aglutináciou - rozlíšenie 10 variantov)
4704Priamy antiglobulínový test za každé antisérum (najviac 5)
4704aPriamy AGH test stĺpcovou aglutináciou za každé antisérum
4704bPriamy AGH test - stanovenie podtried IgG stĺpcovou aglutináciou
4705Nepriamy antiglobulínový test - za každé antisérum (poly-, mono-...)
4706Priamy antiglobulínový test - kvantitatívne vyšetrenie skúmavkovou metódou
4707Nepriamy antiglobulínový test - kvantitatívne vyšetrenie skúmavkovou metódou
4710Skríning tepelných protilátok tromi metódami - aglutinačný test v soľnom prostredí, enzymatický test, nepriamy antiglobulínový test. Každá metóda sa vykazuje samostatne.
4710aVyšetrenie protilátok anti AB0 v sére novorodenca metódou LISS/PEG-NAT
4711Skríning protilátok nepriamym AGH testom s 2- až 3-typovými erytrocytmi
4711aSkríning protilátok nepriamym AGH testom stĺpcovou aglutináciou
4712Identifikácia antierytrocytových protilátok s panelom krviniek v troch prostrediach
4712aIdentifikácia antierytrocytových protilátok stĺpcovou aglutináciou
4713Skríning chladových antierytrocytárnych protilátok (aglutinínov, hemolyzínov)
4714Elúcia antierytrocytových protilátok chladovou metódou
4714aElúcia antierytrocytových protilátok tepelná
4716Vyšetrenie prirodzených a imúnnych protilátok v AB0 systéme kvantitatívne - skúmavková metóda
4718Dôkaz antigénu alebo protilátky náročným postupom (imunoabsorpčnými, hemaglutinačnými a inhibičný- mi metódami), za každý antigén alebo protilátku
4719Kombinovaný antiglobulínovo-fermentačný test
4720Hamov acidifikačný test
4729Crosbyho test
4730Hartmanov sacharózový test
4731Bitermické hemolyzíny
4731aPNH test
4731bStanovenie globulínových antigénov Gm 1,2a Km 1
4731cUrčovanie typov izoenzýmov erytrocytov (AP, PGM, 6-PGD, AK) elektroforeticky (v sérii 3 vzorky)
4731dFenotypizácie sérových proteínov elektroforeticky
4732Elučné testy pri autoimúnnej hemolytickej anémii a postransfúznej reakcii
4733Neutralizačný test so solubilnými antigénmi
4734Vyšetrenie antigénov alebo protilátok globulínových systémov séra Gm, Km, za každý antigénny alebo protilátkový systém
4735Vyšetrenie protilátok proti trombocytom - KFR
4736Vyšetrenie kompatibility transfúzneho prípravku obsahujúceho erytrocyty: skúška kompatibility v troch prostrediach vrátane skríningu protilátok a orientačného vyšetrenia krvnej skupiny AB0/Rh u príjemcu
4736aVyšetrenie kompatibility transfúzneho prípravku obsahujúceho erytrocyty stĺpcovou aglutináciou
4737Odčítanie a kontrola skúšky kompatibility
8. MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIA
Živné pôdy, živné médiá a diagnostické prípravky majú vyhovovať záväzne platným štandardným postupom a normám.
4740Kultivačné mikrobiologické vyšetrenie, prípadne semikvantitatívne s použitím selektívnych médií vrátane následnej kontroly izolátov
4741Orientačný rýchlotest na prítomnosť skupinového antigénu (napríklad A-streptokoky, chlamýdie)
4742Dôkaz antigénov latexovou aglutináciou a koaglutinačnými metódami
4743Dôkaz antigénu alebo protilátky metódou dot-blot
4744Detekcia mikrobiálnej nukleovej kyseliny neamplifikačnými alebo amplifikačnými metódami (ako sú hybridizácia alebo PCR, pokiaľ nie sú uvedené pri špeciálnych vyšetreniach)
4745Základný biologický pokus na zvierati (1 pokus, 1 druh zvieraťa: myš, morča, králik)
9. SÉROLOGICKÉ VYŠETRENIA
Médiá a diagnostické prípravky musia vyhovovať záväzne platným štandardným postupom a normám.
4750Kardiolipinový test (VDRL)
4750aProtilátky proti Treponema pallidum - ELISA
4751Špecifické protilátky proti Treponema pallidum nepriamou hemaglutináciou (TPH)
4752Dôkaz protilátok proti treponeme v FTA-abs-teste
4753Stanovenie hladiny reagínov RRR Treponema pallidum
4753aŠpecifické protilátky proti Treponema pallidum (EIA)
4754TPI test
Kvalitatívny dôkaz a kvantitatívne stanovenie protilátok, za každú protilátku s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4755Aglutinačná reakcia
4756ASLO
4757Hemaglutinačný test
4758Pasívny (nepriamy hemaglutinačný test)
4759Reakcia väzby komplementu
4760Podobné vyšetrenia
4761Kvantitatívne vyšetrenie protilátok aglutinačnou Widalovou reakciou (8 antigénov)
4762Kvantitatívne vyšetrenie protilátok proti mikroorganizmom pomocou imunoprecipitácie, za každé vyšetrenie s uvedením druhu vyšetrenia
4763Kvantitatívne stanovenie protilátok pomocou imunnoassay proti mikroorganizmom, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4764Kvalitatívny dôkaz protilátok proti mikroorganizmom nepriamou imunofluorescenciou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4765Semikvantitatívne stanovenie protilátok proti infekčnému agensu nepriamou imunofluorescenciou na tkanivách, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4766Izolovanie protilátok triedy IgM na prípravu dôkazu špecifických protilátok
4767Dôkaz neutralizujúcich protilátok v sére pacienta v bunkových kultúrach alebo v kuracom zárodku, za každý antigén (s uvedením vyšetrenia)
4768Dôkaz neutralizujúcich protilátok v sére pacienta in vivo, za každý antigén s uvedením druhu vyšetrenia
4769Protilátky proti vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti (anti HIV)
4771Antigén vírusu hepatitídy A (HAV)
4772Protilátky triedy IgG proti vírusu hepatitídy A (anti HAV-IgG)
4773Protilátka triedy IgM proti vírusu hepatitídy A (anti HAV-IgM). Kvalitatívny dôkaz špecifických antigénov alebo protilátok proti hepatitíde B imunologickou metódou
4776Povrchový antigén vírusu hepatitídy B (HbsAg)
4776aHBsAg sérologicky
4777Celkové protilátky protijadrovému antigénu vírusu hepatitídy B (anti HBc IgM)
4778aProtilátky triedy IgM proti vírusu hepatitídy B (anti HBc)
4778bProtilátky triedy IgM protijadrovému antigénu vírusu hepatitídy B (anti HBc IgM)
4779Hepatitis B antigén (HBeAg)
4780Celkové protilátky proti e-antigénu vírusu hepatitídy B (anti Hbe)
4781Antigén vírusu hepatitídy B (HBsAg)
4781aKonfirmácia pozitivity HBsAg
4781bKonfirmácia anti HCV s použitím western bloot ELISA
4781cVyšetrenie HBV DNA (hybridizácia)
4781dVyšetrenie na anti HCV (ELISA)
4781eVyšetrenie na PCR HCV kvalitatívne
4781fVyšetrenie na PCR HCV kvantitatívne
4782Genotypizácia vírusovej nukleovej kyseliny metódou reverznej transkripcie
4784Anti HCV protilátky
4785Kvantitatívne alebo kvalitatívne stanovenie protilátok proti hepatitíde B (anti HBs) imunologickou metódou
4787Kvalitatívny dôkaz infekčných antigénov alebo infekčných protilátok gélovou imunodifúziou (Ouchterlony), za každý antigén alebo protilátku s uvedením druhu vyšetrenia
4788Kvantitatívne stanovenie infekčných antigénov alebo infekčných protilátok gélovou imunodifúziou (Ouch- terlony), za každý antigén alebo protilátku s uvedením druhu vyšetrenia
4789ELISA - metódy na stanovenie protilátok proti CMU, EBV, Borelie
4789aProtilátky IgG metódou imunoblotu (WB). Stanovenie protilátok triedy IgG proti mikrobiálnemu agens metódou imunoblotu za každú protilátku
4789bBrucela abortus - kvantitatívne aglutinačné stanovenie protilátok
4789cFrancisella tularensis - kvantitatívne aglutinačné stanovenie protilátok
4789dHelicobacter pylori - dôkaz antigénu v biologickej vzorke metódou EIA
4789eTreponema pallidum - dôkaz protilátok triedy IgM a IgG metódou IMA kvalitatívne
4789fTreponema pallidum - kvantitatívne stanovenie protilátok aglutinácie s latexovými senzibilizovanými časticami
4789gTreponema pallidum - stanovenie celkových protilátok metódou EIA
4789hTreponema pallidum - stanovenie protilátok triedy IgM hemaglutinačným testom
4789iTreponema pallidum - stanovenie protilátok imunofluorescenčnou metódou FTA-ABS
4789jBorelia burgdorferi - vyšetrenie intratekálnej produkcie protilátok triedy IgG alebo IgM metódou EIA so stanovením protilátkového indexu
4789kChlamýdia pneumónie - kvalitatívny dôkaz protilátok triedy IgA, IgG alebo IgM metódou IMA
4789lChlamýdia pneumónie - kvantitatívne stanovenie protilátok triedy IgM alebo IgG metódou IMA
4789mChlamýdia trachomatis - dôkaz antigénu IF
4789nDôkaz NA Chlamýdia trachomatis hybridizačnou metódou
4789oChlamýdia trachomatis - kvalitatívny dôkaz protilátok triedy IgG alebo IgM metódou IMA
4789pChlamýdia trachomatis - kvantitatívne stanovenie protilátok triedy IgG alebo IgM metódou IMA
4789rIzolácia NA Chlamýdia trachomatis ajej dôkaz pomocou značených sond po predchádzajúcej amplifikácii
10. PARAZITOLOGICKÉ VYŠETRENIE
Živné pôdy a živné diagnostické prípravky majú vyhovovať záväzne platným štandardným postupom a normám.
4800Dôkaz antigénu parazitov elektroforézou, imunoprecipitáciou, za každý antigén s uvedením druhu antigénu
4801Kvantitatívne stanovenie antigénu parazitov imunoenzýmovým testom alebo podobnou technikou, za každý antigén s uvedením druhu antigénu
4801aKvalitatívne skríningové vyšetrenie na dôkaz antigénu parazitov imunoenzýmovým testom alebo podobnou technikou, za každý antigén s uvedením druhu antigénu
4803Štandardné parazitologické vyšetrenie stolice (tlstý náter podľa KATO, flotačná metóda podľa Fausta)
4804Perianálny zlep na dôkaz enterobiózy
4805Cielené parazitologické vyšetrenie biologického materiálu po spracovaní (napríklad koncentrácia, sedimentácia, vymývanie, separácia, naočkovanie) vrátane mikroskopického vyšetrenia
4806Celková obhliadka materiálu z hľadiska parazitológa, určovanie organizmov, článkov a ich diferenciácia
4807aDôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgG testom ISAGA (immunosorbent agglutination assay) kvantitatívne
4807bDôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgM testom ISAGA (immunosorbent agglutination assay) kvantitatívne
4807cDôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgA testom ISAGA (immunosorbent agglutination assay) kvantitatívne
4807dDôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgG analýzou western bloot
4807eDôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgM analýzou western bloot
4807gVyšetrenie antiparazitárnych intratekálnej produkcie protilátok triedy IgG metódou EIA so stanovením protilátkového indexu
4807hVyšetrenie antiparazitárnych protilátok intratekálnej produkcie triedy IgM metódou EIA so stanovením protilátkového indexu
4808Stanovenie intenzity interakcie antigén - protilátka IgG proti parazitom
4809Dôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgG analýzou western bloot
4811Toxoplasma gondii - stanovenie protilátok triedy IgA kvantitatívne IMA
4812Izolácia NA parazitárneho agens z biologického materiálu ajej dôkaz pomocou značených sond po predchádzajúcej amplifikácii
4813Izolácia NA Pneumocystis carinii z biologického materiálu ajej dôkaz pomocou značených hybridizačných sond po predchádzajúcej amplifikácii
11. MYKOLOGICKÉ VYŠETRENIA
Živné pôdy a živné diagnostické prípravky musia vyhovovať záväzne platným štandardným postupom a normám.
4815Dôkaz antigénu pôvodcov mykóz imunodifúziou, protismernou elektroforézou alebo imunoprecipitá- ciou, za každý antigén s uvedením druhu
4816Dôkaz antigénu pôvodcov mykóz za pomoci imunoenzýmového testu alebo podobnej techniky, za každý antigén s uvedením druhu
4817Mikroskopický dôkaz kvasiniek alebo húb fluorescenčnou metódou vrátane prípravy, za každý typ
4818Kultivačné mykologické vyšetrenie biologického materiálu po príprave (3 pôdy)
4819Diferenciácia izolovaných pôvodcov mykóz s použitím subkultúr, za každý mikroorganizmus (GTT, mikro- kultúra a pod.)
4820Mykologická diferenciácia vykultivovaných kvasiniek pomocou biochemických metód, minimálne päť testov
4821Sérologická diferenciácia izolovaných mikromycét, za každé stanovenie
4822Stanovenie kvalitatívnej citlivosti kmeňa húb na antimykotiká difúznou metódou, za každé antimy- kotikum
12. BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETRENIA
Živné pôdy, živné médiá a diagnostické prípravky majú vyhovovať záväzným a platným štandardným postupom a normám.
4830Dôkaz bakteriálneho antigénu imunodifúziou (Ouchterlonyho test), imunoprecipitáciou alebo proti- smernou elektroforézou, za každý antigén s uvedením druhu antigénu
4831Stanovenie izolovaných mikroorganizmov rýchlymi metódami s využitím fyzikálnych meraní a výpočtovej techniky, za každý druh
4832Dôkaz bakteriálneho antigénu pomocou imunoenzýmového testu alebo podobnej techniky, za každý antigén s uvedením druhu antigénu
4833Kultivačné vyšetrenie na Neisseria gonorrhoeae za zvýšenej koncentrácie CO2 vrátane následného mikroskopického vyšetrenia a biochemickej identifikácie
4834Kvantitatívne stanovenie počtu baktérií dilučnoumetódou (napríklad kvantitatívne stanovenie moču), za každé riedenie
4835Kvalitatívny dôkaz antimikrobiálnej účinnej látky (napríklad antibiotiká, sulfónamidy) v telových tekutinách, punktátoch alebo tkanivách biologickou metódou, za každú antimikrobiálnu látku
4836Kvantitatívne stanovenie koncentrácie antimikrobiálnej účinnej látky (napríklad antibiotiká, sulfónamidy) v telových tekutinách, punktátoch alebo tkanivách, za každú antimikrobiálnu látku
4837Základné aeróbne kultivačné vyšetrenie biologického materiálu najmenej na troch živných médiách (napríklad výtertonzíl, nosa, rekta, spojovkového vaku, neriedeného spúta, semikvantitatívne vyšetrenie moču)
4838Základné aeróbne kultivačné vyšetrenie najmenej na piatich živných médiách (napríklad gynekologický materiál, punktát, hnis, spútum podľa Muldera, hemokultúra, likvor)
4839Vysokonáročné kultivačné vyšetrenie aeróbnych a anaeróbnych ťažko kultivovateľných mikroorganizmov (napríklad izolácia anaeróbnych baktérií, yersínií, helikobakterov, kampylobakterov, aktinomycét, myko- plaziem z biologického materiálu)
4843Základné kultivačné vyšetrenie materiálu na mykobaktérie s prípravou vzorky a s následným mikroskopickým vyšetrením
4844Cielená kultivácia s použitímjedného média
4846Určenie izolovaných mikroorganizmov jednoduchými testmi (plazmokoaguláza, optochín, bacitracín, X, V faktor), za každý test
4847Určenie izolovaných mikroorganizmov mono- alebo polyvalentnými sérami, za každé sérum
4850Určenie izolovaných baktérií biochemickými testmi, za každý test
4851Určenie izolovaných mikroorganizmov s použitím biochemických metód (najmenej štyri reakcie)
4852Určenie izolovaných mikroorganizmov s použitím biochemických metód (najmenej osem reakcií)
4853Určenie izolovaných mykobaktérií a anaeróbnych mikroorganizmov s použitím biochemických metód
4854Určenie citlivosti izolovaných, etiologicky relevantných baktérií štandardnou difúznou agarovou metódou alebo Breakovou-Pointovou metódou, najmenej na štyri antimikrobiálne látky pri každom agense
4855Určenie citlivosti izolovaných, etiologicky relevantných baktérií štandardnou difúznou agarovou metódou alebo Breakovou-Pointovou metódou, najmenej na osem antimikrobiálnych látok pri každom agense
4856Určenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) čistej kultúry jedného kmeňa, najmenej na osem riedení antimikrobiálnych, antifungálnych látok mikrometódou
4857Určenie baktericídnej aktivity telových tekutín, za každé riedenie
4858Určenie tvorby laktamáz izolovaným kmeňom baktérií (jeden kmeň)
4860Príplatok k výkonu pod kódom 4856 pri určovaní minimálnej baktericídnej koncentrácie (MBC) s použitím subkultúry
4861Určovanie citlivosti ťažko kultivovateľných mikroorganizmov (napríklad mykobaktérie), za každý bakteriálny kmeň a za každú použitú antimikrobiálnu látku
4862Náročné bakteriologické vyšetrenie pomocou rádioizotopov a iných metód, prípadne aj následného kultivačného a mikroskopického vyšetrenia, za každý vyšetrený materiál
4870Príprava mikrobiálneho antigénového komplexu (z jedného izolovaného kmeňa) na kožný test (jeden test s kontrolou sterility)
4871Príprava stock vakcíny z mikrobiálneho antigénového komplexu (z jedného izolovaného bakteriálneho druhu) na parenterálnu aplikáciu (v troch riedeniach vrátane kontroly sterility) pre 20 pacientov. Za vakcínu prejedného pacienta
4872Príprava autovakcíny z mikrobiálneho antigénového komplexu na parenterálnu aplikáciu (jeden kmeň vrátane kontroly sterility v troch riedeniach)
4873Príprava stock vakcíny pre 20 pacientov z mikrobiálneho antigénového komplexu v kvapkách na perorálnu a nazálnu aplikáciu (prejedného pacienta v1až3 riedeniach vrátane kontroly sterility)
4874Príprava autovakcíny z mikrobiálneho antigénového komplexu z jedného izolovaného bakteriálneho kmeňa v kvapkách na perorálnu a nazálnu aplikáciu (v1až3 riedeniach vrátane kontroly sterility)
4875Príprava autovakcíny z mikrobiálneho antigénového komplexu z jedného izolovaného bakteriálneho kmeňa v želatínových tobolkách na perorálnu aplikáciu (v1až3 koncentráciách vrátane kontroly sterility)
4876Príprava stock vakcíny pre 20 pacientov z mikrobiálneho antigénového komplexu v želatínových tobolkách alebo kvapkách na perorálnu alebo nazálnu aplikáciu (v 1 až 2 koncentráciách vrátane kontroly sterility). Za vakcínu prejedného pacienta
4877Príprava stock vakcíny pre 20 pacientov z mikrobiálneho antigénového komplexu v želatínových tobolkách na perorálnu aplikáciu (v 1 až 3 koncentráciách vrátane kontroly sterility). Za vakcínu prejedného pacienta
4877aAk sa pri výkonoch pod kódmi 4872 až 4877 vyžaduje príprava vakcíny z viacerých bakteriálnych druhov (najviac však z troch), za každý ďalší bakteriálny druh
4877bAk sa pri výkonoch pod kódmi 4872 až 4877 vyžaduje príprava viacerých riedení, ako je určené, za každé ďalšie riedenie požadované ošetrujúcim lekárom
4878Dôkaz antigénu alebo protilátky metódou dot-blot. Protilátky IgM metódou imunoblotu (WB). Určenie protilátok triedy IgM proti mikrobiálnemu agens metódou imunoblotu za každú protilátku
4879Dôkaz mikrobiálneho antigénu v tkanivách hybridizačnými metódami in situ
4879aKultivácia exprimátu z prostaty
4879bKultivačné vyšetrenia na izoláciu vibrií a Vibrio cholerae
4879cKultivačné vyšetrenie spúta kvantitatívne dilučnou metódou
4879dKultivačné vyšetrenie bronchoalveolárnej laváže kvantitatívne dilučnou metódou
4879eKultivačné aeróbne vyšetrenie pre rastovo náročné aeróbne mikroorganizmy na selektívnych pôdach (B. an- tracis a i.)
