Nariadenie vlády č. 776/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

(v znení č. r1/c17/2005 Z. z.)

Čiastka 312/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005 do31.05.2005
Redakčná poznámka

Platnosť predpisu „1. 1. 2005" bola zmenená redakčným oznámením o oprave chyby uverejnenom v čiastke 6/2005 na „31. 12. 2004".

776

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004,

ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 2 ods. 2 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Katalóg zdravotných výkonov je uvedený v prílohe.

(2) Príloha sa použije aj na zdravotné výkony, ktoré sú plne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 776/2004 Z. z.

KATALÓG ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

AB
1 2
KATALÓG ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
3
4ZÁSADY POSTUPU PRI VYKAZOVANÍ ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
5SPOLOČNÉ VÝKONY
6I. RADY a ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA
7Lekári všetkých medicínskych odborov môžu vykonávať a vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej - spoločnej časti, ktorú tvoria časti L, II., III., IV., VI., v zmysle špecializačných náplní jednotlivých medicínskych odborov a koncepcií
8Výkony č. 1, 4, 4a až 8 nemožno vykazovať súčasne s výkonmi 60 až 63, 101 až 105, 140, 142 až 149j, 157, 158, 160, 160a až 160d, 164, 166, 173, 180, 181, 190, 192, 360, 820, 821, 822, 825, 826, 950 až 955, 1200 až 1275c, 1530, 1531, 1551
91Rada
10Pod radou sa rozumie
11Poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom
12Výkon č. 1 nemožno vykazovať súčasne s inými výkonmi
13ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA
144aVykonanie jednoduchého zdravotného výkonu: napr. kontrola TK pri liečení hypertenzie I. stupňa podľa WHO, odstránenie stehov, aplikácia liečiv napr. do vonkajšieho zvukovodu a pod. Výkon sa môže vykazovať len samostatne.
154Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému - kontrolné vyšetrenie. Súčasťou výkonu je anamnéza, opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie - vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, záver, vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta. Výkon vykazuje lekár všeobecnej starostlivosti.
16Zdravotná poisťovňa nehradí štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému, ktoré nesleduje zdravotné účely
175Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového systému - kontrolné vyšetrenie na základe symptomatologickej anamnézy vrátane rady a dokumentácie cez deň v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov uznaných zákonom, ako aj 24. 12. a 31. 12. Výkon vykazuje lekár všeobecnej starostlivosti.
186Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového systému na základe symptomatologickej anamnézy vrátane rady a dokumentácie medzi 19.00 - 7.00 hodinou. Výkon vykazuje lekár všeobecnej starostlivosti.
198Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov. Súčasťou výkonu je anamnéza, opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie - vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, záver, vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút. Výkon vykazuje lekár všeobecnej starostlivosti pri dispenzárnej starostlivosti.
20Zdravotná poisťovňa nehradí štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov, ktoré nesleduje zdravotné účely
21Výkony č. 4 až 8 nemožno súčasne vykazovať s výkonmi č. 60 až 63, lOlaž 105, 140, 142 až 149j, 157, 158, 160, 160a až 160d, 164, 166, 173, 180, 181, 190a, 192, 360, 820, 821, 822, 825, 826, 950 až 955, 1200 až 1275c, 1530, 1531, 1551
2210Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení viacerých orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie vrátane rád a dokumentácie. Vykazuje lekár špecializovanej starostlivosti. Výkon sa vykazuje u toho istého pacienta a toho istého ochorenia iba raz. Viacnásobné vykazovanie výkonu je potrebné zdôvodniť.
23II. OSOBITNÉ POSTUPY
241. ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU
2512Usmernenie a koordinácia terapeutických opatrení počas trvalej opatery telesne, duševne alebo inak závažne postihnutého dieťaťa alebo mladistvého do dosiahnutia 18. roku veku podľa potreby s angažovaním zodpovednej osoby (osôb) pri jednom ošetrení
2613Zhodnotenie telesného a (alebo) duševného chorobného stavu pri sexuálnych konfliktoch, pri sterilite alebo pri konfliktoch v tehotenstve, prípadne s angažovaním príslušných osôb
2715aPoužitie a vyhodnotenie dotazníka - hlásenie do registra
28l5bVyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu lekárom špecializovanej starostlivosti
2915cZhotovenie EKG záznamu s najmenej 12 zvodmi bez opisu
3015dZhodnotenie rtg. dokumentácie, ak nie je vykonané pracoviskom RTG
3115eZhodnotenie výsledkov komplexného hemokoagulačného vyšetrenia a klinická interpretácia porúch hemostázy s návrhom terapie
322. NÁVŠTEVY
33Pod návštevou sa rozumie cesta k pacientovi mimo budovy, v ktorej je ambulancia ošetrujúceho lekára. V dokumentácii musí byť presne uvedený čas a rozsah zdravotných výkonov, ktoré boli pri návšteve poskytnuté. Pri výkone návštevy vykazuje lekár, ktorý vykonal návštevu, fyzikálne vyšetrenie pacienta podľa Katalógu zdravotných výkonov.
34Ďalšie výkony vyplývajúce z fyzikálneho vyšetrenia (napr. odbery biologických vzoriek, podanie injekcie a pod.) sa vykazujú osobitne. Návštevy podľa č. 25 vykonáva a vykazuje lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo u pacienta, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie, lekár so špecializáciou v odbore pediatria a dorastové lekárstvo pri starostlivosti o novorodencov (preventívne prehliadky) a choré deti, ktoré sa nemôžu dostaviť do ambulancie, gynekológ pri popôrodnej starostlivosti, psychiater, odborný lekár na základe požiadania lekára všeobecnej starostlivosti, ak to zdravotný stav pacienta vyžaduje.
3525Návšteva (v pracovnom čase)
3626Návšteva mimo riadneho pracovného času lekára vykonaná ihneď po výzve z dôvodov ochorenia, vyžaduje sa časový údaj
3729Návšteva v noci vyžiadaná a vykonaná medzi 22.00 a 7.00 hodinou, vyžaduje sa časový údaj o vyžiadaní a vykonaní návštevy
3830Príplatok k výkonom č. 26 a 29 za návštevu vyžiadanú a vykonanú v sobotu, nedeľu a počas sviatkov uznaných zákonom, ako aj 24. 12. a 31. 12.
393. TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE
4035Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie
4136Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie v noci medzi 20.00 až 07.00 hod.
4237Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie v sobotu a v nedelu a vo sviatkoch
434. ZOTRVÁVANIE PRI PACIENTOVI
44Zotrvávanie pri pacientovi vykazuje ošetrujúci lekár za prvú skončenú polhodinu a za každú ďalšiu začatú polhodinu zotrvávania pri pacientovi. Nejde o zotrvávanie lekára pri pacientovi pri výkonoch realizovaných v rámci jednodňovej starostlivosti.
4540Cez deň (za každú polhodinu)
4641V noci medzi 20.00 a 7.00 hodinou (za každú polhodinu). Zotrvávanie pri pacientovi sa nevykazuje pri ošetrovaní pacienta v ambulancii a v súvislosti s ambulantne podanou anestéziou.
475. KONZÍLIUM
4844Konzílium v zdravotníckom zariadení. Konziliárne posúdenie zdravotného stavu pacienta, vystavenie písomného nálezu a odporúčanie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu v ambulantnom alebo ústavnom zdravotníckom zariadení pacienta odborným lekárom z iného zdravotníckeho zariadenia na základe vyžiadania primára ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo ním povereného ošetrujúceho lekára v prípade, že uvedené ústavné zdravotnícke zariadenie nemá lekára s kvalifikáciou v požadovanom medicínskom odbore, za konzílium
4944aKonzílium v zdravotníckom zariadení. Konziliárne posúdenie zdravotného stavu pacienta, vystavenie písomného nálezu a odporúčanie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu v ambulantnom alebo ústavnom zdravotníckom zariadení pacienta odborným lekárom z iného zdravotníckeho zariadenia na základe vyžiadania primára ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo ním povereného ošetrujúceho lekára v prípade, že uvedené ústavné zdravotnícke zariadenie nemá lekára s kvalifikáciou v požadovanom medicínskom odbore, za konzílium mimo pracovného času v sobotu, nedeľu a vo sviatok.
50Konzílium lekára v zdravotníckom zariadení, ak privolaný lekár je z toho istého zdravotníckeho zariadenia, sa nemôže vykazovať. Konzílium vykazuje privolaný lekár zdravotníckemu zariadeniu, ktoré o konzílium požiadalo.
51III. PODROBNÉ PREHLIADKY
521. VYŠETRENIA
53Výkony č. 60, 61, 62, a 63 sa pri tom istom vyšetrení pacienta spolu nevykazujú. Pri výkonoch č. 60, 61, 62, 63 sa výkony číslo 1 až8, 12, 13, 15a, 160, 165, 171, 180, 190, 360, 690, 850, 950 až955, 1070, 1200 až 1205, 1207, 1209, 1216, 1218, 1219, 1228, 1240, 1242, 1255, 1448, 1530, 1531, 1540, 1550, 1551, 1590, 1593 a 1775 pri tom istom vyšetrení pacienta spolu nevykazujú.
5460Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, diagnostický záver, liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptu/ov a lekárskej správy. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút.
55Výkon vykazuje a) lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo pri prevzatí dospelej osoby do zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné vyšetrenie s vystavením zdravotného záznamu, keď vykonáva komplexné vyšetrenie dlhšie ako 30 minút
56b) lekár so špecializáciou v odbore pediatria a lekár so špecializáciou dorastové lekárstvo
57pri prevzatí dieťaťa alebo dorastenca do zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné vyšetrenie s vystavením zdravotného záznamu, ak vykonáva komplexné vyšetrenie dlhšie ako 30 minút.
58Preventívne prehliadky u detí a dorastu sa vykazujú ako výkony č. 140 až 149e
59c) lekár so špecializáciou v odbore gynekológia pri prevzatí dospelej osoby alebo dieťaťa do zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné gynekologické vyšetrenie, ak vykonáva komplexné gynekologické vyšetrenie dlhšie ako 30 minút. Preventívne gynekologické prehliadky sa vykazujú ako výkony č. 155 až 158,
60d) lekár rýchlej zdravotníckej pomoci alebo leteckej záchrannej služby pri vyšetrení a ošetrení pacienta s daným ochorením alebo úrazom, e) odborný lekár v ambulancii, ak vykonáva komplexné vyšetrenie trvajúce dlhšie ako 30 minút.
61Viacnásobné vykazovanie výkonu č. 60 pri tom istom pacientovi a pri tom istom ochorení nieje prípustné. Súčasné vykazovanie výkonu č. 60 s výkonmi preventívnych prehliadok nie je možné.
6260aKomplexné predoperačné vyšetrenie vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa. Výkon č. 60a sa nemôže vykazovať súčasne s výkonmi č. 60, 62, 63.
6361Komplexné vyšetrenie na posúdenie zdravotného stavu osoby pred vycestovaním do zahraničia, alebo ak sa vrátila z rizikových oblastí sveta, na vylúčenie importovaných nákaz
64Výkon vykazuje pacientovi lekár oddelenia pre cudzokrajné choroby alebo infektológ - pri podozrení na prenosné ochorenie.
6562Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych obtiaží, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút.
66Výkony č. 60, 61, 62 a 63 sa pri tom istom vyšetrení pacienta spolu nevykazujú
67Výkon č. 62 nemožno účtovať súčasne s výkony č. I,4až8, 12, 13, 15a, 60,63, lOlaž 105, 140, 142ažl49e, 157, 158, 160, 160a až 160d, 164, 166, 173, 180, 181, 190a, 192, 360, 820, 821, 822, 825, 826, 950 až 955, 1200 až 1275c, 1530, 1531, 1551
68Výkon vykazujú lekári špecializovanej starostlivosti v ambulanciách - pri cielenom vyšetrení alebo pri dispenzárnej prehliadke
6963Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie, ktoré trvá dlhšie ako 15 minút
70Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, záver, písomnú správu, vypísanie receptu/ov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta
712. PRÍPLATKY PRI SŤAŽENOM VÝKONE
72Pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti o a) pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého, b) dieťa do veku piatich rokov možno k výkonom č. 4, 6, 8, 60, 61, 62 a 63 vykazovať nasledujúci príplatok
7364pri výkonoch č. 4 a 8
7465pri výkonoch č. 61, 62, 63 a pri výkonoch v rádiológii a v rádioterapii
7566pri výkone č. 60.
76U dieťaťa vo veku do piatich rokov nemožno príplatky č. 64, 65, 66 vykazovať aj z dôvodu veku a súčasne aj z dôvodu zdravotného postihnutia, c) u dieťaťa do veku piatich rokov možno k časti špecifické výkony vykazovať príplatok pri výkonoch - odber krvi, injekcie, infúzie, transfúzie, infiltrácie, implantácie, odboberanie sterov, punkcie a pri výkone očkovania.
7767Pri výkonoch - odber krvi, injekcie, infúzie, transfúzie, infiltrácie, implantácie a odobratie sterov, punkcie a pri výkone očkovania
78IV. PREDPISOVANIE, PÍSOMNÉ OZNÁMENIA, POSUDKY
79Informácie, krátke potvrdenia, osvedčenia, správy a posudky sú vyhotovené predpísanou formou a na určených tlačivách
80Predvolávanie (objednávanie) pacienta alebo zasielanie dotazníkov pacientom sa nevykazuje zdravotnej poisťovni. Vystavenie výmenného lístka na odborné vyšetrenie sa nevykazuje, je súčasťou vyšetrenia.
8170Opätovné vystavenie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu
82Výkon č. 70 sa popri výkonoch č. 4, 5, 6, 8, 60, 61, 62, 63 nevykazuje. Za ten istý deň sa u toho istého pacienta výkon č. 70 neúčtuje pacientovi u toho istého lekára viac ráz.
8371Vystavenie tlačiva Hlásenie choroby z povolania, hlásenia profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci, vystavenie potvrdenia o zistení choroby z povolania, potvrdenia o návšteve u lekára, u klinického logopéda alebo klinického psychológa a iné jednoduché potvrdenia, vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu, vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu, regresné hlásenie, správa alebo hlásenie o úraze.
84Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ako je zdravotná poisťovňa, uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely ktorej alebo v záujme ktorej sa výkon vykonáva (napr. zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovňa ako zdravotná, orgány činné v trestnom konaní)
8571aHlásenie infekčných chorôb, onkologického ochorenia, hlásenie nežiaducich účinkov lieku, hlásenie potransfúznej reakcie
8671bKrátka správa lekára LSPP ošetrujúcemu lekárovi
8773Správa o chorobe len na osobitné vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na liečbu v zahraničí zdravotnej poisťovni EÚ
8874Vystavenie lekárskeho nálezu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa osobitného predpisu. Vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo vystavenie bodového ohodnotenia sťaženého spoločenského uplatnenia.
89b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu, c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu, d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu.
90Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ako je zdravotná poisťovňa, uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely ktorej alebo v záujme ktorej sa výkon vykonáva (napr. zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovňa ako zdravotná)
9174aPrerokovanie vývoja obnovy pracovnej schopnosti
92Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ako je zdravotná poisťovňa, uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely ktorej alebo v záujme ktorej sa výkon vykonáva
9375aVystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť
9475bVystavenie potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium v zahraničí, potvrdenie pre potreby cudzineckej polície u osôb, ktoré majú priznaný štatút utečenca alebo ktoré sú na území Slovenskej republiky na základe medzištátnych dohôd (vykazuje lekár oddelenia pre cudzokrajné choroby)
95Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ako je zdravotná poisťovňa, uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely ktorej alebo v záujme ktorej sa výkon vykonáva
9676Písomný rozpis diéty pri ťažkých poruchách výživy alebo pri poruchách látkovej výmeny zostavený špeciálne pre jedného pacienta
97Pacientovi sa neúčtuje doplnenie už hotového štandardného rozpisu diéty. Výkon č. 76 sa vykazuje pacientovi len raz v jednom prípade ošetrovania u toho istého pacienta, pri tom istom ochorení.
9878Podrobná lekárska správa
99- ide o podrobný výpis zo zdravotnej dokumentácie v prípadoch, keď sa inému lekárovi neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia, napríklad pri zmene trvalého pobytu, odchode pacienta do iného štátu a pod.
10079aVystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových jazykov alebo preklad správy zo svetového jazyka
10179bPoužívanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom
102V. PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ
103Ak sú podľa časti VI. potrebné ďalšie zdravotné výkony, treba ich vykazovať podľa príslušných výkonov. Potrebné laboratórne vyšetrenia vykazuje pracovisko, ktoré ich vykonalo.
104Privýkonochč. 100 až 105, 140, 142ažl49e, 157, 158, 159a, 159b, 160 sa nevykazujú výkony č. 12, 13, 15a, 60, 61, 62 a 63. Na vykazovanie príplatkov podľa výkonov č. 111 a 113 platia predpoklady uvedené v časti VI.
1051. STAROSTLIVOSŤ V MATERSTVE
106100Rady tehotnej žene v rámci starostlivosti o matku
107101Odber na vyšetrenie na určenie tehotnosti vrátane rád, prípadne odber na vyšetrenie choriongonadotropínu (HCG)
108102Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti o tehotné ženy s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rady tehotnej ženy o starostlivosti v gravidite vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti a výkonu č. 101
109103Vyšetrenie a rady v priebehu gravidity s vyhodnotením výsledkov laboratórnych vyšetrení so zreteľom na riziká gravidity
110105Vyšetrenie a rady šestonedieľke v 6. až 8. týždni po pôrode, výkon sa vykazuje iba raz v súvislosti so šestonedelím
111108Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie, za každé vyšetrenie
112Pri fyziologickom priebehu tehotenstva možno vyšetrenie vykazovať najviac tri razy
113110Odobratie plodovej vody amniocentézou vrátane ultrazvukového vyšetrenia pred 21. týždňom tehotenstva
114111Príplatok k výkonu č. 110 pre potrebnú pred - a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení pri jeho ambulantnom vykonaní v ordinácii lekára
115112Odobratie plodovej vody amniocentézou vrátane ultrazvukového vyšetrenia od 21. týždňa tehotenstva
116113Príplatok k výkonu č. 112 pre žiaducu pred - a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení v ambulancii lekára
117116Amnioskopia
118117Tokografické vyšetrenie pred 28. týždňom gravidity pri podozrení na predčasný nástup pôrodnej činnosti alebo zhodnotenie tokolýzy
119118Externé kardiotokografické vyšetrenie (CTG). Výkon č. 118 sa môže vykazovať za jeden deň aj v prípade dvojčiat a trojčiat, najviac dva razy.
120120Vyšetrenie stredného prúdu moču na bielkoviny a cukor, ako aj mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu
121121Orientačné vyšetrenie moču na baktérie pomocou dôkazu nitritovou skúškou
122122Odobratie krvi zo žily na vykonanie vyšetrení v gravidite
123Potrebné laboratórne vyšetrenia vykazuje pracovisko, ktoré ich vykonalo podľa Zoznamu zdravotných výkonov II. časti -Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky.
1242. PREVENTÍVNE PREHLIADKY U DETÍ A DORASTU
125V určených termínoch preventívnych prehliadok detí a dorastu nie sú započítané predpísané očkovania, ktoré sa vykazujú osobitne, aj keď sa očkovanie kryje s termínom preventívnej prehliadky. Pri výkonoch č. 143 až 149f sa výkony č. 1205 a 1590 nevykazujú. Pri výkonoch č. 148c až 149f sa výkony č. 950 až 952 nevykazujú.
126140Prvé vyšetrenie novorodenca. Výkon vykonáva lekár s príslušnou špecializáciou vrátane antropometrických vyšetrení, ak bol pôrod vedený ambulantne. Výkon č. 140 nevykazuje ten istý ošetrujúci lekár súčasne s výkonom č. 142.
127141Odber krvi na vyšetrenie TSH, na včasné rozpoznanie vrodenej hypotyreózy, ak bol pôrod vedený ambulantne
1281421. preventívna prehliadka, bazálne vyšetrenie novorodenca. Výkon vykonáva lekár s príslušnou špecializáciou po prepustení novorodenca z ústavnej starostlivosti.
1291432. preventívna prehliadka, vykonáva sa do 4. týždňa života. Vykonáva ju lekár s príslušnou špecializáciou, ako druhú preventívnu prehliadku v prvom mesiaci života vrátane vyšetrenia psychomotorického vývoja a antropometrických meraní.
130143a3. preventívna prehliadka sa vykonáva v 5. až 7. týždni života (vrátane vyšetrenia psychomotorického vývoja a antropometrických meraní)
1311444. preventívna prehliadka sa vykonáva v 8. až 10. týždni života (vrátane vyšetrenia psychomotorického vývoja a antropometrických meraní)
132Pri výkonoch č. 140, 141, 142, 143, 143aa 144 sa výkon č. 950 nemôže vykazovať. Pri výkonoch č. 142, 143, 143aa 144 možno súčasne vykazovať výkon č. 955.
1331455. preventívna prehliadka sa vykonáva v 3. až 4. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)
134145a6. preventívna prehliadka sa vykonáva v 5. až 6. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)
1351467. preventívna prehliadka sa vykonáva v 7. až 8. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)
136146a8. preventívna prehliadka sa vykonáva v 9. až 10. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)
137146b9. preventívna prehliadka sa vykonáva v 11. až 12. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)
138Pri výkonoch č. 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a a 148b možno súčasne vykazovať výkon č. 950
139146c10. Preventívna prehliadka sa vykonáva v 18. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)
14014811. Preventívna prehliadka sa vykonáva v 3. roku života (vrátane antropometrických meraní)
141148a12. Preventívna prehliadka sa vykonáva v 5. roku života (vrátane antropometrických meraní)
142Pri výkonoch č. 148, 148a možno súčasne vykazovať výkon č. 953
143148b13. preventívna prehliadka sa vykonáva v 6. roku života alebo v 7. roku života, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku (vrátane antropometrických meraní)
144148c14. preventívna prehliadka sa vykonáva v 9. roku života (vrátane antropometrických meraní)
14514915. preventívna prehliadka sa vykonáva v11. roku života (vrátane antropometrických meraní)
146Pri výkone č. 149 sa v 11. roku života súčasne vykonáva a vykazuje aj výkon č. 159b
147149a16. preventívna prehliadka sa vykonáva v 13. roku života (vrátane antropometrických meraní)
148149b17. preventívna prehliadka sa vykonáva v 15. roku života (vrátane antropometrických meraní)
149149cVstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných odborných učilíšť (vrátane antropometrických meraní). Táto prehliadka sa vykonáva iba u žiakov, ktorí menia lekára všeobecnej starostlivosti. V prípade vyšetrenia lekárom so špecializáciou v odbore dorastové lekárstvo táto prehliadka zahŕňa aj posúdenie spôsobilosti na výkon povolania.
150149dPreventívna prehliadka v 17. roku života. Ďalšie preventívne prehliadky sa vykonávajú raz za dva roky
151Pri výkone č. 149d sa v 17. roku života súčasne vykonáva a vykazuje aj výkon č. 159b
152V určených termínoch preventívnych prehliadok detí a dorastu nie sú započítané predpísané očkovania, ktoré sa vykazujú osobitne, aj keď sa očkovanie kryje s termínom preventívnej prehliadky
153149ePrehliadka občanov pred predvolaním na odvodnú komisiu (vrátane antropometrických meraní). Lekárska prehliadka brancov pri odvodovom konaní sa nevykazuje.
154Pri výkonoch č. 143 až 149e sa výkony č. 1205 a 1590 nevykazujú. Pri výkonoch č. 148c ažl49e sa výkony č. 950 až 952 nevykazujú.
155149fPrehliadka zdravotne postihnutého dieťaťa. Tento výkon vykazuje lekár 12 mesiacov po vykonaní predchádzajúcej prehliadky.
156Obsah uvedených preventívnych prehliadok u detí je uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostilovsti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
1573. VČASNÁ DIAGNOSTIKA OCHORENIA U DOSPELÉHO
158155Cytologické vyšetrenia sterov z porcia a z cervixu. Cytologické vyšetrenia na včasnú diagnostiku rakoviny sa vykazujú podľa výkonu č. 155 aj pri stavoch po hysterektómii.
159156Palpačné vyšetrenie prsníkov a regionálnych lymfatických uzlín. Výkon sa vykazuje, ak nie je súčasťou iného vykazovaného výkonu.
160157Vyšetrenie na včasnú diagnostiku rakoviny u ženy vrátane rád. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút. (Anamnéza, inšpekcia a palpácia prsníkov, inšpekcia genitálií, vyšetrenie per rectum, nastavenie spekula, gynekologické vyšetrenie vrátane odberu výteru na cytologické vyšetrenie.) Potrebné odbery na hematologické a biochemické vyšetrenie sa vykazujú osobitne. Výkony č. 155, 156 a 157 vykazuje gynekológ. Kolposkopické vyšetrenie sa vykonáva a vykazuje ako výkon č. 1070.
161158Vyšetrenie na včasné rozpoznanie ochorenia na rakovinu u ženy aj u muža vrátane rád. (Vyšetrenia sa vykonávajú v rozsahu určenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v prílohe č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.) Potrebné odbery na hematologické a biochemické vyšetrenie sa vykazujú osobitne. Výkon vykazuje lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo.
162159aPreventívne vyšetrenie na krv v stolici za použitia troch testovacích papierikov v rámci opatrení na včasnú diagnostiku ochorenia na rakovinu, dodatok k výkonom podľa č. 157, 158 a 160. Výkon vykazuje lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo vtedy, ak ho sám uskutočnil. Výkon sa vykazuje za celé preventívne vyšetrenie. Ak vyšetrenie bolo vykonané v laboratóriu, vykazuje ho laboratórium.
163159bPreventívne vyšetrenie celkového cholesterolu v 11. a 17. roku a celkového cholesterolu a triacylglycerolov v 40. roku života. Okrem odberu sa vykonáva cielená anamnéza, posúdenie genetickej záťaže, posúdenie laboratórnych výsledkov, v prípade pozitivity výsledkov poučenie pacienta, vypísanie správy a odoslanie pacienta na ďalšie vyšetrenie a liečenie k lekárovi špecializovanej starostlivosti. Výkon vykonáva lekár všeobecnej starostlivosti. Laboratórne vyšetrenia celkového cholesterolu a triacylglycerolov enzýmovou metódou vykonanou na SVLZ pracovisku sa uhrádzajú samostatne podľa časti SVLZ.
164159cVyšetrenie na včasnú diagnostiku rakoviny prostaty
165160Základná (radová) preventívna prehliadka (vstupná, periodická, výstupná). Výkon obsahuje komplexné vyšetrenie v rámci základnej preventívnej prehliadky vrátane prehliadky v rámci prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Obsah vyšetrenia je zhodný s výkonom č. 60. Výkon vykazuje lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo.
166K výkonu č. 160 možno pripočítať výkony č. 160a, 160b, 160c, 160d podlá charakteru prehliadky s ohladom na pracovné zaradenie zamestnanca. Výkony č. 160a, 160b, 160c, 160d hradí zamestnávateľ, ako aj ostatné súvisiace výkony (odbery a SVLZ vyšetrenia). Výkon č. 603 pri výkone č. 160 vykazuje lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo vtedy, ak ho urobil a vyhodnotil. Jeho vykazovanie si vyžaduje odôvodnenie.