4879fKultivačné vyšetrenie mozgovomiechového moku
4879gKultivačné vyšetrenie krvi aeróbne v hemokultivačnom automate
4879hKultivačné vyšetrenie krvi anaeróbne v hemokultivačnom automate
4879iKultivačné vyšetrenie krvi aeróbne, anaeróbne a mikroaerofilné manuálnym systémom
4879jIdentifikácia druhov rodu Enterococcus pomocou stanovenia biochemických a rastových vlastností
14. VIROLOGICKÉ VYŠETRENIE
Médiá a diagnostické prípravky majú vyhovovať platným štandardným postupom a normám.
4880Dôkaz vírusového antigénu imunodifúziou, protismernou elektroforézou alebo imunoprecipitáciou, za každý antigén s uvedením druhu vyšetrenia
4881Nesériové individuálne vyšetrenia vírusového antigénu imunoenzýmovým testom alebo podobnou technikou, za každý antigén s uvedením druhu vyšetrenia
4882Dôkaz vírusového antigénu imunoenzýmovým testom alebo podobnou technikou, každý antigén s uvedením druhu vyšetrenia
4883Kvantitatívne stanovenie antigénu vírusov pomocou imunoprecipitácie s uvedením druhu vyšetrenia
4884Spracovanie vyšetrovaného materiálu pred pokusom o izoláciu vírusov, riketsií, chlamýdií a mykoplaziem na bunkových kultúrach, kuracích zárodkoch, pokusných zvieratách a pred priamym dôkazom antigénu v klinickom materiáli vrátane
4885Priamy dôkaz vírusov, riketsií alebo chlamýdií v elektrónovom mikroskope
4886Identifikácia vírusov imunoelektrónovou mikroskopiou, za každý typ séra
4887Pokus o izoláciu vírusov, riketsií alebo chlamýdií v bunkových kultúrach, za každý typ kultúry
4888Izolácia a rozmnožovanie vírusov, riketsií alebo chlamýdií vo vaječnom zárodku, každá potrebná pasáž
4889Typizácia vírusov, riketsií alebo chlamýdií v bunkových kultúrach alebo vo vaječnom zárodku, za každý typ séra
4890Určovanie množstva vírusov, riketsií alebo chlamýdií vo vzorke titráciou, za každý antigén
4891Anti-CMV IgG CMV - kvantitatívny dôkaz protilátok triedy IgG metódou EIA
4891aAnti-CMV IgM CMV - kvantitatívny dôkaz protilátok triedy IgM metódou EIA
4892Anti-EBV IgG EBV - stanovenie protilátok triedy IgG metódou IMA
4892aAnti-EBV IgM EBV - stanovenie protilátok triedy IgM metódou IMA
4892bAnti-EBV IgA EBV - stanovenie protilátok triedy IgA metódou IMA
4892cAnti-EBNA
4893Anti-HSV IgG
4893aAnti-HSV IgM
4894Anti-Morbili IgG
4894aAnti-Morbili IgM
4895Anti-Parotitis virus IgG
4895aAnti-Parotitis virus IgM
4896Anti-Rubeola virus IgG
4896aAnti-Rubeola virus IgM
4897Anti-Varicella virus IgG
4897aAnti-Varicella virus IgM
4898Anti-Toxoplazmóza IgG Toxoplazma gondii - stanovenie protilátok triedy IgG kvantitatívne IMA
4898aAnti-Toxoplazmóza IgM Toxoplazma gondii - stanovenie protilátok triedy IgM kvantitatívne IMA
4898bAnti-Toxoplazmóza IgA Toxoplazma gondii - stanovenie protilátok triedy IgA kvantitatívne IMA
4899Anti-Borelióza IgG
4899aAnti-Borelióza IgM
4899bEBV - stanovenie heterofilných protilátok Paul-Bunnelovou reakciou
4899cEBV - stanovenie heterofilných protilátok OCH, test
4899dEBV - stanovenie heterofilných protilátok IM, test
S. HISTOLÓGIA, CYTOLÓGIA, GENETIKA
I. HISTOLÓGIA
Orgán, prípadne tkanivo jednotnej histologickej štruktúry, časť orgánu rôzne definovateľnej histologickej štruktúry (alebo rozdielne definovateľnej lokalizácie) sa označujú ďalej ako materiál. Histologické vyšetrenia jedného materiálu bez topografických alebo patogenetických vzťahov k procesu ochorenia nie sú započítané.
4900Histologické vyšetreniejedného materiálu (1 bloček, najviac 3 rezy)
4902Histologické vyšetreniejedného materiálu nákladnou technickou prípravou (2-8 bločkov, najviac 24 rezov)
4905Histologické vyšetreniejedného materiálu s využitím špeciálnej farbiacej metódy alebo interferenčnej alebo polarizačnej mikroskopie vrátane dôkazu
4906Okamžité histologické vyšetreniejedného materiálu počasjednej operácie (rýchly rez)
4907Histologické vyšetrenie jedného rezu s využitím špeciálnej histochemickej metódy na dôkaz glycidov, bielkovín, lipidov
4908Histochemický dôkaz lipidov vrátane extrakčných metód
4909Histologické vyšetrenie jedného rezu s využitím špeciálnych farbiacich metód v neurohistológii
4910Histologické vyšetrenie jedného rezu s využitím špeciálnych impregnačných metód
4911Histologické vyšetreniejedného materiálu po zaliatí do plastu na použitie špecifickej technickej metódy (napríklad polotenké rezy, elektrónová mikroskopia, vyšetrenie kostí bez odvápnenia)
4911aKompletné a nákladné spracovanie jedného materiálu (ultratenké rezy) pre elektrónovú mikroskopiu so záverečnou diagnózou
4912Histologické vyšetrenie cytologického materiálu po zaliatí do plastu pre metódy elektrónovej mikrosko- pie
4913Použitie iných špeciálnych technických metód v elektrónovej mikroskopii
4914Enzýmohistochemické vyšetreniejedného rezu na dôkaz hydroláz
4915Enzýmohistochemické vyšetreniejedného rezu na dôkaz esteráz karboxylových kyselín. Výkon pod kódom 4915 sa pri vyšetrovaní toho istéhomateriálumôževykázaťlentrirazy.
4916Enzýmohistochemické vyšetrenie jedného rezu na dôkaz disacharidáz
4917Enzýmohistochemické vyšetreniejedného rezu na dôkaz dehydrogenáz a tetrazolium reduktáz
4918Príplatok k výkonom v časti S I. na odber a prípravu vzorky na imunohistologické, enzýmohistochemické a elektrónovomikroskopické vyšetrenie
4919Príplatok k výkonom v časti S I. na excidovanie a prípravu histologického materiálu na strojové spracovania vrátane opisu
4919aHistologické vyšetrenie jedného materiálu využitím imuno- alebo enzýmohistochemickej metódy
4919bHistologické vyšetreniejedného materiálu využitím imuno- alebo histochemickej metódy-v cene substrátu 5- až 20-tisíc
4920Príplatok k výkonom v časti S I. na následné makroskopické vyšetrenie, preparácia a opis operačných preparátov (napríklad gastrektómia, hemikolektómia)
4921Príplatok k výkonu v časti SI. na prípravu kostného tkaniva na histologické vyšetrenie dekalcifikáciou
4922Imunofluorescenčné vyšetrenie jedného rezu použitím FITC techniky na parafínovom reze
4923Imunofluorescenčné vyšetreniejedného rezu použitím FITC techniky na kryoreze
4924Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu PAP technikou na parafínovom preparáte
4925Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu PAP technikou na kryopreparáte
4926Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu použitím metódy avidín-biotín alebo streptavidín-biotín na parafínovom preparáte
4927Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu použitím metódy avidín-biotín alebo streptavidín-biotín na kryopreparáte
4928Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu pomocou rôzne značených sekundárnych protilátok na parafínovom preparáte
4929Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu pomocou rôzne značených sekundárnych protilátok na kryo- preparáte
4930Imunohistochemický dôkaz lektínov nepriamou technikou najednom preparáte
4931Konzultačné vyšetrenie zaslaného histologického preparátu na špecializovanom pracovisku - zhodnotenie patológom
II. CYTOLÓGIA
Materiál predstavujú izolované bunky alebo malé skupiny buniek získané sterom alebo sedimentáciou rôznych výlučkov a výpotkov, získané aj punkciou vykonanou tenkou ihlou.
4950Cytologické vyšetrenie fixovaného a špeciálne zafarbeného materiálu na určovanie párového cyklu
4951Cytologické vyšetrenie materiálu z portia alebo krčka maternice na diagnostiku rakoviny
Pri výkone pod kódom 4951 sa výkon pod kódom 4950 pri vyšetrení na tom istom materiáli nezapočítava.
4952Cytologické vyšetrenie vzorky v cytobloku
4953Cytologické vyšetrenie dodaného exfoliatívneho materiálu farbeného v náteroch na skle
4954Cytologické vyšetrenie materiálu získaného tenkou ihlovou aspiráciou
4955Cytologické vyšetrenie jedného materiálu použitím jednej špeciálnej cytochemickej metódy (napríklad železo, PAS reakcia) alebo použitím špeciálnych optických metód (interferenčná, polarizačná mikroskopia)
Pri výkone pod kódom 4955 (okrem osobitne zdôvodniteľných jednotlivých prípadov) sa výkony pod kódmi 4950, 4951 a 4952 nevykazujú.
4956Cytologické vyšetrenie jedného materiálu použitím imuno- a enzýmocytochemickej metódy
Výkon pod kódom 4956 sa môže pri tom istom materiáli vykazovať len tri razy.
4957Konzultačné vyšetrenie zaslaného cytologického preparátu na špecializovanom pracovisku - zhodnotenie patológom
III. GENETIKA
Všeobecné podmienky
1.Pri určovaní karyotypu (výkony pod kódmi 4972,4974,4975, 4976 a 4977) treba urobiť vždy po dve paralelné kultúry pre každé kultivačné podmienky (napríklad klastogénový stres, ko-kultivácia s metotrexátom ako východisko na použitie metódy detailného prúžkovania, kultivácia v bezfolátovom médiu na provokáciu fragilných miest). Použitie každej osobitnej kultivačnej metodiky sa vykazuje ako samostatný výkon.
2. Pod pojmom „zhodnotenie potrebného počtu mitóz" sa rozumie taký počet analyzovaných mitotických figúr, ktorý v danom konkrétnom prípade umožní korektné stanovenie cytogenetickej diagnózy a odpovedá na indikačnú otázku.
3. Pri výkonoch pod kódmi 4972, 4974, 4975, 4976, 4977 a 4980 sa počíta s možnosťou neúspešnej kultivácie, prípadne s nehodnotiteľným výsledkom vo vzťahu k diagnostickej otázke. Vzhľadom na biologické vlastnosti buniek materiálu, ktorýje k dispozícii na vyšetrenie, sa plný počet bodov počíta do 5 % neúspešných kultúr pri výkonoch pod kódmi 4972,4974 a 4980 a do 10 % pri výkonoch pod kódmi 4975,4976 a 4977.
4. Pri výkonoch v časti III. CYTOGENETIKA nieje (okrem výkonov pod kódmi 4970 a 4971) započítané odborné genetické zhodnotenie laboratórneho výsledku a vyhotovenie odborného klinicko-genetického nálezu písomne. Tento výkon môže vykazovať špecializovaná genetická ambulancia.
4970Stanovenie X-chromatínu. Odber materiálu (pojednej vzorke z pravej a ľavej strany bukálnej sliznice). Zhotovenie a farbenie preparátov. Zhodnotenie po 100 jadier z oboch preparátov. Napísanie a odoslanie výsledku vyšetrenia
4971Stanovenie Y-chromatínu. Odber materiálu a zhotovenie preparátov. Farbenie preparátov. Zhodnotenie po 100jadier granulocytov a lymfocytov. Napísanie a odoslanie výsledku vyšetrenia
4972Analýza chromozómov konvenčnou metódou vrátane krátkodobej kultivácie. Založenie dvoch paralelných kultúr. Kultivácia 24 až 120 hodín. Spracovanie kultúr. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov. Zhodnotenie potrebného počtu mitóz priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie obrazovej dokumentácie. Za každé vyšetrenie
4974Mikrojadrový test. Založenie dvoch paralelných kultúr. Kultivácia 24 až 120 hodín. Spracovanie kultúr. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov. Zhodnotenie 1 000 dvojjadrových buniek priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie mikrofotografií. Za každé vyšetrenie
4975Analýza chromozómov fibroblastov alebo epitelií konvenčnou metódou vrátane kultivácie alebo dlhodobej subkultivácie. Založenie dvoch paralelných kultúr. Kultivácia 5 až 21 dní vrátane výmeny média. Spracovanie kultúr. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov. Zhodnotenie potrebného počtu mitóz priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie obrazovej dokumentácie. Za každé vyšetrenie
4976Analýza chromozómov amniových buniek alebo choriových klkov konvenčnou metódou vrátane kultivácie alebo dlhodobej subkultivácie. Založenie dvoch paralelných kultúr. Kultivácia 24 hodín až 21 dní vrátane výmeny média. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov. Zhodnotenie potrebného počtu mitóz priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie obrazovej dokumentácie. Za každé vyšetrenie
4977Analýza chromozómov buniek kostnej drene, leukemickej periférnej krvi, lymfatických uzlín, výpotkov alebo nádorov konvenčnou metódou vrátane kultivácie alebo dlhodobej subkultivácie. Priame spracovanie dvoch vzoriek alebo založenie dvoch paralelných kultúr. Kultivácia suspenzie 24 až 120 hodín. Kultivácia 5 až 21 dní vrátane výmeny média. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov. Zhodnotenie potrebného počtu mitóz priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie obrazovej dokumentácie. Za každé vyšetrenie
4978Použitie metód diferenciačného farbenia chromozómov vrátane potrebnej fotodokumentácie, dodatok k výkonom pod kódmi 4972, 4975, 4976 a 4977. Zafarbenie preparátov metódami diferenciačného farbenia chromozómov, napríklad:
C prúžkovanie, G prúžkovanie, R prúžkovanie, Q prúžkovanie, Tprúžkovanie, NOR farbenie, HRTmetodika, FRA X metodika
Zhodnotenie potrebného počtu mitóz priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie obrazovej dokumentácie. Za každú metódu
4979Identifikácia mutácií priónového génu pomocou sekvestrácie DNA - jeden sekvenčný beh
4980Stanovenie koloniformných jednotiek (CFU). Založenie troch kultúr, kultivácia sedem dní, fixácia kultúr, zhodnotenie celej plochy všetkých troch kultúr priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie mik- rofotografií. Kalkulácia výsledku
4980aKultivácia krvotvorných buniek tvoriacich kolónie - kontrola kvality štepu
4981Izolácia a uchovávanie DNA spektrofotometrom. Stanovenie čistoty a koncentrácie - 1 vzorka
4982Izolácia RNA, prepis do cDNA pomocou reverznej transkriptázy a primerov, dlhodobé uchovávanie vzorky. Za každú vzorku
4984Štiepenie izolovanej DNA (Southern Blot) jedným reštrikčným enzýmom vrátane elektroforetického monitorovania výsledku štiepenia, za každú vzorku a každý reštrikčný enzým
4986Molekulová hybridizácia značkovanými sondami (autorádiografiou alebo nerádioaktívnymi metódami) a kvalitatívne vyhodnotenie: príprava a značkovanie sondy, denaturácia a neutralizácia DNA prenos Sout- hernovou metódu, membránová hybrydizácia a vizualizácia v prípade potreby zhotovenie fotografií, vyhodnotenie eletroforetogramu, zajednu sondu
4986aFluorescenčná in situ hybridizácia (FISH). Príprava preparátu a kontrola kvality pomocou fázového kontrastu, denaturácia chromozómovej DNA a fluorescenčne značenej DNA sondy, založenie hybridizácie a inkubá- cia v termostate, odmývanie hybridov, farbenie preparátu, kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie vo fluorescenčnom mikroskope s použitím špecifických filtrov pomocou obrazovej analýzy, vyhodnotenie a interpretácia výsledku, zajednu sondu
4987Kvantitatívne vyhodnotenie, dodatok k výkonu pod kódom 4986
4990PCR reakcia s jedným párom primerov, monitorovanie produktu, vyhodnotenie nálezu a interpretácia výsledku
4991Reštrikčná analýza PCR produktu, štiepenie PCR produktu jedným reštrikčným enzýmom, v prípade potreby zhotovenie fotografií
4992Polymerázová reťazová reakcia s fluorescenčne značeným primerom, zajednu DNAvzorku
4993Kvantitatívna RT - polymerázová reťazová reakcia, zajednu RNA vzorku
4994Identifikácia mutácií a polymorfizmov DNA sekvenátora, zajeden fragment ajednu sekvenčnú reakciu
4995Test na skrátený proteín, zajeden fragment
T. RÁDIOLÓGIA
Ohodnotenie zdravotných výkonov obsahuje náklady na chemikálie potrebné na vyvolanie snímok, náklady na potrebné lieky a liečivá použité pri zdravotných výkonoch (lokálne anestetiká, spazmolytiká, antihistami- niká, analgetiká a pod.), povinnú písomnú dokumentáciu s popisom a diagnostickým záverom vyšetrenia a zápisy do pracovného denníka. V ohodnotení výkonu nie sú započítané náklady na kontrastné látky, rtg. snímky, elektronické médiá (CD, DVD a pod.) a zdravotnícke pomôcky (punkčné a bioptické ihly, stenty, stentgrafty, katétre a pod.) podľa zmluvne dohodnutých podmienok poskytovateľa s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Nastavenie skiaskopií sa nezapočítava.
Zdravotné výkony obsiahnuté v kapitole rádiológia môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore rádiológia, lekári iných odborností, u ktorých sú konkrétne vyšetrovacie modality súčasťou atestačnej prípravy v danom medicínskom odbore, ako aj lekári, ktorí sa preukážu spôsobilosťou vykonávať zdravotné výkony z odboru rádiológia certifikátom Slovenskej zdravotníckej univerzity. Výkony z odboru rádiológia, pri ktorých sa využíva aj rtg. žiarenie, môže vykazovať aj lekár s inou odbornosťou ako rádiológ, ak absolvoval špeciálnu odbornú prípravu zameranú na ochranu pred rtg. žiarením a preukázal sa certifikátom o spôsobilosti pracovať s diagnostickými metódami, pri ktorých sa používa rtg. žiarenie.
I. Rádiologická DIAGNOSTIKA
1. ZUBY, ČEĽUSTE
5000Intraorálna snímka zubov - každá snímka
5001Panoramatická snímka (snímky) hornej a dolnej čeľuste, za každú čeľusť
5002Panoramatická vrstvová snímka (snímky) hornej a dolnej čeľuste (ortopantogram), za každú čeľusť
5003Špeciálna projekcia časti čeľuste alebo sánky, za každú časť. Vykonanie špeciálnej projekcie časti čeľuste je účtovateľné podľa výkonu pod kódom 5023.
5004Bitewingova projekcia
2. SKELET (KOSTRA)
5010Lebka prehľadne v dvoch rovinách
5011Paranazálne dutiny
5012Časti lebky v špeciálnych projekciách, každá projekcia spolu s porovnávacou projekciou
5015Kostený thorax vjednej rovine
5016Kostený thorax v dvoch rovinách
5020Končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách
5021Príplatok k výkonu pod kódom 5020 alebo pod kódom 5022 za jednu alebo viac dodatočných snímok na preskúšanie väzivového aparátu základného kĺbu palca, ramenného kĺbu, kolenného kĺbu alebo členkového kĺbu
5022Časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v dvoch rovinách
5023Časti skeletu vjednej rovine, každá rovina zobrazenia
5024Štandardné natívne vyšetrenie panvy v AP, prípadne PA projekcii. Okrem výkonu pod kódom 5024 sa ďalšie čiastkové snímky panvy (každá časť) účtujú podľa výkonu pod kódom 5023.
5025Artrografia vrátane skiaskopie, ramenných a kolenných kĺbov, za každú projekciu
5030Základné vyšetreniejedného úseku chrbtice (cervikálna, hrudná, lumbálna) - dvojrovinné
5031Celková snímka chrbtice u detí
5032Dynamické vyšetrenie niektorého úseku chrbtice (štandardne 4 snímky)
5033Sacroiliakálne zhyby
5035Perimyelografia
3. VNÚTORNÉ ORGÁNY
5050Krčné orgány alebo ústna spodina
5051Štandardné vyšetrenie hrudných orgánov v PA alebo AP projekcii, aj kostného hemithoraxu
5052Hrudné orgány, prehľad vrátane skiaskopie
5053Hrudné orgány v dvoch rovinách (po podaní kontrastnej látky pod skiaskopickou kontrolou)
5056Hrudné orgány, cielená snímka
5060Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii
5061Brucho - natívne vyšetrenie najmenej v dvoch, prípadne viacerých postaveniach
5062Cielená snímka brucha
5065Vyšetrenie žlčových ciest po operácii po aplikácii kontrastnej látky cez T dren
5070Kontrastné vyšetrenie pažeráka ako samostatný výkon vrátane skiaskopie
5071Dvojkontrastné vyšetrenie horného úseku gastrointestinálneho traktu (štandardné vyšetrenie sa vykonáva v hypotonizácii)
5072Rozšírenie výkonu pod kódom 5071 až po ileocekálnu oblasť vrátane skiaskopie
5075Irigografické vyšetrenie dvojkontrastné
5076Vyšetrenie tenkého čreva - enteroklýza (duodenojejunálne ústiacou sondou pri aplikácii kontrastnej látky do sondy vrátane skiaskopie)
5077Príplatok k výkonu pod kódom 5075 pri kontrastnom vyšetrení u dieťaťa do 14 rokov a ďalšia bonifikácia pri repozičných výkonoch pri invaginácii u dieťaťa do piatich rokov
5080Kontrastné vyšetrenie močového traktu (intravenózna vylučovacia urografia)
5081Kontrastné vyšetrenie močovej trubice alebo močového mechúra (uretrocystografia) po retrográdnom podaní kontrastnej látky
5082Refluxná cystografia vrátane mikčného vyšetrenia ako samostatný výkon
5083Kontrastné vyšetrenie močovej trubice alebo močového mechúra (uretrocystografia) u dieťaťa
5090Kontrastné vyšetrenie maternice alebo vajcovodov (hysterosalpingografia) vrátane skiaskopie
5092Mamografia bilaterálna (štandardná mamografia - v dvoch projekciách každý prsník aj so zobrazením axíl)
5092aMamografia unilaterálna - v dvoch projekciách so zobrazením axily
5029bDoplnkové mamografické projekcie
5092cMamografia - vrátane lokalizácie patologického procesu pred operáciou
5093Duktografia
5095Rôntgenové vyšetrenie systémov, ktoré vznikli prirodzene alebo následkom choroby, vyšetrenie dutín, fistúl (napríklad sialografia, kavernografia, vezikulografia, retrográdna urografia)
4. CIEVY
Sériová angiografia vrátane dokumentácie
5100AG mozgových ciev Seldingerovou technikou (ST)
5101AG aorty alebo pľúcnice, alebo dolnej dutej žily
5102AG niektorej z tepien odstupujúcich z aorty
5103Aortoarteriografia končatín Seldingerovou technikou
5104AG a odber venóznej krvi z nadobličiek alebo obličiek alebo z dolných petróznych sínusov alebo peripankrea- tických žíl transhepatálnym prístupom
5106Perkutánna AG dolnej končatiny
5108Flebografia vén horných alebo dolných končatín alebo hornej dutej žily
5110Angiokardiografia,jedna séria
5111Angiokardiografia, dve série
5112Angiokardiografia, viac ako dve série
5120Koronarografia,jedna séria
5121Koronarografia, dve série
5122Koronarografia, viac ako dve série
5130Lymfografia
5. INTERVENČNÁ RÁDIOLÓGIA
5131aPerkutánna transluminálna angioplastika (PTA) periférnych tepien a tepien panvy
5131bPerkutánna transluminálna angioplastika (PTA) tepien oblúka aorty
5131cPerkutánna transluminálna angioplastika (PTA) karotickej alebo vertebrálnej tepny
5131dPerkutánna transluminálna angioplastika renálnych tepien (PTRA)
5131ePerkutánna transluminálna angioplastika (PTA) celiakálnej alebo mezenterickej tepny
5131fPTA a implantácia stentu do periférnych tepien končatín a tepien panvy
5131gPTA a implantácia stentu do tepien aortálneho oblúka
5131hPTA a implantácia stentu do karotickej alebo vertebrálnej tepny
5131iPTRA a implantácia stentu do renálnej tepny
5131jPTA a implantácia stentu do celiakálnej alebo mezenterickej tepny
5131kImplantácia stent-graftu do periférnej alebo intrakraniálnej tepny
5134Perkutánna terapia aneuryzmy aorty stent-graftom
5135aPTA v oblasti hornej alebo dolnej dutej žily, v. brachiocephalica, prípadne inej venóznej štruktúry
5135bPTA a implantácia stentu v oblasti hornej, dolnej dutej žily, v. brachiocephalica, prípadne inej venóznej štruktúry
5136aPTA pri stenóze artériovenóznej fistuly u hemodialyzovaných pacientov
5136bPTA a implantácia stentu pri stenóze artériovenóznej fistuly u hemodialyzovaných pacientov
5137Trombolýza cievneho uzáveru alebo hydrolýza cievneho uzáveru
5138Aspirácia trombotického materiálu (výkon je možné vykázať iba k výkonom angiologickej intervenčnej rádiológie)
5139Perkutánna nukleotómia
5139aDiskografia
5139bRádiofrekvenčná ablácia
5139cLITT (laserovo indukovaná termografia)
5139dKryodeštrukcia
5139eRekanalizácia vajcovodov pod skiaskopickou kontrolou
5139fVertebroplastika
5139gDezinvaginácia v oblasti GIT-u u detí
5139hRektálny nálev pri poruche vyprázdňovania mekónia
5140Aterektómia perkutánna
5140aPerkutánna transluminálna angioplastika koronárnych artérií
5140bPTCA a implantácia stentu do koronárnych artérií
5140cValvuloplastika
5140dUzáver ductus arteriosus persistens
5140eUzáver defektu septa
5141aImplantácia filtra do dolnej dutej žily
5142Implantácia stentu do trachey, prípadne do bronchov
5143Lumbálna sympatektómia
5143aThorakálna sympatektómia
5143bCoeliakálna sympatektómia
5144PRT (Periradikulárna terapia)
5145aEmbolizácia intrakraniálnej aneuryzmy
5145bEmbolizácia intrakraniálnej A-V malformácie
5145cEmbolizácia intraktraniálneho vaskularizovaného nádoru
5145dEmbolizácia karoticko-kavernóznej fistuly
5146Embolizácia vaskularizovaného procesu na krku a tvári
5146aOkluzívny test a. carotis interna (Man...)
5147aEmbolizácia v oblasti hrudníka
5147bEmbolizácia v oblasti abdomenu
5147cEmbolizácia v oblasti malej panvy
5147dEmbolizácia v oblasti muskuloskeletálneho systému (panva, končatiny)
5147eEmbolizácia v oblasti chrbtice, spinálneho kanála, miechových štruktúr
5147fEmbolizácia, prípadne sklerotizácia varikokély
5148aPTC - perkutánna transhepatálna cholangiografia
5148bPTC a PTD (perkutánna transhepatálna drenáž)
5148cPTC, PTD a implantácia stentu
5148dPerkutánna gastrostómia
5148ePerkutánna gastroduodenojejunostómia
5148fPerkutánna cholecystostómia
5148gTIPS (transjugulárny intrahepatický portosystémový skrat)
5149Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (výkon môže vykazovať gastroenterológ v spolupráci s lekárom rádiológom)
5149aEndoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia a papilotómia (výkon môže vykazovať gastroentero- lóg v spolupráci s lekárom rádiológom)
5149bEndoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia a implantácia stentu (výkon môže vykazovať gastro- enterológ v spolupráci s lekárom rádiológom)
5150Embolizácia, prípadne sklerotizácia varikokély vrátane predchádzajúceho kontrastného zobrazenia
5150aSklerotizácia cysty pečene, obličky a pod.
5151Punkcia alebo biopsia pod skiaskopickou kontrolou
5151aDrenáž pod skiaskopickou kontrolou
5152aPunkcia alebo biopsia pod CT kontrolou
5152bPunkcia alebo biopsia pod MR kontrolou
5152cDrenáž pod CT kontrolou
5152dDrenáž pod MR kontrolou
5152eFixácia zlomenín pod CT kontrolou
5153aPunkcia alebo biopsia pod USG kontrolou
5153bDrenáž pod USG kontrolou
5154Balóniková dilatácia v oblasti ezofágu alebo iného úseku gastrointestinálneho traktu
5154aImplantácia stentu do ezofágu alebo do inej časti gastrointestinálneho traktu
5155Chemoembolizácia
5156Stereobiopsia prsníka
5156aVákuová mamotómia
Výkon pod kódom 5156a sa vykazuje po predchádzajúcom súhlase príslušnej zdravotnej poisťovne.
5157Litotripsia perkutánna
5157aLitotripsia extrakorporálna (ESWL)
5158Implantácia double pigtailu do močových ciest
5158aImplantácia stentu do močových ciest
5158bNefrostómia
5158cBalóniková dilatácia stenózy ureteru alebo uretry
Výkony pod kódmi 5157- 5158c môže vykazovať lekár urológ v spolupráci s lekárom rádiológom.
6. SKIASKOPIA A TOMOGRAFIA
5159Skiaskopia
5160Skiaskopia v operačnej sále
5161Skiagrafia na lôžku alebo na operačnej sále
5165Tomografické snímky, každý chod lúča a smer projekcie
7. POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA (CT)
Digitálne rádiogramy na nastavenie a sekundárnu rekonštrukciu sú súčasťou CT výkonov.
Natívne vykonané CT vyšetrenie a následne CT vyšetrenie po podaní kontrastnej látky sa môže vykazovať ako jedno vyšetrenie.
5200CT v oblasti hlavy
5201CT v oblasti krku
5202CT v oblasti hrudníka
5203CT v oblasti brucha
5204CT v oblasti malej panvy
5204aCTv oblasti hrudníka, brucha (vjednom sedení)
5204bCTv oblasti hrudníka, brucha a panvy (vjednom sedení)
5204cCT u polytraumatického pacienta alebo pri stagingu nádorových ochorení (hlava, chrbtica, hrudník, brucho a panva)
5204dCT v oblasti muskuloskeletálneho systému
5204eCT medzistavcových priestorov (do troch priestorov)
5205Trojrovinná a volumetrická rekonštrukcia (možno vykázať k výkonom pod kódmi 5200 až 5204e)
5206CT angiografia
5206aCT denzitometria
5206bCT artrografia (vykonáva sa po predchádzajúcom vyšetrení CT skeletu v oblasti záujmu)
5207HRCT pľúc
5208CT stereotaxia mozgu
5207aKvantitatívna histogramová analýza pľúc. Vykonáva sa pre potreby dôkazu pneumokonióz pre posudzovanie validity.
5209Kardio CTvýkon sa vykonáva na prístrojoch od16 MFCT
5210CT vyšetrenie na kvantifikáciu množstva kalcia (calcium scoring). Výkon sa vykazuje zdravotnej poisťovni so súhlasom revízneho lekára.
5211Virtuálna bronchoskopia
5212Virtuálna kolonoskopia
5212aVirtuálne CT iných orgánov
IV. ULTRAZVUK - USG
Kapitola obsahuje všetky výkony ultrazvukovej diagnostiky. Môžu ich vykazovať len rádiológovia a lekári s inou odbornosťou, ktorí majú pre uvedené vyšetrenia vzdelanie (špecializácia alebo certifikát).
Pri absencii niektorého orgánu alebo po jeho operačnom odstránení sa vyšetrenie považuje za vykonané, ak bola vyšetrená zostávajúca časť orgánu. Obrazová dokumentácia vyšetrovaných orgánov je súčasťou výkonu. Pri výkonoch pod kódmi 5304, 5305 a 5306 je potrebné uviesť vyšetrované orgány. Výkony pod kódmi 5300, 5302, 5303,5305, 5307 a 5313saspolunemôžuvykazovať.
5300USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneál- ne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenené časti GIT-u a podbruška)
5301Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300, 5302 až 5312)
5302Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u muža (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5300)
5303Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u ženy (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5300)
5304Ultrazvukové vyšetrenie transrektálnou sondou (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5302 a 5303)
5305Ultrazvukové vyšetrenie intravaginálnou sondou (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5303)
5306Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy a regionálne lymfatické uzliny)
5307USG skróta, semenníkov a nadsemenníkov (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300 a 5302)
5307aUltrazvukové vyšetrenie ciev penisu Dopplerom v pokoji a po podaní vazoaktívnych látok
5308Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín
5309USG vyšetrenie oka alebo orbity
5309aUSG biometria oka pomocou A-scanu (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5309)
5309bUSG vyšetrenie prínosových dutín pomocou B-módu
5310USG vyšetrenie hlavičky novorodenca alebo dojčaťa
5311USG vyšetrenie bedrových klbov novorodenca alebo dojčaťa
5312USG vyšetrenie klbov, svalov a mäkkých tkanív
5313USG vyšetrenie transuretrálnou sondou
5314USG vyšetrenie GIT-u endoskopickou sondou (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300 a 5301)
5315Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW- alebo CW-Dopplera vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317).
5316Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW-Dopplera a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317). Pri výkone pod kódom 5315 sa nemôže vykazovať.
5317Peroperačná sonografia (dodatok k výkonu pod kódom 5301)
Prenatálne a špeciálne gynekologické vyšetrenia
5804Intrauterinné vyšetrenie srdca, mozgu, vývojových anomálií morfologicky vrátane Dopplera. Výkon sa môže vykonávať v centrách fetálnej medicíny.
5807Ultrazvukový folikulometrický monitoring (jeden cyklus)
5808Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie plodu, najviac trikrát počas fyziologického tehotenstva
5809Vyšetrenie šijového prejasnenia (NT) plodu. Môže sa vykazovať s výkonom pod kódom 108 iba raz počas tehotenstva.
Ultrazvukové vyšetrenia periférnych ciev
5734Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu. Výkon môžu vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom pre USG vyšetrenia a rádiológ.
5735Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu s grafickým záznamom sa nemôže vykazovať s výkonom pod kódom 5734. Výkon môžu vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
5736Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosigná- lu. Výkon môžu vykonávať kardiológ, angiológ a cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
5737Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu s grafickým záznamom sa nemôže vykazovať s výkonom pod kódom 5734. Výkon môžu vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
5738Duplexné vyšetrenie žíl končatín (B-mód, PW-Doppler) sa nemôže vykazovať s výkonmi pod kódmi 5734 a 5735, je možné ho vykázať spolu s výkonom pod kódom 5739. Výkon môžu vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
5739Duplexné vyšetrenie artérií končatín (B-mód, PW-Doppler, prípadne CW-Doppler) sa nemôže vykazovať s výkonmi pod kódmi 5736 a 5737, je možné ho vykázať spolu s výkonom pod kódom 5738. Výkon môžu vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
5740Transkraniálne dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou PW-Dopplera alebo PW3-Dopplera. Výkon môžu vykonávať kardiológ, angiológ, neurológ, oftalmológ s certifikátom s USG a rádiológ.
5741Transkraniálne duplexné dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artéií pomocou B-módu, PW-Dopplera a farebného mapovania toku (CFM), nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5740. Výkon môžu vykazovať kardiológ, angiológ, neurológ s certifikátom s USG a rádiológ.
5742Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií (B-mód a PW-Doppler)
5743Príplatok k výkonom pod kódmi 5738, 5739 a 5742 za farebné mapovanie toku (CFM). Výkon môžu vykazovať angiológ, kardiológ s USG certifikátom a rádiológ.