167160aPrehliadky študentov a pracovníkov vykonávajúcich práce, pri ktorých je ohrozenie chorobou z povolania, priemyselnou otravou alebo iným poškodením zdravia (riziková práca). Škodliviny sú uvedené v Zozname chorôb z povolania. Za každú prehliadku.
168160bPrehliadky študentov a pracovníkov, u ktorých sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť
169160cPrehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
170160dPrehliadky pracujúcich, ktorých činnosť môže ohroziť zdravie spolupracovníkov alebo obyvateľstva
171160fPrehliadka študentov na posúdenie zmeny pracovnej spôsobilosti
172160gPosúdenie vzniku choroby z povolania u študentov
173160hPrehliadky vojakov v služobnom pomere, 1x ročne. Ide o preventívne prehliadky nad rámec zákona č. 577/2004 Z. z., ktoré uhrádza zamestnávateľ.
174Prehliadky uvedené pod výkonmi 160a, 160b, 160c, 160d uhrádza zamestnávateľ
175161Vyšetrenie a posúdenie chorého na konzultačnom dni na priznanie choroby z povolania
176163Vyšetrenie a včasné rozpoznanie hroziacej straty sebestačnosti u starých ľudí
177164Vyšetrenie pracovníka vykonávajúceho rizikové práce lekárom pracovného lekárstva
178164aVypracovanie návrhu preventívnych opatrení proti poškodeniu zdravia pri práci alebo proti vzniku choroby z povolania
179Vykazuje ošetrujúci lekár a lekár pracovného lekárstva. Výkon č. 164 a 164a uhrádza zamestnávateľ.
180VI. ŠPECIFICKÉ VÝKONY
1811. PRILOŽENIE OBVÄZOV
182200Obväz s výnimkou rýchlych obväzov a sprejov, očných a ušných klapiek, trojuholníkových šatiek, hotových náplastí alebo hotových kravatových obväzov na rany. Obväzy podľa výkonu č. 200 sa neúčtujú, keď slúžia na krytie rán, ktoré vznikli lekárskym výkonom pri tom istom ošetrení.
183201Obväz hrudníka alebo Desaultov obväz s výnimkou obväzu pupka
184204Cirkulárny obväz hlavy, drieku, stabilizujúci obväz krku, ramenného alebo bedrového klbu alebo jednej končatiny cez najmenej dva klby ako obväz rany alebo na uvedenie končatiny do pokojného stavu, alebo kompresívny obväz, alebo zinkovo-glejový obväz
185206Spevňujúci náplasťový obväz malého klbu
186207Spevňujúci náplasťový obväz veľkého klbu
187207aSpevňujúci náplasťový obväz nohy, členka s fixáciou kolenného zhybu pri PEC (obväz prikladaný 3 x týždenne do 6 - 8 týždňov), cca 20-krát
188208Škrobová alebo sadrová fixácia k obväzu ako dodatok k výkonom č. 201 a 204
189210Malý dlahový obväz aj ako núdzový obväz pri zlomeninách
190211Malý dlahový obväz pri opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy
191212Dlahový obväz so znehybnením najmenej dvoch veľkých klbov (lakťového, zápästného, členkového), ako aj núdzový obväz pri zlomeninách
192213Dlahový obväz s obsiahnutím najmenej dvoch veľkých zhybov (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) pri opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy
193231aDlahový obväz s obsiahnutím klbov nohy, členka a kolena v pravouhlej fixácii na účel zabezpečenia antirotačnej polohy pri PEC (dlahový obväz prikladaný v 10-dňových intervaloch do termínu operácie cca 20 - 24 týždňov), 12 - 15-krát
194214Abdukčný dlahový obväz aj so škrobovou alebo sadrovou fixáciou
195217Napínací obväz
196217aTvarovanie termoplastickej dlahy na profil končatiny, prípadne hliníkových dláh
197218Napínací obväz s extenziou, klineovaním a drôtovaním
198225Sadrová rukavica, sadrový prst
199227Sadrová topánka
200228Sadrový dlahový obväz
201229Sadrový dlahový obväz pri opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy
202230Cirkulárny sadrový obväz, prípadne ako sadrová ochrana
203231Cirkulárny pohybový obväz kolena
204232Cirkulárny sadrový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké klby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok)
205235Cirkulárny sadrový obväz krku, prípadne s ramenným popruhom vrátane opory pre hlavu
206236Cirkulárny sadrový obväz drieku
207237Sadrový dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké klby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok)
208238Sadrový dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké klby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) pri opätovnom priložení tej istej, nie novovytvorenej dlahy
209239Sadrový obväz ramena a pleca alebo stehna a panvy (spika)
210240Sadrové lôžko alebo podložka pod driek
211246Odňatie cirkulárneho sadrového obväzu
212247Zmena (napr. otvorenie, prestrihnutie, vsadenie dlahy, priloženie podpätku na chodenie, snímateľnej podošvy) cirkulárneho sadrového obväzu, ktorý nebol priložený v ten istý deň
2132. ODBER KRVI, INJEKCIE, INFÚZIE, TRANSFÚZIE, INFILTRÁCIE, IMPLANTÁCIE A ODOBRATIE STEROV
214Zdravotné výkony uvedené v tejto časti II. sú oprávnení vykonávať a vykazovať všetci zdravotnícki pracovníci podľa koncepcií a špecializačných náplní jednotlivých medicínskych odborov a dosiahnutej kvalifikácie
215250aOdobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu
216250bOdber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu
217250cSterilný odber venóznej krvi pri podozrení na vysoko infekčnú nákazu (napr. SARS, EBOLA) vrátane transportu v špeciálnom kontajneri
218251Odber arteriálnej krvi (otvorený odberový systém) punkciou artérie
219251aOdber arteriálnej krvi (uzavretý odberový systém) punkciou artérie. Pri podaní injekcie v rámci prvej pomoci (lekári všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, lekári rýchlej zdravotníckej pomoci, LSPP) sa liečivo vykazuje osobitne. Liečivo, infúzny roztok alebo krvný prípravok podané v rámci plánovaného liečebného procesu nie sú započítané vo výkone podania injekcie, infúzie alebo transfúzie.
220252Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna
221Výkon očkovania, ako aj podanie pasívnych očkovacích látok sa účtujú podľa výkonu č. 252. Očkovacia látka nieje súčasťou výkonu č. 252.
222252a.Ochranné očkovanie perorálnou vakcínou, napríklad proti poliomyelitíde. Očkovacia látka nieje súčasťou výkonu č. 252a.
223253Injekcia intravenózna
224254Injekcia intraarteriálna
225255Injekcia intraartikulárna
226256Injekcia do peridurálneho priestoru
227257Injekcia do subarachnoidálneho priestoru
228258Odobratie kapilárnej krvi
229260Zavedenie centrálneho cievneho katétra vrátane fixácie katétra a preväzu
230260aZavedenie katétra do periférnej cievy
231261Aplikácia liečiv injekciou do parenterálneho katétra. Podané liečivo nieje súčasťou výkonu č. 261. Výkon č. 261 sa neúčtuje v súvislosti s anestéziou (narkózou) pri aplikácii anestetika, adjuvancií a antidota. Ak sa výkon č. 261 v súvislosti s anestéziou (narkózou) účtuje, treba uviesť liek.
232265Naplnenie subkutánneho liekového rezervoára alebo kožného expandera alebo výplach porta, za každé ošetrenie
233266Intradermálna reflexná terapia (vyvolaním pupencov intradermálnym podaním roztoku, napríklad v Headových zónach), pri jednom ošetrení bez ohľadu na počet vpichov
234267Medikamentózne ošetrenie infiltráciou, za každé ošetrenie. Liečivo nieje súčasťou výkonu č. 265.
235270Infúzia subkutánna
236271Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút
237272Infúzia intravenózna v trvaní viac ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš
238Výkony č. 271 a 272 v súvislosti s anestéziou (narkózou) sa nevykazujú pri zavedení anestetík, anestetických adjuvancií a antidot. Ak sa vykazuje výkon č. 272 v súvislosti s anestéziou (narkózou), treba uviesť medikament.
239274Intraarteriálna infúzia v trvaní od 10 do 30 minút
240275Intraarteriálna infúzia v trvaní viac ako 30 minút
241276Intravenózna injekcia, prípadne katétrom do pupočnej cievy u novorodenca
242277Infúzia do kostnej drene
243278Infúzia cytostatík v trvaní viac ako 90 minút. Cytostatiká podávané ambulantne v infúzii sa hradia osobitne.
244279Infúzia cytostatík v trvaní viac ako 6 hodín. Cytostatiká podávané ambulantne v infúzii sa uhrádzajú osobitne. Pri trvalé založenej kanyle alebo pri zavedenom katétri je výmena nádobky s infúziou súčasťou výkonov č. 270 až 279.
245280Transfúzia krvného prípravku vrátane skúšky kompatibility a znášanlivosti
246281Transfúzia krvného prípravku u novorodenca vrátane skúšky kompatibility a znášanlivosti
247282Transfúzia každého ďalšieho krvného prípravku v nadväznosti na výkony č. 280 alebo 281 vrátane skúšky kompatibility a znášanlivosti
248285Odber krvi zo žily, najmenej 200 ml krvi
249286Reinfúzia, najmenej 200 ml vlastnej krvi alebo vlastnej plazmy
250289Jednorazové zaučenie pacienta na liečbu oxygenátorom v domácom liečení. Vo výkone č. 289 nieje zahrnutý oxygenátor, ktorý sa uhrádza z finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
251290Infiltrácia prostriedkov na spevnenie tkanív
252291Implantácia depotných hormonálnych preparátov
253292Intrapleurálna aplikácia cytostatík. Cytostatiká podávané ambulantne sa uhrádzajú osobitne.
254293Intraperitoneálna aplikácia cytostatík. Cytostatiká podávané ambulantne sa uhrádzajú osobitne.
255294Očistné klyzma
256295Sondáž a (alebo) katetrizácia fistúl alebo chybne vytvorených ciest, systémov ciest alebo dutín, prípadne aj lokálna injekcia alebo instilácia
257297Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na cytologické vyšetrenie, prípadne aj fixácia vrátane nákladov
258298Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na mikrobiologické vyšetrenie, prípadne aj fixácia vrátane nákladov. Výkony č. 157, 161, 167, 297 a 298 sa viackrát popri sebe nevykazujú.
259299aOdber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie
260299bOdber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení na infekčné ochorenie vrátane dezinfekcie
2613. PUNKCIE
262Punkcia zahŕňa povrchovú dezinfekciu kože, evakuáciu obsahu, intraartikulárnu aplikáciu liečiva a sterilné krytie. Liečivo sa vykazuje a uhrádza osobitne. Pri punkcii sa nevykazuje lokálna anestézia.
263300Punkcia malého klbu
264301Punkcia lakťového alebo kolenného klbu
265302Punkcia ramenného alebo bedrového klbu
266303Punkcia lymfatickej uzliny, cysty, ganglia, serómu, hygrómu, hematómu alebo abscesu
267305Punkcia likvorového priestoru a odberu likvoru na vyšetrenie
268306Punkcia pľúc, prípadne punkcia abscesu alebo kaverny pľúc
269307Punkcia pleurálneho priestoru alebo brušnej dutiny
270308Odobratie tkaniva z pleury, prípadne aj punkcia pleurálneho priestoru
271310Punkcia osrdcovníka pod echokardiografickou kontrolou. Výkon môže vykonávať kardiológ a kardiochirurg.
272311Punkcia kostnej drene s ašpiráciou kostnej drene
273311aOdber kostnej drene pre autológnu a alogénnu transplantáciu
274312Trepanobiopsia s odobratím vzorky kostnej drene
275314Punkcia prsníka, štítnej žľazy, slinnej žľazy alebo testes jednostranne
276315Punkcia pečene, sleziny, pankreasu, obličky, pľúc alebo prostaty
277316Punkcia Douglasovho priestoru
278317Punkcia tumoru adnexov, prípadne aj punkcia Douglasovho priestoru
279318Punkcia močového mechúra alebo hydrokély
280Ak lekár s inou špecializáciou ako rádiológ vykonáva výkony č. 314 až 318 za použitia niektorých z modatít používaných v rádiológii (skiaskopia, USG, CT, NMR), vykáže si tento výkon z časti SVLZ
2814. NÁHLE OPATRENIA
282320Umelé dýchanie (napr. z úst do úst, dýchanie vakom, dýchanie aparátom)
283321Umelé dýchanie a extratorakálna tlaková masáž srdca
284322Ústna a nasotracheálna intubácia
285323Otvorenie horných dýchacích ciest koniotómiou, koniopunkciou, prípadne aj endotracheálnou intubáciou
286325Elektrokardioskopia v akútnom prípade
287326Extratorakálna elektrodefibrilácia a (alebo) transezofageálna elektrodefibrilácia a (alebo) stimulácia srdca
288330Výplach žalúdka žalúdkovou sondou
289331Tamponáda balónovou sondou pri krvácaní varixov ezofágu a (alebo) varixov fundusu
290332Inhalácia kyslíka vrátane inhalovaného kyslíka, za každých 30 minút
291Všetky uvedené výkony vykonávajú v prípade potreby aj lekári RZP
292333Hyperbarická oxygenoterapia -jeden pacient vo veľkej komore, pri vitálnej liečbe za 2 hodiny
293334Hyperbarická oxygenoterapia pri plánovanej liečbe pre jedného pacienta za 2 hodiny
2945. PROKTOLÓGIA
295360Digitálne vyšetrenie konečníka, prípadne aj prostaty. Výkon č. 360 sa neúčtuje popri výkonoch č. laž 8, 12, 13, 15a, 60 až 63, 101 až 105, 157, 162 až 166.
296361Proktoskopia
297362Leptanie v konečníku
298363Digitálne vyprázdnenie konečníka
299364Repozícia análneho slizničného prolapsu
300365Repozícia prietrže konečníka
301366Nekrvavé rozšírenie sfinktera konečníka
302367Odstránenie cudzích telies z konečníka. Okrem výkonu č. 367 sa prípadná potrebná rektoskopia účtuje.
303368Análne vyšetrovanie dilatačným spekulom
304370Incízia perianálnej trombózy vrátane expresie trombu, prípadne aj šitie alebo zavedenie drenážnej nite do análnej fistule
305371Obliterácia a (alebo) operatívne odstránenie hemoroidálnych uzlov alebo odstránenie análnych polypov vrátane digitálneho vyhmatania, proktoskopie a prípadne leptania
306372Operatívne odstránenie hypertrofických cirkumanálnych kožných záhybov a (alebo) excízie perianálnych trombóz
307373Ošetrenie hemoroidov jednou ligatúrou vrátane proktoskopie
308374Kryochirurgický zásah v oblasti konečníka
309375Elektrokoagulácia v oblasti konečníka
3106. ANESTEZIOLOGICKÉ VÝKONY
311Nasledujúce znenie výkonov platí, ak z uvedeného nevyplýva inak, pre lokálnu anestéziu, celkovú anestéziu pri diagnostických alebo liečebných zásahoch a pre bolestivé ošetrenie. Pri primárnom použití viacerých spôsobov celkovej anestézie a lokálnej anestézie sa spoločne započítava len najvyššie hodnotený výkon.
312Popri anesteziologických výkonoch sa výkony č. 40 a 41 nevykazujú. Výkony č. 400, 406, 410 a 267 môže vykonávať aj lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo. Výkony č. 400, 406, 410, 415, 423 vykonáva aj odborný lekár s príslušnou špecializačnou kvalifikáciou.
313400Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka a (alebo) bubienkovej dutiny alebo močovej rúry a (alebo) močového mechúra a (alebo) povrchová anestézia rohovky, spojovky a (alebo) povrchová anestézia pokožky. Uvedený výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, otorinolaryngológ, oftalmológ, urológ, stomatochirurg.
314401Povrchová anestézia oropharyngu alebo hrtana a (alebo) bronchiálnej oblasti. Tento výkon môže vykonávať otorinolaryngológ, pneumológ, hrudný chirug, chirurg.
315406Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml
316407Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve viac ako 5 ml. Tento výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborov, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykonávať v zmysle špecializačných náplní.
317410Lokálna anestézia pri bolestivom ošetrení, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykonávať v zmysle špecializačných náplní.
318415Lokálna anestézia jedného alebo viacerých malých stavcových zhybov, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykonávať v zmysle špecializačných náplní.
319421Zvodná anestézia prsta na ruke alebo nohe
320422Zvodná anestézia nervu alebo ganglia na spodine lebky alebo retrobulbárna anestézia. Výkon vykonáva neurochirurg, oftalmológ, anesteziológ.
321423Alkoholizácia periférnych vetiev trojklaného nervu. Výkon vykonáva neurológ, neurochirurg, algeziológ.
32260aKomplexné predoperačné vyšetrenie vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa. Výkon č. 60a sa nemôže vykazovať súčasne s výkonmi č. 60, 62, 63.
323Kritériá na stanovenie úhrady výkonov: 1. Ak je operačný alebo neoperačný výkon plne hradený z verejného zdravotného poistenia, hradí sa takýmto spôsobom aj anestetická starostlivosť. 2. Ak je operačný alebo neoperačný výkon vykonávaný za čiastočnú úhradu pacientom, takýmto spôsobom sa hradí aj anestetická starostlivosť. 3. Ak sa výkon operačnej alebo neoperačnej povahy realizuje na základe zmluvného pripoistenia, rovnakým spôsobom sa hradí aj anestetická starostlivosť. 4. Ak si výkon operačnej alebo neoperačnej povahy hradí v plnej výške pacient, hradí si v plnej výške aj anestetickú starostlivosť.
324Pri vykonaní príslušného výkonu anestézie sa vykazuje príslušný kód anestézie, pričom základná úhrada je za anestéziu vrátane nutnej prípravy pred anestéziou, ako aj max. 15 min. budenia po anestézii za jednotný čistý čas anestézie do jednej hodiny trvania.
325Ak čistý čas anestézie prekročí 1 hodinu, pripočíta sa bodové hodnotenie za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie, ak nie je uvedené inak.
326Vo výkone anestézií sú zahrnuté: premedikácia, príprava pacienta na anestéziu, zavedenie snímačov, intravenóznych prístupov, náhradné diely, údržba, opravy kalibrácie, filtre, sterilizácia, dezinfekcia, cena kyslíka, vzduchu, N20 a poanestetická starostlivosť do 15 min od ukončenia anestézie.
327Vo výkone anestézie nie sú zahrnuté: anestetiká, infúzie, svalové relaxanciá, antidotá, iné lieky, séra, očkovacie látky, krv a krvné deriváty, spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál. Ďalšie výkony súvisiace s podávaním anestézie pre detských a rizikových pacientov sú jednorazové bez ohľadu na dĺžku výkonu. Poanestetická starostlivosť sa vykazuje len v prípade, že bola vykonaná anestéziológom alebo sestrou v zobúdzacej izbe, v trvaní maximálne 2 hodín od ukončenia anestézie.
32880Celková intravenózna anestézia do 30 minút trvania výkonu. Anestetický výkon, ktorého čistý čas anestézie nepresiahol 30 min. Anestetiká, analgetika alebo iné látky používané v anestéziológii sa aplikujú výhradne intravenóznym spôsobom bez použitia svalových relaxancií, intubácie a riadenej umelej ventilácie pľúc. Je prípustné aplikovať kyslík a vzduch inhalačné, nie však iné plynné /inhalačné/ anestetiká a N?O.
32981Celková intravenózna anestézia nad 30 minút trvania výkonu /TIVA-totálna intravenózna anestézia/ bez použitia svalových relaxácií. Anastetiká, analgetika alebo iné látky používané v anestéziológii sa aplikujú výhradne intravenóznym spôsobom bez použitia svalových relaxancií, intubácie a riadenej umelej ventilácie pľúc - UVP. Je prípustné aplikovať kyslík a vzduch inhalačné, nie však iné /inhalačné/anestetiká a N?O.
33081aCelková intravenózna anestézia nad 30 minút trvania výkonu /TIVA-totálna intravenózna anestézia/ bez použitia svalových relaxácií. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
33182Totálna intravenózna anestézia /TIVA/bez časového obmedzenia s použitím svalových relaxácií, intubácie a UVP. /TIVA s použitím ľubovoľného intravenózneho anestetiká, analgetika, svalových relaxácií, pričom sa môže aplikovať zmes kyslíka, vzduch, nie však N?0 alebo inhalačné anestetikum
33282aTotálna intravenózna anestézia /TIVA/bez časového obmedzenia s použitím svalových relaxácií, intubácie a UVP. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
33383Inhalačná anestézia /maskou, endotracheálnou kanylou a pod./. /Použitie výhradne inhalačnej anestézie, t. j. bez použitia i. v., i. m., alebo rektálnych aplikačných foriem úvodu anestézie, t. j. použitie len plynných anestetík aj na úvod do anestézie a použitie aj na vedenie anestézie./
33483aInhalačná anestézia /maskou, endotracheálnou kanylou a pod./. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
33584Intramuskulárna alebo rektálna anestézia bez použitia inhalačných anestetík. /Anestézia spravidla jednorazovým podaním anestetiká /i. m. per rectum/, bez intubácie, relaxácie a UVP, bez inhalačných anestetík vrátane N20, prípustné je podávanie kyslíka. Účtuje sa maximálne 1 hod. výkonu.
33685Celková kombinovaná anestézia aplikovaná maskou /bez intubácie/. Celková anestézia s ľubovoľným spôsobom úvodu /i. v., i. m., a pod./ s ľubovoľným inhalačným anestetikom/ami a analgetikami aplikovaná maskou - nie intubačne/.
33785aCelková kombinovaná anestézia aplikovaná maskou /bez intubácie/. Bodové hodnotenie za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
33886Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou. /Celková anestézia s ľubovoľným spôsobom úvodu /i. v., i. m. a pod./ s ľubovoľným inhalačným anestetikom/ami a analgetikami, aplikovaná endotracheálnou kanylou, ale bez použitia svalových relaxancií a UVP. /
33986aCelková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
34087Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím svalových relaxancií a UVP. /Kombinovaná celková anestézia s ľubovoľným spôsobom úvodu /i. v., i. m. a pod./ s ľubovoľným inhalačným anestetikom /ami a analgetikami aplikovaná endotracheálnou kanylou, s použitím svalových relaxancií a UVP./
34187aCelková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím svalových relaxancií a UVP. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
34288Spinálna anestézia /Jednorazové podanie anestetika a iných liečiv /analgetík a pod./ do spinálneho kanála ihlou vrátane i. v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík./
34388aSpinálna anestézia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
34489Epidurálna anestézia vrátane kaudálnej anestézie. /Jednorazové podanie anestetika a iných liečiv /analgetík a pod./ do epidurálneho priestoru ihlou vrátane i. v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík./
34589aEpidurálna anestézia vrátane kaudálnej anestézie. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
34690Spinálna anestézia s použitím katétra, kontinuálna spinálna anestézia s použitím katétra alebo kombinovaná spinálna a epidurálna anestézia s použitím katétra, alebo epidurálna anestézia s použitím katétra. /Zavedenie katétra do spinálneho kanála na účel podávania anestetík a iných liečiv /analgetík a pod./ alebo kombinovaná anestézia s použitím jednorazovej aplikácie anestetika do spinálneho kanála a do epidurálneho priestoru špeciálnou súpravou. Epidurálna anestézia aplikovaná katétrom vrátane i. v. podávania roztokov v prípade potreby sympatomimetík./
34790aSpinálna anestézia s použitím katétra, kontinuálna spinálna anestézia s použitím katétra alebo kombinovaná spinálna a epidurálna anestézia s použitím katétra, alebo epidurálna anestézia s použitím katétra. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
34891Blokáda nervového pletenca alebo periférneho nervu /Jednorazové podanie anestetika iných liečiv /analgetík a pod./ k nervovému pletencu spravidla ihlou vrátane lokalizačnej diagnostiky neurostimulačným prístrojom vrátane i. v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík/.
34991aBlokáda nervového pletenca alebo periférneho nervu. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
35092Kombinovaná zvodová anestézia /Epidurálna-spinálna spravidla aplikovaná katétrom/ s celkovou anestéziou, relaxáciou a UVP. /Aplikácia lokálneho anestetika epidurálnym /intrathekálnym/ katétrom v kombinácii s celkovou anestéziou vedenou napr. ako v bode 3, resp. v bode 8./
35192aKombinovaná zvodová anestézia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
35293Analgosedácia. /Farmakologické utlmenie pacienta podrobujúceho sa operačnému alebo neoperačnému výkonu do takej miery, aby nevnímal podnety z okolia, pričom neupadá do anestézie, t. j úplne nestráca vedomie./
35393aAnalgosedácia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
35494Standby analgézia pri výkone iného lekára. /Prítomnosť anestetického tímu pri výkone iného lekára, pričom anesteziológ dohliada na vitálne funkcie pacienta - prípadne ho monitoruje, podáva infúzie a potrebné lieky, zvyčajne však nie sedatíva, anestetika a analgetika a pod./ V prípade potreby podávať analgetika alebo sedatíva sa činnosť hodnotí ako analgosedácia ako v bode 14.
35594aStandby analgézia pri výkone iného lekára. Uvedené bodové hodnotenie za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času.
35695Blokáda nervového pletenca so zavedením katétra na kontinuálne podávanie anestetika. /Podanie anestetika a iných liečiv /analgetík a pod./ k nervovému pletencu zvyčajne katétrom, ktorý je k pletencu vopred zavedený, vrátane lokalizačnej diagnostiky neurostimulačným prístrojom, vrátane i. v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík./
35795aBlokáda nervového pletenca so zavedením katétra na kontinuálne podávanie anestetika. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
35895bBlokáda niektorého nervu/nervov/. Rozumie sa selektívna blokáda niektorého nervu/nervov jednorazovým podaním anestetika alebo aplikácia katétra opakovaným podávaním anestetika k nervu.
35995cBlokáda niektorého nervu/nervov. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
36096Anestézia i. v. aplikáciou anestetika podľa Biera. /Aplikácia lokálneho anestetika prípadne iných liečiv /analgetík a pod./ do venózneho systému na hornej alebo dolnej končatine - po jej odkrvení a zastavení cirkulácie - stiahnutím prívodnej artérie. Maximálna doba aplikácie je do 50 min. Minimálna doba nedokrvenia pri použití Mesocaínu je 20 min./
361Ďalšie výkony súvisiace s podávaním anestézie.
36297Podanie anestézie u detí do 5 rokov. Príplatok pri akomkoľvek anestetickom výkone, a ak bola anestézia aplikovaná u dieťaťa do 5 rokov veku. Započítava sa jednorazovo bez ohľadu na dĺžku anestézie.
36397aPodanie anestézie pacientom s ASA 3-5. Príplatok k anesteziologickému výkonu u pacientov ohodnotených ASA, skóre 3-5. Započítava sa jednorazovo bez ohľadu na dĺžku anestézie.
36497bPodanie anestézie pacientom s ASA 4-5 E. Príplatok k anesteziologickému výkonu u pacientov ohodnotených ASA, skóre 4-5, ak bol výkon klasifikovaný ako neodkladný /E-emergency/. Započítava sa jednorazovo bez ohľadu na dĺžku anestézie.
36597cPoanestetická starostlivosť na zobúdzacích izbách. Zahŕňa komplexnú starostlivosť v bezprostrednom pooperačnom období, ktorú prevádza anesteziológ alebo anestetická sestra až do doby stabilizácie vitálnych funkcií a návratu protektívnych reflexov v maximálnej dĺžke trvania 2 hodín od ukončenia anestézie.