Echokardiografia
5744Echokardiografické vyšetrenie metódou TM a 2D. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5745Echokardiografické vyšetrenie PW- a CW-Dopplerom. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5745aEchokardiografické vyšetrenie - metóda PW-a CW-Dopplerom u detí do 3 rokov. Príplatok k výkonu pod kódom 5744. Výkon môže vykazovať detský kardiológ.
5745bEchokardiografické vyšetrenie - PW- a CW-Dopplerom u detí od 3 do 6 rokov. Príplatok k výkonu pod kódom 5744. Výkon môže vykazovať detský kardiológ.
5746Echokardiografické vyšetrenie pomocou farebného mapovania toku (CFM) ako príplatok k výkonu pod kódom 5744. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5746aEchokardiografické vyšetrenie pomocou farebného mapovania toku (CFM) ako príplatok k výkonu pod kódom 5744 u detí do 6 rokov. Výkon môže vykazovať detský kardiológ.
5746bTkaninový Doppler (doppler tissue imaging) ako príplatok k výkonu pod kódom 5744. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5747Transezofageálne vyšetrenie (ako príplatok kvýkonu pod kódom 5744). Výkon môže vykazovať kardiológ.
5747aPríplatok k výkonu pod kódom 5747 u detí do 6 rokov
5748Echokardiografické vyšetrenie počas farmakologickej záťaže (ako dodatok k výkonu pod kódom 5744). Výkon môže vykazovať kardiológ.
5749Echokardiografické vyšetrenie počas dynamickej záťaže (ako dodatok k výkonu pod kódom 5744). Výkon môže vykazovať kardiológ.
Doplnkové výkony
5750Echokardiografické alebo USG vyšetrenie po podaní ultrazvukovej kontrastnej látky (ako dodatok k výkonom pod kódmi 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317 a 5744). Výkon môže vykazovať kardiológ.
5751Príplatok za podanie kontrastnej látky pri echokardiografickom vyšetrení do centrálnej žily. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5752Punkcia osrdcovníka pod echokardiografickou kontrolou. Výkon môžu vykazovať kardiológ a kardiochi- rurg.
5753Drenáž perikardu pod echokardiografickou kontrolou. Výkon môžu vykazovať kardiológ a kardiochirurg.
5754Počítačové spracovanie údajov z echokardiografického vyšetrenia. Vyšetrenie môže vykazovať kardiológ.
9. TERMOGRAFICKÉ VYŠETRENIA
5318Teletermografické vyšetrenie elektronickým infračerveným meraním vrátane obrazovej dokumentácie. Výkon sa vykazuje na účely diagnostikyv odbore reumatológia.
10. OSTEODENZITOMETRIA
5330Osteodenzitometria akojednoduchá fotónová absorpčná technika - periférna SXA
5331Celotelová osteodenzitometria DXA
5332Osteodenzitometria periférna DXA
5333USG - denzitometria
II. MAGNETICKÁ REZONANCIA
5600MR v oblasti hlavy
5605MR v oblasti krku alebo krčnej chrbtice
5605aMR v oblasti chrbtice - hrudnej alebo lumbálnej
5610Magnetická rezonancia v oblasti hrudníka, mediastína, srdca
5611Magnetická rezonancia v oblasti krku alebo brucha, alebo steny hrudného koša, alebo mediastína, alebo malej panvy
5611aMR v oblasti brucha
5611bMR v oblasti malej panvy
5611cMR v oblasti dvoch alebo viacerých anatomických systémov prijednom vyšetrení
5612Magnetická rezonancia prsníkov
5612aMagnetická rezonancia muskuloskeletálneho systému
5612bMR angiografia ako príplatok k MR vyšetreniam v rôznych anatomických lokalizáciách
5612cMR cholangiopankreatikografia
5612dMR urografia
5612eMR artrografia
5613Magnetická rezonancia muskuloskeletálneho systému na špeciálnych MR prístrojoch určených cielene na diagnostiku ochorení kĺbov.
III. PODÁVANIE KONTRASTNÝCH LÁTOK
Výkony, ktoré sa vyžadujú pri podávaní kontrastných látok, ako sú: sondáž, injekcie, punkcie, katetrizácia ciev alebo probatórne injekcie, alebo v prípade potreby následné šitie rán, sú súčasťou výkonov. Kontrola polohy katétra alebo punkčnej ihlyje súčasťou výkonu.
6000Intravenózna aplikácia kontrastnej látky injekciou alebo infúziou
6001Intravenózna aplikácia kontrastnej látky vysokotlakovým injektorom
6002Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky vysokotlakovým injektorom
6003Príplatok k výkonom pod kódmi 6001 a 6002 za každú ďalšiu aplikáciu
6003aAplikácia kontrastnej látky do otvorov alebo dutín (fistulografia, sialografia, galaktografia, artrografia, hyste- rosalpingografia, lymfografia a pod.)
6003bPríplatok k výkonu pod kódom 6003a za každú ďalšiu aplikáciu kontrastnej látky
6010Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky
6011Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky cez katéter vysokotlakovou injekciou alebo podanie kontrastnej látky s kontinuálnym dávkovaním riadené prístrojom pri prehľadnej angiografii alebo angiokardiografii
6012Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky po selektívnom umiestnení arteriálneho katétra pri selektívnej artériografii alebo na zobrazení arteriálneho by-passu
6013Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky po sondáži ďalšej cievy v nadväznosti na výkon pod kódom 6012. Výkon pod kódom 6013 sa môže vykazovať iba raz.
6014Aplikácia kontrastnej látky po selektívnom umiestnení katétra do koronárnej artérie alebo aortokoro- nárneho by-passu
6016Aplikácia kontrastnej látky po selektívnom umiestnení katétra do ďalšej koronárnej artérie alebo ďalšieho aortokoronárneho by-passu v nadväznosti na výkon pod kódom 6014
6020Aplikácia kontrastnej látky do cerebrálneho priestoru alebo do priestoru spinálneho likvoru
6025Aplikácia kontrastnej látky pri sialografii
6030Aplikácia kontrastnej látky pri galaktografii vrátane povrchovej anestézie a výplachu
6040Aplikácia kontrastnej látky pri bronchografii
6050Aplikácia kontrastnej látky dojedného klbu
6060Aplikácia kontrastnej látky na rôntgenové zobrazenie prirodzene alebo neprirodzene vzniknutých útvarov, ich systémov, dutín a fistúl (intraoperačne) ako dodatok kvýkonom pod kódmi 5081, 5082, 5083 a 5095
6070Aplikácia kontrastnej látky pri hysterosalpingografii
6080Aplikácia (preparačná) kontrastnej látky pri lymfografii, za každú dolnú končatinu
6090Aplikácia kontrastnej látky dojedného medzistavcového priestoru
U. NUKLEÁRNOMEDICÍNSKA DIAGNOSTIKA IN VIVO A LIEČBA OTVORENÝMI ŽIARIČMI
I. NUKLEÁRNOMEDICÍNSKA DIAGNOSTIKA IN VIVO
O type vyšetrovacej metódy a o použitom rádiofarmaku môže rozhodnúť len lekár s odbornosťou nukleárna medicína. Zúčtovateľné výkony obsahujú povinnú písomnú dokumentáciu o vyšetrení - opis nálezu a diagnostický záver. V ohodnotení výkonu nie je možné vykazovať náklady na rádiofarmakum aplikované pacientovi, náklady na filmový a dokumentačný materiál.
Základný scintigrafický výkon označený kódovým číslom je statická planárna scintigrafia vykonaná v prípade potreby vo viacerých projekciách alebo sekvenčná scintigrafia. Výkon je obsahovo definovaný a označený názvom metódy. Väčšina metód má viaceré modifikácie, ktoré vyplývajú z oprávnených požiadaviek diagnostiky a technických možností jednotlivých pracovísk nukleárnej medicíny. Povolené modifikácie sú definované doplnkovými výkonmi. Ohodnotenie doplnkových výkonov sa pripočítavajú k základnému výkonu podľa potreby aj viackrát.
V ohodnotení výkonu - metódy sú započítané potrebné fyzikálne merania, náklady spojené so zabezpečením radiačnej hygieny a kontroly kvality na všetkých úrovniach. Ak objednaný pacient z vlastného rozhodnutia nepríde alebo odmietne vyšetrenie, vykáže sa cena pripraveného rádiofarmaka, ktoré sa pre rýchly fyzikálny rozpad nemôže použiť pri ďalšom vyšetrení, pacientovi, ktorý na vyšetrenie neprišiel, ak bol na túto skutočnosť vopred upozornený. Ak sa objednaný pacient nedostaví na vyšetrenie z medicínskych dôvodov objektivizovaných odosielajúcim lekárom (náhle pridružené ochorenie, ktoré kontraindikuje objednané vyšetrenie, úmrtie a pod.), uhrádzajú sa náklady na pripravené rádiofarmakum zdravotnou poisťovňou, ak túto skutočnosť zaznačil lekár oddelenia nukleárnej medicíny na žiadanku o vyšetrenie a indikujúci lekár do zdravotnej dokumentácie pacienta.
1. CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM
5400Scintigrafia mozgu
K výkonu pod kódom 5400 možno vykazovať doplnkový výkon pod kódom 5494 - dynamická scintigrafia mozgu alebo doplnkový výkon pod kódom 5496 - SPECT scintigrafia mozgu. Pomocou 99mTc-pertechnetátu, 99mTc- izonitrily a tetrofosmíny, 99mTc-DTPA, 123J-DATSCAN, 123J-IBZM alebo iných rádiofarmák používaných na nádorovú alebo zápalovú diagnostiku (napr. 201Tl-chlorid, 67Ga-citrát, 99mTc-leukocyty).
5401SPECT regionálneho prietoku krvi mozgom
Scintigrafické vyšetrenie regionálneho prietoku krvi mozgom pomocou tomografie a špecifických rádiofar- mák (99mTc-HMPAO, 123I-AMP).
5401aDoplnkový SPECT-rCBF po stimulácii
5402Scintigrafia likvorových ciest (cisternografia) pomocou 111In-DTPA,169Yb-DTPA a iných
5402aDoplňujúca detekcia úniku likvoru (k výkonu pod kódom 5402)
2. PĽÚCA
5405Perfúzna scintigrafia pľúc. Scintigrafické vyšetrenie pľúcnej perfúzie pomocou častíc značených rádionuk- lidmi (99mTc-MAA a iné). K výkonu pod kódom 5405 možno vykazovať doplnkový výkon pod kódom 5496 - SPECT perfúzna scintigrafia pľúc a (alebo) výkon pod kódom 5492 - kvantitatívna perfúzna scintigrafia pľúc.
5406Inhalačná scintigrafia pľúc. Scintigrafické vyšetrenie pľúc pomocou aerosólov značkovaných rádionuklidmi (99mTc-DTPAai.). K výkonu pod kódom 5405 možno účtovať doplnkový výkon pod kódom 5496 -SPECT inhalačná scintigrafia pľúc a (alebo) výkon pod kódom 5492 - kvantitatívna inhalačná scintigrafia pľúc.
5407Ventilačná scintigrafia pľúc. Scintigrafické vyšetrenie pľúcnej ventilácie rádioaktívnymi plynmi (133Xe,81mKr). Kvýkonu pod kódom 5407 možno vykazovať výkon pod kódom 5492.
3. SRDCE A CIEVY
5410Statická scintigrafia myokardu. Scintigrafické vyšetrenie srdcového svalu v pokoji pomocou myokardafin- ných rádiofarmák (201TlCl3,99mTc-MIBI, 123J-mastné kyseliny, 123J-MIBG a i.). K výkonu pod kódom 5410 možno účtovať doplnkový výkon pod kódom 5495 za dynamické sledovanie farmakokinetiky alebo funkcie komôr rovnovážnou metódou - dynamická scintigrafia myokardu.
5411Záťažová scintigrafia myokardu. Perfúzna scintigrafia myokardu po fyzikálnej záťaži a v pokoji vrátane analýzy EKG záznamu. K výkonu pod kódom 5411 nemožno vykazovať výkon pod kódom 601. V prípade opakovaného vyšetrenia v pokoji po podaní ďalšej injekcie 201Tl možno vykonať hodnotenie viability myokardu po reinjekcii tália a vykazovať výkon pod kódom 4592. K výkonom pod kódmi 5410 a 5411 možno vykazovať výkon pod kódom 5495 pri súčasnom hodnotení kinetiky komôr počas prvého prietoku rádiofarmaka - doplnková rádionuklidová angiografia a výkon pod kódom 5491 za doplnkové kvantitatívne hodnotenie -kvantitatívna scintigrafia myokardu, výkon pod kódom 5496 - SPECT scintigrafia myokardu a výkon pod kódom 5497 - hradlovný (GATED) SPECT. K výkonom pod kódmi 5410 a 5411 možno vykazovať výkon pod kódom 5492 za hodnotenie perfúzie svalov DK (perfúzna scintigrafia svalov dolných končatín).
5411aPokojová scintigrafia myokardu - perfúzna scintigrafia myokardu v pokoji vrátane podania injekcie rádiofarmaka. K výkonom možno vykazovať výkon pod kódom 5495 pri súčasnom hodnotení kinetiky komôr počas prvého prietoku rádiofarmaka - doplnková rádionuklidová angiografia a výkon pod kódom 5491 za doplnkové kvantitatívne hodnotenie - kvantitatívna scintigrafia myokardu, výkon pod kódom 5496 - SPECT scintigrafia myokardu a výkon pod kódom 5497 - hradlovný (GATED) SPECt. Kvýkonu možno vykazovať výkon pod kódom 5492 za hodnotenie perfúzie svalov DK (perfúzna scintigrafia svalov dolných končatín).
5413Rádionuklidová angiografia/angiokardiografia. Scintigrafické vyšetrenie prvého prietoku rádiofarmák veľkými cievami a (alebo) srdcom s hodnotením tranzitných časov, prípadne skratov pomocou gamakamery s počítačom. Ak sa pomocou výkonu pod kódom 5413 hodnotí aj funkcia a kinetika komôr, vykazuje sa ďalší výkon pod kódom 5492. Rádionuklidová angiografia sa vykazuje ako samostatný výkon len vtedy, ak nieje súčasťou vyšetrenia iného orgánu (v takom prípade sa vykazuje výkon pod kódom 5494).
5414Rádionuklidová ventrikulografia. Scintigrafická diagnostika funkcie srdca rádiofarmakami v rovnovážnom stave (99mTc-Er,99mTc-albumín) pomocou gamakamery s počítačom v pokoji.
5415Rádionuklidová ventrikulografia pri fyzikálnej záťaži s opakovaným záznamom v pokoji. K výkonu pod kódom 5415 sa nemôžu vykazovať výkony pod kódmi 601 ani 5414. Ak sa opakuje záznam RN ventrikulo- grafie prizmenených podmienkach, vykazuje sa doplnkovývýkonpodkódom5492.
Ak sa rádionuklidová (RN) angiokardiografia robí ako úvod RN ventrikulografie (výkony pod kódmi 5414 a 5415), započítava sa doplnkový výkon pod kódom 5494 - doplnková rádionuklidová angiokardiografia. K výkonom pod kódmi 5410 až 5415 nemožno vykazovať výkony pod kódmi 602, 603 ani 604. Ak sa pri výkonoch pod kódmi 5411a, 5415použije farmakologický intervenčný test namiesto fyzikálnej záťaže, nemôže sa vykazovať výkon pod kódom 5488.
5416Scintigrafia srdca pri akútnom infarkte myokardu a iných myokardiopatiách
K výkonu pod kódom 5416 možno vykazovať doplnkový výkon pod kódom 5496 - SPECT diagnostika myo- kardiálnej nekrózy.
5417Rádionuklidová venografia/flebografia. Scintigrafické zobrazenie prietoku veľkými vénami pomocou 99mTc značených častíc (99mTc-MAA)
5418Fibrinogénový akumulačný test. Detekcia trombu jednoduchým detekčným zariadením pomocou 125I-fibrinogénu
5419Scintigrafické zobrazenie trombu
Scintigrafické zobrazenie trombu, k výkonu možno vykazovať doplnkový výkon pod kódom 5493 a pod kódom 5496.
5420Rádionuklidová lymfografia. K výkonom pod kódmi 5419 a 5420 možno pripočítať doplnkový výkon pri kvantitatívnom hodnotení pod kódom 5492 a výkon pod kódom 5479 (peroperačná a externá detekcia rádioaktívneho tkaniva - pri detekcii sentinelovej lymfatickej uzliny).
5421Rádionuklidové vyšetrenie tkanivového klírensu
4. POHYBOVÝ SYSTÉM
5425Statická scintigrafia skeletu - scintigrafické vyšetrenie časti skeletu vrátane kontralaterálnej strany pomocou osteotropných rádiofarmák (99MTc-MDP a pod.). Pri viac ako dvoch projekciách sa za každú ďalšiu projekciu vykazuje doplnkový výkon pod kódom 5486, maximálne 20-krát - doplnkové projekcie.
Pri scintigrafickom vyšetrovaní celého skeletu pomocou celotelového zariadenia sa môže vykazovať doplnkový výkon pod kódom 5493 - celotelová scintigrafia skeletu. K výkonu pod kódom 5425 je možné vykazovať za kvantitatívne hodnotenie (napríklad SI klby) doplnkový výkon pod kódom 5492 - kvantitatívne hodnotenie scintigramov skeletu. K výkonu pod kódom 5425je možné vykazovať doplnkový výkon pod kódom 5496 - SPECT zobrazenie vybranej časti skeletu.
Pri scintigrafickom vyšetrovaní celého skeletu pomocou celotelového zariadenia sa vykazuje doplnkový výkon pod kódom 5493 - celotelová scintigrafia skeletu. K výkonu pod kódom 5425 možno vykazovať za kvantitatívne hodnotenie (napríklad SI klby) doplnkový výkon pod kódom 5492 - kvantitatívne hodnotenie scinti- gramov skeletu. K výkonu pod kódom 5425 možno pripočítať doplnkový výkon pod kódom 5495 za hodnotenie perfúzie skeletu, prípadne mäkkých častí klbov a 2. fázy cielenej perfúznej scintigrafie vybranej časti skeletu. Kvýkonu pod kódom 5425 možno účtovať doplnkový výkon pod kódom 5496 - SPECTzobraze- nie vybranej časti skeletu. Scintigrafia vybranej časti skeletu inými rádiofarmakami, než sú osteotropné (napr. 99mTc-izonitrily, tetrofosmíny, 201Tl, 67Ga, 99mTc-V-DMSA, 99mTc-Neospect a iné), sa skladá z čiastkových výkonov, tak akoje to vo výkone pod kódom 5425 alebo vo výkone pod kódom 5480.