3667. OPERÁCIE BEZ DEFINÍCIE VÝKONU
367Ak sa vykonáva operačný výkon, ktorý nieje uvedený v cenovom opatrení a zozname zdravotných výkonov, môže sa vykonaný operačný výkon vykazovať podľa niektorého nasledujúceho čísla. V závislosti od dĺžky operačného času, ako aj od personálneho, prístrojového vybavenia a špeciálneho inštrumentária sa vykazuje aj dodatok k príslušnej operačnej kategórii podľa č. 98a až 98d, pričom pri kategóriách I a IV musia byť splnené tri a pri kategóriách II a III najmenej dve z troch uvedených kritérií. Za trvanie operácie sa pokladá čas vlastného operačného výkonu. Podľa č. 95 - 98 je potrebné indikácie a operačný postup predložiť na formulári ako podklad na zúčtovací doklad o ošetrovaní.
36898aKategória I - trvanie operácie viac ako 30 minút, nevyhnutná asistencia, štandardné inštrumentárium špecifické pre odbor
36998bKategória II - trvanie operácie viac ako 1 hodinu, asistencia lekára je nevyhnutná, použitie špeciálneho inštrumentária špecifického pre odbor alebo osobitné náklady
37098cKategória III - trvanie operácie viac ako 2 hodiny, asistencia viacerých lekárov je nevyhnutná, použitie špeciálneho inštrumentária špecifického pre odbor alebo osobitné náklady
37198dKategória IV - trvanie operácie viac ako 3 hodiny a 30 minút, asistencia viacerých lekárov je nevyhnutná, použitie špeciálneho inštrumentária špecifického pre odbor alebo osobitné náklady
372Pri vykazovaní uvedených operačných výkonov podľa č. 99a až 99b je potrebné indikácie a operačný postup predložiť na určenom formulári ako podklad na zúčtovací doklad o ošetrovaní
373VII. ALGEZIOLÓGIA
374Algeziológ môže vykonávať aj výkony č. 35, 44, 60, 62, 63, 70, 74, 76, 78, 79a, 79b, 250a, 250b, 271, 272, 320, 321, 322, 323, 407, 415, 422, 423, 496
37510Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení viacerých orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie vrátane rád a dokumentácie. Výkon sa vykazuje u toho istého pacienta a toho istého ochorenia iba raz. Viacnásobné vykazovanie výkonu je potrebné zdôvodniť
376265Naplnenie subcutánneho liekového rezervoára alebo kožného expandera, výplach porta, za každé ošetrenie
377510Cielená odborná inštruktáž - oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých zariadení a prístrojov
378562Elektroanalgézia TENS, 10x
379568Priloženie prísaviek, baniek alebo použitie prísavkového aparátu, zajedno ošetrenie
380578Laseroterapia /liečebné využitie lasera/. Vykonáva len lekár s osvedčením.
381653Transkutánne meranie parciálneho tlaku kyslíka na končatinách v pokoji, prípadne po provokačnom teste. Vykazuje sa len jedenkrát za deň u jedného pacienta.
3822001Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany
3832006Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany, prípadne pri viacnásobnom ošetrení. Pri odstraňovaní sutúry pri výkone č. 2860 sa výkon č. 2006 účtuje pre každú končatinu najviac šesť ráz.
384VIII. DETSKÉ LEKÁRSTVO
385Lekár všeobecnej starostlivosti - lekár pre deti a dorast a lekár špecializovanej starostlivosti môže vykonávať aj výkony č. 35, 44, 65, 66, 67, 70, 74, 76, 78, 79a, 79b, 250a, 250b, 252a, 271, 272, 320, 321, 342, 950, 953, 955 a výkony z kapitoly ultrazvuk, ak pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát). Lekár špecializovanej starostlivosti môže vykonávať aj výkony č. 60, 60a, 62, 63
386950Vyšetrenie psychomotorického vývoja dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike, k reči a k sociálnym vzťahom podľa štandardnej stupnice vrátane dokumentácie. Pri výkone č. 950 nemožno výkony č. 951 a 952 započítať.
387951Kontrolné vyšetrenie funkčného vývoja so skúškami zodpovedajúcimi veku (vnímavosť, sedenie, lezenie, chôdza) u dojčaťa podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou; po výkone č. 950, za každý vyšetrovací postup
388952Kontrolné vyšetrenie funkčného vývoja so skúškami zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo sociálny vek) u batoliat podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou; po výkone č. 950, zakaždý vyšetrovací postup
389953Vyšetrenie funkčného vývoja so skúškami zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo sociálny vek) u dieťaťa predškolského veku podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou; za každý vyšetrovací postup. Pri výkonoch č. 952 a 953 sa výkony č. 1530 a 1531 nevykazujú. Výkon č. 953 sa nevykazuje s výkonom č. 148.
390955Vyšetrenie motorického vývoja so skúškou polohovej reakcie (Vojtova reakcia, trakčný pokus, pokus zavesenia hlavy podľa Peipera-Isberta, pokus zavesenia hlavy podľa Collisa, Landauova reakcia, axilárny závesový pokus) u dojčaťa alebo batoľaťa vrátane dokumentácie. Pri výkone č. 955 sa výkon č. 950 nevykazuje. Výkon č. 955 vykonáva aj lekár detský neurológ, detský psychológ a detský rehabilitačný lekár. Výkon č. 955 sa nevykazuje súčasne s výkonom č. 142, 143.
391960Funkčná vývojová terapia pri výpadkoch motoriky, senzoriky, v oblasti reči a (alebo) v sociálnych vzťahoch ako jednotlivé vyšetrenie, za každé vyšetrované dieťa (trvanie najmenej 45 minút)
392961Funkčná vývojová terapia pri zistení výpadku motoriky, senzoriky, v rozsahu reči a (alebo) v sociálnom vzťahu ako skupinové vyšetrenie (do troch pacientov), za každého pacienta zúčastneného na skupinovom vyšetrení (trvanie najmenej 45 minút)
393965Systematické senzoromotorické cvičné vyšetrenia funkčných porúch CNS alebo periférneho nervového systému, alebo vrodených či získaných chybných držaní kostrového systému (napríklad terapia podľa Bobatha, Vojtu, Frostiga, Kabáta, Kipharta) ako jednotlivé ošetrenie dojčaťa alebo batoľaťa, prípadne so zapojením sprevádzajúcej osoby (osôb) do procesu, za každé cvičné vyšetrenie (trvanie najmenej 45 minút)
394970Potný test k diagnostike mukoviscidózy so stimuláciou sekrécie potu, v odôvodnených prípadoch aj na určenie obsahu elektrolytov pomocou merania odporu
395976Štádium sexuálnej masturbácie podľa Tannera sa používa len u dispenzarizovaných detí
396IX. GYNEKOLÓGIA a PÔRODNÍCTVO
397Gynekológ môže vykonávať aj výkony č. 60, 63, 70, 71, 75a, 75b, 78, 79a, 79b, 120, 121, 122, 250a, 250b, 360, 3525, 3526, 252, 253, 2001, 2002, 2141a výkony SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
39812dPoužitie a vyhodnotenie dotazníka alebo písomného testu vrátane depistážneho testu pri jednom ošetrení sa vykazuje iba raz.
39963aKontrolné zhodnotenie prebiehajúcej liečby pacientky bez gynekologického fyzikálneho vyšetrenia
400156Palpačné vyšetrenie prsníkov a regionálnych lymfatických uzlín. Výkon sa vykazuje, ak nie je súčasťou iného vykazovaného výkonu.
401108Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie, za každé vyšetrenie
4021020Vyšetrenie rodičky s plánovaním vedenia pôrodu. Pri výkone č. 1020 sa výkony č. 4, 5, 6, 8, 60 až 63 a 103 nevykazujú.
4031070Kolposkopia. Výkon č. 1070 sa vykazuje s výkonom č. 60 a 63.
4041080Odstránenie cudzieho telesa z pošvy dieťaťa
4051081Vaginoskopia u dieťaťa alebo pri vaginálnej stenóze
4061084Elektrodiatermokoagulácia alebo kryonizácia portia a (alebo) kryochirurgický zásah v oblasti vagíny a (alebo) vulvy
4071084aElektrodiatermokoagulácia alebo kryonizácia portia a (alebo) kryochirurgický zásah v oblasti vagíny a (alebo) vulvy — u dieťaťa
4081088Úprava polohy maternice vložením pesaru
4091090Naloženie alebo výmena pesaru, v prípade potreby okluzívneho pesaru, z terapeutických dôvodov (descensus, prolaps a pod.)
4101091Naloženie alebo výmena intrauterinného telieska zo zdravotných dôvodov
4111091aNaloženie alebo výmena intrauterinného telieska na vlastnú žiadosť
4121092Odstránenie intrauterinného telieska
4131104Abrázia dutiny maternice a krčku maternice, v prípade potreby s odstránením polypov alebo cudzích telies, v prípade potreby aj príprava tkanivového materiálu na histologické vyšetrenie
4141105Získanie bunkového materiálu z dutiny maternice a príprava na cytologické vyšetrenie vrátane nákladov
4151107Lokálne ošetrenie v pošve
4161131Odstránenie cerclagee
4172000Prvé ošetrenie malej rany
4181. REGULÁCIA FERTILITY
419165Rady v rámci úprav na počatie, prípadne so zainteresovaním partnera
420166Rady v rámci úprav na počatie, prípadne so zainteresovaním partnera vrátane anamnézy a gynekologického vyšetrenia, prípadne aj naordinovanie antikoncepčného prostriedku. Pri výkonoch č. 165 a 166 nemožno vykazovať výkony č. 1 až 8, 13, 60 až 63.
421167Odobratie a fixácia sterového materiálu na cytologické vyšetrenie z porcia a z cervixu vrátane nákladov
422168Odber na mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu - steru z pošvového sekrétu, prípadne z cervikálneho sekrétu
423168aOdčítanie onkocytologického steru
424168bCytologické vyšetrenie endometria
425168cAmínový test na BV
426168dLokálne ošetrenie, výplach pošvy
427297Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu z prsníka na cytologické a mikrobiologické vyšetrenie vrátane fixácie a nákladov
428169Odber a mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu - steru z pošvového sekrétu, prípadne z cervikálneho sekrétu
429169aOdobratie a príprava sterového materiálu na vyšetrenie mikróbneho obrazu pošvového (MOP)
430178Kontrola ultrazvukom najskôr za 8 dní, najneskôr za 14dní po aplikácii vnútromaternicového telieska (IUT)
431180Lekárska rada o metódach, rizikách a následkoch sterilizácie zo zdravotných dôvodov, ako aj o alternatívnych opatreniach na zabránenie počatiu vrátane vyšetrenia a odporúčania vhodnej operačnej metódy
432180aLekárska rada o metódach, rizikách a následkoch sterilizácie na vlastnú žiadosť, ako aj o alternatívnych opatreniach na zabránenie počatia vrátane vyšetrenia a odporúčania vhodnej operačnej metódy
4331184Vyšetrenie spermií, prípadne aj hodnotenie a zistenie ich počtu
4341192aVýkon asistovanej reprodukcie jeden cyklus pred odberom oocytov
4351192bVýkon asistovanej reprodukcie jeden cyklus s odberom oocytov k in vitro fertilizácii, bez prenosu embryí
4361192cVýkon asistovanej reprodukcie jeden komplexný cyklus s prenosom embryí
4372. PRERUŠENIE TEHOTENSTVA
438190Rada v súvislosti s prerušením tehotenstva zo zdravotných dôvodov o lekársky významných hľadiskách pri prerušení tehotenstva vrátane gynekologického vyšetrenia, odberu a vyhodnotenia imunologicko-tehotenského testu
439190aRada v súvislosti s prerušením tehotenstva na vlastnú žiadosť o lekársky významných hľadiskách pri prerušení tehotenstva vrátane gynekologického vyšetrenia, odberu a vyhodnotenia imunologicko-tehotenského testu
440Pri výkone č. 190 a 190a sa výkony č. 1 až 4, 8, 12, 13, 15a, 60 až 63, 101 nevykazujú
441191USG vyšetrenie na stanovenie dĺžky tehotenstva pred jeho prerušením
442192Klinické vyšetrenie pred narkózou a (alebo) operatívnym výkonom pri prerušení tehotenstva. Pri výkone č. 192 sa výkony č. 4 až 8, 13, 15a, 60, 62, 63 nevykazujú.
443193Kombinovaná narkóza s maskou na prerušenie gravidity do trvania 30 minút. Výkon č. 193 môže lekár poskytujúci narkózu vykazovať len vtedy, ak poskytoval narkózu počas celého trvania výkonu. Operatér tento výkon vykazovať nemôže.
444194Príplatok k výkonu č. 193 pri ambulantnom vykonaní
445195Vykonanie interrupcie, ktorá nieje v rozpore s predpismi, pred 12. týždňom gravidity, prípadne s rozšírením maternicového hrdla vrátane preverenia indikácie
446196Príplatok k výkonu č. 195 za potrebnú pred- a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení pri ambulantnom vykonaní lekárom v ambulancii
447197Vykonanie interrupcie neodporujúcej predpisom po 12. týždni tehotenstva, prípadne s rozšírením maternicového hrdla a (alebo) intracervikálnej alebo vaginálnej aplikácii prostaglandínu vrátane preverenia indikácie
448Pri výkonoch č. 195 alebo 197 sa výkony č. 1 až 11, 13, 165, 166, 180 a 190 neúčtujú
449198Príplatok k výkonu č. 197 za potrebnú pred- a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení pri ambulantnom vykonaní lekárom v ambulancii
450199Dozor v postnarkotickej fáze budenia v trvaní najmenej 15 minút v nadväznosti na výkon č. 193 až po stabilizáciu vitálnych funkcií vrátane záverečného vyšetrenia. Výkon č. 199 môže vyúčtovať len lekár, ktorý výkon č. 193 urobil, a nie operatér.
451Lekár so špecializáciou z odboru gynekológia a pôrodníctvo vykazuje skutočne realizované výkony aj z kapitoly - Iné výkony časť 1. Výkony zdravotnej starostlivosti.
452X. GENETIKA
453V odbore lekárska genetika môže lekár vykonávať výkony č. 15a, 35, 60, 71, 73, 75, 78, 79b, 103, 250a, 250b, ako aj výkony z časti SVLZ, ak pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
454171Genetická konzultácia v rámci plánovania rodiny pri podozrení na genetické riziko - presun do genetiky
455172Dôkladný písomný genetický posudok s vyjadrením familiárnej prognózy
456173Genetický posudok s rodinnou a individuálnou anamnézou, ako aj podrobný rozbor genetických rizík, prípadne pri viacerých návštevách vrátane somatického vyšetrenia a /alebo odobratia materiálu na laboratórne genetické vyšetrenie a vyhotovenia posudku a písomného oznámenia
457Výkony č. 171 až 173 sa v prípade porady s oboma partnermi účtujú len raz. Pri výkonoch č. 171 až 173 sa výkony č. 4 a 8 neúčtujú. Výkon č. 173 nemožno účtovať spolu s výkonmi č. 171 a 171a.
458XI. VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO
459V odbore vnútorné lekárstvo môže lekár vykonávať výkony č. 25, 26, 29, 35, 60, 60a, 62, 63, 70, 71, 71a, 74, 75, 76, 78, 79, 79a, 79b, 250a, 250b, 271, 272, 280, 282, 285, 303, 307, 310, 311, 312, 314, 315, 320, 321, 323, 330, 331, 360, 361, 3502, 3613, 3615, 5300, 5300a, 5300b, 5300c, 5301, 5306, 5744, 5745, 5745a, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
460600Monitorovanie základných funkcií krvného obehu s plynulým alebo prerušovaným meraním krvného tlaku a (alebo) s plynulým alebo prerušovaným meraním pulzu vrátane dokumentácie. Jednotlivé meranie krvného tlaku a pulzu sa nevykazuje podľa výkonu č. 600, ale podľa výkonu č. 4a a je súčasťou výkonov č. 4 až 6, 8, 60 až 63.
461601Vektokardiografia - zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ.
462602Telemetrické elektrokardiografické vyšetrenie - zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista.
463603Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista.
464603aVyhodnotenie EKG v prípade, že odborný lekár s príslušnou špecializáciou EKG len vyhodnotí. Nejde o automatické prístrojové vyhodnotenie.
465603bZhotovenie EKG záznamu, bez vyhodnotenia lekárom
466604EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaže a po nej s nepretržitou kontrolou priebehu EKG krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi (ergometria). Výkon môže vykonávať kardiológ, internista.
467604aPolohové elektrokardiografické testy (head up tilttest)
468605EKG vyšetrenie pomocou pažerákového zvodu vrátane zavedenia elektródy sa vykazuje k zdravotnému výkonu č. 603
469606Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HRV). Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
470607Dlhodobé monitorovanie EKG (Holter EKG) naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
471607aPočítačové zhodnotenie dlhodobého monitorovania EKG a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
47260824-hodinové monitorovanie tlaku krvi - naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
473608aPočítačové vyhodnotenie dlhodobého monitorovania tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
474609Prekordiálne mapovanie. Výkon môže vykonávať kardiológ.
475609aPríplatok k výkonu č. 609 pri vyšetrení so záťažou. Výkon môže vykonávať kardiológ.
476610Fonokardiografické vyšetrenie snímané najmenej z dvoch miest vo viacerých frekvenčných oblastiach vrátane použitia jedného elektrokardiografického zvodu. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
477612Masáž karotického šínu vrátane merania tlaku krvi. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
478612aPríplatok k výkonu č. 612 za súčasné meranie TK. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
479613Izometrický záťažový test. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
480614Počítačové spracovanie echokardiografického alebo Dopplerovho záznamu
481615Neinvazívne elektrofyziologické vyšetrenie srdca transezofageálnym spôsobom. Výkon môže vykonávať kardiológ.
482616Echokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D
483617Jednodimenzionálne echokardiografické vyšetrenie Dopplerovou metódou vrátane vyšetrenia s CW-Dopplerovou a frekvenčnou spektrálnou analýzou s obrazovou dokumentáciou vrátane výkonu č. 615
484618Echokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D s Dopplerovým vyšetrením (PW a CW). Výkon č. 618 a č. 616 sa spolu nevykazuje.
485670Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu
486671Priame ultrazvukové vyšetrenie žilového prietoku krvi v končatinách Dopplerovou metódou hodnotením audiosignálu vrátane grafickej registrácie. Pri výkone č. 671 sa výkon č. 670 nevykazuje.
487675Ultrazvukové meranie tlaku krvi na artériách končatín Dopplerovou metódou hodnotením audiosignálu v pokoji
488685Ultrazvukové vyšetrenie artérií a (alebo) žíl končatín alebo extrakraniálnych mozgových ciev pomocou metódy real-time (B-Mode) vrátane obrazovej dokumentácie ako dodatok k výkonom č. 671, 677 alebo 680
489691Spirografické vyšetrenie na určenie exspiračných parametrov (vitálna kapacita úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych pľúcnych objemov) vrátane grafickej registrácie a dokumentácie (skríning FVP). Pri výkone č. 691 sa výkon č. 690 nevykazuje.
490721Vyšetrenie acidobázy a tenzie krvných plynov z arteriálnej krvi
491730Zavedenie trvalej žalúdkovej sondy na enterálnu výživu
492741Gastroskopia a (alebo) parciálne vyšetrenie dvanástnika, prípadne aj ezofagoskopia, probatórna excízia, punkcia; pri gastroskopii aj/alebo potvrdenie ureázy vrátane nákladov
493755Rektoskopia, prípadne aj excízia tkaniva a (alebo) punkcia
494818aVyšetrenie na kardiovaskulárnu autonómnu neuropatiu (testy podľa Ewinga). Výkon môže vykonávať kardiológ, internista, neurológ a diabetológ.
495XII. KARDIOLÓGIA
496Lekár so špecializáciou v odbore kardiológia a detská kardiológia môže vykonávať výkony č. 25, 26, 29, 35, 60, 62, 63, 70, 78, 250a, 250b, 252, 271, 273 a s USG certifikátom môže vykonávať aj výkony z časti SVLZ - funkčná diagnostika: výkony č. 5122, 5714, 5716, 5744, 5745, 5745a, 5746, 5746a, 5747. Detský kardiológ pri výkonoch č. 603, 605, 616, 618 vykazuje príplatky u detí do 6 rokov z časti SVLZ funkčná diagnostika
497600Monitorovanie základných funkcií krvného obehu s plynulým alebo prerušovaným meraním krvného tlaku a (alebo) s plynulým alebo prerušovaným meraním pulzu vrátane dokumentácie. Jednotlivé meranie krvného tlaku a pulzu sa nevykazuje podľa výkonu č. 600, ale podľa výkonu č. 4a, a je súčasťou výkonov č. 4 až 6, 8, 60 až 63.
498601Vektokardiografia - zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ.
499602Telemetrické elektrokardiografické vyšetrenie - zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ a internista.
500603Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ a internista.
501603aVyhodnotenie EKG v prípade, že odborný lekár s príslušnou špecializáciou EKG záznam len vyhodnotí. Nejde o automatické prístrojové vyhodnotenie.
502603bZhotovenie EKG záznamu, bez vyhodnotenia lekárom
503604EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaže a po nej s nepretržitou kontrolou priebehu EKG krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi (ergometria). Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
504604aPolohové elektrokardiografické testy (head up tilttest)
505605EKG vyšetrenie pomocou pažerákového zvodu vrátane zavedenia elektródy sa vykazuje k zdravotnému výkonu č. 603
506606Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HRV). Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
507607Dlhodobé monitorovanie EKG (Holter EKG), naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
508607aPočítačové zhodnotenie dlhodobého monitorovania EKG a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
50960824-hodinové monitorovanie tlaku krvi - naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
510608aPočítačové vyhodnotenie dlhodobého monitorovania tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
511610Fonokardiografické vyšetrenie snímané najmenej z dvoch miest vo viacerých frekvenčných oblastiach vrátane použitia jedného elektrokardiografického zvodu. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
512611Mechanokardiografické vyšetrenie (napr. krivka pulzu karotídy, krivka pulzu jugulárnej žily, apexkardiogram). Výkon môže vykonávať kardiológ.
513612Masáž karotického šínu vrátane merania tlaku krvi. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
514612aPríplatok k výkonu č. 612 za súčasné meranie TK. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
515613Izometrický záťažový test. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
516614Počítačové spracovanie echokardiografického alebo Dopplerovho záznamu
517616Echokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D
518617Jednodimenzionálne echokardiografické vyšetrenie Dopplerovou metódou vrátane vyšetrenia s CW-Dopplerovou a frekvenčnou spektrálnou analýzou s obrazovou dokumentáciou vrátane výkonu č. 616.
519618Echokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D s Dopplerovým vyšetrením (PW a CW). Výkon č. 618 a č. 616 sa spolu nevykazuje.
520620Kontrola jednodutinového kardiostimulátora
521620aKontrola dvojdutinového kardiostimulátora
522621Kontrola a programovanie jednodutinového kardiostimulátora
523622Kontrola a programovanie dvojdutinového kardiostimulátora
524623Kontrola a programovanie biventrikulárneho kardiostimulátora alebo kardiostimulátora pre manažment tachyarytmií
525625Kontrola ICD
526625aICD - testovanie prahu elektródy
527625bKontrola a preprogramovanie ICD
528627Elektroterapia porúch rytmu a/alebo diagnostická pažeráková stimulácia
529627aElektrická kardioverzia
530631Meranie minútového objemu termodilučným spôsobom
531639Farmakotesty (testovanie účinku dipyrimidamolu, betablokátorov, atropínový test, gilurytmalový test, izoprenalínový test, dobutamínový test, adenozínový test a iné), za každý test. Výkon môže vykonávať kardiológ.
532644Prekordiálne mapovanie
533645Prekordiálne mapovanie pri záťaži
534646Spriemernený vysokorozlišovací elektrokardiogram
535647Meranie neinvazívnej hemodynamiky krvi bioimpedančnou metódou (kardiálny index, ejekčná frakcia, práca ľavého srdca, index kontraktility a hodnotenie celkovej telesnej tekutiny)
536648Pravostranná katetrizácia s meraním tlakov
537649Hemodynamické monitorovanie invazívne
538818aVyšetrenie na kardiovaskulárnu autonómnu neuropatiu (testy podľa Ewinga). Výkon môže vykonávať kardiológ, internista, neurológ a diabetológ.
539XIII. ANGIOLÓGIA
540Angiológ vykonáva a vykazuje výkony č. 12a, 15d, 60, 62, 63, 70, 73, 74, 75a, 78, 79a, 79b, 200, 204, 250a, 250b, 252, 271, 273, ako aj výkony z časti SVLZ - ultrazvuk, ak pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát). Všetky výkony sú definované pre všetky končatiny, ak nie je uvedené inak
541253aSkleroterapia malých varikóznych žíl /metličiek/. Výkon uhrádza fyzická osoba, ktorá o skleroterapiu požiadala. Medikamenty sa hradia osobitne.
542253bSkleroterapia varikóznych žíl /retikulárnych a kmeňových varixov/ na vlastnú žiadosť. Medikamenty sa hradia osobitne. Výkon 253b sa vykazuje len raz pre diagnózu v jednej lokalite. Opakovaná skleroterapia varikóznych žíl si vyžaduje predchádzajúci súhlas revízneho lekára.
543650O scilografické a reografické vyšetrenie ciev končatín vrátane dokumentácie
544651Oscilografické (aj reografické) vyšetrenie končatín po záťaži najmenej na jednom úseku vrátane grafickej registrácie
545652Svetelno-reflexno-reografické vyšetrenie žíl končatín, za končatinu
546653Transkutánne meranie parciálneho tlaku kyslíka na končatinách v pokoji, prípadne po provokačnom teste. Vykazuje sa len jedenkrát za deň u jedného pacienta.
547654Kapilaroskopia, za končatinu
548655Záznam pulzu alebo meranie tlaku na artériách prstov vrátane registrácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
549656Záznam pulzu a meranie tlaku na artériách prstov pred chladovou expozíciou a po nej vrátane dokumentácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
550657Vákuová a kompresívna liečba jednej končatiny špeciálnymi prístrojmi, za každú končatinu. Výkon sa vykonáva na vlastnú žiadosť fyzickej osoby.
551660Pletyzmografické vyšetrenie žíl končatín vrátane grafickej registrácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
552661Pletyzmografické vyšetrenie tepien končatín bez reaktívnej hyperémie a s reaktívnou hyperémiou vrátane grafickej registrácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
553663Meranie klaudikačnej vzdialenosti na bežiacom páse/treadmill/
554664Viskozimetria
555666Agregometria
556667Termografické vyšetrenie na končatinách
557667aTermografické vyšetrenie na končatinách po provokačnom teste
558673Pletyzmografické vyšetrenie končatín v pokoji a po záťaži v dvoch časových intervaloch na jednom úseku vrátane grafickej registrácie (chladový test, vazodilatačný test, reaktívna hyperémia), za každý test. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
559XIV. KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA
560Klinický imunológ môže vykonávať aj výkony č. 15a, 35, 60, 60a, 62, 63, 70, 75a, 78, 250a, 250b, 250c, 252, 271, 535, 691, 723, 723a, 2690, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
561Test je výkon, ktorý obsahuje jednu aplikáciu alergénu a jeho odrátanie
56210eEdukácia pacienta, nácvik a kontrola správnej inhalačnej techniky
56315fInterpretácia imunologického profilu 5 a viac parametrov s písomným záverom a odporúčaním, nevykazuje sa s výkonom č. 60, 62, 63
56460eObservácia pacienta na expektačnom lôžku s následnou terapiou trvajúca minimálne 1 hodinu, maximálne 4 hodiny. Podané lieky sa uhrádzajú osobitne podľa platných predpisov. Na jedno expektačné lôžko za deň môžu byť vykázaní maximálne 2 pacienti.
565340Kutánne testovanie (napr. podľa Pirqueta, Moroa)
566341Odtlačkový test s jedným odtlačkom, prípadne s viacerými antigénmi (napr. tuberkulín, tzv. batériové testy)
567342Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux
568346Epikutánny test pri každom ošetrovanom prípade, za každý test
569347UV osvetlenie epikutánneho testu, za každé ošetrenie
570348Test zodretím, zoškrabaním alebo skarifikáciou vrátane nákladov v jednom ošetrovanom prípade, za každý test
571350Priekov test pri každom ošetrovanom prípade, za každý test
572353Intrakutánny test v každom ošetrovanom prípade, za každý test vrátane nákladov
573355Konjunktiválny provokačný test, prípadne obojstranne na aktuálny dôkaz alergénov alebo subkutánny provokačný test
574356Nazálny provokačný test na aktuálny dôkaz alergénov s jednotlivým alebo kombinovaným extraktom, príp. rozličnou koncentráciou alebo ako dôkaz nešpecifickej hyperreaktivity nosa vrátane nákladov, za každý test (najviac dva testy za deň)
575Ak sa v súvislosti s nosovými provokačnými testmi vykonali rinomanometrické vyšetrenia, môže sa výkon č. 1409 účtovať raz za jeden test
576357Bronchiálny provokačný test na aktuálny dôkaz alergénov jednoduchým alebo viaczložkovým extraktom, príp. v rozličných koncentráciách s prístrojovým záznamom vrátane nákladov, za každý test (najviac jeden test za deň)
577358Orálny provokačný test na vyšetrenie alergických alebo pseudoalergických reakcií na nutritívne alergény alebo lieky, za každý test (najviac jeden test za deň)
578359Ošetrenie na hyposenzibilizáciu (desenzibilizáciu) subkutánnou alergénovou injekciou, za každé ošetrenie. Výkony č. 346, 350, 353 a 359 vykazuje aj dermatovenerológ.
5791409Rinomanometrické vyšetrenie prístrojom
580723aSpirografické vyšetrenie na určenie exspiračných a inspiračných parametrov (vitálna kapacita, úsilný výdych za prvú sekundu, prietoky na rôznych úrovniach vitálnej kapacity) metódou krivky prietok-objem vrátane grafickej registrácie. Pri výkone č. 723a sa výkon č. 723 nevykazuje.
581723bSpirometrické vyšetrenie v pokoji a po fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži (ergometria) vrátane dokumentácie (pozáťažový bronchomotorický test konstrikčný)
582722Bronchomotorický test konstrikčný po aplikácii bronchokonstrikčne účinných látok vrátane grafickej registrácie, nákladov na tieto látky a prípadnej bronchodilatácie pri pozitivite testu
583722aBronchomotorický test dilatačný po aplikácii bronchodilatačne účinných látok vrátane grafickej registrácie a nákladov na tieto látky
584
585XV. PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA
586Lekár so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia môže vykonávať a vykazovať zdravotné výkony č. 15a, 15d, 25, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 71a, 73, 74, 75a, 78, 79a, 79b, 250a, 250b, 252, 253, 271, 272, 303, 307, 357, 535, 690 a výkony z časti SVLZ - funkčná diagnostika, ak na uvedené výkony vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
58710fPohovor pacienta o rizikách fajčenia. Výkon uhrádza fyzická osoba.
58812bUsmernenie pacienta (u pacienta s tbc, DDOT, SAS, astmou, C-PAP, CHOCHP). Výkon č. 12b nemožno vykazovať súčasne s inými výkonmi.
58925aNávšteva sestry v rámci vyhladávania tbc a kontroly DDOT
59070bOdčítanie Mantoux
591289Jednorazové zaučenie pacienta na liečbu oxygenátorom v domácom liečení. Vo výkone č. 289 nieje zahrnutý oxygenátor, ktorý sa uhrádza z finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
592342Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux
593353Intrakutánny test v každom ošetrovanom prípade, za každý test vrátane nákladov
594535Individuálna inhalačná liečba I. Liečebná aerodisperzoidná inhalácia s použitím inhalačného prístroja, za jednu inhaláciu. 15 x.
595689Očkovanie BCG vakcínou vrátane kontrolných vyšetrení očkovaného v poliklinike
596721Vyšetrenie acidobázy a tenzie krvných plynov z arteriálnej krvi
597721bTranskutánne stanovenie parciálneho tlaku kyslíka a oxidu uhličitého
598721c24-hodinové monitorovanie nasýtenia krvi kyslíkom. Výkon môže vykonávať pneumológ.
599721dAnalýza acidobázickej rovnováhy a parciálneho tlaku dýchacích plynov zo vzorky krvi. Výkon môže vykonávať pneumológ.
600722Bronchomotorický test konstrikčný po aplikácii bronchokonstrikčne účinných látok vrátane grafickej registrácie, nákladov na tieto látky a prípadnej bronchodilatácie pri pozitivite testu
601722aBronchomotorický test dilatačný po aplikácii bronchodilatačne účinných látok vrátane grafickej registrácie a nákladov na tieto látky
602723Vyšetrenie úsilného výdychu. Výkon môže vykonávať pneumológ.
603723aSpirografické vyšetrenie na určenie exspiračných a inspiračných parametrov (vitálna kapacita, úsilný výdych za prvú sekundu, prietoky na rôznych úrovniach vitálnej kapacity) metódou krivky prietok-objem vrátane grafickej registrácie. Pri výkone č. 723a sa výkon č. 723 nevykazuje
604723bSpirometrické vyšetrenie v pokoji a po fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži (ergometria) vrátane dokumentácie (pozáťažový bronchomotorický test konstrikčný)
605723cVyšetrenie reziduálneho objemu (oscilometricky). Výkon môže vykonávať pneumológ.
606723dVyšetrenie pľúcnej poddajnosti (compliance) vrátane zavedenia pažerákového katétra. Výkon môže vykonávať pneumológ.
607724Určenie difúznej kapacity pľúc jednodychovou metódou. Výkon môže vykonávať pneumológ.
608724aUrčenie difúznej kapacity pľúc metódou rovnovážneho stavu. Výkon môže vykonávať pneumológ.
609724bVyšetrenie odporu dýchacích ciest oscilometricky. Výkon vykonáva pneumológ.
610724cCelotelová pletyzmografia vrátane vnútrohrudného objemu plynov, odporu dýchacích ciest, reziduálneho objemu vrátane registrácie. Výkon môže vykonávať pneumológ.
611725Bronchoskopia, prípadne aj dodatočné postupy, ako je odber tkaniva pomocou kefky, probatórna excízia, segmentálna sondáž a bronchoalveolárna laváž
612726Príplatok k výkonu č. 725 pri odbere (-och) pľúcneho tkaniva bronchiálnou biopsiou alebo odstránenie cudzieho telesa zo subglotického priestoru
613727Thorakoskopia, mediastinoskopia
614728Dlhodobé monitorovanie nasýtenia krvi kyslíkom vrátane monitorovania pulznej frekvencie, prehriatie a zhodnotenie záznamu lekárom (pulzoxymetria). Výkon môže vykonávať pneumológ.
615728aHyperventilačný test. Výkon môže vykonávať pneumológ.
616728bAnalýza plynov v expirovanom vzduchu nepretržitým určovaním viacerých plynov. Výkon môže vykonávať pneumológ.
617728cKontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej fekvencie, elektrookulogramu, elektroencefalogramu, respiračného úsilia brušnej steny, hrudníka, telesnej polohy po dobu minimálnej 6-hodinovej fázy spánku (polysomnografia)
618728dPolysomnografické terapeutické titrovanie tlakov v liečbe porúch dýchania v spánku - auto CPAP
619729Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, respiračného úsilia, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej frekvencie a telesnej polohy po dobu minimálne 6-hodinovej fázy spánku (polygrafia)
6202141aOtvorenie abscesu, napríklad po BCG vakcinácii
6213390aOdobratie sesterskej anamnézy alebo odovzdanie dotazníka (v škole) 1x za triedu, 1x za poisťovňu alebo za každých 10 detí.
6223441Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie (návšteva kontaktov v ohnisku nákazy)
6233454aDepistáž tbc - predvolávanie
624XVI. GASTROENTEROLÓGIA
625Lekár so špecializáciou v odbore gastroenterológia môže vykonávať a vykazovať výkony č. 62, 63, 70, 71a, 73, 74, 75a, 78, 79a, 250a, 250b, 252, 253, 271, 272, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 373, 375, 375a, 5149, 5149a, 5149b, 5152c, 5152d, 5153b, 5154, 5154a, 5314, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
626Výkony č. 62 a 63 sa pri tom istom vyšetrení pacienta spolu nevykazujú
627730Zavedenie trvalej žalúdkovej sondy na enterálnu výživu
628731Frakcionovaný odber žalúdkovej šťavy vrátane stimulácie
629732Dlhodobá pH-metria pažeráka vrátane zavedenia sondy
630735Bužírovanie pažeráka, za jedno ošetrenie
631736Pažeráková manometria
632737Liečba rozťahovaním spodného zvierača pažeráka (rozširovanie kardie), za jedno ošetrenie
633738Dychový test na helicobacter pylori, na vlastnú žiadosť
634740Ezofagoskopia, prípadne aj probatórna excízia a (alebo) punkcia
635741Gastroskopia a (alebo) parciálne vyšetrenie dvanástnika, prípadne aj ezofagoskopia, probatórna excízia, punkcia; pri gastroskopii aj/alebo potvrdenie ureázy vrátane nákladov
636745Odstránenie cudzieho telesa z pažeráka, žalúdka alebo dvanástnika, dodatok k výkonu č. 740 alebo 741 alebo ošetrenie krvácajúceho vredu ako dodatok k výkonu č. 741. Pri výkone č. 745 sa výkon č. 740 alebo 741 vykazuje iba raz.
637745aOšetrenie krvácajúceho vredu ako dodatok k výkonu č. 741. Pri výkone č. 745 sa výkon č. 740 alebo 741 vykazuje iba raz.
638745bOšetrenie krvácajúceho vredu pomocou hemoklipov
639746Endoskopická sklerotizácia varixov alebo ulcerácií v oblasti horného gastrointestinálneho traktu, za jedno ošetrenie. Ako doplnok k výkonu č. 740 alebo 741.
640Vykazuje odborný pracovník v spolupráci s rôntgenologickým pracovníkom
641755Rektoskopia, prípadne aj excízia tkaniva a (alebo) punkcia
642Pri výkone č. 755 sa výkon č. 361 pri kontrolných vyšetreniach alebo pri nepretržitej liečbe nevykazuje
643756Parciálna sigmoidoskopia flexibilným nástrojom vrátane rektoskopie, prípadne aj odobratie bioptickej vzorky a (alebo) punkcia
644760Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon descendens spolu so sigmoidoskopiou, rektoskopiou, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) punkciou vrátane kontroly polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy
645761Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon transversum vrátane výkonu č. 760, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) kontrolou polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy
646762Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon ascendens vrátane výkonu č. 761, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) punkciou a kontrolou polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy
647763Endoskopické vyšetrenie céka a (alebo) terminálneho ilea vrátane výkonu č. 762, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) punkciou a kontrolou polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy
648765Odstránenie jedného polypu pomocou vysokofrekvenčnej elektrickej slučky (elektrických klieští - hot biopsy)
649775Laserová (-é) koagulácia (-ie) alebo argónová plazmová koagulácia ako doplnok k endoskopickým výkonom č. 740, 741, zajedno ošetrenie aj pri viacerých léziách
650775aFotodynamická liečba nádorov GIT-u
651778cVideoendoskopické vyšetrenie GIT s vyhotovením obrazovej dokumentácie a jej uložením na elektronickom nosiči dát do dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta
652XVII. HEPATOLÓGIA
653Hepatológ môže vykonávať a vykazovať aj výkony č. 60, 62, 63, 70, 71a, 73, 74, 75a, 78, 79a, 250a, 250b, 252, 253, 271, 272, 307, 360, 361, 362, 363, 5314, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
65410bPohovor s pacientom o závislosti od alkoholu alebo narkotík, poučenie o rizikových faktoroch, o prejavoch, o spôsoboch liečby, sledovaní a resocializácii, na vlastnú žiadosť pacienta
65510aPohovor s pacientom o vírusových hepatitídach, o rizikových faktoroch infekcie, o spôsobe prenosu, o depistáži, diagnostike, o liečbe a jej nežiadúcich účinkoch, sledovaní a o spôsoboch prevencie, na vlastnú žiadosť pacienta
65660hKomplexné vyšetrenie pacienta so zlyhaním pečene, posúdenie stavu, indikácií a kontraindikácií na transplantáciu pečene
657307aPunkcia ascitu s reinfúziou ascitického koncentrátu jednou ihlou
658730Zavedenie trvalej žalúdkovej sondy na enterálnu výživu
659731Frakcionovaný odber žalúdkovej šťavy vrátane stimulácie
660732Dlhodobá pH-metria pažeráka vrátane zavedenia sondy
661736Pažeráková manometria
662740Ezofagoskopia, prípadne aj probatórna excízia a (alebo) punkcia
663741Gastroskopia a (alebo) parciálne vyšetrenie dvanástnika, prípadne aj ezofagoskopia, probatórna excízia, punkcia; pri gastroskopii potvrdenie ureázy vrátane nákladov
664745Odstránenie cudzieho telesa z pažeráka, žalúdka alebo dvanástnika, dodatok k výkonu č. 740 alebo 741. Pri výkone č. 745 sa výkon č. 740 alebo 741 vykazuje iba raz.
665745aOšetrenie krvácajúceho vredu ako dodatok k výkonu č. 741. Pri výkone č. 745 sa výkon č. 740 alebo 741 vykazuje iba raz.
666746Endoskopická sklerotizácia varixov alebo ulcerácií v oblasti horného gastrointestinálneho traktu, za jedno ošetrenie. Ako doplnok k výkonu č. 740 alebo 741.
667755Rektoskopia, prípadne aj excízia tkaniva a (alebo) punkcia
668Pri výkone č. 755 sa výkon č. 361 pri kontrolných vyšetreniach alebo pri nepretržitej liečbe nevykazuje
669756Parciálna sigmoidoskopia flexibilným nástrojom vrátane rektoskopie, prípadne aj odobratie bioptickej vzorky a (alebo) punkcia
670760Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon descendens spolu so sigmoidoskopiou, rektoskopiou, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) punkciou vrátane kontroly polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy
671761Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon transversum vrátane výkonu č. 760, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) kontrolou polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy
672762Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon ascendens vrátane výkonu č. 761, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) punkciou a kontrolou polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy
673763Endoskopické vyšetrenie céka a (alebo) terminálneho ilea vrátane výkonu č. 762, v prípade potreby aj s biopsiou a (alebo) punkciou a kontrolou polohy endoskopu pomocou zobrazovacej metódy
674765Odstránenie jedného polypu pomocou vysokofrekvenčnej elektrickej slučky
675770Diagnostická laparoskopia s diagnostickou excíziou a punkcia alebo adhéziolýza a odber materiálu na cytologické vyšetrenie, prípadne biopsiu
676775Laserová (-é) koagulácia (-ie) ako doplnok k endoskopickým výkonom č. 741, zajedno ošetrenie aj pri viacerých léziách
677776Endosonografické vyšetrenie hornej časti GIT-u
678XVIII. NEFROLÓGIA A DIALÝZA
6791. NEFROLÓGIA
680Nefrológ môže vykonávať a vykazovať aj výkony č. 15a, 15d, 35, 36, 37, 44, 60, 60a, 62, 63, 70, 71, 71a, 73, 74, 75, 78, 79a, 250a, 250b, 252, 253, 271, 272, 299a, 299b, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
6812. MIMOTELOVÁ ELIMINAČNÁ LIEČBA
682790Zaškolenie pacienta (jeho partnera) na domácu kontinuálnu peritoneálnu dialýzu (CAPD), vykazuje sa raz u jedného pacienta
683790aOpakované zaškolenie pacienta (jeho partnera) na základe jeho vyžiadania na domácu kontinuálnu peritoneálnu dialýzu (CAPD)
684791Lekárska starostlivosť pri CAPD vykonávanej v domácnosti alebo v zdravotníckom zariadení mimo HD strediska, za každú peritoneálnu dialýzu, ku ktorej bol privolaný lekár. Výkon môže poskytovať iba lekár pracujúci v dialyzačnom stredisku, nie praktický lekár.
685I. Dialyzačná liečba pri náhlom zlyhaní obličiek
686794Prvá hemodialýza alebo akútna hemodialýza u pacienta. V cene je zahrnutý aj katéter. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta. Uvedený výkon sa vykazuje u dialyzovaného pacienta iba raz.
687794fPeritoneálna dialýza. Lekárska starostlivosť pred peritoneálnou dialýzou, počas peritoneálnej dialýzy a po nej.
688794gAutomatizovaná peritoneálna dialýza (APD). Vyšetrenie chorého, jeho sledovanie počas APD a vyšetrenie po APD.
689II. Plazmaferéza
690794hPlazmaferéza primárna, filtračná (s použitím náhradných roztokov, ako sú plazma a hemofiltračný roztok s pridaním albumínu). Vyšetrenie chorého pred plazmaferézou, počas plazmaferézy a po nej.
691Tento výkon vykonávajú aj pracoviská transfúznej služby
692794iPlazmaferéza sekundárna - kaskádová filtrácia
693794jPlazmaferéza sekundárna - selektívna absorpcia látok
694III. Hemoperfúzia cez aktívne uhlie a iné sorbenty
695794kHemoperfúzia cez aktívne uhlie a iné sorbenty a vyšetrenie chorého pred hemoperfúziou, počas hemoperfúzie a po nej
696IV. Dialyzačná liečba pri chronickom zlyhaní obličiek
6977941Hemodialýza pacienta zaradeného v chronickom dialyzačnom programe, lekárska starostlivosť pred, počas a po hemodialýze
698794mKontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (CAPD). Lekárska starostlivosť pred peritoneálnou dialýzou, počas peritoneálnej dialýzy a po nej
699794nDomáca peritoneálna dialýza, ktorú si pacient vykonáva sám
700794pAutomatizovaná peritoneálna dialýza (APD). Vyšetrenie chorého, jeho sledovanie počas APD a vyšetrenie po APD.
701XIX. DIABETOLÓGIA, PORUCHY LÁTKOVEJ PREMENY A VÝŽIVY
702Lekár so špecializáciou v odbore diabetológia a poruchy látkovej výmeny môže vykonávať a vykazovať výkony č. 25, 60, 62, 63, 70, 71, 71a, 73, 74, 75a, 76, 78, 79a, 200, 250a, 250b, 252, 253, 258, 271, 272, 298, 299a, ako aj z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát). Súčasne môže vykazovať aj výkony z časti SVLZ č. 3525, 3592, 3634 a 3635, ak ich skutočne realizoval
70310cEdukácia pri zistení diabetu, pri nastavovaní na antidiabetiká, selfmonitoring glykémie glukomerom. Výkon č. 10c sa vykazuje u toho istého pacienta pri zásadnej zmene liečby s dôvodnením do zdravotnej dokumentácie.
704603Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista.
705818aVyšetrenie na kardiovaskulárnu autonómnu neuropatiu (testy podľa Ewinga). Výkon môže vykonávať kardiológ, internista, neurológ a diabetológ.
706818cPolygrafické EMG vyšetrenie
707XX. ENDOKRINOLÓGIA
708Endokrinológ môže vykonávať a vykazovať výkony č. 15a, 60, 62, 63, 70, 71, 71a, 73, 74, 75a, 76, 78, 79a, 79b, 156, 250a, 250b, 252, 253, 258, 260a, 271, 314, 603, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
709629Farmakotesty (testovanie účinku betablokátorov, TRH, ACTH, multiaxiálny stimulový test, supresívne testy)
710643Systolické časové intervaly
711818Reflex achilovej šľachy. Výkon môže vykonávať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ.
712976Štúdium sexuálnej masturbácie podľa Tannera, používa sa len u dispenzarizovaných detí
7131244Exoftalmometrické vyšetrenie (Hertel)
714XXI. KLINICKÁ HEMATOLÓGIA A TRANSFUZIOLÓGIA
715Lekár so špecializáciou v odbore klinická hematológia a transfuziológia vykonáva a vykazuje aj výkony č. 15f, 35, 60, 62, 63, 70, 74, 78, 250a, 250b, 252, 253, 271, 272, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 286, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
716303Punkcia lymfatickej uzliny tenkou ihlou a ašpirácia
717305Punkcia likvorového priestoru a odber likvoru na vyšetrenie
718311Punkcia kostnej drene s ašpiráciou drene
719311aOdber kostnej drene pre autológnu a alogénnu transplantáciu
720312Trepanobiopsia s odobratím vzorky kostnej drene
721315Punkcia pečene, sleziny, pankreasu, obličky, pľúc alebo prostaty
722315aOdber kostnej drene na účely transplantácie
723315bZaradenie pacienta do listiny čakateľov
724315cVedenie pacienta v listine čakateľov na transplantáciu orgánov
725315dOdber krvotvorných buniek z periférnej krvi
726315eLiečebná cytaferéza
727315fPrístrojová liečebná plazmaferéza
728315gManuálna liečebná plazmaferéza
729XXII. GERIATRIA
730Geriater vykonáva a vykazuje výkony č. 15a, 15b, 35, 60, 62, 63, 70, 71a, 74, 75, 76, 78, 79a, 79b, 250a, 250b, 252, 253, 258, 271, 272, 602, 603, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
73116Test mentálnych funkcií v geriatrii
732163Vyšetrenie a včasné rozpoznanie hroziacej straty sebestačnosti u starých ľudí
733XXIII. KLINICKÉ PRACOVNÉ LEKÁRSTVO A KLINICKÁ TOXIKOLÓGIA
734Lekár so špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia môže vykonávať a vykazovať výkony č. 35, 36, 60, 62, 63, 70, 71, 74, 75, 75b, 78, 79a, 79b, 160b, 160c, 160d, 161, 164, 250a, 250b, 252, 253, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
73515cPoužitie a vyhodnotenie dotazníka alebo testu vrátane depistážneho testu
736164aVypracovanie návrhu preventívnych opatrení proti poškodeniu zdravia pri práci, proti vzniku choroby z povolania
737357Bronchiálny provokačný test na aktuálny dôkaz alergénov jednoduchým alebo viaczložkovým extraktom, príp. v rozličných koncentráciách s prístrojovým záznamom vrátane nákladov, za každý test (najviac jeden test za deň)
7381205Vyšetrenie ostrosti zraku
7391228Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek
7401590Klasické vyšetrenie sluchu (hlasitá reč, šepot, vyšetrenie ladičkou)
741XXIV. NEUROLÓGIA A DETSKÁ NEUROLÓGIA
742Lekár so špecializáciou v neurológii vykonáva a vykazuje výkony č. 15d, 35, 60, 62, 63, 64, 70, 71a, 73, 74, 75a, 76, 78, 79a, 79b, 250a, 252b, 252, 253, 256, 266, 271, 272, 291, 305, 3215, 5742
743830aZisťovanie anamnézy od inej osoby u pacienta s poruchou vedomia a organického psychosyndrómu
744407Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve viac ako 5 ml
745415Lokálna anestézia jedného alebo viacerých malých stavcových zhybov, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykonávať v zmysle špecializačných náplní.
746420Zvodná anestézia periférneho nervu (aj spinálnych nervov). Vyžaduje osobitné odôvodnenie.
747425Vedenie pacienta k samostatnému použitiu transkutánnej elektrickej nervovej stimulácie s použitím prístroja, za jednu návštevu až do troch návštev v jednom prípade choroby
748802Elektroencefalografické vyšetrenie vrátane prípadných provokácií. Výkon môže vykonávať neurológ.
749803Elektroencefalografické vyšetrenie dieťaťa do skončeného ôsmeho roku života vrátane prípadných provokácií. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
750804Elektroencefalografické vyšetrenie po fáze bdenia, prípadne po odvrátení spánku po provokáciách. Výkon môže vykonávať neurológ.
751805Meranie mozgových potenciálov evokovaných vizuálne, akusticky alebo somatosenzibilne (VEP, AEP, SSP) za každú metodiku. Výkon môže vykonávať neurológ.
752806Dlhodobé elektroencefalografické vyšetrenie presahujúce najmenej 18 hodín vrátane záznamu a vyhodnotenia
753807Vyšetrenie myasténie repetívnou stimuláciou. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
754807aVyšetrenie neuromuskulárneho prenosu repetit. stimuláciou
755809Elektromyografické vyšetrenie s povrchovými elektródami vrátane dokumentácie. Výkon môže vykonávať neurológ.
756810Elektromyografické (ihlovými elektródami) a prípadne elektroneurografické vyšetrenie jedného svalu a nervov, ktoré ho zásobujú. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
757810aKvantitatívna elektromyografická analýzy motorickej jednotky (ihlovou elektródou)
758810bElektromyografická (ihlovou elektródou) automatická dekompozícia EMG signálu
759810cElektromyografické (ihlovou elektródou) vyšetrenie jedného svalu s podaním farmaka
760810dElektromyografické (single-fiber ihlovou elektródou) vyšetrenie. Natívne alebo stimulované vyšetrenie jedného svalu.
761811Elektromyografické (ihlovými elektródami) a prípadne elektroneurografické vyšetrenie každého ďalšieho svalu a nervov, ktoré ich zásobujú. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
762812Určenie (-ia) rýchlosti vedenia senzitívnych nervov. Výkon č. 812 sa účtuje len s výkonmi č. 809 a 811 alebo ako kontrolné vyšetrenie po predchádzajúcich elektromyografických vyšetreniach so súčasným určením rýchlosti vedenia senzitívnych nervov. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
763813Príplatok k výkonu č. 802 za simultánne elektroencefalografické monitorovanie
764814Echoencefalografické vyšetrenie. Grafická alebo obrazová dokumentácia sa vykazuje osobitne.
765815Kŕčové výkony medikamentóznej a (alebo) elektrickej stimulácie, zajedno ošetrenie
766818Reflex achilovej šľachy. Výkon môže vykonávať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ.
767818aVyšetrenie na kardiovaskulárnu autonómnu neuropatiu (testy podľa Ewinga). Výkon môže vykonávať kardiológ, internista, neurológ a diabetológ.
768818bVyšetrenie kožnej sympatikovej odpovede
769818cPolygrafické EMG vyšetrenie
770819Vyšetrenie EMG reflexov a neurofyziologických funkcií (P-300, F vlny, blink reflex, H reflex a iné). Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
771819aTranskraniálna elektrostimulácia mozočka. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
772819bElektronystagmografické vyšetrenie. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
773819cStabilometrické vyšetrenie. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis.
774819dVertebrologické vyšetrenie vrátane poučenia a manipulácie/opakovane/, mobilita, eventuálne zvodová anestézia
775XXV. REUMATOLÓGIA
776Lekár so špecializáciou v odbore reumatológia môže vykonávať a vykazovať aj výkony č. 15a, 15b, 15d, 25, 35, 44, 62, 63, 70, 71, 73, 74, 75a, 76, 78, 79a, 79b, 103, 200, 204, 206, 207, 211, 213, 217a, 231, 250a, 250b, 252, 253, 255, 271, 272, 291, 298, 299a, 299b, 300, 301, 302, 303, 320, 321, 332, 350, 415, 503, 602, 603, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
77760rKomplexné interné a artrologické vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, diagnostický záver, posudok, liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia -vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptu/ov a lekárskej správy. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút.