5426Scintigrafia mäkkých častí klbov. Pri viac ako dvoch projekciách sa za každú ďalšiu projekciu vykazuje výkon pod kódom 5486, maximálne 20-krát - doplnkové projekcie. K výkonom pod kódmi 5425 a 5426 možno pripočítať doplnkový výkon pod kódom 5495 za hodnotenie perfúzie skeletu, prípadne mäkkých častí klbov a 2. fázy cielenej perfúznej scintigrafie vybranej časti skeletu - trojfázová scintigrafia skeletu. Kvýkonu pod kódom 5426 možno pripočítať doplnkový výkon pod kódom 5495 za hodnotenie perfúzie mäkkých častí klbov (prietok krvi - angiografická fáza dvoch kontralaterálnych klbov a blood pool - venózna fáza).
5427Trojfázová scintigrafia vybranej časti skeletu. Tento výkon zahrnuje sledovanie prietoku v I. fáze do 1 minúty (s 3 snímkami), potom 3 snímky v 2. fáze a 3 snímky v 3. fáze. K výkonu pod kódom 5427 možno pripočítať výkon pod kódom 5492 a pod kódom 5493 - celotelová gamagrafia. Možno k nemu pripočítať výkon pod kódom 5486 (najviac 10-krát) - doplnkové projekcie a výkon pod kódom 5496 - SPECT (Pozn.: V prípade, že trojfázová gamagrafia skeletu sa vykonáva v rámci vyšetrenia celého skeletu, výkony skladáme tak, ako je to dané vo výkone pod kódom 5425.).
5. ENDOKRINNÉ ORGÁNY
5430Scintigrafia štítnej žľazy. Kvalitatívne scintigrafické zobrazenie štítnej žľazy pomocou gamagrafu alebo ga- makamery (analógový obraz) a rôznych rádiofarmák (Na131I, 99mTcO4, 201TlCl3a i.). K výkonu pod kódom 5430 možno pripočítať doplnkový výkon pod kódom 5492 - kvantitatívna scintigrafia štítnej žľazy a výkon pod kódom 5494 - dynamická scintigrafia štítnej žľazy.
5431Akumulačný test štítnej žľazy. Hodnotenie miery vychytávania Na131I štítnou žľazou opakovaným meraním rádioaktivity
5432Stanovenie efektívneho polčasu rádiojódu. Overenie dozimetrických podmienok pred liečbou štítnej žľazy pomocou Na131J. Kvýkonu pod kódom 5432 možno pripočítať výkon pod kódom 5488 pri intervenčnom teste štítnej žľazy - Wernerov supresný test.
5433Celotelová scintigrafia pri karcinóme štítnej žľazy. Scintigrafický dôkaz metastáz pri malígnych nádoroch štítnej žľazy pomocou celotelovej detekcie rádionuklidov (Na131J, príp. 201TlCl3). Kvýkonupodkódom 5433 sa nevykazuje doplnkový výkon pod kódom 5493, ale môžu sa vykazovať doplnkové lokálne projekcie pod kódom 5488 (najviac 10) a výkon pod kódom 5492 - kvantitatívna scintigrafia. Do tohto výkonu sa zaraďuje aj postterapeutická scintigrafia rádiojódom, pričom rádiofarmakum sa nepripočítava, pretože sa môže vykazovať v zdravotnom výkone.
5434Scintigrafia prištítnych teliesok. Scintigrafické vyšetrenie prištítnych teliesok dvojizotopovou subtrakčou metódou pomocou dvoch rádiofarmák (99mTc-izonitrily, tetrofosmíny, prípadne 201TlCl3) a 99mTcO4. K výkonu možno vykazovať doplnkový výkon pod kódom 5492 - kvantitatívna scintigrafia prištítnych teliesok, ďalej výkon pod kódom 5486 - doplňujúce projekcie pri oddialenom zobrazovaní (s opakovaným záznamom a zobrazením hrudníka) a výkon pod kódom 5946 - SPECT prištítnych teliesok.
5435Scintigrafické vyšetrenie nadobličiek a extraadrenálneho tkaniva pomocou 131J-MIBG. K výkonu sa pripočítavajú výkony pod kódom 5492 a (alebo) pod kódom 5493 (alebo pod kódom 5489 opakovane), podľa počtu vyšetrení opakovaných počas viacerých dní (až 3 razy).
5435aScintigrafické vyšetrenie nadobličiek a extraadrenálneho tkaniva pomocou 123J-MIBG, 131J-MIBG alebo 111In-Oktreotidu. Kvýkonu sa pripočítavajú výkony pod kódom 5492 (kvantifikácia), pod kódom 5493 (ce- lotelová scintigrafia), pod kódom 5494 (dynamické sledovanie v prvých minútach), pod kódom 5496 (SPECT vybraných častí) alebo pod kódom 5489 (doplňujúca scintigrafia iným rádiofarmakom, napr. 99mTc-MDP, 99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA a pod.). Celý postup zobrazovania sa opakuje v priebehu troch dní.
6. PEČEŇ A SLEZINA
5439Statická scintigrafia pečene a sleziny. Scintigrafické zobrazenie pečene a sleziny pomocou koloidov znače- ných 99mTc (99mTc-S-koloid a i.). K výkonu pod kódom 5439 možno pripočítať doplnkový výkon pod kódom 5494 za hodnotenie jednoduchej perfúzie pečene - dynamická scintigrafia pečene alebo výkon pod kódom 5495 - scintigrafické stanovenie podielu artériovej a portálnej fázy perfúzie pečene. K výkonu pod kódom 5439 možno účtovať doplnkový výkon pod kódom 5489 za značenie erytrocytov in vivo, ak sa robí scintigra- fická diagnostika hemangiómu pečene. K výkonu pod kódom 5439 možno pripočítať výkon pod kódom 5496 - SPECT pečene. Kvýkonu pod kódom 5439 možno vykazovať doplnkový výkon pod kódom 5489 za značkovanie erytrocytov (in vivo alebo in vivo + in vitro metódou), ak sa robí dôkaz prítomnosti hemangiómu pečene.
5440Selektívna scintigrafia sleziny. Scintigrafické zobrazenie sleziny pomocou tepelne atenuovaných erytrocytov značených 99mTc. K výkonu pod kódom 5439 možno pripočítať výkon pod kódom 5496 - SPECT sleziny a doplnkový výkon pod kódom 5489 za značkovanie erytrocytov (in vitro metódou).
5442Rádionuklidová cholescintigrafia
Kvantitatívne hodnotenie hepatobiliárneho systému pomocou dynamickej scintigrafie hepatotropnými rá- diofarmakami (99mTc-IDA deriváty, prípadne iné)
7. GASTROINTESTINÁLNY SYSTÉM
5445VyšetreniepermeabilityGIT-u.Hodnotenie permeability črevnej steny pomocou51Cr-EDTA
5446Vyšetrenie resorpcie látok v GIT-e. Stanovenie gastrointestinálnej resorpcie vápnika, železa, žlčových kyselín a iných látok značených rádionuklidmi (47CaCl2, 58FeSO3, 75Se-taurocholová kyselina a i.)
5447Schillingov test jednoduchý. Hodnotenie intestinálnej resorpcie vitamínu B12 pomocou 58Co-cyanocobalamínu
5448Schillingov test kombinovaný. Hodnotenie intestinálnej resorpcie vitamínu B12 po podaní intrinsic faktora - 58Co-dicopac
5449Vyšetrenie kinetiky vitamínu B12. Hodnotenie intestinálnej resorpcie a hepatálneho hromadenia vitamínu B12 pomocou 58Co-dicopac
5450Vyšetrenie krvácajúceho Meckelovho divertikula, miesta krvácania z ektopickej gastrickej mukózy pomocou 99mTc-pertechnetátu
5450aScintigrafické zobrazenie miesta krvácania v GIT-e (okrem D. Meckeli). Scintigrafická detekcia krvácivých stavov gamakamerou (pomocou 99mTc-Ery, 99mTc-koloidom)
5451Stanovenie strát bielkovín cez GIT. Stanovenie črevných strát pomocou detekcie rádioaktívne značených látok v stolici (51Cr-Ery alebo 51Cr-HSA). K výkonu pod kódom 5451 možno vykazovať doplnkový výkon pod kódom 5488 - stanovenie strát krvi cez GIT.
5452Statická scintigrafia slinných žliaz. K výkonu pod kódom 5452 možno účtovať doplnkový výkon pod kódom 5495 za dynamický záznam pred salivačným podnetom a po ňom - dynamická scintigrafia slinných žliaz a výkon pod kódom 5496.
5453Dynamická scintigrafia motility ezofágu. K výkonu pod kódom 5453 možno pripočítať doplnkový výkon pod kódom 5490 - stanovenie gastroezofageálneho refluxu. Kvýkonu pod kódom 5453 možno pripočítať doplnkový výkon pod kódom 5493, za ďalší záznam v období pasáže cez žalúdok - scintigrafia evakuácie žalúdka.
5454Scintigrafické vyšetrenie duodenogastrického refluxu
8. OBLIČKY A UROGENITÁLNY SYSTÉM
5458Rádionefrografia (izotopová renografia). Jednoduchá funkčná diagnostika obličiek a močových ciest pomocou detektorov a 131I-OIH, 99mTc-MAG3 a iné
5459Vyšetrenie plazmatického klírensu. Stanovenie celkového glomerulového alebo tubulového klírensu pomocou merania krvných vzoriek ako samostatná metóda (131I-OIH, 51Cr-EDTA). Kvýkonu pod kódom 5459 nemožno vykazovať výkon pod kódom 5460 ani výkon pod kódom 5461.
5460Statická scintigrafia obličiek. Kvalitatívne scintigrafické zobrazenie parenchýmu obličiek gamakamerou po podaní rádiofarmák s predĺženou akumuláciou (99mTc-glukonát alebo 99mTc-DMSA). K výkonu pod kódom 5460 možno pripočítať doplnkový výkon pod kódom 5492 - kvantitatívna statická scintigrafia obličiek a (alebo) doplnkový výkon pod kódom 5494 - samostatná angioscintigrafia obličiek alebo doplnkovývýkon pod kódom 5496 - SPECT scintigrafia obličiek.
5461Dynamická scintigrafia obličiek
Scintigrafické vyšetrenie funkcie obličiek a močových ciest pomocou gamakamery s kvantitatívnym určením separovaného relatívneho hromadenia špecifických rádiofarmák (131I-OIH, 99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3 a i.). K výkonu pod kódom 5461 sa môžu jednotlivo alebo v kombinácii vykazovať dodatkové výkony. Pripou- žití farmakologického testu (Captopril alebo Furosemid) a v spojení s dodatočnou projekciou po dlhšom časovom odstupe sa môže vykazovať doplnkovývýkon pod kódom 5488 - jednoduchý farmakologický test.
V prípade doplnenia o dynamické hodnotenie vylučovania s určením diuretického indexu podľa výkonov pod kódmi 5488 a 5492 - diuretická scintigrafia obličiek. Opakované vyšetrenie v zmenenej polohe podľa výkonu pod kódom 5492 - hodnotenie funkcie migrujúcej obličky. Stanovenie veziko-ureterálneho refluxu s dynamickým hodnotením L8212 mikčnej fázy podľa výkonu pod kódom 5492 - nepriama rádionuklidová cystografia
Kvantitatívne hodnotenie perfúznej fázy v prípade analýzy funkcie transplantovanej obličky alebo hodnotenie renovaskulárnej hypertenzie podľa výkonu pod kódom 5492 - funkčná scintigrafia transplantovanej obličky alebo doplnková angioscintigrafia obličky
5462Doplnkové stanovenie plazmatického klírensu. Príplatok k výkonom pod kódmi 5460 a 5461 za stanovenie globálneho plazmatického klírensu meraním krvných vzoriek a doplňujúcim počítačovým vyhodnotením
5463Priama rádionuklidová cystografia
K výkonom pod kódmi 5458, 5461 a 5463 možno účtovať doplnkovývýkon pod kódom 5489 za stanovenie močového rezídua a (alebo) podľa výkonu pod kódom 5492 za hodnotenie mikčnej fázy - rádionuklidová uroflowmetria
5464Scintigrafia semenníkov a skróta
9. OSTATNÉ METÓDY
5470Stanovenie objemu masy cirkulujúcich erytrocytov. Stanovenie krvného objemu pomocou značených erytrocytov a merania krvných vzoriek
5471Rádionuklidové hodnotenie erytrocytokinetiky
Stanovenie času prežívania a miesta deštrukcie erytrocytov pomocou krviniek značených 51Cr
Kvýkonu pod kódom 5471 možno účtovať doplnkový výkon pod kódom 5492 pri súčasnom určení objemu masy cirkulujúcich erytrocytov.
5472Rádionuklidové hodnotenie leukocytokinetiky. Stanovenie času prežívania a miesta deštrukcie leukocytov pomocou krviniek značených 51Cr alebo 111In-oxinom
5472aRádionuklidové hodnotenie trombocytokinetiky. Stanovenie času prežívania a miesta deštrukcie trombocy- tov pomocou krviniek značených 51Cr alebo 111In-oxinom
5473Rádionuklidové hodnotenie ferokinetiky. Stanovenie kinetiky železa pomocou 59Fe a merania krvných vzoriek. K výkonu pod kódom 5473 možno pripočítať výkony pod kódmi 5495 a 5492, ak sa vykonáva simultánne s výkonom pod kódom 5471 rádionuklidové hodnotenie erytroferokinetiky a objemu masy cirkulujúcich erytrocytov.
5474Scintigrafia kostnej drene. K výkonu pod kódom 5474 sa nevykazuje doplnkový výkon pod kódom 5493. V prípade vyšetrenia viac ako dvoch projekcií sa za každú ďalšiu projekciu vykazuje výkon pod kódom 5486, maximálne 20-krát - doplnkové projekcie.
5475Gáliová scintigrafia. Scintigrafické zobrazenie zápalových ložísk alebo nádorov pomocou 67Ga. K výkonu sa pripočítava doplnkový výkon pod kódom 5493 pri celotelovej detekcii alebo pri opakovanom celotelovom vyšetrení v ďalší deň, v prípade potreby aj viac ráz. Vyšetrenie sa vykonáva opakovane 2-3 dni. K výkonu pod kódom 5476 sa môže pripočítať doplnkový výkon pod kódom 5486 - doplnkové projekcie, maximálne 20 projekcií a pod kódom 5496 - SPECT vybraných častí tela.
5476Priama scintigrafia zápalu. Scintigrafické zobrazenie zápalových ložísk rádioaktívne značenými leukocytmi pomocou 99mTc-HMPAO alebo 111In-oximom alebo 99mTc-HIG. Kvýkonu pod kódom 5477 sa môže pripočítať doplnkový výkon pod kódom 5485 - doplnkové projekcie (najviac 20 projekcií) a pod kódom 5496 - SPECT vybraných častí tela.
5477Imunoscintigrafia. Scintigrafické zobrazenie imunitnej aktivity nádorov a zápalov pomocou špecifických protilátok značených rádionuklidmi. K výkonu pod kódom 5478 sa pripočítava doplnkový výkon pod kódom 5493 pri celotelovej detekcii alebo opakovanom celotelovom vyšetrení v ďalší deň, v prípade potreby aj viac ráz, ak sa vyšetrenie robí opakovane počas 2 až 3 dní. Kvýkonu pod kódom 5478 sa môže pripočítať aj doplnkový výkon pod kódom 5486 - doplnkové projekcie a pod kódom 5496 - SPECT vybraných častí tela.
5478Rádionuklidová lokalizácia nádorov oka. Výkon pod kódom 1263 môže vykazovať spolupracujúci oftalmológ.
5478aScintigrafia nádorov na receptorovej úrovni pomocou značkovaného oktreotidu. K výkonu pod kódom 5479 sa môže vykazovať doplnkový výkon pod kódom 5493 pri celotelovej detekcii alebo opakovanom celotelovom vyšetrení v ďalší deň, v prípade potreby aj opakovane, ak sa vyšetrenie robí opakovane počas 2 až 3 dní. K výkonu pod kódom 5479 sa môže vykazovať aj doplnkový výkon pod kódom 5486-doplnkové projekcie a výkon pod kódom 5496 - SPECT vybraných častí tela.
5478bScintigrafia nádorov vybranými rádiofarmakami (okrem galiovej distribúcie a imunoscintigrafie). Scintigra- fia distribúcie rádiofarmák prednostne sa hromadiacich v nádore všeobecne 99mTc-izonitrily, tetrofosmíny, 99mTc-Neospect, 99mTc-V-DMSA, 201TlCl3 a i.). Kvýkonu pod kódom 5480 sa môže vykazovať doplnkový výkon pod kódom 5493 pri celotelovej detekcii alebo opakovanom celotelovom vyšetrení v ďalší deň, v prípade potreby aj viackrát. Kvýkonu pod kódom 5480 sa môže pripočítať aj doplnkový výkon pod kódom 5486 - doplnkové projekcie a pod kódom 5496 - SPECT vybraných častí tela.
5479Peroperačná alebo externá detekcia rádioaktivity tkaniva
5479aMammoscintigrafia (scintigrafické zobrazenie nádorov prsníka pomocou 4 základných projekcií a špecifických rádiofarmák, napr. 99mTc-izonitrily, tetrofosmíny a iné). K výkonu možno vykazovať výkony pod kódmi 5486, 5492, 5493 a 5496.
5480Celotelová pozitrónová emisná tomografia s PET kamerou. Detekcia distribúcie pozitrónového rádiofarmaka v nádorovej alebo zápalovej diagnostike (vyšetrený trup od bázy lebečnej po inquiny). K výkonuje možné pripočítať doplnkový výkon pod kódmi 5498a, 5498b, 5498c a 5498d.
5480aPozitrónová emisná tomografia s PET kamerou vybranej časti tela - mozgu, srdca alebo časti tela. K výkonu nemožno pripočítať výkony pod kódmi 5498a, 5498b, 5498c a 5498d.
5481Pozitrónová emisná tomografia s koincidenčnou gamakamerou vjednej vyšetrovanej oblasti
5481aDoplňujúca PET projekcia koincidenčnou gamakamerou bez opakovaného podania rádiofarmaka
5481 bVyšetrenie hybridnou kamerou (SPECT cielene doplnené o CT)
5481 cVyšetrenie hybridnou kamerou (PET cielene doplnené o CT)
10. DOPLNKOVÉ VÝKONY
5485Najjednoduchší doplnkový výkon bez použitia prístrojovej techniky a asistencie lekára
5486Doplňujúca projekcia, aplikácia rádiofarmakaaleboinýpodobnýjednoduchývýkon
5488Farmakologický test, ktorý je spojený s ďalšou projekciou a sledovaním pacienta, alebo podobný dodatkový výkon
5489Jednoduchá doplnková scintigrafia alebo náročný pomocný výkon
5490Sekvenčná technika alebo dodatkový, časovo náročnejší detekčný postup bez kvantifikácie
5491Jednoduché kvantitatívne hodnotenie pomocou počítača alebo podobný stredne náročný výkon bez kvantifikácie
5492Zložité kvantitatívne vyhodnotenie pomocou počítača alebo bežný detekčný postup s kvantifikáciou
5493Celotelová scintigrafia, ak nie je súčasťou výkonu, alebo opakované celotelové vyšetrenie v ďalší deň (pri výkonoch pod kódmi 5435, 5475, 5476 a 5477), prípadne iný, podobne náročnývýkon
5494Analýza prietoku rádiofarmaka orgánom spojená s jej kvantitatívnym vyhodnotením alebo náročný detekčný postup s vyhodnotením
5495Príplatok za veľmi náročný detekčný postup spojený s ďalšou analýzou údajov (v trvaní najmenej 40 minút)
5496Príplatok za jednofotónovú emisnú počítačovú tomografiu (SPECT) s rekonštrukciou obrazu v troch rovinách vrátane kvantitatívneho hodnotenia výsledkov. Výkon pod kódom 5496 nemožno vykazovať spolu s výkonom pod kódom 5494.