778504Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné metódy.
779510Cielená odborná inštruktáž - oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia
780511Cielená odborná inštruktáž s používaním a obsluhou zložitých kompenzačných pomôcok
781523Profilovanie termoplastickej dlahy
782544Liečba chladom
783547Zábaly alebo obklady. Teplo odoberajúce alebo zaparujúce s použitím rôzne teplej vody
784555Vysokofrekvenčná diatermia /mikro - krátke a decimetrové vlny/, zajedno ošetrenie, 10x.
785556Elektroliečba. Liečebné využitie galvanického prúdu /ionizácia, galvanizácia/, diadynamických prúdov a amplitúdovo modulovaných prúdov, elektrogymnastika, zajedno ošetrenie
786561Liečba ultrazvukom. Liečebná aplikácia ultrazvuku, statické, semistatické, dynamické ozvučenie, zajedno ošetrenie, 10x.
787562Elektroanalgézia TENS, 10x
788600Monitorovanie základných funkcií krvného obehu s plynulým alebo prerušovaným meraním krvného tlaku a (alebo) s plynulým alebo prerušovaným meraním pulzu vrátane dokumentácie. Jednotlivé meranie krvného tlaku a pulzu sa nevykazuje podľa výkonu č. 600, ale podľa výkonu č. 4a, a je súčasťou výkonov č. 4 až 6, 8, 60 až 63.
789602Telemetrické elektrokardiografické vyšetrenie - zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ a internista.
790603Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista.
791654Kapilaroskópia, za končatinu
792690Vyšetrenie úsilného výdychu - spirometria
793691Spirografické vyšetrenie na určenie exspiračných parametrov (vitálna kapacita úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych pľúcnych objemov) vrátane grafickej registrácie a dokumentácie (skríning FVP). Pri výkone č. 691 sa výkon č. 690 nevykazuje.
794818Reflex achilovej šľachy. Výkon môže vykonávať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ.
7951209Určenie slzivosti - Schirmerov test
7961894Statické termografické vyšetrenie klbu alebo extraartikulárnych štruktúr
7971895Dynamické termografické vyšetrenie klbu alebo extraartikulárnych štruktúr
798XXVI. DERMATOVENEROLÓGIA
799Lekár so špecializáciou v odbore dermatovenerológia môže vykonávať a vykazovať č. 15, 60, 62, 63, 70, 78, 303, 332, 400, 406, 407, 410, 421, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
800Lokálne dermatologiká, dezinficienciá a rozpúšťadlá použité v ambulancii, zabezpečované na žiadanky sa vykazujú osobitne
801167Odobratie a fixácia sterového materiálu na cytologické vyšetrenie z porcia a z cervixu vrátane nákladov
802169Odber a mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu - steru z pošvového sekrétu, prípadne z cervikálneho sekrétu
803340Kutánne testovanie (napr. podľa Pirqueta, Moroa)
804341Odtlačkový test s jedným odtlačkom, prípadne s viacerými antigénmi (napr. tuberkulín, tzv. batériové testy)
805342Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux
806346Epikutánny test pri každom ošetrovanom prípade. Za každý test.
807347UV osvetlenie epikutánneho testu, za každé ošetrenie
808348Test zodretím, zoškrabaním alebo skarifikáciou vrátane nákladovv jednom ošetrovanom prípade, za každý test
809350Priekov test pri každom ošetrovanom prípade, za každý test
810353Intrakutánny test pri každom ošetrovanom prípade, za každý test, vrátane nákladov
811358Orálny provokačný test na vyšetrenie alergických alebo pseudoalergických reakcií na nutritívne alergény alebo lieky, za každý test (najviac jeden test za deň)
812359Ošetrenie na hyposenzibilizáciu (desenzibilizáciu) subkutánnou alergénovou injekciou, za každé ošetrenie. Výkony č. 346, 350, 353 a 359 vykazuje aj dermatovenerológ.
813360Digitálne vyšetrenie konečníka, prípadne aj prostaty
814Výkon č. 360 sa nevykazuje popri výkonoch č. 4 až 8, 60 až 63, 101 až 105, 157
815Výkony č. 405 až 407 sa v súvislosti s bolestivým ošetrením neúčtujú
816578Laseroterapia (liečebné využitie lasera v odbore dermatovenerológia). Vykonáva lekár s osvedčením.
817654Kapilaroskopia, za končatinu
818900Kryoterapia kože so súčasnou kontrolou teploty, za každé ošetrenie
819901Kauterizácia kože ako samostatný výkon, za každé ošetrenie
820904Odstránenie a (alebo) následné ošetrenie do piatich plantárnych, dlaňových alebo paraunguálnych bradavíc alebo porovnateľných kožných zmien
821905Odstránenie a (alebo) následné ošetrenie do piatich obyčajných bradavíc alebo molúsk alebo porovnateľných kožných zmien, napr. pomocou ostrej lyžice, kauterizáciou alebo chemicko-kauterizačným spôsobom alebo odstránenie do piatich pendlujúcich fibrómov. Výkony č. 904 a 905 za každé ošetrenie možno započítať najviac tri razy. Príprava na výkony č. 904 a 905 sa nemôže osobitne vykazovať.
822906Odchlpovanie u žien pomocou elektrokoagulácie na tvári alebo na rukách pri chorobnom stave, za každé ošetrenie
823910Brúsenie a (alebo) frézovanie plôch kože alebo do piatich nechtov
824915Otvorenie, vytlačenie a ošetrenie komedonu akné pri súčasnom použití kompresy, za každé ošetrenie. Pri výkone č. 915 nieje výkon č. 200 vykazovateľný.
825916Ošetrenie dermatóz na hlave vrátane čistenia kože
826917Ošetrenie dermatóz na krku vrátane čistenia kože
827918Ošetrenie dermatóz na jednej končatine vrátane čistenia kože
828919Ošetrenie dermatóz na trupe vrátane čistenia kože
829940Fototest erytémového opuchu vrátane kontroly
830941Špeciálne kožné vyšetrenia: skúška funkčnosti kože, napríklad určenie alkalickej rezistencie (kvapkovou metódou), vyšetrenie v polarizovanom svetle, fázový kontrast, kapilaroskopia, meranie kožnej potivosti, sekréciemazu, trichogram, za každú skúšku
831943Vyšetrenie kontaktov pacienta so sexuálne prenosnou chorobou
832944Vyšetrenie prekanceróz a nádorov pomocou dermatoskopu, prípadne operačným mikroskopom
833945Vyšetrenie Woodovou lampou
8341700Výplach močovej rúry muža a (alebo) instilácia medikamentov
8351775Masáž prostaty, podľa potreby aj so získaním exprimátu prostaty. Výkon vykazuje aj dermatovenerológ.
8362000Prvé ošetrenie malej rany
8372001Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany
8382008Odstránenie cudzieho telesa uloženého a hmatného pod povrchom kože alebo sliznice
8392011Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha, tvár), za každú popáleninu (toilette, debridement, topické prostriedky)
8402012Preváž popáleniny I. a II. stupňa (ruka, noha, tvár) za každý preváž
8412018Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam
8422018aOšetrenie veľkej rany hojacej sa per secundam
8432100Excízia malého kúska sliznice alebo kože (malý benígny tumor, napríklad epulis, hyperplázia, leukoplakia, probatórna excízia) alebo excízia malého, v koži uloženého nádoru
8442141Otvorenie abscesu ležiaceho povrchovo pod kožou alebo sliznicou alebo excízia furunkula
8452142Otvorenie diseminovaných abscesových útvarov kože
8462210Otvorenie podkožného panarícia alebo paronýchia, podľa potreby aj ablácia nechta
8472820Venesekcia
848XXVII. PSYCHIATRIA, DETSKÁ PSYCHIATRIA
849Psychiater môže vykonávať a vykazovať aj výkony č. 65, 66, 70, 71a, 73, 74, 75a, 78, 79a, 79b, 252, 253, 3362, 3363, 3364, 3366
850820Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie výsledkov vyšetrenia, diagnostický záver, liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia -vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptu/ov a lekárskej správy). Vyšetrenie trvá dlhšie ako 45 minút. Výkon vykazuje lekár u pacienta len raz.
851821Podrobné psychiatrické vyšetrenie pred začatím liečby (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, zhodnotenie výsledkov vyšetrenia, diagnostický záver, liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptu/ov a lekárskej správy). Vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút.
852Výkony č. 820 a 821 sa nemôžu u toho istého pacienta vykazovať súčasne
853822Kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie, ktoré trvá dlhšie ako 15 minút. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, záver, písomnú správu, vypísanie receptu/ov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.
854825Kontrolné vyšetrenie a dispenzárna starostlivosť vrátane rád a dokumentácie, ktoré trvá dlhšie ako 25 minút. Vyšetrenie a liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu vzťahujúceho sa na príslušný syndróm pomocou verbálnej intervencie obsahuje subjektívny, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, záver, písomnú správu, vypísanie receptu/ov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.
855826Kontrolné psychiatrické vyšetrenie s liečbou psychopatologicky definovaného chorobného stavu ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (pokus o samovraždu) vrátane verbálnej intervencie vzťahujúcej sa na príslušný syndróm. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 45 minút.
856827Psychiatrické vyšetrenie pri nastavovaní na metadon (alebo substitučnú liečbu) so zhodnotením doplňujúcich somatických nálezov.
857830Zisťovanie anamnézy psychicky chorej osoby od príbuzných alebo iných ku chorému vzťahovo významných osôb a poučenie a vedenie rodinného príslušníka v súvislosti s liečbou psychicky chorého. Výkon č. 830 sa môže vykazovať len s výkonom č. 820, 826 a s výkonom č. 825 a 821 s osobitným zdôvodnením v zdravotnej dokumentácii. Výkon trvá dlhšie ako 15 minút.
858836Sociálna intervencia
859837Podávanie substitučnej liečby pri liečbe závislosti od psychoaktívnej látky. Výkon vykonáva a vykazuje psychiater.
8603364Racionálna náhľadová, krátkodobá terapia (do 15 sedení), jedno sedenie - najmenej 50 minút
861839Skupinová terapia závislostí od psychoaktívnych látok (2-9 účastníkov) do 25 návštev, za účastníka a návštevu, ktorá trvá najmenej 50 minút
862839aDidaktoterapia pri závislostiach od psychoaktívnych látok (5 - 20 účastníkov) za účastníka a návštevu - najmenej 50 minút
863840Zisťovanie biografickej anamnézy vo vzťahu k psychopatológii dieťaťa alebo mladistvého pri zapojení osoby (osôb), ktorá je s ním v kontakte a (alebo) v príbuzenskom vzťahu, pri zohľadnení vývinových psychologických hľadísk s písomným záznamom, prípadne aj počas viacerých návštev. Výkon trvá dlhšie ako 45 minút. Výkon č. 840 sa v prípade tej istej choroby vykazuje len raz. Výkon sa nevykazuje s výkonmi č. 65 a 66.
864841Zisťovanie celkového psychiatrického stavu dieťaťa alebo mladistvého aj pri viacnásobnom zapojení osoby(osôb), ktorá je s ním v kontakte a (alebo) v príbuzenskom vzťahu, pri zohľadnení vývinových psychologických hľadísk spolu s písomnými lekárskymi záznamami a poradenstvom, ako aj zisťovaním doplňujúcich neurologických nálezov, v prípade potreby aj pri viacerých návštevách. Výkon trvá dlhšie ako 90 minút. Výkon č. 841 sa v prípade tej istej choroby vykazuje len raz a nevykazuje sa s výkonmi č. 65 a 66.
865842Kontrolné pedopsychiatrické vyšetrenie a liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu dieťaťa alebo mladistvého verbálnou intervenciou vzťahujúcou sa na príslušný syndróm pri súčasnom zapojení osoby (osôb), ktorá je s ním v kontakte a (alebo) v príbuzenskom vzťahu, s pripojením dokumentovaných výsledkov, ktoré tvoria podklad psychiatrického nálezu podľa výkonu č. 841. Výkon trvá dlhšie ako 45 minút.
866845Kontrolné pedopsychiatrické vyšetrenie a liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu dieťaťa alebo mladistvého verbálnou intervenciou vzťahujúcou sa na príslušný syndróm s pripojením dokumentovaných výsledkov, ktoré tvoria podklad psychiatrického nálezu podľa výkonu č. 840. Výkon trvá dlhšie ako 30 minút. Výkon sa nevykazuje s výkonom č. 65 a 66.
867847Podporné vedenie osoby (osôb), ktorá je vo vzťahu alebo v kontakte s dieťaťom alebo s mladistvým s psychopatologicky definovaným obrazom choroby, v prípade vyžiadania rodičom. Výkon trvá dlhšie ako 30 minút.
868I. PSYCHOTERAPIA
869Psychoterapia je spoločná pre psychiatriu, psychológiu a liečebnú pedagogiku. Psychoterapiu vykonáva terapeut, ak má na to príslušné vzdelanie (certifikát).
870848Krízová psychoterapeutická intervencia ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (napr. pokus o samovraždu). Výkon trvá dlhšie ako 45 minút. Výkon sa nevykazuje v kombinácii so žiadnym iným výkonom. U toho istého pacienta v tom istom liečebnom prípade viacnásobné vykazovanie je potrebné osobitne zdôvodniť v zdravotnej dokumentácii.
871855Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba podľa Jacobsona) v rámci individuálnej liečby vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacienta do metódy, za cvičebný postup (trvanie najmenej 25 minút)
872856Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba podľa Jacobsona) v rámci skupinovej liečby (2 až 12 účastníkov) vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacientov do metódy, za účastníka a návštevu (trvanie najmenej 30 minút)
873857Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba podľa Jacobsona) v rámci skupinovej liečby (2 až 10 účastníkov) detí a (alebo) mládeže vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacientov do metódy, za účastníka a návštevu (trvanie najmenej 30 minút)
874858Liečba jednotlivca pomocou hypnózy vrátane verbálnej intervencie (trvanie najmenej 30 minút)
875867Individuálna psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára. Výkon trvá najmenej 50 minút a vykazuje sa samostatne.
876868Skupinová psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára. Výkon trvá najmenej 90 minút a vykazuje sa samostatne.
877869Individuálna psychoterapeutická intervencia s využitím špeciálnych foriem, metód a prostriedkov (bazálnej a senzomotorickej stimulácie, psychomotorickej terapie, dramatoterapie, arteterapie, muzikoterapie, činnostnej a hrovej terapie, biblioterapie a hypoterapie, biofeedback. Viac ako 30 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára. Výkon trvá minimálne 60 minút.
878870Rodinná psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára. Výkon trvá dlhšie ako 90 minút.
879XXVIII. KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA a LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
8803351Psychodiagnostické interview vrátane použitia jednoduchých alebo zložitejších dotazníkových projektívnych alebo prístrojových metód a so súčasným zisťovaním biografickej anamnézy psychicky, psychosomaticky alebo somaticky chorej osoby na psychodiagnostické a na psychoterapeutické účely s písomným záznamom vrátane rady pacientovi (v trvaní najmenej 120 minút), zajedno interview. Výkon sa v jednom prípade choroby vykazuje len raz.
8813352Psychodiagnostické zisťovanie anamnézy psychicky, psychosomaticky alebo somaticky chorej osoby od jednej alebo viacerých vzťahovo významných cudzích osôb, jeden raz v prípade choroby. Výkon trvá dlhšie ako 15 minút.
8823353Použitie a vyhodnotenie jednoduchej dotazníkovej metódy (Dopen, EOD, KSAT, W-M, STAI, N-5, Beckovast, CMAS a iné.) až do dvoch testov v jednom prípade
8833354Zložitejšie a časovo náročnejšie dotazníkové metódy (napr. Leary, Raven-PM, TKP, CF2 a i. MPI, Spido, 16 PF, HSPQ a podobne), za jeden test
8843355Výkonové a funkčné vyšetrenie jednoduchšieho typu (ČŠ, Tip OIT, Reyova figúra, Bender-Gestalt, MPDT, Domino, DRČ, OIT, Frostig, WT, Wechsler-Memory a podobne a počítačové verzie menej náročných testov), za jeden test až do troch testov
8853356Použitie a vyhodnotenie zložitejších vyšetrovacích metód intelektových schopností (WAIS-R, PDW, T-M, IST a podobne) a použitie zložitejších metód na vyšetrenie psychickej činnosti (Bourdon, Lurijov súbor testov neuropsychologického vyšetrenia a podobne), do troch testov.
8863357Komplexné prístrojové psychodiagnostické vyšetrenie vrátane dokumentácie (ostravský diapozitív, determinačný prístroj, tachystoskop, Taping a podobne), do troch testov, zajedno vyšetrenie
8873358Jednoduchšie projektívne techniky (Baum, FDT, HTP, Face-test, nedokončené vety, Lúscher-malý a podobne), do troch testov
8883359Zložitejšie a časovo náročnejšie projektívne techniky (ZTT, Hand-test, Szondi, Wartegov test, Lúscher-veľký a podobne), do dvoch testov v jednom prípade
8893360Náročné projektívne techniky (Rorschachov test, BERO, TAT, CAT, MDZT), do dvoch testov, za jeden test
8903361Verbálna intervencia samostatne pri psychosomatických alebo somatických chorobných stavoch využívaním interakcie psychológ alebo liečebný pedagóg - pacient, zajedno sedenie (čas trvania najmenej 20 minút)
8913362Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v súvislosti s liečbou chorého. Výkon trvá dlhšie ako 15 minút.
8923363Podporné vedenie osoby /osôb, ktorá je vo vzťahu alebo v kontakte s dieťaťom alebo mladistvým v súvislosti s vyšetrením alebo liečbou chorého/
8933364Racionálna, náhladová, krátkodobá terapia (do 15 sedení), jedno sedenie v trvaní najmenej 50 minút
8943365Korekčné vyšetrenie vývinu dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike reči a sociálnym vzťahom podľa štandardnej stupnice vrátane dokumentácie
8953366Vedenie komunity, kolektívna terapia, didaktické skupiny, terapeutické svojpomocné skupiny, tréningy psychosociálnych zručností, tréningy pamätí pre viac ako 12 účastníkov, za 1 pacienta a jedno sedenie v trvaní do 45 minút
8963367Liečebno - výchovné poradenstvo, preventívne programy pre deti, mládež a dospelú populáciu, preventívno-edukačné programy pre deti vyššieho veku /tréningy pamäti a ostatných kognitívnych funkcií, aktivácia životného štýlu/
8973368Krízová intervencia formou individuálnej liečebno-pedagogickej terapie v trvaní najmenej 45 minút
8983369Predškolská príprava dieťaťa, tréningové metódy v trvaní najmenej 45 minút. Maximálne 10 sedení hradených zo zdravotného poistenia.
899XXIX. OČNÉ LEKÁRSTVO
900Diagnostické výkony očného lekárstva sú účtovateľné iba raz, aj keď sa vyšetrujú obidve oči, ak z opisu výkonov nevyplýva nič iné. Vo všetkých výkonoch je zahrnutá aj rada poskytnutá pacientovi
901Cielenými vyšetreniami v očnom lekárstve sú výkony č. 1200 až 1275c. Pri cielených vyšetreniach sa súčasne nevykazujú výkony č. 4 až 6, 8, 62 a 63, 65, 66. Oftalmológ môže vykazovať aj výkony č. 70, 71, 73, 74, 78, 79a, 79b, 400, 406, ako aj výkony z časti SVLZ, ak má pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
9021200Subjektívne určenie sférickej refrakcie. Subjektívne určenie sférickej refrakcie s určením centrálnej zrakovej ostrosti pomocou skúšobných skiel alebo foropteru, súčasne vyšetrenie vízu do diaľky a nablízko (všetko zahrnuté v základnom hodnotení).
9031201Subjektívne určenie astigmatickej refrakcie. Výkony č. 1200a 1201 sa súčasne nevykazujú. Obsah výkonu je zhodný s výkonom č. 1200.
9041202Objektívne určenie refrakcie. Vyšetrovacie postupy: skiaskopia, refraktometria, vyšetrenie automatickým refraktometrom. Pri ordinácii okuliarov je žiadúca súčasne s objektívnou refrakciou aj refrakcia subjektívna.
9051203Určenie šírky akomodácie
9061204Meranie polomeru zakrivenia rohovky
9071205Vyšetrenie subjektívnej ostrosti zraku (vrátane detí do šiestich rokov). Vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky i nablízko pomocou Landoltových kruhov, E-hákov alebo podobných optotypov; nehodnotiť vtedy, keď je vyšetrenie zrakovej ostrosti súčasťou vyšetrenia status generalis.
9081206Objektívne určenie refrakcie u dieťaťa do skončenia šiesteho roku veku
9091207Vyšetrenie fokometrom
9101208Farmakologické testy pupily
9111209Určenie slzivosti, Schiermerov test
9121210Kontaktné šošovky (prvá aplikácia na jedno oko). Aplikácia a výber kontaktnej šošovky pre jedno oko vrátane merania zakrivenia rohovky, vyšetrenie štrbinovou lampou a určenie objemu slznej sekrécie. Prvá aplikácia šošovky vôbec alebo nová aplikácia po pauze v nosení šošoviek viac ako jeden rok. Ak tvrdé kontakné šošovky pacient netoleroval a treba aplikovať mäkké kontaktné šošovky, hodnotí sa výkon podľa výkonu č. 1212 alebo 1213. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
9131212Kontaktná šošovka (kontrolné vyšetrenie jedného oka), kontrola znášanlivosti naordinovanej kontaktnej šošovky na jedno oko alebo aplikácia iného typu kontaktnej šošovky s objektívnym určením refrakcie so zmeraním zakrivenia rohovky a vyšetrením štrbinovou lampou. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
9141213Kontaktné šošovky (kontrolné vyšetrenie oboch očí). Skúška nasadenia a znášanlivosti predpísaných kontaktných šošoviek na obidve oči, prípadne nasadenie iných kontaktných šošoviek vrátane objektívneho určenia refrakcie, merania zakrivenia rohovky a vyšetrenie štrbinovou lampou. Výkony č. 1212, prípadne 1213 sa pri jednej návšteve môžu vykazovať len raz. Ak sa tvrdé kontaktné šošovky neznášajú a musia byť nasadené mäkké kontaktné šošovky, neopakuje sa výkon č. 1210, ale vykazujú sa výkony č. 1212 a 1213. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
9151214Kontaktná šošovka (tektonická alebo terapeutická). Aplikácia terapeutickej kontaktnej šošovky pri ťažkých ochoreniach rohovky alebo pri perforačnom poranení rohovky alebo aplikácia kontaktnej šošovky ako nositeľa terapeutického média. Pri strate šošovky alebo pri jej znečistení a pri potrebe aplikácie novej terapeutickej šošovky sa výkon č. 1214 nevykazuje znova. Pri výkone č. 1214 sa výkony č. 1210až 1213 nevykazuj ú. Vo výkone č. 1214 sú započítané výkony č. 1200, 1201, 1204, 1209, 1240. V detskom veku príplatok 100 %. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
9161215Špeciálne zväčšovacie pomôcky na videnie. Ordinácia ďalekohľadových, lupových, prizmatických okuliarov. Vo výkone sú započítané výkony č. 1200 a 1201.
9171216Motorika očí kvalitatívne. Vyšetrenie heterofórie, pseudostrabizmu a strabizmu, krycí test, pohyblivosť.
9181217Motorika očí kvantitatívne. Vyšetrenie heterofórie a strabizmu. Uhol škúlenia alfa a beta na perimetri sa nevykazuje súčasne s výkonom č. 1200, 1201, 1203, 1205, 1206.
9191218Kvantitatívne a kvalitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofóre, v prípade potreby aj výkon č. 1216
9201219Kvantitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia u dieťaťa do šiestich rokov vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofóre, v prípade potreby aj výkon č. 1216
9211220Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hess, Lancaster, Rybova tabuľa (najmenej deväť smerov pohľadu každého oka)
9221221Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hessov štít (najmenej 36 smerov pohľadu každého oka)
9231222Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, prvé sedenie
9241223Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, následné sedenie
9251225Kampimetria do diaľky alebo nablízko. Vyšetrenie na zistenie centrálnych a paracentrálnych kotómov. Vyšetrovacie postupy: Amslerov test, Bierrumov štít a Haitzove tabuľky.
9261226Projekčná perimetria oboch očí s označením rôznych prahov dráždivosti. Projekčná perimetria s použitím značiek rôznej veľkosti, intenzity a farby, projekčná perimetria, izopterová perimetria a dynamická perimetria. Prístroje: polguľový projekčný perimeter podľa Gambsa, Goldmanna, Krana, rozličné hodnoty podráždenia sú dané odstupňovaním svetelnej intenzity a veľkosti značiek.
9271227Statická perimetria oboch očí pomocou počítačového perimetra. Vyšetrenie rozsahu zmien zorného poľa (kvantitatívnych aj kvalitatívnych) pomocou počítačového perimetra. Pri výkonoch č. 1226 a 1227 sa výkon č. 1225 nevykazuje.
9281228Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek: Ishihara, Velhagen, Riabkin
9291229Diferenčná zmyslová skúška farieb (test s farebnými vzormi, spektrálna kompenzačná metóda)
9301230Prístrojové vyšetrenie farbocitu - anomaloskop
9311231Vyšetrenie citlivosti na kontrast
9321235Vyšetrenie adaptácie na tmu - adaptometria rýchla (nyctometria)
9331236Vyšetrenie adaptácie na tmu - adaptometria klasická
9341240Vyšetrenie štrbinovou lampou: predného a (alebo) stredného segmentu oka, vyšetrenie predného segmentu fluoresceínom
9351241Gonioskopia
9361242Endotelová biomikroskopia
9371243Diasklerálne vyšetrenie (Lange)
9381244Exoftalmometrické vyšetrenie (Hertel)
9391245Fotodokumentácia predného segmentu
9401246Oftalmoskopia - vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom
9411246aFotodokumentácia očného pozadia
9421249Fluoresceínová angiografia očného pozadia vrátane aplikácie testovacej látky
9431250Fluoresceínová angiografia dúhovky a spojovky
9441251Diferenciácia a lokalizácia zmien sietnice panfundoskopom a vyšetrenie nepriamym oftalmoskopom
9451255Tonometria impresná
9461256Tonometria aplanačná a bezkontaktná
9471257Tonometria priebežná, tonografia, denná krivka, provokačné testy. Priebežné určenie IOT (vnútroočného tlaku), najmenej štyri tonometrické vyšetrenia a (alebo) v prípade potreby určenie odtokového odporu pomocou tonometrie.
9481258Elektrotonografické vyšetrenie s priebežnou grafickou registráciou, v prípade potreby aj výkony č. 1255, 1256 a (alebo) 1257
9491262Oftalmodynamometrické vyšetrenie, v prípade potreby aj výkony č. 1255 a (alebo) 1256
9501263Meranie akumulácie P 32
9511265Biometria oka (očí), A-scan. Meranie osovej dĺžky alebo úsekov očnej osi pomocou ultrazvukovej biometrie vrátane grafickej alebo obrazovej dokumentácie, v prípade potreby aj porovnávacie vyšetrenie druhého oka a (alebo) výpočet vnútroočnej šošovky (VOŠ).
9521265aUltrazvuková biometria oka pomocou A-scanu. Nevykazuje sa s výkonom 5309.
9531266Pachymetria rohovky. Meranie hrúbky rohovky jedného oka ultrazvukovým pachymetrom vrátane obrazovej a grafickej dokumentácie, v prípade potreby porovnávacie vyšetrenie druhého oka.
9541267Topografia rohovky
9551271Sonografické vyšetrenie oka pomocou B-scanu
9561272Sonografia oka a orbity (A a B-scan)
9571273Kvalitatívna diferenciácia intra-, extrabulbárnych cudzích telies, Roperov-Hallov lokalizátor
9581273aAplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, retrobulbárne
9591273bVýter zo spojovkového vaku na kultiváciu a citlivosť
9601274Elektroepilácia, kryoepilácia rias, za každé ošetrenie. Odstránenie chybne rastúcich rias.
9611275Odstránenie voľného cudzieho telesa zo spojovky alebo mechanická epilácia mihalníc jedného oka
9621275aOšetrenie erózie rohovky spôsobenej cudzím telesom. Výkon sa nezapočítava, ak erózia vznikla ako následok terapeutického odstránenia cudzieho telesa.
9631275bIncízia hordeola, ošetrenie drobných úrazov, napríklad oderky mihalníc, punkcia abscesu
9641275cExcochleácia chalazea
9651276Odstránenie cudzích telies z povrchu rohovky, kalcifikátov spojovky alebo z mäkkých častí mihalníc. Inštrumentálne odstránenie pod štrbinovou lampou, každé oko vykazovať osobitne.
9661277Odstránenie cudzích telies infiltrovaných do rohovky alebo do spojovky. Odstránenie hlboko lokalizovaného cudzieho telesa z rohovky alebo zo spojovky, každé oko vykazovať osobitne. Pri niekoľkodňovej anamnéze môže sa odstránenie zvyškov cudzieho telesa hodnotiť podľa výkonu č. 1280.
9671278Odstránenie inveterovaného cudzieho telesa z rohovky alebo z kože s odstránením reziduálneho lôžka
9681279Odstránenie rohovkových alebo korneosklerálnych stehov
9691280Rezíduá po cudzom telese - odstránenie, prípadne pri rozsiahlom náleze vyfrézovanie lôžka
9701282Odstránenie spojovkového alebo mihalnicového nádoru (abrázia, excízia alebo deštrukcia kryosondou alebo laserovým lúčom)
9711293Stenóza slzných ciest (dilatácia, preplach, prípadná sondáž)
9721294Stenóza slzných ciest u detí (sondáž, preplach, test priechodnosti fluoresceínom)
9731297Operácia slzných bodov - pri everzii slzných bodov. Do výkonu č. 1297 sa nezapočítava výkon č. 1293.
9741298Discízia striktúry slzných ciest
9751299Zavedenie mäkkej trvalej alebo dočasnej sondy do slzných ciest, eventuálne s fixáciou stehom. Pri výkonoch č. 1294 až 1299 sa výkon č. 1293 nemôže vykazovať.
9761303Kantotómia
9771304Prenikajúca rana vlečka jednoduchá
9781320Chirurgické uvoľnenie zrastov spojovky bez plastického krytia
9791321Pterýgium - ablácia
9801329Pasívna skúška hybnosti očných svalov jedného oka alebo oboch očí pomocou pinzety (vrátane lokálnej anestézie). Ak u detí treba celkovú anestéziu, vykazuje sa osobitne.
9811338Chemické poleptanie rohovky - abrázia rohovky (jódom alebo kyselinou mliečnou)
9821339Abrázia rohovky mechanická
9831340Termo- alebo kryoterapia rohovky a (alebo) spojovky
9841383Elektrofyziologické vyšetrovacie metódy v oftalmológii - zrakové evokované potenciály (EVP), elektroretinografia (ERG), elektrookulografia (EOG), elektromyografia (EMG), nystagmografia (ENG), za každú metódu
9851385Oftalmologické vyšetrenie na vodičský preukaz na vlastnú žiadosť (zraková ostrosť, refrakcia, farbocit, orientačne zorné pole, nyctometria). Poznámka: platí len od lekára so špecializáciou v odbore očné lekárstvo.
9861386Vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť pred kozmetickou aplikáciou botulotoxínu v oblasti oka na žiadosť pacienta
987XXX. OTORINOLARYNGOLÓGIA
988Lekár so špecializáciou v odbore ORL môže vykazovať aj zdravotné výkony č. 15a, 35, 60, 62, 63, 70, ako aj výkony z časti SVLZ, ak pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
98971aHlásenie infekčných chorôb, onkologického ochorenia, hlásenie nežiaducich účinkov lieku
990510Cielená odborná inštruktáž - oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia
991I. NOS a PRÍNOSOVÉ DUTINY
9921400Aplikácia leptavých alebo dekongestívnych medikamentov v nose a nosohltane
9931401Zastavenie krvácania z nosa leptaním a (alebo) tamponádou
9941401aZastavenie krvácania z nosa kauterizáciou
9951402Predná nosová tamponáda
9961403Predná a zadná tamponáda nosovej dutiny ako samostatný výkon. Cena balónového tampónu sa hradí osobitne.
9971405Odstránenie cudzích telies z nosovej dutiny
9981405aOdstránenie tamponády
9991406Chirurgické odstránenie zaklineného cudzieho telesa z nosovej dutiny
10001407Diferencujúce kvalitatívne určenie čuchu minimálne tromi aromatickými látkami, tromi zmiešanými aromatickými látkami a jednou látkou dráždiacou trojklanný nerv, prípadne skúška chuti vrátane substancií
10011409Rinomanometrické vyšetrenie prístrojom
10021410Endoskopické vyšetrenie nosových dutín a (alebo) nosohltana
10031412Malý chirurgický výkon v nosovej dutine, ako napr. rozrušenie zrastov, elektrokauterizácia sliznice, probatórna excízia, instilácia medikamentov, repozícia fraktúry nosa
10041415Čiastočné alebo úplné odstránenie jednej nosovej mušle
10051416Odstránenie dvoch nosových polypov alebo iných novotvarov z nosovej dutiny
10061417Odstránenie viac ako dvoch nosových polypov alebo jedného veľkého novotvaru z nosovej dutiny
10071418Laserová koagulácia ako dodatok k výkonom č. 1415, 1416 alebo 1417
10081420Otvorenie abscesu nosovej priehradky a drenáž
10091422Subperichondrová resekcia tŕňa alebo hrebeňa nosovej priehradky
10101431Chirurgická korektúra nosového krídla
10111442Orientačné vyšetrenie čuchu a (alebo) chuti
10121445Punkcia čeľustnej dutiny vrátane výplachu a (alebo) instilácie medikamentov
10131446Endoskopické vyšetrenie čeľustnej dutiny vrátane výkonu č. 1445
10141448Odsávanie exudátu z nosa a/alebo prínosových dutín
10151451Otvorenie čeľustnej dutiny cez nos, podľa potreby aj vysávanie
10161451cOdstránenie tamponády alebo drenáže z antra
10171452Úplné alebo čiastočné vyprázdnenie čeľustnej dutiny cez nos endoskopom
10181454Chirurgické uzavretie fistuly čeľustnej dutiny
1019II. HLTAN, HRTAN, REČ, UCHO
1020a) Hltan, hrtan
10211470Odstránenie zaklíneného cudzieho telesa z ústnej dutiny alebo z hltana
10221470aFrenulotómia
10231474eLaserová koagulácia ako dodatočný výkon
10241474fFotodynamická liečba nádorov v oblasti hlavy a krku
10251475Konzervatívne ošetrenie podnebných mandlí, napríklad výter
10261479Incízia abscesu v ústnej dutine
10271480Incízia paratonzilárneho abscesu
10281480aPunkcia paratonzilárneho abscesu
10291481Opätovné otvorenie paratonzilárneho abscesu
10301500Nepriama laryngoskopia a/alebo instilácia medikamentov a/alebo leptanie v hrtane
10311502aLeptanie v hltane a dutine ústnej
10321505Stroboskopické vyšetrenie hlasiviek s podrobným opisom (najmenej tri frekvencie)
10331507Laryngomikrostroboskopia
10341508Videolaryngostroboskopia
10351510Liečebná bronchoskopia cez stómu
10361516Galvanoakustika alebo kyretáž v hrtane ako príplatok k výkonu č. 1506
10371517Probatórna excízia z hrtana indirektne
10381523aOšetrenie trachestómy vrátane výmeny tracheálnej kanyly
10391523bChirurgické uzavretie tracheostómy
1040b) Reč
10411529Analýza hlasu počítačovou technikou. Vyšetrenie po chirurgických výkonoch u pacienta s funkčnou poruchou hlasu.
10421531Vyšetrenie hlasu foniatrom (kvalita, fonačný čas, poloha hlasu pri reči alebo speve)
10431531aZákladné vyšetrenie reči foniatrom u detí do 7 rokov (zrozumiteľnosť, plynulosť, obsahová stránka reči)
10441531bZákladné vyšetrenie reči foniatrom u starších detí a dospelých (zrozumiteľnosť, plynulosť, obsahová stránka reči)
10451533Vyšetrenie reči foniatrom so zameraním na špecifický vývin reči, porozumenie, obsahovú a formálnu stránku reči, gramatickú stavbu reči vrátane vyšetrenia zrozumiteľnosti a plynulosti reči, aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
10461534Kompletné foniatrické vyšetrenie hlasu so zameraním na kvalitu a rozsah, rozsah a silu hovorového hlasu, strednú polohu hovorového a spevného hlasu. Výkony č. 1533 a 1534 sa súčasne nevykazujú.
10471535Reedukácia reči a hlasu po laryngektómii, nácvik pažerákovej reči, elektronického hlasu, ventilová hlasová proatézka. 7 sedení hradených zo zdravotného poistenia.
10481535bVýmena ventilovej protézy
10491537Hlasové cvičenia, uvoľňovacie a dychové cvičenia, fonačné, konverzačné cvičenia, transfer fyziologickej hlasovej techniky do konverzačnej reči, najmenej 30 minút. 7 sedení hradených zo zdravotného poistenia.
10501538Meranie frekvenčného hlasového rozsahu u pacientov po chirurgických výkonoch
10511539Verbálna intervencia pri poruchách hlasu a reči
1052c) Ucho
10531540Odstránenie ušného mazu jednostranne
10541541Vyšetrenie a ošetrenie operovaného ucha
10551542Odstránenie voľne uloženého cudzieho telesa zo zvukovodu
10561544Aplikácia medikamentov do zvukovodu pri otoskopii jednostranne
10571544aOtoskopické vyšetrenie jednostranne
10581545Incízia furunkula vonkajšieho zvukovodu
10591546Kaustika vo zvukovode alebo v bubienkovej dutine vrátane výkonu č. 1544 alebo 1561
10601548Odstránenie jedného alebo viacerých polypov zo zvukovodu alebo z bubienkovej a trepanačnej dutiny
10611550Binokulárne otomikroskopické a rinomikroskopické vyšetrenie vonkajšieho, stredného ucha jednostranne
10621551Insuflácia vzduchu do sluchovej trubice s použitím tlaku
10631553Katetrizácia sluchovej trubice a (alebo) instilácia medikamentov cez katéter
10641556Paracentéza
10651558Výmena protézky kryjúcej perforáciu blanky bubienka
10661561Aplikácia medikamentov do bubienkovej dutiny pri zrkadlovom osvetlení
10671585Orientačné vyšetrenie vestibulárneho aparátu
10681586Podrobné vestibulometrické vyšetrenie vrátane elektronystagmografického záznamu a jeho vyhodnotenia
10691586aStabilometrické vyšetrenie
10701590Klasické vyšetrenie sluchu (hlasitá reč, šepot, vyšetrenie ladičkou)
10711591Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u dospelých obojstranne
10721591aPrahová audiometria na frekvenciách do 16 000 Hz. Výkon nemožno vykazovať s výkonom 1591.
10731592Rečová audiometria, aj obojstranne, slúchadlami
10741593Rečová audiometria vo voľnom poli na prispôsobenie načúvacieho prístroja
10751594Výber a nastavenie naslúchadla foniatrom, najviac tri
10761595Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u detí do desiatich rokov obojstranne
10771595aTónové nadprahové audiometrické vyšetrenie u detí do desiatich rokov
10781596Tympanometria na meranie impedancie blanky bubienka
10791597Vyšetrenie reflexovvnútroušných svalov, ipsia kontralaterálne, decay-reflex, aj obojstranne
10801598Vyhotovenie odtlačku z ucha na individuálnu tvarovku k naslúchadlu jednostranne .Výkony č. 1540, 1541 a 1544 sa pri výkone č. 1598 nevykazujú.
10811599Elektrokochleografia a elektrická stimulácia sluchového nervu
10821599aVyšetrenie otoakustických emisií - skríning novorodencov
10831599bVyšetrenie otoakustických emisií u dospelých
10841599cBERA vyšetrenie
10851601Prvotné nastavenie rečového procesora kochleárnej protézy
10861602Audiometrické vyšetrenie prahového tónu (určenie prahu sluchu s 8 - 12 skúšobnými frekvenciami alebo s kontinuálnym meraním frekvencie) aj s určením šírky intenzity podľa potreby vrátane nadprahového audiometrického vyšetrenia (SISI, FLOWER, LISCHER, LANGBECK) - za každý test. Výkon môže vykonávať otorinolaryngológ.
10871603Detská audiometria (do 10 rokov veku) na zistenie prahu počutia (prahová a nadprahová audiometria), vyšetrenie podmienených a/alebo orientačných reflexov podľa potreby aj nadprahové audiometrické vyšetrenie aj pre potreby aplikácie načúvacieho prístroja - za každý test
10881611Audiometrické vyšetrenie prahového tónu (určenie prahu sluchu s 8 - 12 skúšobnými frekvenciami alebo s kontinuálnym meraním frekvencie) aj s určením šírky intenzity podľa potreby vrátane nadprahového audiometrického vyšetrenia (SISI, FLOWER, LISCHER, LANGBECK) - za každý test. Výkon môže vykonávať otorinolaryngológ.
10891612Detská audiometria (do 10 rokov veku) na zistenie prahu počutia (prahová a nadprahová audiometria) vyšetrenie podmienených a/alebo orientačných reflexov podľa potreby aj nadprahové audiometrické vyšetrenie aj pre potreby aplikácie načúvacieho prístroja - za každý test
1090XXXI. UROLÓGIA
1091Urológ môže vykonávať a vykazovať aj výkony č. 35, 15a, 15b, 15d, 60, 62, 63, 70, 71, 71a, 73, 74, 75a, 76, 78, 79, 79a, 79b, 250a, 250b, 400, 406, 407, 410, ako aj výkony z časti SVLZ, ak pre príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát)
1092159cVyšetrenie na včasnú diagnostiku rakoviny prostaty
10931184Vyšetrenie spermií, prípadne aj hodnotenie a zistenie ich počtu
10941700Výplach močovej rúry muža a (alebo) instilácia medikamentov
10951701Dilatácia močovej rúry ženy, instilácia medikamentov a (alebo) katetrizácia močového mechúra
10961702Postupná dilatácia močovej rúry muža, instilácia medikamentov a (alebo) katetrizácia močového mechúra
10971703Odstránenie cudzieho telesa z močovej rúry
10981706Incízia striktúry močovej rúry podľa Otisa
10991712Uretroskopia (endoskopické vyšetrenie močovej rúry)
11001713Uretroskopia s chirurgickým zákrokom (napríklad koagulácia papilómov alebo resekcia chlopní)
11011714Odstránenie jedného alebo viacerých nádorov na vonkajšom ústí močovej rúry
11021722Katetrizácia močového mechúra, v prípade potreby s výplachom, instilácia medikamentov a (alebo) výplach krvných zrazenín u muža alebo chlapca
11031723Katetrizácia močového mechúra, v prípade potreby s výplachom, instilácia medikamentov a (alebo) výplach krvných zrazenín u ženy
11041726Výplach močového mechúra a (alebo) instilácia medikamentov pri zavedenom trvalom katétri
11051735Nekrvavá repozícia parafimózy
11061736Operačná repozícia parafimózy
11071740Uvoľnenie zrastu predkožky ako samostatný výkon
11081752Testimetria (podľa Hynieho alebo Pradera)
11091755Podviazanie semenovodu (vasectómia)
11101775Masáž prostaty, podľa potreby aj so získaním exprimátu prostaty. Výkon vykazuje aj dermatovenerológ.
11111784Cystoskopia vrátane uretroskopie u ženy
11121785Cystoskopia vrátane uretroskopie u muža
11131787Zavedenie, výmena alebo odstránenie trvalej močovej cievky ako dodatok k výkonom č. 1784 a 1785
11141791Uroflowmetria vrátane záznamu
11151792Manometrické vyšetrenie močového mechúra s priebežným záznamom, podľa potreby aj fyzikálne provokačné testy
11161793Simultánne elektromanometrické meranie tlaku močového mechúra a brucha s priebežným záznamom, podľa potreby aj fyzikálne provokačné testy. Pri výkone č. 1793 sa výkon č. 1792 nevykazuje.
11171794Profilové meranie tlaku uretry s priebežným záznamom, podľa potreby aj fyzikálne provokačné testy. Pri výkonoch č. 1792, 1793, 1794 sa výkony č. 1700, 1701, 1702 a 1726 nevykazujú.
11181795Perkutánna punkcia močového mechúra vrátane výplachu, fixácie katétra a obväzu
11191800Rozdrvenie a odstránenie kameňov močového mechúra vrátane výkonu č. 1784 alebo 1785, za každé ošetrenie
11201801Evakuácia koagúl pri tamponáde močového mechúra
11211822Výmena vezikostomickej cievky alebo nefrostomickej cievky vrátane výplachu, fixácie cievky a preväzu
11221850Koagulácia laserom ako dodatok k endoskopickým výkonom podľa kapitoly M
1123XXXII. CIEVNA CHIRURGIA
1124Lekár so špecializáciou v odbore cievna chirurgia vykonáva a vykazuje výkony z časti SVLZ - rádiológia - ultrazvuk ciev, ak vlastní príslušný certifikát alebo sú uvedené výkony súčasťou špecializačnej náplne odboru. Cievny chirurg vykonáva a vykazuje aj výkony č. 15d, 60, 62, 63, 70, 71, 71a, 73, 74, 75a, 76, 78, 79a, 79b, 250a, 250b, 271, 272, 607 a 614
1125600Monitorovanie základných funkcií krvného obehu s plynulým alebo prerušovaným meraním krvného tlaku a (alebo) s plynulým alebo prerušovaným meraním pulzu vrátane dokumentácie. Jednotlivé meranie krvného tlaku a pulzu sa nevykazuje podľa výkonu č. 600, ale podľa výkonu č. 4a a je súčasťou výkonov č. 4 až 6, 8, 60 až 63.
1126Pojem, ktorý sa používa v nasledujúcich výkonoch v súvislosti s tepnami, prípadne so žilami, zahŕňa zásobujúce cievne kmene s výnimkou aorty a vena cava
1127650O scilografické a reografické vyšetrenie ciev končatín vrátane dokumentácie
1128651Oscilografické (aj reografické) vyšetrenie končatín po záťaži najmenej na jednom úseku vrátane grafickej registrácie
1129652Svetelno-reflexno-reografické vyšetrenie žíl končatín, za končatinu
1130654Kapilaroskopia, za končatinu
1131655Záznam pulzu alebo meranie tlaku na artériách prstov vrátane registrácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
1132656Záznam pulzu a meranie tlaku na artériách prstov pred chladovou expozíciou a po nej vrátane dokumentácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
1133660Pletyzmografické vyšetrenie žíl končatín vrátane grafickej registrácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
1134661Pletyzmografické vyšetrenie tepien končatín bez reaktívnej hyperémie a s reaktívnou hyperémiou vrátane grafickej registrácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
1135673Pletyzmografické vyšetrenie končatín v pokoji a po záťaži v dvoch časových intervaloch na jednom úseku vrátane grafickej registrácie (chladový test, vazodilatačný test, reaktívna hyperémia), za každý test. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
11362000Prvé ošetrenie malej rany
11372001Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany
11382002Ošetrenie malej rany vrátane zarovnania okrajov rany
11392006Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany, prípadne pri viacnásobnom ošetrení. Pri odstraňovaní sutúry pri výkone č. 2860 sa výkon č. 2006 účtuje pre každú končatinu najviac šesť ráz.
11402007Odstránenie sutúry alebo stehov z veľkej rany
11412018Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam
11422206Ablácia nechta na prste ruky alebo nohy
11432207Ablácia nechta na prste ruky alebo nohy s excíziou nechtového lôžka
11442210Otvorenie podkožného panarícia alebo paronýchia, podľa potreby aj ablácia nechta
1145XXXIII. VÝKONY V CHIRURGICKÝCH ODBOROCH
1146Lekári chirurgických odborov môžu vykonávať a vykazovať aj výkony z časti SVLZ, ak vlastnia príslušný certifikát alebo sú uvedené výkony súčasťou špecializačnej náplne príslušného odboru. Vykazovanie výkonov č. 1 až 510 z úvodnej všeobecnej časti platí pre všetky chirurgické odbory. Ortopéd môže vykazovať aj výkony č. 3130, 3134, 3135 z časti ortopedická protetika
1147Porušenie celistvosti povrchovej plochy tela, prípadne rozsah chorobných procesov sa hodnotí v tejto kapitole podľa týchto kritérií pre pojmy „malý", prípadne „veľký": dĺžka: menšia alebo väčšia ako 3 cm, plocha: menšia alebo väčšia ako 4 cm2, objem: menší alebo väčší ako 1 cm3.
114812eUsmernenie pacienta s použitím kompenzačných a technických pomôcok, u závažne postihnutého dieťaťa alebo mladistvého do dosiahnutia 18. roku veku, podľa potreby s angažovaním zodpovednej osoby
114915dZhodnotenie rtg. dokumentácie, ak nie je vykonané pracoviskom RTG
1150291Implantácia depotných hormonálnych preparátov
11512000Prvé ošetrenie malej rany
11522001Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany
11532002Ošetrenie malej rany vrátane zarovnania okrajov rany
11542003Prvé ošetrenie veľkej rany
11552004Ošetrenie veľkej rany vrátane uzatvorenia rany
11562005Ošetrenie veľkej rany vrátane zarovnania a uzatvorenia rany
11572006Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany, prípadne pri viacnásobnom ošetrení. Pri odstraňovaní sutúry pri výkone č. 2860 sa výkon č. 2006 účtuje pre každú končatinu najviac šesť ráz.
11582007Odstránenie sutúry alebo stehov z veľkej rany
11592008Odstránenie cudzieho telesa uloženého a hmatného pod povrchom kože alebo sliznice
11602009Odstránenie cudzieho telesa uloženého pod povrchom kože alebo sliznice po vyhľadaní rezom
11612011Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha, tvár), za každú popáleninu (toilette, debridement, topické prostriedky)
11622011aPrvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa do 5 % povrchu tela, za každú popáleninu (toilette, debridement, topické prostriedky)
11632012Preváž popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha, tvár), za každý preváž
11642012aPreváž ostatných popálenín I. a II. stupňa do 5 % povrchu tela, za každý preváž
11652013Prvotné ošetrenie popáleniny III. alebo IV. stupňa do 5 % povrchu tela (toilette, debridement, topické prostriedky)
11662013aPrvotné ošetrenie popáleniny III. alebo IV. stupňa do 10 % povrchu tela (toilette, debridement, topické prostriedky)
11672015Opakované ošetrenie (preváž) popáleniny do 5 % povrchu tela s aplikáciou antibakteriálnych krémov
11682015aOpakované ošetrenie (preváž) popáleniny do 10 % povrchu tela s aplikáciou antibakteriálnych krémov
11692015bOpakované ošetrenie (preváž) popáleniny od 11 do 20 % povrchu tela s aplikáciou antibakteriálnych krémov
11702018Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam
11712018aOšetrenie veľkej rany hojacej sa per secundam
11722019Príplatok za nekrektómie na ruke a nohe
11732019aPríplatok za nekrektómie na krku
11742019bPríplatok za nekrektómie na tvári
11752019cPríplatok za nekrektómie na trupe
11762025Zavedenie antibiotických roztokov do rán a ich dutín
11772030Zavedenie jedného alebo viacerých drénov do rany
11782100Excízia malého kúska sliznice alebo kože (malý benígny tumor, napríklad epulis, hyperplázia, leukoplakia, probatórna excízia) alebo excízia malého v koži uloženého nádoru
11792101Excízia veľkého poľa kože
11802103Primárna excízia popálenín na ruke alebo nohe, za každý prst
11812104Extirpácia jednej alebo viacerých lymfatických uzlín z toho istého miesta
11822105Extirpácia hlboko ležiaceho telového tkaniva
11832106Extirpácia jedného benígneho nádoru alebo mazovej žlazy
11842141Otvorenie abscesu ležiaceho povrchne pod kožou, sliznicou alebo excízia furunkla
11852142Otvorenie diseminovaných povrchových abscesových útvarov kože
11862145Otvorenie hlboko ležiaceho abscesu
11872146Otvorenie flegmóny alebo excízia karbunkla
11882147Uvoľňujúca incízia hlboko pod fasciou ležiacich abscesov
11892205Trepanácia nechta
11902206Ablácia nechta na prste ruky alebo nohy
11912207Ablácia nechta s excíziou nechtového lôžka
11922209Plastická operácia nechtového lôžka na ruke alebo nohe
11932210Otvorenie podkožného panarícia alebo paronýchia, podľa potreby aj ablácia nechta
11942211Otvorenie osseálneho panarícia na rozhraní šlachového puzdra vrátane lokálnej drenáže
11952212Operačné ošetrenie flegmóny dlane
11962216Výplach cez zavedený drén
11972220Operácia ganglia na klboch ruky, nohy alebo prstov
11982221Extirpácia tumoru mäkkých častí na prste ruky alebo nohy
11992240Šitie svalov a/alebo fascie
12002245Preparácia a šitie šľachy napínača vrátane ošetrenia čerstvej rany
12012246Preparácia a šitie šľachy ohýbača vrátane ošetrenia čerstvej rany
12022280Amputácia alebo exartikulácia prsta na ruke alebo nohe alebo amputácia článku prsta na ruke alebo nohe vrátane plastického prekrytia, za jeden prst
12032310Repozícia zlomeniny distálneho článku na prste ruky alebo nohy
12042311Repozícia zlomeného základného článku, stredného článku prsta ruky alebo kosti palca na nohe
12052315Repozícia zlomeniny zápästia metakarpu a metatarzu
12062320Repozícia zlomeniny ramennej kosti
12072321Repozícia zlomeniny kostí predlaktia na jednej hornej končatine
12082326Repozícia zlomeniny kostí predkolenia na jednej dolnej končatine
12092400Repozícia luxácie klbu na prste ruky alebo nohy
12102401Repozícia luxácie klbu palca
12112402Repozícia luxácie prsta ruky alebo nohy
12122403Repozícia interponovaného menisku, pately
12132405Repozícia luxácie lakťového, ramenného alebo kolenného klbu
12142420Primárna sutúra alebo reinzercia väzu alebo sutúra puzdra klbov prstov ruky alebo nohy
12152421Primárna sutúra alebo reinzercia väzu alebo sutúra kĺbového puzdra palca ruky alebo nohy
12162435Operačné odstránenie cudzieho telesa z klbu prsta ruky alebo nohy alebo klbu nohy
12172455Otvorenie klbu na prste ruky alebo nohy, podľa potreby aj drenáž nohy, ako samostatný výkon
12182456Otvorenie klbu ruky alebo nohy, podľa potreby aj drenáž ako samostatný výkon
12192600Tracheotómia
12202625Pokus o vrátenie do pôvodného stavu inkarcerovanej ingvinálnej alebo femorálnej hernie
12212722Nácvik pacienta s anus praeternaturalis, ako irigáciou vyprázdňovať črevá
12222800bCielená biopsia pľúc (punkčná)
12232812oVýmena tracheálnej T-kanyly
12242955Kontrola neurostimulačného zariadenia
12253210Cielený chiroterapeutický zásah na chrbtici vrátane dokumentácie funkčnej analýzy, podľa potreby aj výkony č.3211a3215,za každé ošetrenie
12263211Cielený chiroterapeutický zásah na jednom alebo viacerých klboch končatín vrátane dokumentácie, funkčnej analýzy, podľa potreby aj výkon č. 3215, za každé ošetrenie. Výkony č. 3210 a 3211 sa účtujú vjednom ošetrovanom prípade najviac dva razy. Ak sa ani po zopakovaní ošetrenia podľa výkonov č. 3210 a (alebo) 3211 za kvartál nedosiahol želaný úspech, môže sa každé ďalšie ošetrenie účtovať výnimočne s dôkladným odôvodnením, a to na udržanie výšky, svalovú reflektorickú fixáciu a na dosiahnutie vegetatívnych alebo neurologických sprievodných javov. Vyúčtovanie výkonov č.3210a3211 môže vykonávať lekár, ak má na príslušný výkon vzdelanie (špecializácia elebo certifikát).