5497Príplatok za hradlovanú (GATED) jednofotónovú emisnú počítačovú tomografiu (SPECT) s rekonštrukciou obrazu v troch rovinách vrátane kvantitatívneho vyhodnotenia výsledkov
5498aPríplatok za doplňujúce snímanie PET (dlžka jedného zorného poľa) bez opakovaného podania rádiofarmaka
5498bPríplatok za doplňujúce snímanie PET dolných končatín bez opakovaného podania rádiofarmaka
5498cPríplatok za doplňujúce samostatné snímanie hlavy bez opakovaného podania rádiofarmaka
5498dDoplňujúca PET projekcia koincidenčnou gamakamerou bez opakovaného podania rádiofarmaka
II. LIEČBA OTVORENÝMI ŽIARIČMI
Všeobecné ustanovenia
Do bodového ocenenia výkonov nie sú započítané náklady na hospitalizáciu, bežnú farmakoterapiu, náklady na rádiofarmaká a réžia likvidačnej stanice tekutého rádioaktívneho odpadu (LSRAOV). Tie sa môžu vykazovať osobitne. Ceny rádiofarmák sa vykazujú k výkonom podľa skutočne aplikovaných aktivít.
5500Liečba hyperfunkcie štítnej žľazy rádiojódom. K výkonu možno vykazovať výkony pod kódmi 5430, 5431, 5432 a 5509.
5502Terapia malígnej strumy rádiojódom. K výkonu možno vykazovať výkony pod kódmi 5430, 5431, 5432 a 5509.
5503Príplatok k výkonu pod kódom 5501 za frakcionovanú aplikáciu rádiofarmaka - za druhú a každú ďalšiu frakciu
5504Rádionuklidová liečba polycytémie vera
5505Rádionuklidová liečba kostných metastáz vrátane kontrolných meraní
5506Rádionuklidová synoviortéza alebo liečba nádorová (alebo) nádorových metastáz s jednou aplikáciou rádiofarmaka, aplikáciou rádiofarmaka do telovej dutiny alebo do dutého orgánu (vrátane „navigačnej" instilá- cie rádiofarmaka a kontrolných meraní). Ako doplnkový výkon možno vykazovať výkon pod kódom 5509.
5507Príplatok k výkonu pod kódom 5506 pri endolymfatickej rádionuklidovej liečbe vrátane kontrolných meraní (vrátane aplikácie). Ako doplnkový výkon možno vykazovať výkon pod kódom 5509.
5508Liečba neuroendokrinných nádorov rádionuklidmi. Ako doplnkové výkony možno vykazovať výkony pod kódmi 5432, 5509, prípadne 5490.
5509Príplatok za meranie dozimetrických parametrov u liečených pacientov rádionuklidmi pri rozhodovaní o ich prepúšťaní z ošetrenia
5510Edukačný pohovor s pacientom a rodinným príslušníkom
5511Liečba nádorov značkovanými monoklonálnymi protilátkami. Ako doplnkové výkony možno vykazovať výkony pod kódmi 5432, 5509, prípadne 5490.
V. FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA
Oddelenia funkčnej diagnostiky môžu vykazovať aj zdravotné výkony z prvej časti tejto prílohy. Príslušnou medicínskou odbornosťou označené zdravotné výkony funkčnej diagnostiky môžu vykonávať len lekári so špecializáciou v odbore kardiológia, tuberkulóza a pľúcne choroby, vnútorné lekárstvo, diabetológia, reuma- tológia, ortopédia, angiológia, rádiológia, endokrinológia, neurológia, otorinolaryngológia, cievna chirurgia, gynekológia, kardiochirurgia (aj detskí špecialistiv danej odbornosti).
5700Zhodnotenie vyšetrení s využitím anamnézy a zdravotnej dokumentácie pacienta (VKG, telemetria a iné). Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, pneumológ, internista.
5701Príplatok za vyhodnotenie vyšetrenia pomocou počítača. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, pneumológ, internista.
5702Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista.
5702aPríplatok k výkonu pod kódom 5702 u detí do 6 rokov
5703Príplatok za doplnkové elektrokardiografické zvody, 15-zvodové EKG, etážové zvody, Frankove zvody, pra- vokomorové zvody, za zápis každého z uvedených zvodov. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista.
5704Vektokardiografia - zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ.
5707Telemetrické elektrokardiografické vyšetrenie - zosnímanie. Výkon môže vykazovať kardiológ, angiológ, internista.
5708EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaže a po nej s nepretržitou kontrolou priebehu EKG krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi (ergomet- ria). Výkon môže vykazovať kardiológ, internista.
5709Spiroergometria (ergometria doplnená o analýzu spotreby O2, výdaja CO2 a respiračných parametrov)
5710EKG vyšetrenie pomocou pažerákového zvodu vrátane zavedenia elektródy sa môže vykazovať k zdravotnému výkonu pod kódom 5702.
5711Polohové elektrokardiografické testy (head up tilttest)
5712Dlhodobé monitorovanie EKG (Holter EKG) - naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykazovať kardiológ a internista.
5713Počítačové zhodnotenie dlhodobého monitorovania EKG a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon môže vykazovať kardiológ a internista.
5714Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HRV). Výkon môže vykazovať kardiológ a internista.
571524-hodinové monitorovanie tlaku krvi - naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykazovať kardiológ a internista.
5716Počítačové vyhodnotenie dlhodobého monitorovania tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon môže vykazovať kardiológ a internista.
5717Fonokardiografické vyšetrenie snímané najmenej z dvoch miest vo viacerých frekvenčných oblastiach vrátane použitiajedného elektrokardiografického zvodu. Výkon môže vykazovať kardiológ a internista.
5718Mechanokardiografické vyšetrenie (napr. krivka pulzu karotídy, krivka pulzu jugulárnej žily, apexkardio- gram). Výkon môže vykazovať kardiológ.
5719Farmakotesty (testovanie účinku dipyrimidamolu, betablokátorov, atropínový test, gilurytmalový test, izo- prenalínový test, dobutamínový test, adenozínový test a iné), za každý test. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5720Masáž karotického sínusu vrátane merania tlaku krvi. Výkon môže vykazovať kardiológ a internista.
5721Príplatok k výkonu pod kódom 5720 za súčasné meranie krvného tlaku, výkon môže vykazovať kardiológ a internista.
5722Prekordiálne mapovanie. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5723Príplatok k výkonu pod kódom 5722 pri vyšetrení so záťažou. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5724Neskoré komorové potenciály v dvoch filtrovaných pásmach. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5725Neinvazívne elektrofyziologické vyšetrenie srdca transezofageálnym spôsobom. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5727Izometrický záťažový test. Výkon môže vykazovať kardiológ a internista.
5728Záznam pulzu alebo meranie tlaku na artériách prstov vrátane registrácie. Výkon môže vykazovať angiológ a cievny chirurg.
5729Záznam pulzu a meranie tlaku na artériách prstov pred chladovou expozíciou a po nej vrátane dokumentácie. Výkon môže vykazovať angiológ a cievny chirurg.
5730Pletyzmografické vyšetrenie žíl končatín vrátane grafickej registrácie. Výkon môže vykazovať angiológ a cievny chirurg.
5731Pletyzmografické vyšetrenie tepien končatín bez reaktívnej hyperémie a s reaktívnou hyperémiou vrátane grafickej registrácie. Výkon môže vykazovať angiológ a cievny chirurg.
5732Pletyzmografické vyšetrenie končatín v pokoji a po záťaži v dvoch časových intervaloch na jednom úseku vrátane grafickej registrácie (chladový test, vazodilatačný test, reaktívna hyperémia), za každý test. Výkon môže vykazovať angiológ a cievny chirurg.
5734Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu. Výkon može vykazovať angiológ a cievny chirurg.
5735Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu s grafickým záznamom (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5734). Výkon možu vykazovať angiológ a cievny chirurg.
5736Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosigná- lu. Výkon možu vykazovať angiológ a cievny chirurg.
5737Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu s grafickým záznamom (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5736. Výkon možu vykazovať angiológ a cievny chirurg.
5738Duplexné vyšetrenie žíl končatín (B-mód, PW-Doppler). Nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5734 a 5735, je možné vykázať spolu s výkonom pod kódom 5739. Výkon môžu vykazovať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s USG certifikátom a rádiológ.
5740Transkraniálne dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou PW-Dopplera alebo PW3 Dopplera. Výkon môžu vykazovať kardiológ, angiológ, neurológ, oftalmológ s USG certifikátom a rádio- lóg.
5741Transkraniálne duplexné dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou B-módu, PW-Dopplera a farebného mapovania toku (CFM). Nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5740. Výkon môžu vykazovať kardiológ, angiológ, neurológ s USG certifikátom a rádiológ.
5742Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií (B-mód a PW-Doppler)
5743Príplatok k výkonom pod kódmi 5738, 5739 a 5742 za farebné mapovanie toku (CFM). Výkon môžu vykazovať angiológ, kardiológ s USG certifikátom a rádiológ.
5744Echokardiografické vyšetrenie metódou TM a 2D. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5745Echokardiografické vyšetrenie PW a CW-Dopplerom. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5746Echokardiografické vyšetrenie pomocou farebného mapovania toku (CFM) ako príplatok k výkonu pod kódom 5744. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5747Transezofageálne vyšetrenie (ako príplatok kvýkonu pod kódom 5744). Výkon môže vykazovať kardiológ.
5747aPríplatok k výkonu pod kódom 5747 u detí do 6 rokov
5748Echokardiografické vyšetrenie počas farmakologickej záťaže (ako príplatok k výkonu pod kódom 5744). Výkon môže vykazovať kardiológ.
5749Echokardiografické vyšetrenie počas dynamickej záťaže (ako príplatok kvýkonu pod kódom 5744). Výkon môže vykazovať kardiológ.
Doplnkové výkony
5750Echokardiografické alebo USG vyšetrenie po podaní ultrazvukovej kontrastnej látky (ako dodatok k výkonom pod kódmi 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317 a 5744). Výkon môže vykazovať kardiológ.
5751Príplatok za podanie kontrastnej látky pri echokardiografickom vyšetrení do centrálnej žily. Výkon môže vykazovať kardiológ.
5752Punkcia osrdcovníka pod echokardiografickou kontrolou. Výkon môžu vykazovať kardiológ a kardiochi- rurg.
5753Drenáž perikardu pod echokardiografickou kontrolou. Výkon môžu vykazovať kardiológ a kardiochirurg.
5754Počítačové spracovanie údajov z echokardiografického vyšetrenia. Vyšetrenie môže vykazovať kardiológ.
5765Vyšetrenie úsilného výdychu. Výkon môžu vykazovať pneumológ, klinický imunológ a alergológ.
5766Spirografické vyšetrenie na stanovenie exspiračných a inspiračných parametrov (vitálna kapacita, úsilný výdych za prvú sekundu, prietoky na rôznych úrovniach vitálnej kapacity) metódou krivky prietok - objem vrátane grafickej registrácie. Pri výkone pod kódom 5766 sa výkon pod kódom 5765 nemôže vykazovať. Výkon môže vykazovať penumológ, klinický imunológ a alergológ.
5767Vyšetrenie reziduálneho objemu (oscilometricky). Výkon môže vykazovať pneumológ.
5768Vyšetrenie pľúcnej poddajnosti (compliance) vrátane zavedenia pažerákového katétra. Výkon môže vykazovať pneumológ.
5769Bronchomotorický test konstrikčný po aplikácii bronchokonstrikčne účinných látok vrátane grafickej registrácie, nákladov na tieto látky a prípadnej bronchodilatácie pri pozitivite testu. Výkon môže vykazovať pneumológ, klinický imunológ a alergológ.
5770Bronchomotorický test dilatačný po aplikácii bronchodilatačne účinných látok vrátane grafickej registrácie a nákladov na tieto látky. Výkon môže vykonávať pneumológ, klinický imunológ a alergológ.
5771Spirometrické vyšetrenie v pokoji a po fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži (ergometria) vrátane dokumentácie (pozáťažový bronchomotorický test konstrikčný). Výkon môže vykazovať pneumológ, imunológ a alergológ.
5772Stanovenie difúznej kapacity plúcjednodychovou metódou. Výkon môže vykazovať pneumológ.
5773Stanovenie difúznej kapacity pľúc metódou rovnovážneho stavu. Výkon môže vykazovať pneumológ.
5774Vyšetrenie odporu dýchacích ciest oscilometricky. Výkon môže vykazovať pneumológ.
5775Celotelová pletyzmografia vrátane vnútrohrudného objemu plynov, odporu dýchacích ciest, reziduálneho objemu, vrátane registrácie. Výkon môže vykazovať pneumológ.
577624-hodinové monitorovanie nasýtenia krvi kyslíkom. Výkon môže vykazovať pneumológ.
5778Dlhodobé monitorovanie nasýtenia krvi kyslíkom vrátane monitorovania pulznej frekvencie, prehriatie a vyhodnotenie záznamu lekárom (pulzoxymetria). Výkon môže vykazovať pneumológ.
5779Analýza acidobázickej rovnováhy a parciálneho tlaku dýchacích plynov zo vzorky krvi
5781Hyperventilačný test. Výkon môže vykazovať pneumológ.
5782.Analýza plynov v expirovanom vzduchu nepretržitým určovaním viacerých plynov. Výkon môže vykazovať pneumológ.
5783Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej fekvencie, elektrookulogramu, elektroencefalogramu, respiračného úsilia brušnej steny, hrudníka, telesnej polohy počas minimálnej 6-hodinovej fázyspánku (polysomnografia).
5791Elektromyografické vyšetrenie s povrchovými elektródami vrátane dokumentácie. Výkon môže vykazovať neurológ.
5793Elektroencefalografické vyšetrenie vrátane prípadných provokácií. Výkon môže vykazovať neurológ.
5794Elektroencefalografické vyšetrenie dieťaťa do skončeného ôsmeho roku života vrátane prípadných provokácií. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a popis. Výkon môže vykazovať neurológ.
5795Elektroencefalografické vyšetrenie po fáze bdenia, prípadne po odvrátení spánku po provokáciách. Výkon môže vykazovať neurológ.
5796Meranie mozgových potenciálov evokovaných vizuálne, akusticky alebo somatosenzibilne (VEP, AEP, SSP), za každú metodiku. Výkon môže vykazovať neurológ.
5797Reflex Achillovej šľachy. Výkon môže vykazovať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ.
5799Vyšetrenie na kardiovaskulárnu autonómnu neuropatiu (testy podľa Ewinga). Výkon môže vykazovať kar- diológ, internista, neurológ a diabetológ.
5801Audiometrické vyšetrenie prahového tónu (stanovenie prahu sluchu s 8 - 12 skúšobnými frekvenciami alebo s kontinuálnym meraním frekvencie) aj s určením šírky intenzity podľa potreby vrátane nadprahového audiometrického vyšetrenia (SISI, FLOWER, LISCHER, LANGBECK), za každý test. Výkon môže vykazovať otorinolaryngológ.
5802Detská audiometria (do 10 rokov veku) na zistenie prahu počutia (prahová a nadprahová audiometria), vyšetrenie podmienených a (alebo) orientačných reflexov, podľa potreby aj nadprahové audiometrické vyšetrenie aj pre potreby aplikácie načúvacieho aparátu, za každý test
5804Intrauterinné vyšetrenie srdca, mozgu, vývojových anomálií morfologicky vrátane Dopplera. Výkon môžu vykazovať detský kardiológ, detský neurológ, gynekológ s USG certifikátom.
W. KLINICKÁ RÁDIOFYZIKA
Dozimetria primárnychzdrojov žiareniaje základom realizácie liečbyžiarením.
Pravidelné dozimetrické kontroly zabezpečujú kvalitu liečby žiarením. Dozimetrické práce môžu vykonávať len odborníci, ktorí majú na tieto práce oprávnenie (certifikát), a používať nato prístroje, ktoré sú pravidelne kalibrované v SSD laboratóriu. Výpočet ožarovacieho plánuje podmienený dozimetrickou analýzou používaných zväzkov žiarenia.
Náklady spojené s uvedenými prácami sa vykazujú za jednotlivé ožiarenia. Špeciálne ožarovacie techniky vyžadujú dozimetriu in vivo, prípravu špeciálnych pomôcok a individuálne overovanie ožarovacieho plánu. Vykazujú sa na jednotlivého pacienta a sú uvedené v osobitných výkonoch. Náklady na materiál sa vykazujú osobitne. Viacnásobné vykazovanie výkonov pod kódmi 7160, 7164, 7167, 7168 a 7179 pri liečbe toho istého prípadu je prípustné len vtedy, keď nevyhnutné a podstatné zmeny v ožarovacej technike sú indikované lekárom.