12273215Mobilizujúce ošetrenie chrbtice alebo jedného klbu, alebo viacerých klbov končatín pomocou techniky na mäkkých častiach, za každé ošetrenie
12283240Spoločný konštrukčný plán ortopéda, lekára fyziatra s pacientom na zhotovenie veľkej ortopedickej pomôcky (napríklad umelého údu). Výkon č. 3240 sa pri tej istej ortopedickej pomôcke účtuje len raz. Ortopedicko-protetické výrobky vyrobené na protetických oddeleniach fakultných nemocníc a NRC Kováčova sa uhrádzajú u hospitalizovaných pacientov a u ambulantných pacientov podľa Zoznamu liečiv a zdravotníckych pomôcok.
1229Ako uzáver rany platí len šitie, svorkovanie alebo tie opatrenia, ktoré nahrádzajú ošetrenie rany náplasťou. Výkon č. 200 sa nevykazuje pri obväzoch, ktoré slúžia na pokrytie rán, ktoré vznikli lekárskym zásahom pri tej istej konzultácii, a nie pri výkonoch č. 2000 až 2005, 2020 a 2021. Výkony č. 2000, 2003, 2011, 2012 a 2018 môže vykonávať aj lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo.
1230CHIRURGIA ÚST, ČEĽUSTÍ a TVÁRE
12313000Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa. Jednoduchá extrakcia.
12323001Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. Jednoduchá extrakcia jednokoreňového zuba alebo jedného koreňa.
12333002Extrakcia viackoreňového trvalého zuba
12343002aKomplikovaná extrakcia zuba (neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho časti - koreňa)
12353003Zvodná anestézia extraorálna a intraorálna
12363004Stomatologické ošetrenie v inhalačnej analgézii alebo celkovej anestézii
12373005Zastavenie poextrakčného krvácania ako samostatný výkon
12383005aSutúra extrakčnej rany (približovací steh)
12393007Zastavenie komplikovaného krvácania po extrakcii zuba (masívne krvácanie, nepoznaná koagulopatia, nevyhnutnosť hermetickej sutúry po úprave tkanív)
12403008Ošetrenie (kontrola) po chirurgickom zákroku
12413008aChirurgická revízia rany
12423009Sutúra malej rany ústnej sliznice v dĺžke do 3 cm ako samostatný výkon
12433009aSutúra väčšej rany ústnej sliznice v dĺžke nad 3 cm ako samostatný výkon
12443009bHemiextrakcia (odstránenie koreňa viackoreňového zuba s patologickým nálezom)
12453020Resekcia koreňového hrotu na prednom zube
12463021Resekcia koreňového hrotu na bočnom zube
12473022Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu ako dodatok k výkonom č. 3020 a 3021
12483023Peroperačné plnenie koreňového kanála ako dodatok k výkonom č. 3020, 3021 alebo 3022, za každý koreňový kanál
12493024Výplach antra cez oroantrálnu komunikáciu po extrakcii zuba
12503095Opätovné založenie uvoľnenej aparatúry alebo zmeny na nej alebo čiastočné obnovenie dláh alebo oporných prístrojov, alebo odstránenie dlahy (napríklad po intermaxilárnej fixácii)
12513096Sialografia. Nástrek žľazy kontrastnou látkou, zhotovenie a opis rtg. snímky, za každú snímku
12523096aSondáž a (alebo) bužírovanie vývodu príušnej alebo podsánkovej slinnej žľazy
12533097Sialolitektómia. Operačné odstránenie slinného kameňa z vývodu slinnej žľazy vrátane neostómie
1254XXXIV. FYZIATRIA, BALNEOTERAPIA a LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA
1255Lekári so špecializáciou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - FBRL vykonávajú a vykazujú aj výkony č. 25, 35, 36, 37, 60, 62, 63, 70, 71, 71a, 73, 74, 75a, 76, 78, 79a, 79b, 200, 204, 217a, 252, 253, 271, 300, 301, 320, 321, 332, 400, 406
1256415Lokálna anestézia jedného alebo viacerých malých stavcových zhybov, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykonávať v zmysle špecializačných náplní.
1257503Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie
1258504Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné metódy.
1259505Evalvácia funkčných porúch pohybového systému. Môže vykazovať len lekár s FBLR. Vykazovanie u pacientov po NCMP, polytraume, pri transverzálnych léziách, u vertebrogénnych a imobilných pacientov.
1260507Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovaný liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu na jednom mieste (za každý jeden výkon).
1261508Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovaný liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu na jednom periférnom klbe.
1262Výkony č. 507 a 508 vykazuje len lekár, ak má na príslušný výkon vzdelanie (špecializácia alebo certifikát).
1263509Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych klboch a svaloch. Špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, PIR-postizometrická relaxácia, AGR-antigravitačná relaxácia, trakčné techniky, stretch and spray, banky), zajedno ošetrenie.
1264510Cielená odborná inštruktáž - oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia
1265514Individuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálneho a periférneho systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabát a pod.).
1266533Manuálna drenáž lymfy (výkon v trvaní 45 min), 10 x maximálne
1267562Elektroanalgézia TENS, 10 x
1268568Priloženie prísaviek, baniek alebo použitie prísavkového aparátu, zajedno ošetrenie
1269578Laseroterapia (liečebné využitie lasera vo FBRL). Vykonáva len lekár s osvedčením.
1270818Reflex achilovej šľachy. Výkon môže vykonávať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ.
1271XXXV. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA
1272Špecifické výkony
12733121Podobaroskopické vyšetrenie pacienta s vypracovaním nálezu /za obe dolné končatiny/. Na základe indikácie lekára pri chybách, chorobách a deformitách chodidla pri vstupnom vyšetrení, pri zmene lokálneho nálezu, napr. v dôsledku chirurg, zákroku, ďalej - pri pedes pláni podľa Godunova I—II, osových úchylkách končatín 1x ročne, - pri pedes planovalgi, halluces valgi, digiti hammati, pedes transveroplani et pláni podľa Godunova III-IV 2x ročne, - pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm, pri osových úchylkách DK výrazného stupňa 3x ročne.
12743121aPodobaroskopické vyšetrenie pacienta s vypracovaním nálezu a s fotodokumentáciou /za obe dolné končatiny/
12753122Plantografické statické vyšetrenie pacienta jednoduché /odtlačkovou metódou s vypracovaním nálezu/ za obidve dolné končatiny. Na základe indikácie lekára pri chybách, chorobách a deformitách chodidla pri vstupnom vyšetrení, pri zmene lokálneho nálezu, napr. v dôsledku chirurgického zákroku, ďalej - pri pedes planovalgi, halluces valgi, digiti hammati, pedes transveroplani et pláni podľa Godunova III-IV 1x ročne, - pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm, pri osových úchylkách DK výrazného stupňa 2x ročne.
12763122aPlantografické kinetické vyšetrenie pacienta jednoduché /odtlačkovou metódou s vypracovaním nálezu/, za obidve dolné končatiny. Na základe indikácie lekára pri chorobách a deformitách chodidla pri poruchách odvíjania chodidla pri vstupnom vyšetrení, pri zmene lokálneho nálezu, napr. v dôsledku chirurgického zákroku, ďalej - pri pedes planovalgi, halluces valgi, digiti hammati, pedes transversiplani et pláni podľa Godunova III-IV 1x ročne, - pri dg DMO s postihnutím DK, paresis na DK, pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm a pri osových úchylkách DK výrazného stupňa, 2x ročne.
12773122bPodobarografické statické vyšetrenie pacienta zložité /elektronickým zobrazovacím plantografom/ s počítačovou analýzou nameraných údajov a s vypracovaním nálezu /za obe dolné končatiny/. Na základe indikácie lekára pri chorobách a deformitách chodidla, pri pedes planovalgi, halluces valgi, digiti hammati, pedes transversiplani et pláni podľa Godunova III-IV, pri dg DMO s postihnutím DK, paresis na DK, pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm a pri osových úchylkách DK výrazného stupňa, 2x ročne.
12783123Podobarografické kinetické vyšetrenie pacienta zložité /elektronickým zobrazovacím plantografom/ počítačovou analýzou nameraných údajov a s vypracovaním nálezu /za každú dolnú končatinu/. Na základe indikácie lekára pri chorobách a deformitách chodidla pri poruchách odvíjania chodidla pri vstupnom vyšetrení, pri zmene lokálneho nálezu, napr. v dôsledku chirurgického zákroku, pri skrátení DK nad 5 cm, pri osových úchylkách DK výrazného stupňa, ďalej - pri pedes planovalgi, halluces valgi, digiti hammati, pedes transversiplani et pláni podľa Godunova III-IV, pri dg DMO s postihnutím chodidla, paresis na DK, pri amputácii v oblasti chodidla a pri trofických zmenách chodidiel 1x ročne. Nieje možné vykazovať počas stanoveného obdobia spolu s výkonom č. 3122a.
12793124Dynamografické vyšetrenie s vektorovým zobrazením jednoduché, s vypracovaním nálezu /za každú dolnú končatinu/. U pacientov s amputáciou na DK, skrátením DK nad 5 cm, s osovými úchylkami DK výrazného stupňa, s poruchami chôdze pri paréze na DK pri indikácii ortopedicko-protetickej pomôcky a po jej aplikácii, maximálne 2x ročne.
12803125Dynamografické vyšetrenie s vektorovým zobrazením zložité, s počítačovou analýzou nameraných údajov a s vypracovaním nálezu /za každú dolnú končatinu/. U pacientov s amputáciou na DK, skrátením DK nad 5 cm, s osovými úchylkami DK výrazného stupňa, s poruchami chôdze pri paréze na DK pri indikácii ortopedicko-protetickej pomôcky a po jej aplikácii, maximálne 2x ročne.
12813126Stereometrické vyšetrenie oboch dolných končatín /vrátane panvy/ s vypracovaním nálezu. Na základe indikácie lekára a pacientov s osovými úchylkami dolných končatín /genua et crura valga, vára, pedes planovalgi, vari/ výrazného stupňa, 1x ročne.
12823127Stereometrické vyšetrenia chrbtice /vrátane panvy/ s vypracovaním nálezu. Na základe indikácie lekára u pacientov s dg. scoliosis, kyphoskoliosis, osteochondrosis TH-Ljuvenilis, 1 x ročne.
12833128Ichnografické vyšetrenie chôdze s vypracovaním nálezu. U pacientov s rotačnými úchylkami DK a chodidlami nad 15 st. pri indikácii ortopedicko-protetickej pomôcky a po jej aplikácii, maximálne 2x ročne.
12843129Elektromyografické vyšetrenie /Myotest, resp. Myoboy/ pred aplikáciou myoelektrickej protézy s vypracovaním nálezu. Pri rozhodovaní o indikácii myoelektrickej protézy ako vstupné vyšetrenie, potom po absolvovaní 6-týždňovej špecifickej rehabilitácie a pred aplikáciou myoelektrickej protézy, maximálne 3x ročne.
12853130Indikácia a špecifikácia ortopedicko-protetickej pomôcky na základe indikácie výkonu lekárom. Poskytnutie rady vzhľadom na možnosť aplikácie viacerých typov pomôcok u jedného pacienta, ale pri jednej pomôcke je možné započítať iba raz, nie opakovane.
12863131Vypracovanie základných merných podkladov, prípadne návrh konštrukčných prvkov potrebných na zhotovenie ortopedicko-protetickej pomôcky /napr. nákres pomôcky, vyznačenie na pacientovi, určenie druhu potrebných klbov a pod./. Na základe indikácie výkonu lekárom. Poskytnutie rady vzhľadom na možnosť aplikácie viacerých typov pomôcok u jedného pacienta, ale pri jednej pomôcke je možné započítať iba raz, nie opakovane. Pri jednej pomôcke nieje možné započítavať spolu s výkonom č. 3132.
12873132Vypracovanie podrobného konštrukčného plánu zložitej ortopedicko-protetickej pomôcky v spolupráci s ortopedickým protetikom. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke nieje možné započítavať spolu s výkonom č. 3131.
12883133Aplikácia a zhodnotenie funkčnosti ortopedicko-protetickej pomôcky pri niektorom z vyšetrení alebo skúške, alebo odovzdaní. Na základe indikácie výkonu lekárom.
12893134Každá významná zmena pozície a tvaru ortopedickej pomôcky v priebehu ošetrovania /pri kontrolách/, napr. pri hodnotení jej funkčnosti. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednom vyšetrení je možné výkon započítať spolu s predchádzajúcim výkonom.
12903135Cielená a odborná inštruktáž a oboznámenie pacienta /alebo doprovodu/ s používaním a obsluhou jednoduchých ortopedicko-protetických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov /jednoduché ortézy končatín a trupu, ortopedické vložky, jednoduchá ortopedická obuv, obuv pre deti a mladistvých do 18 rokov, epitézy, inštruktáž o životospráve z hľadiska používania pomôcok, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia. Pri jednom vyšetrení /bez ohľadu na počet odovzdaných pomôcok/ je možné výkon započítať iba raz, nie je možné opakované započítavanie výkonu pri tej istej pomôcke.
12913136Cielená a odborná inštruktáž a oboznámenie pacienta /alebo doprovodu/ s používaním a obsluhou zložitých ortopedicko-protetických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov /zložité ortézy končatín a trupu, zložitá ortopedická obuv, obuv ako priama súčasť ortopedicko-protetickej pomôcky, protézy končatín, inštruktáž o životospráve z hľadiska používania pomôcok, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia pri jednom vyšetrení /bez ohľadu na počet odovzdaných pomôcok/ je možné výkon započítať iba raz, nie je možné opakované započítavanie výkonu pri tej istej pomôcke
12923137Spolupráca pri zhotovení odtlačku zo sadry alebo z iných pracovných látok pre zložité druhy ortéz. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke je možné započítať iba raz, nie opakovane.
12933138Koordinácia opracovania modelu pre rôzne druhy ortéz trupu. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke je možné započítať iba raz, nie opakovane.
12943139Spolupráca pri zhotovení odtlačku zo sadry alebo z iných pracovných látok pre rôzne druhy ortéz krčnej chrbtice. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke je možné započítať iba raz, nie opakovane.
12953140Spolupráca pri zhotovení odtlačku zo sadry alebo z iných pracovných látok pre rôzne druhy ortopedických vložiek alebo ortopedickej obuvi
12963141Koordinácia opracovania sadrového modelu pre rôzne druhy ortopedických vložiek alebo ortopedickej obuvi /1 ks/ K 9017. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke je možné započítať iba raz, nie opakovane.
12973142Spolupráca pri zhotovení odtlačku zo sadry alebo z iných pracovných látok pre rôzne druhy ortéz hornej a dolnej končatiny siahajúce najviac cez jeden veľký klb /členkový, kolenný, bedrový, ramenný, lakťový, zápästný/. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke je možné započítať iba raz, nie opakovane.
12983143Koordinácia opracovania modelu pre rôzne druhy ortéz hornej a dolnej končatiny siahajúca najviac cez jeden veľký klb /členkový, kolenný, bedrový, ramenný, lakťový, zápästný/. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke je možné započítať iba raz, nie opakovane.
12993144Spolupráca pri zhotovení odtlačku zo sadry alebo z iných pracovných látok pre rôzne druhy ortéz hornej a dolnej končatiny siahajúce najmenej cez dva veľké klby /členkový, kolenný, bedrový, ramenný, lakťový, zápästný/. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke je možné započítať iba raz, nie opakovane.
13003145Koordinácia opracovania modelu pre rôzne druhy ortéz hornej a dolnej končatiny siahajúca najmenej cez dva veľké klby /členkový, kolenný, bedrový, ramenný, lakťový, zápästný/. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednej pomôcke je možné započítať iba raz, nie opakovane.
1301XXXVI. KLINICKÁ ONKOLÓGIA
1302Lekár so špecializáciou v odbore klinická onkológia môže vykonávať a vykazovať aj výkony z časti SVLZ - ultrazvuk, ak vlastní príslušný certifikát alebo sú uvedené výkony súčasťou špecializačnej náplne odboru, a výkony z úvodnej všeobecnej časti, ako napr. odbery, punkcie a pod.
13033286Iniciálne odborné vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením, vypracovanie diagnostického postupu s určením štádia nádorovej choroby vrátane dokumentácie na špecializovanom onkologickom pracovisku
13043287Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pred podaním prvej chemoterapie, výber chemoterapie, výpočet povrchu tela s dokumentáciou
13053288Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pred druhou a ďalšou cytostatickou kúrou so zhodnotením toxicity a s dokumentáciou
13063289Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pri relapse alebo progresii s určením terapeutickej stratégie
13073290Informovanie pacienta s onkologickým ochorením o plánovanej chemoterapii, vysvetlenie toxických účinkov a spôsobov ich predchádzania a liečenia
13083291Pohovor s pacientom s onkologickým ochorením pri psychosomatických ťažkostiach a psychologických problémoch spojených s nádorovým ochorením alebo pohovor pri suspektnom onkologickom ochorení
13093292Pohovor s pacientom s onkologickým ochorením pri progredujúcom, liečbou neovplyvnenom nádorovom ochorení
13103293Určenie liečebnej stratégie pri liečení komplikujúcej infekcie po chemoterapii u pacienta s onkologickým ochorením pri počte granulocytov pod 500/mm3 s dokumentáciou
13113294Riedenie cytostatík pred aplikáciou, za každú ampulku cytostatika vrátane skladovania, evidencie a likvidácie odpadu
13123295Indikovanie podpornej hematologickej a transfúznej liečby u pacienta s myelosupresiou spôsobenou onkologickým ochorením alebo jeho liečbou s dokumentáciou
13133296Indikovanie podania imunomodulátorov alebo rastových faktorov u pacienta s onkologickým ochorením s dokumentáciou
13143297Indikovanie chemoterapie pri prvej cytostatickej kúre u pacienta s onkologickým ochorením s výpočtom dávok podľa povrchu tela a s dokumentáciou
13153298Indikovanie chemoterapie u pacienta s onkologickým ochorením s osobitne zložitou diagnózou alebo priebehom choroby na špecializovanom onkologickom pracovisku pri neúčinnosti štandardnej chemoterapie s prehodnotením diagnózy
13163299Aplikácia kontinuálnej chemoterapie pumpou s dokumentáciou, za každý deň
13173300Intrakavitárna a intratekálna aplikácia cytostatík okrem bodov za výkon a materiál s dokumentáciou
13183301Príprava koncentrátu trombocytov pre chorého s trombocytopéniou od jedného darcu pomocou separačnej centrifúgy
13193302Separácia periférnych kmeňových buniek pre podpornú liečbu aplázie po superradikálnej chemoterapii
13203303Kompletná preventívna onkologická prehliadka - fyzikálne vyšetrenie, lymfatické uzliny, prostata, rektum, prsníky, koža, semenníky, vykonaná onkológom s dokumentáciou
13213306Kontrolné vyšetrenie pacienta po chemoterapii alebo po inej onkologickej liečbe so sledovaním neskorej toxicity a stav pri nádorovom ochorení vrátane dokumentácie
13223307Ošetrenie centrálneho venózneho katétra u pacienta liečeného cytostatikami
13233308Indikovanie antiemetickej liečby, analgetickej liečby a liečby metabolických porúch u pacienta s onkologickým ochorením
13243309Indikovanie urgentnej chemoterapie a rádioterapie pri stave bezprostredne ohrozujúcom život s dokumentáciou. Pri výkonoch č. 3286 až 3309 sa výkony č. 1 až 3, 4 až 6, 8, 11 až 14, 60, 61, 62 a 63 nevykazujú.
1325XXXVII. KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA
1326Lekár so špecializáciou v odbore klinická farmakológia môže vykazovať a vykonávať výkony č. 60, 62, 70, 78, 79a, 79b, ako aj vykonávať a vykazovať z časti SVLZ: výkon č. 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405 a nové výkony na stanovenie fenotypu a genotypu pri vyšetrení farmakogenetického polymorfizmu z časti SVLZ
132710dRozbor a plánovanie /komplexná analýza/. Vypracovanie špeciálneho farmakologického postupu. Farmakoterapia u jedného pacienta.
132844aKlinicko-farmakologická konzultácia farmakoterapie v gravidite
132944bKlinicko-farmakologická konzultácia na posúdenie teratogenity. Výkon č. 44b sa nemôže vykazovať súčasne s výkonom č. 44a.
133044cKlinicko-farmakologická konzultácia na posúdenie nežiaduceho účinku liekov. Výkon č. 44c sa nemôže vykazovať súčasne s výkonom č. 44a a 44b.
13313316Komplexná analýza preskripcie u jedného lekára za určené časové obdobie (1 mesiac), na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby
13323317Komplexná analýza preskripcie jedného oddelenia (za 1 mesiac), na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby
13333318Audit preskripcie u jedného lekára (za 1 mesiac), na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby
13343319Audit preskripcie pri jednom oddelení (za 1 mesiac), na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby
1335XXXVIII. VÝKONY INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM
1336I. KLINICKÁ LOGOPÉDIA
1337Klinický logopéd vykazuje základné výkony č. 12, 71 a 75a, ak nevykoná a nevykazuje výkony z tejto časti (klinická logopédia). Ako dôkladné a cielené alebo špecifické logopedické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie sa rozumejú výkony č. 3335, 3336, 3337, 3338, 3344 a 3346. Výkony č. 6, 8, 60, 61, 62, 63 klinický logopéd nevykazuje.
13383321Komplexné logopedické vyšetrenie vrátane anamnézy, rád a dokumentácie
13393322Logopedické cvičenie dychové, pasívne, aktívne, kontrastné, fonematické, logorytmické atď. v trvaní do 10 minút
13403323Systematická senzomotorická liečba porúch funkcií CNS cvičením (navodenie spolupráce s pacientom, nadviazanie kontaktu, priebežná stimulácia reči u nehovoriaceho pacienta, terapia porúch reči, dysgrafie, dyslexie, dyskalkúlie, dysortografie, po jednotlivých PNF) ako individuálna liečba, prípadne aj zaškolenie príslušných osôb do postupu, v prípade potreby aj na viacerých cvičeniach, trvanie dovedna najmenej 45 minút. Patria sem afázie, dysfázie, DMO, LMD, MR.
13413324Systematická senzomotorická liečba porúch funkcií CNS cvičením ako skupinová liečba (dvoch až šiestich účastníkov), prípadne aj zaškolenie príslušných osôb do postupu, v prípade potreby aj na viacerých cvičeniach, trvanie dovedna najmenej 45 minút
13423325Liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu dieťaťa alebo mladistvého verbálnou intervenciou vzťahujúcou sa na syndróm pri súčasnom zapojení osoby (osôb), ktorá sa o neho stará, vrátane dokumentácie výsledkov. Ide najmä o balbutika, MR, anxiózny syndróm, kombinované poruchy.
13433326Použitie a vyhodnotenie dotazníkového testu (CETI), až do dvoch testov, za jeden test
13443327Použitie a vyhodnotenie orientačných testovacích metód až do troch testov (napr. La Ponte, Wertz), za jeden test. Príklady testovacích metód pozri pri výkone č. 3359.
13453328Použitie a vyhodnotenie funkčného testu - HT test, Ozoreckého test motoriky alebo vyšetrenie laterality s písomným záznamom, za jeden test
13463329Použitie a vyhodnotenie funkčného testu - Tookenov test, s písomným záznamom, za jeden test
13473330Použitie a vyhodnotenie štandardizovaných testov s písomným záznamom v jednom liečebnom prípade (spolu parciálne Lurijovo vyšetrenie SF, Hrnčiarovej test BAT, Tymichovej vyšetrenie
13483331Použitie a vyhodnotenie nákladných testov symbolických funkcií s písomným záznamom v jednom liečebnom prípade (diagnostika dysgrafie, dyslexie, dyskalkúlie, dysortografie, celé Lurijovo vyšetrenie)
1349
13503332Vyšetrenie vývoja dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike, reči vrátane dokumentácie
13513333Funkčná terapia pri vývojových výpadkoch motoriky, senzoriky, v rozsahu reči a (alebo) v sociálnych vzťahoch ako jednotlivé vyšetrenie v trvaní najmenej 45 minút, za každé vyšetrenie
13523334Skupinová funkčná terapia pri vývojových výpadkoch motoriky, senzoriky, v rozsahu reči a (alebo) v sociálnych vzťahoch do troch pacientov v trvaní najmenej 45 minút, za každého pacienta
13533335Orientačné vyšetrenie reči (artikulačná motorika, artikulačné výkony, plynulosť reči)
13543336Orientačné vyšetrenie sluchu - cielená skúška hlasu (zvuk hlasu, tónová výdrž, poloha hlasu pri reči)
13553337Základné vyšetrenie reči so zameraním na vývin reči, porozumenie reči, vyšetrenie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, syntaxe a gramatickej výstavby reči vrátane dokumentácie
13563338Vyšetrenie hlasu s preskúšaním pokojného a fonačného dýchania, nasadenia a vysadenia hlasu, výkonov pri hovorení, volaní, spievaní, prípadne hlasu po zaťažení
13573339Reedukácia reči a hlasu po laryngektómii, pažerákový náhradný hlas alebo elektronický náhradný hlas, za každý nácvik. Logopedická terapia reči pri narušenej komunikačnej schopnosti, prípravné artikulačné cvičenia, artikulačné cvičenia, automatizácia nacvičených hlások, slovné a konverzačné cvičenia, komplexná terapia a fyzikálne procedúry ako jednotlivé opatrenia, za každý nácvik najmenej 30 minút.
13583340pri ľahkej poruche reči
13593341pri strednej poruche reči
13603342pri ťažkej poruche reči, prípadne pomocou techniky
13613343Hlasové cvičenia vrátane všetkých k tomu náležiacich postupov, ako nasadenie hlasu, cvičenia na výdrž a vypnutie hlasu, prípadne aj dychové cvičenia a fyzikálne opatrenia ako individuálne ošetrenie, každé cvičenie v trvaní najmenej 30 minút
13623344Špecifické vyšetrenie dieťaťa vo vzťahu k jemnej a hrubej motorike, reči pri kombinovaných poruchách (zmyslových, duševných, somatických)
13633345Nadviazanie kontaktu s logopedickým pacientom
13643346Špecifické vyšetrenie vývoja dieťaťa po stránke rečovej, psychomotorickej pri nekombinovaných poruchách (OVR, OBVR, OVPS, poruchy symbolických funkcií atď.)