I. RÔNTGENOVÁ TERAPIA 10 - 100 kV
7160Stanovenie fyzikálnych parametrov ožarovania
7161Výpočet ožarovacieho plánu
7162Príplatok za dozimetriu a QA
II. RÔNTGENOVÁ TERAPIA 100 - 400 kV + 137Cs
7163Stanovenie fyzikálnych parametrov ožarovania pre vyššie energie
7164Výpočet ožarovacieho plánu
7165Príplatok za dozimetriu a QA
7166Príplatok za prípravu ožarovacieho prístroja na liečbu
III. VYSOKOVOLTOVÁ TERAPIA
7167Výpočet ožarovacieho plánu vrátane optimalizácie dávky v cieľovom objeme, kontrola prvého nastavenia
7168Výpočet ožarovacieho plánu vrátane optimalizácie dávky v cieľovom objeme za použitia výpočtovej techniky, kontrola prvého nastavenia
7168aStanovenie cieľového objemu fúziou CT/MR, CT/ PET, MR/PET
7169Technická asistencia pri ožarovaní kobaltom
7169aTechnická asistencia pri ožarovaní lineárnym urýchľovačom
7170Technická asistencia pri ožarovaní lineárnym urýchľovačom s MLC
7170aIndividuálna verifikácia ožarovacieho poľa a dozimetria in vivo (na pole)
7171Technická asistencia pri lokalizovaní a overovaní cieľového objemu (CT, simulátor)
7172Príplatok za prípravu ožarovacieho prístroja na liečbu
7172aPríplatok za QA a QC Co a Cs ožarovačov
7172bPríplatok za QA a QC linacu
7172cPríplatok za QA a QC na linacu s MLC
7172dPríplatok za QA a QC na plánovacích systémoch
7173Individuálna verifikácia ožarovacieho poľa
Výpočet ožarovacieho plánu vrátane optimalizácie dávky v cieľovom objeme a rizikových štruktúrach použitím špeciálnej výpočtovej techniky, kontrola prvého nastavenia
7174Špeciálne techniky, vykrývacie bloky, dynamické kliny, multileaf kolimátory (MLC)
7175Dozimetria in vivo vo vybraných prípadoch na pole
7174aKomformálna rádioterapia, IMRT
7176Príplatok za primárnu dozimetriu a zadávanie do plánovacieho systému
7177Plán a príprava technických podkladov pacienta pre celotelové ožarovanie
7177aCelotelové ožarovanie na frakciu
7178Plán a príprava technických podkladov pacienta pre stereotaktickú rádiochirurgiu
IV. BRACHYTERAPIA
7179Výpočet ožarovacieho plánu vrátane optimalizácie dávky v cieľovom objeme, za každú ožarovaciu frakciu
7180Výpočet ožarovacieho plánu vrátane individuálnej optimalizácie dávky pri využití výpočtovej techniky, lokalizácia, nastavenie a dokumentácia, za každú ožarovaciu sériu
7181Asistencia pri aplikácii
7182Dozimetria in vivo vo vybraných prípadoch
7183Príplatok za primárnu dozimetriu a zadávanie do plánovacieho systému
7183aPríplatok za QA a QC na brachyterapii
V. OSTATNÉ LIEČEBNÉ METÓDY
7184Technická asistencia pri aplikácii lasera
7185Technická asistencia pri aplikácii hypertermie
7186Technická asistencia pri aplikácii fotodynamickej liečby
7187Výpočet ožarovacích parametrov pre ožarovanie krvných derivátov
X. RÁDIOTERAPIA
Jedna ožarovacia séria obsahuje všetky ožarovacie frakcie pri liečbe toho istého cieľového objemu. Viacnásobné vykazovanie výkonov pod kódmi 3250, 3255, 3260, 3262 a 3279 pri liečbe toho istého prípadu je prípustné len vtedy, keď sú potrebné podstatné zmeny v liečbe prestavením techniky (napr. zmena zo statického poľa na pohybovú techniku alebo pre progresiu základného ochorenia). Za väčšie pole sa považuje pole s rozmermi väčšími ako plocha 10 x 15 cm. Špeciálny zdravotnícky materiál sa môže vykazovať a uhrádzať osobitne.
I. RONTGENOVÁ TERAPIA 10 - 100 kV
3250Plánovanie ožarovania, dokumentácia, každá ožarovacia séria
3251Ožarovanie, každá frakcia
3252Zhotovenie výrezu
3253Asistencia lekára
II. RONTGENOVÁ TERAPIA 100 - 400 kV + 137Cs
3255Plánovanie ožarovania, dokumentácia, každá ožarovacia séria
3256Ožarovanie, každé pole. Pri ožarovaní Cs sa každá frakcia môže vykazovať 2-krát.
3257Zhotovenie výrezu
3258Asistencia lekára
III. VYSOKOVOLTOVÁ TERAPIA
3260Plánovanie ožarovania 2D, stanovenie cieľového objemu, výpočet dávky podľa tabuliek, dokumentácia, každá ožarovacia séria
3262Plánovanie ožarovania 3D, stanovenie cieľového objemu z CT, MRI,AG atď., voľba radiačnej techniky ako podklad na použitie výpočtovej techniky, dokumentácia, každá ožarovacia séria
3262aIniciálne odborné vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením, vypracovanie diagnostického postupu so stanovením radiačnej techniky, tumoróznej dávky, časového sledu, rádioterapia vrátane dokumentácie
3262bLokálne ošetrenie radiačných reakcií, krvácajúcich onkologických defektov, venózneho katétra počas rádioterapie alebo pojej ukončení
3262cKontrolné dispenzárne vyšetrenie po RT vrátane dokumentácie
3263Ožarovanie kobaltom, každá frakcia
3264Príplatok k výkonu pod kódom 3263 pri ožarovaní, za každé pole
3265Ožarovanie s urýchľovačom, každá frakcia
3266Príplatok k výkonu pod kódom 3265 pri ožarovaní, za každé pole
3266aPríplatok k výkonu pod kódom 3265 pri ožarovaní, za každé pole pri použití MLC
3267Asistencia lekára pri ožarovaní na vysokovoltovej terapii
3267aAsistencia lekára pri terapeutickom CT
3268Verifikačná snímka na ožarovači (lokálnym odsnímkovaním)
3268aVerifikácia poľa na ožarovači digitálnym obrazom
3269Lokalizácia na simulátore
3270Špeciálne techniky (pohybová, nepravidelné polia, MLC, veľkoobjemové ožarovanie, nekonvenčné frakcioná- cie, hypertermia, kompenzátory, fixačné pomôcky, bloky), každá séria
3270aIMRT, každá frakcia
3271Celotelové ožarovanie, každá frakcia
3272Stereotaktická frakcionovaná rádioterapia, každá frakcia
3275Kontrolné vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením v priebehu rádioterapie vrátane dokumentácie
3275aKontrolné vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením po skončení rádioterapie vrátane dokumentácie
3275bKontrolné vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pri relapse ochorenia alebo progresii so stanovením liečebnej taktiky vrátane dokumentácie
3275cInformovanie pacienta s onkologickým ochorením (prípadne príbuzných) o plánovanej rádioterapii, vysvetlenie vedľajších účinkov liečby a informácia o prognóze ochorenia
3276Ožarovanie krvných derivátov, každá frakcia
IV. BRACHYTERAPIA
3279Plánovanie ožarovania, individuálne stanovenie cieľového objemu, kritických orgánov ako podklad na použitie výpočtovej techniky, dokumentácia, za každú ožarovaciu sériu
3280Intrakavitárna brachyterapia, intraluminárna brachyterapia, každá frakcia
3280aIntrakavitárna brachyterapia, intraluminárna brachyterapia, aplikácia nosičov
3281Intersticiálna brachyterapia, implantácia
3282Intersticiálna brachyterapia, ožarovanie, každá frakcia
3283Brachyterapia povrchová, zhotovenie individuálnych nosičov
3284Brachyterapia povrchová, ožarovanie, každá frakcia
3285Asistencia lekára pri aplikácii výkonov pod kódmi 3280, 3282 alebo 3284
3285a2D verifikácia rozloženia aplikátorov RTG
3286aVerifikácia rozloženia aplikátorov USG
Y. FYZIATRIA, BALNEOTERAPIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA
Výkony v časti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia môžu vykazovať aj kvalifikovaní pracovníci fy- zioterapeuti, pracujúci aj v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a iných zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb.
503aZákladné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie
504aŠpeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamo- metri a iné špecifické funkčné metódy
509aMäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych klboch a svaloch. Špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, PIR - postizo- metrická relaxácia, AGR - antigravitačná relaxácia, trakčné techniky, stretch and spray, banky), zajedno ošetrenie
510aCielená odborná inštruktáž I. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia
511aCielená odborná inštruktáž II. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou zložitých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (bioelektrická protéza, elektrický vozík), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia
512Individuálna liečebná telesná výchova I. Individuálna LTV zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód. Aplikácia prvkov dýchacej cievnej a kondičnej pohybovej liečby, využitie náradia, závesovej postele, liečebná výchova k sebestačnosti a podobne.
513Individuálna liečebná telesná výchova II. Individuálna kombinovaná LTV zameraná na niekoľko cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú záťaž. Vzhľadom na povahu postihnutia si vyžaduje kombináciu viacerých postupov a metodík, napr. reedukáciu základných posturálnych funkcií (vertikalizáciu, nácvik transferov, výcvik neurogénneho mechúra, výcvik s protézou, nácvik denných činností a podobne), zajedno cvičenie
514aIndividuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálneho a periférneho systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabát, Brugerrov koncept, cvičenie s náčiním a podobne)
515Skupinová liečebná telesná výchova. LTV troch až ôsmich pacientov. Náplň zhodná s výkonom pod kódom 512, za každého pacienta
516Individuálna cielená ergoterapia. Špeciálna liečba ergoterapeutom zameraná na rozličné modelové pracovné činnosti s využitím rôznych pracovných alebo pomocných materiálov a nástrojov
517Skupinová cielená ergoterapia. Ergoterapia troch až ôsmich pacientov, obsah zhodný s výkonom pod kódom 516, za každého pacienta
518Individuálna hydrokineziterapia. Celkový liečebný individuálny telocvik vo vodnom prostredí
519Skupinová hydrokineziterapia. Skupinový telocvik troch až ôsmich účastníkov vo vodnom prostredí, za jedného účastníka ajedno cvičenie. Najviac 15-krát
520Dychová gymnastika. Individuálna dychová gymnastika vrátane podporných ošetrení, trvanie najmenej 10 minút, zajednu dychovú gymnastiku
521Nácvik kontinencie, zajeden výkon
522Špeciálne polohovanie. Odborné preventívne a liečebné polohovanie tela a segmentov končatín s prípadným využitím polohovacích pomôcok
523aProfilovanie termoplastickej dlahy
524Hipoterapia, prejednu cvičebnújednotku
530Klasická masáž jednej časti tela. Liečebné využitie prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo na časti trupu (šija, chrbát, driek), zajednu masáž. 7-krát
531Klasická masáž viacerých častí tela alebo trupu, zajedno ošetrenie
532Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže. Masážväziva, okostice, hrubého čreva, zajednu masáž
533aManuálna drenáž lymfy (výkon v trvaní 45 min.).10-krát maximálne, najviac 2-krát do roka
534Prístrojová masáž
535Individuálna inhalačná liečba, liečebná aerodisperzoidná inhalácia s použitím inhalačného prístroja, zajednu inhaláciu. 15-krát
536Individuálna inhalačná liečba II. Individuálna liečebná aerodisperzoidná inhalácia prístrojom s vysokotlakovou respiráciou, zajednu inhaláciu. 15-krát
540Individuálna vodoliečba I (končatinový vírivý kúpeľ, omývanie, polievanie, sprchy, sedacie kúpele, polovičné vaňové kúpele, šliapacie kúpele a pod.). 10-krát maximálne, 2-krát do roka
541Individuálna vodoliečba II (celotelový vírivý kúpeľ, celkový kúpeľ, prísadový kúpeľ, Hauffeho kúpeľ, škótske streky). 10-krát maximálne, 2-krát do roka
542Podvodná masáž. Podvodná tlakovo-prúdová masáž (obsah vane najmenej 400 litrov, výkon aparatúry najmenej 400 kPa (4 bary), zajedno ošetrenie. 5-krát
543Umelopripravenýuhličitý kúpeľspoužitímplynnéhoCO2. 10-krát
544aLiečba chladom II. Ochladzovaniejednej časti tela lokálnym použitím (10-krát)
a) ľadu, gélu,
b) plynu.
546Liečba chladom II. Ochladzovanie trupu alebo viacerých častí tela použitím
a) ľadu, gélu,
b) plynu.
547aZábaly alebo obklady. Teplo odoberajúce alebo zaparujúce, s použitím rôznej teploty vody
548Povrchová aplikácia tepla (použitie parafínu, Kenny, lavatermu, čerstvo pripravených obkladov alebo sterilizovaných obkladov). 7-krát
549Liečba horúcim vzduchomjednej časti tela, zajedno ošetrenie
550Liečba horúcim vzduchom viacerých častí tela alebo celková, zajedno ošetrenie
551Fínska sauna
555aVysokofrekvenčná diatermia (mikro-, krátke a decimetrové vlny), zajedno ošetrenie. 10-krát
556aElektroliečba. Liečebné využitie galvanického prúdu (ionizácia, galvanizácia), diadynamických prúdov, interferenčných aamplitúdovo modulovanýchprúdov, elektrogymnastika,zajednoošetrenie
557Hydrogalvanický čiastočný kúpeľ, zajedno ošetrenie. 8-krát
558Hydrogalvanický celkový kúpeľ, kataforetický kúpeľ, Stangerov kúpeľ. 10-krát
559Elektrostimulácia. Cielená elektrostimulácia pri spastických alebo chabých obrnách, za jedno ošetrenie. 20-krát
560Elektrodiagnostika. Stanovenie parametrov neuromuskulárnych dráždivostí, zajedno ošetrenie
561aLiečba ultrazvukom. Liečebná aplikácia ultrazvuku, statické, semistatické, dynamické ozvučenie, zajedno ošetrenie. 10-krát
562aElektroanalgézia TENS. 10-krát
565Trakcia. Liečebné použitie distrakčných metódnatrakčnýchzariadeniach,zajednoošetrenie. 10-krát
566Trakcie vo vodnom prostredí. Liečebné využitie distrakčných metód vo vodnom prostredí s použitím špeciálnych zariadení
567Vákuová a kompresívna liečba jednej končatiny špeciálnymi prístrojmi (Vasotrain a pod.), za každú kon- čatinu.10- krát
570Magnetoterapia. Liečebná aplikácia pulzného magnetického poľa na segment, končatinu, celé telo. 10-krát
573Fototerapia I. Liečba infračerveným ožiarením(solux)jednejčastitela,zajednoošetrenie.10-krát
574Fototerapia II. Ožarovanie časti tela nefiltrovaným ultrafialovým (UV) žiarením, zajedno ožiarenie. 10-krát
575Fototerapia III. Ožarovanie celého tela pomocou UV žiarenia, zajedno ožiarenie. Ak sú súčasne ošetrovaní viacerí pacienti UV žiarením, môže sa výkon pod kódom 575 vykazovať len 1-krát.
576Fototerapia IV. Ožiarenie spektrálnevymedzenýmUVžiaričom,zajednoošetrenie
577Príplatok k výkonom pod kódmi 574 a 576 ako pri fotochemoterapii
579Integrovaná balneofototerapia/liečebný systém TOMESA. 25-krát
584Balneoterapia I. Pitná liečba liečivými vodami, výplachy nosa liečivými vodami, za každú procedúru (pitná kúra, výplachy). 20-krát
585Balneoterapia II. Liečebné využitie peloidov pri čiastkovej aplikácii (čiastkové kúpele, čiastkové zábaly a obklady). 10-krát
586Balneoterapia III. Celkové peloidné kúpele a peloidné zábaly. 10-krát
587Balneoterapia IV. Vaňový kúpeľv prírodnej liečivej vode. 20-krát
588BalneoterapiaV. Kúpeľvpiscíne. 20-krát
Z. STERILIZÁCIA A INÁ DEKONTAMINÁCIA
1. Výkony sú definované najedného pacienta.
2. Sterilizáciu zdravotníckych pomôcok môžu vykonávať zdravotnícki zamestnanci odborne na výkon spôsobilí.
3. V zdravotníckej praxi má byť výkon prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky v súlade s platnými norma- mi.1)
4. Hodnota zdravotníckej pomôcky, ktorá je predmetom dekontaminačného postupu, nie je zahrnutá v bodovej hodnote výkonu.
5. Náklady na transport kontaminovanej zdravotníckej pomôcky od objednávateľa výkonu a transport sterilnej zdravotníckej pomôcky k objednávateľovi nie sú zahrnuté v bodovej hodnote výkonu.
6. Požadované výkony mimo prevádzkového času sa vykazujú so 100 % prirážkou.
Vysvetlivky:
SJ - sterilizačnájednotka - 54 litrov (300 x 300 x 600)
cSJ - stotina (centi) SJ-0,54 litra
A. Fyzikálna sterilizácia
Sterilizácia zdravotníckych pomôcok vlhkým teplom (nasýtenou parou pod tlakom)
Sterilizácia vlhkým teplom sa vykonáva pri týchto parametroch: teplota 120 °C, tlak 2,0 (atm), pretlak 70 (kPa), sterilizačná expozícia 20 min.; teplota 134 °C, tlak 3,0 (atm), pretlak 140 (kPa), sterilizačná expozícia 10 min.
1. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových)
Všeobecný popis výkonu
Príjem zdravotníckej pomôcky, kontrola kvality, balenie a setovanie, šaržovanie, vlastná strerilizácia, monitorovanie sterilizačného procesu, kontrola sterility, výstupná kontrola a manipulácia so sterilnou zdravotníckou pomôckou (skladovanie a výdaj). Evidencia do záznamovej dokumentácie
8001Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom v dvojitom sterilizačnom obale s objemom 1 cSJ (štvorec, tampón malý a stredný, štyltufre, obväz, elastický obväz, tylex, papierový štvorec, papierová vata rezaná, max. 7,5 x 7,5 cm, longeta, očné koliesko)
8002Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) v sterilizačnom obale s objemom 4 cSJ (štvorce, tampóny rôznej veľkosti, štyltufre, obväzy, elastické obväzy, papierové štvorce, papierová vata rezaná, max. 10 x 10 cm, gázové rolky,jazyky)
8003Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) zložených do setov vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 4 cSJ (sety z viacerých druhov, každý druh vložený do samostatného obalu, alebo jeden druh v počte nad 10 ks v obale vložený a sterilizovaný v obale s objemom 4 cSJ, veľké obloženie, SS štvorce, set popáleninový pre ambulanciu)
8004Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 15 cSJ (stredné štvorce vatové ä 10-20 ks pre popáleninové oddelenie, plastickú chirurgiu)
8005Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 15 cSJ v dvojitom obale (sety z viacerých druhov, každý druh vložený do samostatného obalu, alebo jeden druh v počte nad 40 ks v obale vložený a sterilizovaný v obale s objemom 15 cSJ)
8006Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom zložených do setov zabalených do sterilizačného obalu s objemom 20 cSJ (sety zdravotníckych pomôcok obväzových pre popáleninové oddelenie a plastickú chirurgiu)
8007Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým tepolm zložených do setov zabalených do sterilizačného obalu s objemom 20 cSJ (sety z viacerých druhov, každý druh vložený do samostatného obalu, alebojeden druh v počte nad 50 ks v obale vložený a sterilizovaný v obale s objemom 20 cSJ)
2. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (farebná operačná bielizeň) vlhkým teplom
Všeobecný popis výkonu
Príjem operačnej bielizne z práčovne, kontrola kvality prania a kvality bielizne (hustota textílie, neporušenosť povrchu, kompletnosť), skladovanie jednotlivých kusov podľa zásad HER, setovanie podľa MKCH 10, balenie, šaržovanie, vlastná sterilizácia, monitorovanie sterilizačného procesu, kontrola sterility, manipulácia so sterilnou zdravotníckou pomôckou, skladovanie a výdaj, evidencia v záznamovej dokumentácii
8008Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 1cSJ (maska, čiapka, žinka, šnúrka na pupočník, šnúrka na podviazané cievy, plátenné rukavice)
8009Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 4cSJ v dvojitom obale (maska, čiapka, žinka, rúška na ruky, plátenné rukavice) pre transplantačné jednotky (TJ), OAIM, JIS, operačné sály (OS), onkologické oddelenia
8010Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 4 cSJ (maska ä 5 ks, čiapka ä 5 ks, rúška na ruky ä 3 ks, vak na dermatóm, rúško perforované ä 3 ks, súška celá ä 5 ks, okuliare plátenné na fototerapiu, plátenné rukavice, návlek na RTG, sonda, suspenzor)
8011Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 20 cSJ (polplachta, plachta, nohavice, košeľa, uterák, plienka, chirurgický plášť, rúško veľké, návlek na vankúš, župan, plienka)
8012Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 20cSJ (kombinácia operačnej bielizne s obväzovým materiálom v samostatnom obale a sterilizované v obale s objemom 20 cSJ, set na katetrizáciu, kolenový set)
8013Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) vlhkým teplom v dvojitom sterilizačnom obale P60 [polplachta, plachta, malá plachta, nohavice, košele, uterák (ä 3, ä 5) plienka ä 5, plášť, rúško (ä 3, ä 5) pre posteľnú súpravu TJ, ARO, JIS, COS, sety operačnej bielizne, minimálny počet kusov 3, pyžama, plienka ä 5, plášť, set na cystoskopiu, žinka ä 10, plášť, rúško ä 5]
8014Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu a gumy vlhkým teplom v dvojitom sterilizačnom obale P60 (operačná bielizeň v kombinácii s rúškom alebo v kontajneri), bielizeň v kombinácii so zdravotníckou pomôckou gumennou, rúško a gumovka v tvare trojuholníka
8015Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu vlhkým teplom v dvojitom sterilizačnom obale P90 [súprava posteľnej bielizne, bielizňový set na katetrizáciu, plachty ä 3 ks, plášť ä 3 ks, župan, bielizeň pre transpl.jed- notku, sety operačnej bielizne (OB), ktorých príprava trvá minimálne 20 min. a počet OB je nad 7 ks, balík pod kód1, pod kód 2, bielizeň na zavedenie Kirschnerových drôtov, set pre očnú operáciu, bielizňový set na tracheotómiu, MOS, sety OB, ktorých príprava trvá minimálne 30 min. a počet OB je nad 10 ks, set ECC pre kardiologickú operáciu]
8016Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) vlhkým teplom v dvojitom sterilizačnom obale P120 [sety OB, ktorých príprava trvá minimálne 30 min. a počet OB je nad 10 ks, set ECC pre kardiologickú operáciu, bielizeň k setu na otváranie hrudníka, bielizeň pre kardiol. operáciu, bielizeň pre brušnú operáciu (bal. č. 3), bielizeň pre operáciu ucha]
3. Výroba a sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových)
Táto kapitola je totožná s kapitolou 1. Prípravou obväzového materiálu v tejto kapitole sa rozumie výroba zdravotníckych pomôcok obväzových na oddelení centrálnej sterilizácie z metrážovej gázy.
8017Výroba a sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 4cSJ (SS, VO, ušné sušenie, ušný preväz, sušenie malé, sušenie dojčenské)
8018Výroba a sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 20 cSJ (ambulantné sušenie, sušenia ku kardiolog. operácii, herniové sušenie)
8019Výroba a sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom v sterilizačnom obale P60 (apendixové sušenie, haluxy, set na plastiku ruky)
4. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených
Všeobecný popis výkonu
Popis všeobecného postupu zdravotného výkonu sterilizácie zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených je vypracovaný podľa zásad správnej výrobnej praxe a slovenských technických noriem.2) Postup prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky kovovej pozostáva z troch fáz: predsterilizačnej prípravy, sterilizácie, manipulácie so sterilným materiálom. Predsterilizačná príprava pozostáva z príjmu, dezinfekcie kontaminovaného materiálu, mechanickej očisty, sušenia, kontroly účinku dezinfekcie a mechanickej očisty chemickými a mikrobiologickými metódami, setovania, balenia, šaržovania. Sterilizácia pozostáva zo šaržo- vania (pred prvým sterilizačným cyklom sa vykoná vákuový test a Bowie Dick test), naplnenia komory sterili- zátora materiálom po predsterilizačnej príprave a šaržovaní, sterilizácie, monitorovania sterilizačného procesu a vyloženia materiálu zo sterilizátora. Manipulácia so sterilným materiálom pozostáva z výstupnej kontroly, skladovania, distribúcie a evidencie do záznamovej dokumentácie.
8020Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových a gumových vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 1 cSJ (kovová zátka, gumová zátka, tuba na očné masti, cumeľ, filter, lanceta, kovová spojka, nôž na koagu- lačnú šnúru, alobalový štvorec, RR - kovová)
8021Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 1 cSJ a kontrola funkčnosti a mechanická očista je časovo náročná (Buldog, Bakhaus, umelohmotná spojka, punkačná ihla, centrifugačná skúmavka, zátka na redon, kovová kanyla, rektálna rúrka, kovová RR, alobalový štvorec, čepieľka, lanceta, filter, LR spojka, kovová lyžička, vrták malý, brúsne kamene, násadec na vzduchovú pištoľ, na vrtáčik, brúska hruškovitá, kónická, ušné spekulum, vidlica a spojka, cievna protéza, membrána, nôž na koagulačnú šnúru, šijacia ihla, tuba na očné masti, gumová zátka, kovová zátka, náustok)
8022Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 4 cSJ (punkčné ihly, gumička pod cievu, rektálna rúrka, turniket, mikrobuldog, jemné nožnice, silikónové zátky, ihlové elektródy, liekovka, gumový drén, set na punkciu, sternálny set, mikropinzety, mik- ronožnice, lyžička, náustok, nôž, tácka malá, nôž príborový, kovová miska na ihly)
8023Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 4 cSJ s kontrolou funkčnosti a časovo náročnou mechanickou očistou (20 ml striekačka, kondenzátor, liekovka, vzduchovod, šálka, Redonova hadica, dojčenská fľaša, pílka, súprava vrtákov, Petriho miska, gumové chirurgické rukavice, pinzeta)
8024Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 20 cSJ (ŠZM pre TJ, pílka, šnúra k pílke, tulec veľký, Kirschnerova podkova, fľaša na hrudné odsávanie, sklenená pipeta, tulec ihla a podávky)
8025Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom obale s objemom 15 cSJ (pilník veľký, zvlhčovač, nástroje strunkové, kĺbové, zdravotnícke pomôcky sklenené, kl- bové, pílky, kladivo, pátradlo, kovová miska, apendixové háky, tupé háky, pľúcna lopatka, kábel, elevátor, dláto, pilník, šidlo, ústny rozverák, fréza, luer, kliešte štikacie, rebrové háky, pravouhlý hák, odsávačka MM, K pílka, Janetta, 60 ml striekačka, škrabacia lyžička, sklenená fľaška, šálka, zvlhčovač, Redonova súprava, pravouhlý háčik, dotĺkač, vrták, deskom PL, set na stehy, nástroje rozoberateľné, kĺbové, strunkové, nosné kliešte, Hartmanove kliešte, amerikán, adenotóm, citelli kliešte, Veitove kliešte, brušný rozvierač, hrudný rozvierač, alisky, močový katéter, podávka, štílovací kocher, Mikulič kocher, vysávač, disketro, ihelec, peán, koag. šnúra, kliešte, súprava peánov, súprava kochrov, súprava moskýt, sety malé, príslušenstvo k prístrojom)
8026Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom dvojitom obale P60 (kyslíková hadica, set na el. odsávanie, pílka, šnúra k pílke, podložná misa, odsávacia hadica, kyslíková hadica, sety s kompletnou predsterilizačnou prípravou, dvojitý obal v kombinácii s operačným rúškom, vŕtačka Syntex, súprava na resekciu, set na sutúru, exsangvinačný set, pupočný set, set na kaval, set na preparáciu ciev, reparačný set, set na punkciu mozgových komôrok, set na divulziu uretry, set na bio- psiu, súprava hegarov, súprava dilatátorov, set na šľachy, set na excíziu, set na incíziu, set malých hadíc)
8027Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom dvojitom obale P90 v kombinácii s rúškom (Čechove frézy, set na juvenilný fibróm, set na laparoskopiu, set na Kirschnerovu extenziu, set na Kirsch. perkutánne zavedenie, set na punkciu hrudníka, ambulantný set s ex- traktorom, ambulantný set bez extraktora, set eozifilný granulom, set na tracheotómiu, set na operáciu ucha, set na otváranie hrudníka, základné koronárne sito, varixové sito, preparačný set, dýchací okruh, set detské hadice, set vonkajší dýchací okruh, set na katetrizáciu)
8028Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v dvojitom sterilizačnom obale P120 v kombinácii s rúškom [detské sito, set na chilognatopalatoschisis (CHP), hypospádový set, set na plastiku nosa so setom CHP, kostný set pre ortopédiu, kostný set základný, set pektus, apendixový set, laparotomický set, laparotomický set pre novorodencov, set - hrudná drenáž, tracheostomický set, set na konduit, ECC sito, základné sito, cievne sito, sternálne sito, embolektomické sito, sito na akútnu sterno- tómiu, provizórne sito, amputačné sito, detské sito, sito hydrocefalus, set hadíc babylog, set na babylog, vnútorné servo, vnútorné servo set hadíc, set 8000 HFK, set na Bierd-a, set na elema, detské hadice, dopeleé hadice, set hadíc s teplomerom, Cheilo, sito na žlčník, plastikové protézy, set na osteosutúru, sito na mäkké kosti, protézy TTE, septum, sito nekrektomické, set na polypy, sekčné sito, set na sterniotómiu, kyretové sito]
B. Chemická sterilizácia
Sterilizačným médiom je chemická zlúčenina, ktorou sa sterilita zdravotníckej pomôcky dosiahne pri nižších teplotách ako pri fyzikálnej sterilizácii. Chemická sterilizácia je vhodná na prípravu sterilných zdravotníckych pomôcok termolabilných. Všeobecný popis výkonu. Popis všeobecného postupu zdravotného výkonu sterilizácie zdravotníckych pomôcok termolabilných je vypracovaný podľa zásad správnej výrobnej praxe. Postup prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky termolabilnej pozostáva z troch fáz: predsterilizačnej prípravy, sterilizácie, manipulácie so sterilným materiálom. Predsterilizačná príprava pozostáva z príjmu, dezinfekcie kontaminovaného materiálu, mechanickej očisty chemickými a mikrobiologickými metódami, seto- vania, balenia, šaržovania. Sterilizácia pozostáva zo šaržovania, naplnenia komory sterilizátora materiálom po predsterilizačnej príprave a šaržovaní, sterilizácie, monitorovania sterilizačného procesu a skúšky sterility a vyloženia materiálu zo sterilizátora. Manipulácia so sterilným materiálom pozostáva z výstupnej kontroly, skladovania, distribúcie a evidencie do záznamovej dokumentácie.
8029Sterilizácia zdravotníckych pomôcok termolabilných v sterilizačnom obale s objemom 1 cSJ (kefka na ruky, vrchnák na tubu, vrchnák na očnú bralénovú fľašu, brúska, vrtáky, pílka, kľúčik, prolén, ušné spekulum, frézka, spacer, kohútik, l ml striekačka, štuplíky, umelohmotná spojka, uzáver CVK, kyslíková maska dojčenská, set s kľúčikom, acetábulum, výplachové ihly, leštiace nástroje)
8030Sterilizácia zdravotníckych pomôcok termolabilných v sterilizačnom obale 4 cSJ (očné bralénové fľaše ä 10 ks, vodič, kábel, skrutkovač, fólia pre RTG, prolénová sieťka, vodič, káble, kyslíková maska, airwey, umelohmotná spojka, Tygonova hadica, špičky, spojka na predýchanie, inspiračná spojka, turniket, expiračná spojka, rampa, vrapová hadica, spojka s ihlou na kyslík, Redonova hadica, drén hrudný, endotracheálna ka- nyla s predsterilizačnou prípravou, tlaková hadička, teplotná sonda, hračky veľké, chlopňová odmerka, meradlo na chlopne, koagulácia, Streiker, kondenzačná nádoba, koagulačná pinzeta, setTS, RTG rukavice, turnikety, dýchací vak)
8031Sterilizácia zdravotníckych pomôcok termolabilných v sterilizačnom obale 20 cSJ (bralénová bandaska, kyslíková hadica z termolabilného materiálu, návlek na angiograf, návlek na mikroskop, bralénová fľaša bez ste- rilizačnej prípravy, dýchací vak, kyslíková maska, emitná miska, Streiker hadica, tlaková striekačka, RTG rozoberateľné sety, Tygonova hadica, KP - set)
C. Sterilizácia plazmou peroxidu vodíka
Všeobecný popis výkonu
Sterilizáciu plynnou plazmou peroxidu vodíka možno vykonať v sterilizačnom systéme STERRAD pri týchto parametroch: teplota 55 'C, tlak 39,9 Pa, difúzia peroxidu vodíka 34 a 46, dĺžka cyklu 55 minút a 75 minút, 28 minút a 33 minút.
Popis výkonu: príjem kontaminovanej zdravotníckej pomôcky, dezinfekcia, mechanická očista, kontrola účinnosti dezinfekcie a mechanickej očisty, vysušenie, kontrola funkčnosti, kompletizovanie, balenie, šaržo- vanie, sterilizácia, kontrola účinnosti sterilizačného postupu, výstupná kontrola (mikrobiologické vyšetrenie účinnosti sterilizačného postupu), skladovanie, výdaj, bodové hodnotenie výkonu, vyhodnotenie parametrov sterilizačného procesu a evidencia v predpísanej dokumentácii. Sterilizačný obal: kombinovaný, priehľadný, sterilizačné sitá a baliace rúška. Spôsob uzatvárania zváraním a lepením
8032Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale s objemom 1 cSJ (oliv- kové ihly, adaptéry, tesnenia do endoskopov a trokarov, fasciotom, chirurgické ihly, koagulačné násadce, svorky, skalpel, čepele do dermatómu)
8033Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale s objemom 4 cSJ (punkčné a bioptické ihly, vrtáky, frézy, resektoskopické slučky, elektrokoagulačné sondy, kliešte, inštrumenty, mikroinštrumenty, vodiče, mandrény, vrapované hadice, optiky, teleskopy, bipolárne pinzety, sluč- kové elektródy, insuflačné káble, Humbyho nože)
8034Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale s objemom 4 cSJ (optiky, teleskopy, koagulačné a svetelné káble, elektródy a predlžovacie káble ku kardiostimulátoru - vyžadujú špeciálnu očistu a dezinfekciu, šetrné zaobchádzanie)
8035Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale s objemom 15 cSJ (sety s mikroinštrumentmi, hadice k lapaxii, cystoskopii, elektrodynamické sondy, inštrumenty k lapaxiám, vra- pované hadice, elektrokáble, preplachové hadice, špeciálne katétre, defibrilačné elektródy, sonoelektródy, sólo inštrumenty, pílky)
8036Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale s objemom15 cSJ (re- sektoskop, ureteroskop, ureterorenoskop, svetelné káble - vyžadujú si špeciálnu očistu a dezinfekciu, šetrné zaobchádzanie)
8037Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale s objemom 20 cSJ (sety inštrumentov, harmonický skalpel)
8038Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale s objemom 20 cSJ [flexibilné endoskopy - vysoká náročnosť na mechanickú očistu a dezinfekciu, šetrné zaobchádzanie, prídavný zásobník peroxidu vodíka ku každému endoskopu, maximálny počet v sterilizačnej komore (100 l) 2 ks]
D. Iné výkony
8039Dekontaminácia prístrojov. Kompletné rozmontovanie, dezinfekcia, mechanická očista, zloženie a kontrola funkčnosti - endoskopy. Tento výkon môže vykazovať aj gastroenterologické pracovisko, ktoré sterilizáciu vykonáva.
8040Dekontaminácia lôžok s príslušenstvom - príjem, odstrojenie, triedenie kontaminovanej posteľnej bielizne a príprava na odvoz do práčovne, dezinfekcia konštrukcie postele a lôžkovín, kontrola technického stavu postele, v prípade potreby zabezpečenie opravy, kompletizovanie postele, príprava na výdaj a výdaj dekonta- minovanej postele
8041Dekontaminácia a sterilizácia niektorých častí inkubátora. Príjem na dekontamináciu, kontrola technického stavu. Rozobratie a triedenie jednotlivých častí inkubátora na dezinfekciu a sterilizáciu, dezinfekcia, mechanická očista, kompletizovanie, overenie funkčnosti, výdaj.

Poznámky pod čiarou

1) STN EN 556-1 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako sterilné. Časť 1: Požiadavky na zdravotnícke pomôcky sterilizované v spotrebiteľskom balení.
STN EN 556-2 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako sterilné. Časť 2: Požiadavky na asepticky spracované zdravotnícke pomôcky.
STN EN ISO 15882 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Chemické indikátory. Pokyny na výber, používanie a interpretáciu výsledkov. STN EN 285 Sterilizácia. Parné sterilizátory. Veľké parné sterilizátory.
STN EN 868-1 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych pomôcok určených na sterilizáciu. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN-3 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych pomôcok určených na sterilizáciu. Časť 3: Papier používaný na výrobu papierových vriec (EN 868-4) a na výrobu priesvitných vriec a rúrok (EN 868-5). Požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 868-4 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych pomôcok určených na sterilizáciu. Časť 4: Papierové vrecia. Požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 868-5 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych pomôcok určených na sterilizáciu. Časť 5: Teplom uzavierateľné a samolepiace priesvitné vrecia a rúrky z papiera a plastových fólií. Požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 868-6 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych pomôcok určených na sterilizáciu. Časť 6: Papier na obaly používané v zdravotníctve na sterilizáciu etylénoxidom a žiarením. Požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 868-7 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych pomôcok určených na sterilizáciu. Časť 7: Papier potiahnutý lepidlom na výrobu teplom uzavierateľných obalov na zdravotnícke účely určených na sterilizáciu etylénoxidom alebo žiarením. Požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 868-8 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych pomôcok určených na sterilizáciu. Časť 8: Opätovné použitie kontajnerov na sterilizáciu parou podľa EN 285. Požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 14180 Sterilizátory na lekárske účely. Nízkotepelné parné formaldehydové sterilizátory. Požiadavky a skúšanie. STN EN 550 Sterilizácia zdravotníckeho materiálu. Potvrdenie platnosti a rutinná kontrola sterilizácie etylénoxidom.

2) STN EN 556-1 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako sterilné. Časť 1: Požiadavky na zdravotnícke pomôcky sterilizované v spotrebiteľskom balení.
STN EN 556-2 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako sterilné. Časť 2:
Požiadavky na asepticky spracované zdravotnícke pomôcky.
STN EN 285 Sterilizácia. Parné sterilizátory. Veľké parné sterilizátory.