13653347Spracovanie a vyhodnotenie klinicko-logopedického vyšetrenia dieťaťa pri špecificky narušenej komunikačnej schopnosti
13663348Metodická príprava, zhotovenie metodického materiálu na klinicko-logopedické vyšetrenie i terapiu, návrh logopedických cvičení
13673349Verbálna intervencia pri liečení zajakavosti a iných rečových i hlasových porúch a vedenie kontaktných osôb
13683350Použitie metodiky orofaciálnej stimulácie
1369Pri výkonoch klinickej logopédie sa výkony č. 6, 8, 60, 61, 62 a 63 nevykazujú
1370XXXIX. VÝKONY SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK V AGENTÚRACH DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI A SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK PRACUJÚCICH NA ZÁKLADE LICENCIE NA VÝKON SAMOSTATNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE
1371I. Sestry
1372K uvedeným výkonom sa vykazuje bodové zvýhodnenie pri sťaženom výkone takto: 1. u imobilných pacientov + 75 % základnej bodovej hodnoty, 2. u pacientov s obmedzenou hybnosťou + 50 % základnej bodovej hodnoty, 3. u pacientov s psychiatrickou diagnózou + 75 % základnej bodovej hodnoty pri kompenzovanom stave a + 75 % základnej bodovej hodnoty pri dekompenzovanom stave. U mentálne retardovaných pacientov + 75 % základnej hodnoty a u detí do veku 7 rokov + 75 % základnej hodnoty
1373Vybrané rehabilitačné výkony vykonáva ADOS prostredníctvom fyzioterapeuta
1374Liečivá a zdravotnícke potreby potrebné na ošetrenie pacienta predpisuje ošetrujúci lekár na recepty
13753390Príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratie sesterskej anamnézy (ošetrovateľský assesment)
13763392aPoučenie príbuzných alebo členov komunity
13773392cKonzultácie s inštitúciami a orgánmi štátnej zdravotnej správy v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti
13783393Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS)
13793394Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom
13803395Vyhodnotenie KOS a záverečná správa
13813396Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti
13823398Ošetrovateľská hygiena
13833399aStarostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny katétra u ženy
13843399bStarostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu, pravidelné prevažovanie a dezinfekcia
13853399cStarostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu
13863399dStarostlivosť o epidurálny katéter
13873400Polohovanie pacienta
13883401aStarostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite, vypracovanie individuálneho diétneho režimu, jeden raz pre jedného pacienta
13893401bKaždá ďalšia zmena v diétnom režime
13903402Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon
13913404Výživa pacienta sondou, za jeden výkon
13923405Očistná klyzma
13933405aLiečebná klyzma
13943406Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny
13953407Odmeranie TK, pulzu a teploty
13963408Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín
13973409Cievkovanie ženy
13983410Výmena stomickej súpravy s následnou toaletou pri stómiách
13993411Čistenie tracheálnej kanyly
14003411aMechanické čistenie zdravotníckych pomôcok, za každých 30 minút
14013413Aplikácia neinjekčnej liečby
14023413aJedna aplikácia kyslíka
14033414Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa
14043416Aplikácia liečiva intramuskulárne, s. c. i. c.
14053418Aplikácia liečiva intravenózne
14063419Príprava a podávanie infúzie
14073420Sledovanie infúzie, za každú hodinu
14083420aPodávanie liečiva infúznou pumpou
14093421Nácvik podávania inzulínu
14103422aOšetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
14113422bOšetrenie dekubitu veľkosti do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preváž)
14123422cOšetrenie dekubitu veľkosti nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preváž)
14133423Výplach oka
14143423aPreváž rany veľkosti do 5 cm2
14153423bPreváž rany veľkosti nad 5 cm2
14163423cPríprava materiálu a sterilizácia
14173424Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 minút
14183426Odsávanie pacienta
14193427Odsatie žalúdočného obsahu
14203428Vyšetrenie moču indikátorovým médiom
14213429Vyhotovenie EKG záznamu
14223430Orientačné spirometrické vyšetrenie pľúc (VC, FEVI)
14233431Asistencia pri výplachu močového mechúra
14243432Práca sestry pri domácej peritoneálnej dialýze
14253433Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo jednej odberovej súpravy
14263434Odber kapilárnej krvi
14273435Umelé dýchanie a masáž srdca
14283436Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta
14293437Doprava biologického materiálu, za každých 30 minút
14303439Návšteva pacienta (klienta) v pracovnom čase
14313440Návšteva mimo riadneho pracovného času (od 19.00 do 7.00 hodiny v sobotu, nedeľu a vo sviatok)
14323441Návšteva sestry v rizikových skupinách populácie - krízová intervencia sestry pri zhoršení psychického stavu pacienta
14333442Skríningové vyšetrenie v určených skupinách populácie
14343443Poradenstvo sestier v starostlivosti o dieťa
14353444Kontrola novorodenca alebo dojčaťa sestrou vrátane potrebného ošetrenia
14363445Meranie a váženie novorodencov a detí
14373446Kúpeľ a nacvičovanie kúpeľa novorodencov
14383447Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života
14393449Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu
14403451Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom
14413452Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život
14423454Depistáž ochorenia v mieste bydliska
14433457Podávanie cytostatík do zavedeného katétra
14443458Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým ochorením
14453459aUsmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením vzhľadom na jeho zdravotný stav
14463460Ochranný režim pri podávaní cytostatík a chemoterapeutík
1447346lOšetrenie dutiny ústnej u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficientným stavom
14483635aKontrola glykémie glukomerom
1449II. Pôrodné asistentky
1450Tieto výkony vykazuje len pôrodná asistentka ako doplnenie k výkonom č. 3390 až 3446
14513467Akútna pomoc pri prekotnom pôrode a následné zabezpečenie pôrodníka
14523468Ošetrenie novorodenca bezprostredne po prekotnom pôrode a ošetrenie pupka novorodenca
14533469Sledovanie klientky po pôrode vedenom mimo lôžkového zdravotníckeho zariadenia, meranie TK, P
14543470Odborné ošetrovateľské poradenstvo zamerané na prevenciu zápalov, dodržiavanie zásad správnej životosprávy (kompetentná aj sestra)
14553474Hygiena pošvy na liečebný účel
14563475Psychofyzická príprava rodičky na pôrod
14573476Starostlivosť o pacientku v šestonedelí
14583476aSledovanie oziev plodu
14593476bSledovanie kontrakcií maternice
1460STOMATOLÓGIA
1461D 01Komplexné stomatologické vyšetrenie
1462 Uhrádza sa raz na začiatku systematickej starostlivosti pri založení liečebnej karty po dovŕšení 18. roku veku. Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, stavu zubných náhrad a stanovenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie.
1463D 02Preventívna stomatologická prehliadka
1464 Vykazuje sa jedenkrát ročne po dovŕšení 18. roku u poistenca v systematickej starostivosti. Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienickch návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie. V roku, keď bol účtovaný výkon D 01, sa nevykazuje.
1465D 02aPreventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve
1466 Vykazuje sa dvakrát počas tehotenstva. Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPB a PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie.
1467D 03Cielené stomatologické vyšetrenie
1468 Konzultačné vyšetrenie na základe písomnej žiadosti iného lekára s písomnou správou zameranou na konkrétny problém. Súčasťou výkonu je aj zhodnotenie pomocných vyšetrení.
1469D 05Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie
1470 Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku aj CPITN, stanovenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie. Uhrádza sa do dovŕšenia 18. roku veku na začiatku systematickej starostlivosti pri založení liečebnej karty.
1471D 06Preventívna pedostomatologická prehliadka
1472 Vykazuje sa raz za 6 mesiacov, pred dovŕšením 18. roku veku u poistenca v systematickej starostlivosti. Obsahuje vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a PBI, príp. nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam v zdravotnej dokumentácii. V roku, keď bol účtovaný výkon D 05, sa vykazuje iba raz.
1473D 11Akútne vyšetrenie
1474 Vyšetrenie poistenca v rámci poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Súčasťou výkonu je písomná správa.
1475D 37Krátky administratívny úkon
1476Písomná správa lekára inému lekárovi v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, regresné hlásenie, hlásenie o infekčnom ochorení, hlásenie o úraze, výpis zo zdravotnej dokumentácie. V rámci jednej návštevy možno vykázať len raz. Výkon je nezlučiteľný s výkonom D 03 a D 11.
1477D 52RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív
1478Vykazuje stomatológ a čeľustný ortopéd s oprávneným na prevádzku RTG zariadenia. Materiál RTG snímok sa uhrádza osobitne.
1479D 54RTG snímka - ortopantomogram
1480Vykazuje stomatológ a čeľustný ortopéd s oprávnením na prevádzku RTG zariadenia. Výkon sa vykazuje len raz aj pri panoramatických snímkach. Materiál RTG snímky sa uhrádza osobitne.
1481A 02Injekčná anestézia
1482Infiltračná alebo zvodová anestéza. Uhrádza sa zajedno ošetrenie iba raz. Vykazuje sa pri extrakciách, vitálnej extirpácii pulpy, pri chirurgických výkonoch v hornej čeľusti a frontálnom úseku sánky v rozsahu troch zubov, v laterálnych úsekoch v rozsahu kvadrantu.
1483N 03Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa
1484Rozumie sa ako odstránenie z jedného sextantu chrupu. Výkon zahŕňa mechanické odstránenie zubného povlaku alebo kameňa, profesionálne očistenie zubov vrátane následného lokálneho ošetrenia gingívy a zubných kŕčkov. Výkon sa uhrádza dva razy v roku.
1485N 11Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia
1486Výkon obsahuje poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu, inštruktáž a nácvik ústnej hygieny, odstránenie zubných povlakov a lokálnu aplikácia fluoridu vo forme laku alebo gélu v oboch zuboradiach. Vykonáva sa ročne vo dvoch turnusoch do dovŕšenia 18. roku veku.
14871. Záchovná stomatológia
1488V 12Ošetrenie zubného kazu
1489Liečba a definitívna výplň zuba bez ohľadu na jej typ a rozsah. Plastická trvalá výplň v celom rozsahu chrupu z nedózovaného amalgámu, vo frontálnom úseku v rozsahu očných zubov vrátane estetického samopolymerizujúceho materiálu. Uhrádzané do dovŕšenia 18. roku.
1490V 13Ošetrenie zubného kazu
1491Obsahuje liečbu kazu a výplň z plastického materiálu bez ohľadu na jej typ a rozsah v celom úseku chrupu. Uhrádza sa po dovŕšení 18. roku veku.
1492V 20Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu
1493Zahŕňa preparáciu kavity, exkaváciu kariézneho dentínu a prekrytie dentínovej rany alebo obnaženej pulpy liečivom. Provizórny uzáver kavity je súčasťou výkonu. Pri neodkladnom ošetrení sa uhrádza iba raz na konkrétnom zube.
1494V 31Paliatívne endodontické ošetrenie
1495Výkon prvej pomoci obsahujúci trepanáciu zuba, devitalizáciu alebo extirpáciu zubnej drene alebo odstránenie koreňovej výplne a ošetrenie frakturovaného zuba. Pri konkrétnom zube sa uhrádza len raz. Výkony V 20 a V 31 nemožno vykazovať súčasne na tom istom zube.
14962. Chirurgická stomatológia
1497E 01Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa
1498Jednoduchá extrakcia resorbovaného zuba alebo jeho častí bez následnej chirurgickej intervencie. Povrchová slizničná anestézia je súčasťou výkonu.
1499E 11Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa
1500Jednoduchá extrakcia jednokoreňového trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba bez následnej chirurgickej intervencie s prípadnou exkochleáciou granulácií, úpravou okraja alveoly a zastavením krvácania
1501E 12Extrakcia viackoreňového zuba
1502Jednoduchá extrakcia trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba bez následnej chirurgickej intervencie s prípadnou exkochleáciou granulácií, úpravou okraja alveoly a zastavením krvácania
1503E 14Sutúra extrakčnej rany
1504Sutúra - približovací steh ako doplnok k extrakcii jedného zuba alebo viacerých zubov v rozsahu kvadrantu alebo frontálneho sextantu
1505E 21Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí
1506Komplikovaná extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí. Výkon obsahuje extrakciu trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí so separáciou koreňov, s prípadným odklopením mukoperiostálneho laloka s alveolotómiou, exkochleáciou, egalizáciou a sutúrou.
1507E 22Chirurgická extrakcia zuba
1508Plánovaný výkon na odstránenie retinovaného alebo hlboko rozrušeného zuba, zubných koreňov alebo jeho častí osteotómiou. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
1509E 31Dekapsulácia zuba
1510Uvoľnenie klinickej korunky excíziou naliehajúcich mäkkých tkanív. Výkon nemožno vykazovať súčasne s výkonom C 07.
1511E 34Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub
1512Výkon obsahuje odklopenie mukoperiostálneho laloka, naloženie cervikálnej slučky alebo nalepenie brekety a sutúru rany. Uhrádza sa do dovŕšenia 18. roku na základe odporúčania čeľustného ortopéda. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
1513E 40Resekcia koreňového hrotu
1514Výkon nadväzuje na výkon V 41 a V 42. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.
1515E 42Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu
1516Vykazuje sa u viackoreňových zubov ako doplnok k výkonu E 40. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.
1517E 45Trepanácia alveoly
1518Incízia mukoperiostu a trepanácia alveolárnej kosti v mieste hrotu zubného koreňa
1519E 51Zastavenie poextrakčného krvácania
1520Ošetrenie krvácania lokálnymi prostriedkami a sutúrou extrakčnej rany. Výkony E 51 a E 14 nemožno vykazovať súčasne.
1521E 60Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie
1522Výkon obsahuje kontrolu indikácie k výkonu a primeranosť doteraz poskytnutého ošetrenia. Výkon si nemôže vykázať lekár, ktorý ho indikoval a zároveň aj vykonal. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.
1523E 61Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie
1524Obsahuje kontrolu poskytnutého ošetrenia, prípadne jeho doplnenie a toaletu ústnej dutiny alebo odstránenie stehov
1525E 63Chirurgická revízia rany
1526Exkochleácia, egalizácia, toaleta rany, prípadne sutúra. Ošetrenie poextrakčnej alveolitídy. Výkony E51,E61aE63 nemožno vykazovať súčasne s výkonmi E01, E 11, E 12, E21, E22aE31 na tom istom zube.
1527C 07Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
1528Výkon obsahuje laváž a drenáž mäkkých tkanív okolo zuba. Výkon nemožno vykazovať súčasne s výkonom E 31 na tom istom zube.
1529C 08Úprava prominujúcej alveoly
1530 Poextrakčná korekcia alveoly intrúziou (McKay - Metz), za každý zub vrátane sutúry ako dodatok k výkonom E 11 a E 12
1531C 10Excízia mäkkých tkanív
1532 Excízia malého benígneho nádoru, epula, patologicky zmenenej sliznice v rozsahu do 4 cm2. Výkon obsahuje excíziu, mobilizáciu okrajov rany, zastavenie krvácania a sutúru. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.
1533C 41Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
1534 Výkon obsahuje incíziu, zdvihnutie periostu, evakuáciu, toaletu a drenáž
1535C 51Primárna plastika oroantrálnej komunikácie
1536 Uzáver oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba mobilizovaným mukoperiostálnym lalokom. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom
1537C 61Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba, nalomenej alveoly alebo alveolárneho výbežku
1538 Repozícia jedného alebo viacerých zubov, fragmentovanej alveoly, alveolárneho výbežku v rozsahu sextantu s jednoduchou fixáciou. Súčasťou výkonu je následné odstránenie dlahy a fixačných hmôt po skončení liečby.
1539T 01Manuálna repozícia luxácie TMK
1540 Repozícia luxácie klbu bez ďalšej intervencie s poučením poistenca
1541 3. Parodontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny
1542P 02Kontrolné parodontologické vyšetrenie
1543 Uhrádza sa iba v rámci dispenzarizácie systémových chorôb alebo prekanceróz, maximálne 4 razy v roku. Súčasťou výkonu je aj odstránenie lokálneho dráždenia. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
1544P 05Odstránenie lokálneho dráždenia
1545 Odstránenie jednoduchých artikulačných prekážok a faktorov, ktoré traumatizujú parodont (zábrus previsnutých výplní, odstránenie ostrých hrán). Vykazuje sa pri jednom sedení iba raz.
1546P 07Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice
1547Ošetrenie diagnostikovaných ochorení parodontu alebo slizníc fyzikálnymi alebo medikamentóznymi prostriedkami. Nemôže sa vykazovať ako ošetrenie marginálnej gingívy po nešetrnej preparácii tvrdých zubných tkanív. Súčasťou výkonu je záznam v zdravotnej dokumentácii. Uhrádza sa maximálne do piatich návštev. Viackrát iba v odôvodnených prípadoch.
1548P 40Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie
1549 Biologický materiál odobratý s cieľom určiť, potvrdiť alebo doplniť diagnózu. Vypísanie žiadanky na vyšetrenie je súčasťou výkonu.
1550 4. Príplatok k operáciám v ambulancii
1551P 65Príplatok k certifikovaným výkonom
1552 Príplatok za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy na vykonanie operácie v ambulancii. Príplatok sa vykazuje k C 51, E 22, E 34, E 40, P 09. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom. Ak sa poskytnú tomu istému pacientovi súčasne viaceré výkony, môže sa príplatok vykázať iba raz. Príplatok sa nevykazuje, ak je pacient v ten istý deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavnej nemocničnej starostlivosti.
1553 (1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú štandardné dentálne materiály. Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických výkonov uvedených v písm. A z iných ako štandardných materiálov, poisťovňa sa na ich úhrade podieľa vo výške úhrad za stomatologické výkony uvedené v písm. A.
1554 (2) Ak zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 18 rokov súhlasí s nadštandardným ošetrením zubného kazu, vykazujú sa namiesto výkonu V 12 výkony V 01 až V 07
1555 B. Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
1556 1. Záchovná stomatológia
1557V 01Jednoplôšková výplň zuba
1558 Výplň I. alebo V. triedy trvalých zubov podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky a následné preleštenie.
1559V 02Dvojplôšková výplň zuba
1560 Výplň II. triedy typu MO, OD a výplň III. triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky, priloženie matrice na tvarovanie výplne s následným preleštením.
1561V 03Trojplôšková výplň zuba
1562 Výplň II. tiedy trvalých zubov typu MOD alebo LOV a výplň IV. triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky, priloženie matrice na tvarovanie výplne s následným preleštením.
1563V 05Fotokompozit - jedna plôška
1564Výplň V. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku, leptaciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné opracovanie výplne.
1565V 06Fotokompozit - dve plôšky
1566 Výplň III. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku, leptaciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné opracovanie výplne.
1567V 07Fotokompozit - tri plôšky
1568 Výplň IV. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku, leptaciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné opracovanie výplne.
1569V 41Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba
1570 Výkon zahŕňa extirpáciu zubnej drene, mechanickú a chemickú prípravu a výplň koreňového kanálika. Počet návštev nerozhoduje. Príslušná definitívna výplň sa pripočítava. Kvalitu koreňovej výplne je potrebné doložiť RTG snímkou. Výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia 18. roku veku a u dospelých nad 60 rokov veku. Nemôže sa vykazovať súčasne s výkonmi V 20 a V 31 na tom istom zube.
1571V 42Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba
1572 Výkon zahŕňa extirpáciu zubnej drene, mechanickú a chemickú prípravu koreňových kanálikov a výplň koreňových kanálikov. Počet návštev nerozhoduje. Príslušná definitívna výplň sa pripočítava. Kvalitu koreňovej výplne je potrebné doložiť RTG snímkou. Výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza sa u detí do dovŕšenia 18. roku veku a u dospelých nad 60 rokov veku. Nemôže sa vykazovať súčasne s výkonmi V 20 a V 31 na tom istom zube.
1573 2. Chirurgická stomatológia
1574E 64Egalizácia alveolárneho výbežku
1575 Výkon na formovanie protézového lôžka v oblasti predných zubov alebo na jednej polovici čeľuste. Výkon možno vykazovať najskôr 6 týždňov po extrakciách.
1576 3. Parodontológia
1577P 01Komplexné parodontologické vyšetrenie
1578 Výkon obsahuje anamnézu, podrobné vyšetrenie parodontu a slizníc, vypísanie parodontologickej liečebnej karty s indexmi, s grafickou schémou postihnutia parodontu a slizníc, diagnostický záver s návrhom liečebného plánu. Výkon môže vykazovať iba stomatológ s certifikátom.
1579P 02aKontrolné parodontologické vyšetrenie
1580Vyšetrenie rozsahom potrebné na posúdenie výsledkov liečby a individuálnej starostlivosti poistenca vrátane indexov. Súčasťou výkonu je záznam v zdravotnej dokumentácii. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom. Výkon sa uhrádza po absolvovaní štvrtej návštevy v roku (výkon P 02).
1581P 06Celkové vyartikulovanie chrupu
1582 Celkový zábrus oklúzie a artikulácie na základe funkčných vyšetrení žuvacieho systému. Treba podložiť analýzou v artikulátore a študijným modelom pred výkonom a po výkone. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
1583P 08Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov
1584 Chirurgická úprava mäkkých tkanív v oblasti čeľustí. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
1585P 09Vestibuloplastika
1586 Plastika vo frontálnom úseku sánky výmenným mukoperiostálnym lalokom. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
1587P 23Gingivektómia
1588 Samostatný výkon, počíta sa každý zub. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
1589P 32Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka
1590 Výkon vo frontálnom sextante celuste na odstránenie parodontálnych vačkov s gingivoplastikou a osteoplastikou. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
1591P 33Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka
1592 Výkon v laterálnom sextante celuste na odstránenie parodontálnych vačkov s gingivoplastikou a osteoplastikou. Uhradí sa iba lekrovi s certifikátom.
1593 4. Príplatok k operáciám v ambulancii
1594P 65aPríplatok k certifikovaným výkonom
1595 Príplatok za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy na vykonanie operácie v ambulancii. Príplatok sa vykazuje k P 09, P 23, P 32 a P 33. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom. Ak sa poskytnú tomu istému pacientovi súčasne viaceré výkony, môže sa príplatok vykázať iba raz. Príplatok sa nevykazuje, ak je pacient v ten istý deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavnej nemocničnej starostlivosti.
15965. Stomatologická protetika
1597F01Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie
1598Výkon obsahuje vyšetrenie medzičeľustných vzťahov, vitality zubov, posúdenie RTG, určenie biologického faktora, zostavenie plánu protetického ošetrenia, vypísanie pracovného príkazu pre zubnú techniku. Vykazuje sa až po skončenej chirurgicko-konzervatívnej a parodontologickej liečbe. Čiastočne sa uhrádza pri stomatoprotetických náhradách čiastočne uhrádzaných z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pri závažných vrodených chybách je po súhlase revízneho lekára plne hradený.
1599F 63Stiahnutie korunky
1600 Vykazuje sa za každú korunku
1601 6. Čeľustná ortopédia
1602O 01Čeľustnoortopedická konzultácia
1603 Písomné stanovisko k čeľustnoortopedickej liečbe a poučenie poistenca alebo zákonného zástupcu o charaktere vývinovej poruchy a o možnostiach jej liečby. Uhrádza sa iba raz.
1604O 02Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie
1605 Komplexné vyšetrenie s písomnou dokumentáciou. Obsahuje anamnézu, vyšetrenie stavu chrupu, ústnej hygieny, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, čeľustí, medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku CPITN. Uhrádza sa len na začiatku liečby pri založení liečebnej karty.
1606O 03Určenie rastovej fázy
1607 Na základe analýzy RTG snímky ruky
1608O 04Analýza tele-RTG snímky hlavy
1609 Uhrádza sa len v indikovaných prípadoch. Vyhodnotenie profilovej, prípadne zado-prednej projekcie lebky pomocou špeciálnych meraní. Uhrádza sa tri razy počas liečby. V odôvodnených prípadoch so súhlasom revízneho lekára aj viac ráz.
1610O 05Analýza čeľustnoortopedických modelov
1611 Vyhodnotenie ortopedických modelov čeľustí vrátane segmentálnej, prípadne Boltonovej analýzy. Vykonáva sa pri vyhotovení každého nového aparátu.
1612O 05aAnalýza čeľustnoortopedických modelov pri rázštepoch
1613 Vykazuje sa bez obmedzenia veku
1614O 06Čeľustnoortopedická kontrola aktívnej liečby
1615Obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a zhodnotenie priebehu aktívnej liečby. Uhrádza sa tri razy za tri mesiace. Súčasťou výkonu je písomný záznam v zdravotnej dokumentácii.
1616O 06aČeľustnoortopedická kontrola počas retencie
1617 Obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a zhodnotenie úrovne stabilizácie stavu po aktívnej liečbe. Uhrádza sa jedenkrát za tri mesiace počas retencie. Súčasťou výkonu je písomný záznam v zdravotnej dokumentácii.
1618O 07Návrh liečebného plánu
1619 Písomný záznam liečebného postupu v zdravotnej dokumentácii. Uhrádza sa iba raz na začiatku liečby.
1620O 07aNávrh liečebného plánu u rázštepových pacientov
1621 Písomný záznam zmeny liečebného plánu u pacientov s rázštepmi. Vykazuje sa pri zmene vývojového štádia chrupu.
1622O 08Diagnostická prestavba ortopedických modelov
1623 Prestavba modelu jednej čeľuste z diagnostických dôvodov alebo ako modelová operácia pred chirurgickým výkonom
1624O 09Konštrukčný zhryz
1625 Súčasť pre trojrozmernú analýzu chrupu. Vykazuje sa s výkonmi O 05 a O 05a.
1626O 21Separácia zubov
1627 Vykazuje sa za jednu medzeru s výberom krúžkov
1628O 22Adaptácia a nalepenie súčiastky fixného aparátu
1629 Nalepenie alebo nacementovanie za jeden krúžok, zámku alebo kanylu. Na jeden zub sa vykazuje iba raz. Opakované vykázanie na tom istom zube je možné iba vtedy, ak poloha zuba nedovolí ortognátne nalepenie zámky na jeden raz. Takýto prípad je potrebné zdôvodniť v zdravotnej dokumentácii.
1630O 24Nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. bumperu
1631 Palatinálny alebo linguálny oblúk. Vykazuje sa osobitne za hornú a dolnú čeľusť.
1632O 25Nasadenie extraorálneho ťahu
1633Tvárová maska nie je súčasťou výkonu. Pacient si ju hradí sám.
1634O 27Príprava a naviazanie parciálneho oblúka
1635 Vykazuje sa ako jeden výkon, i keď pri použití segmentálnej techniky je možné naviazať až tri parciálne oblúky v jednom zuboradí
1636O 28Príprava a naviazanie celého oblúka - pri fixnom aparáte na jednu čeľusť
1637 Na liečbu jedného poistenca je spravidla potrebných 6 horných a 5 dolných oblúkov. Ak treba použiť viac oblúkov, je nutné písomné zdôvodnenie v zdravotnej dokumentácii schválené revíznym lekárom.
1638O 29Odstránenie naviazaného oblúka
1639 Uhrádza sa ako samostatný výkon za každú čeľusť
1640O 30Úprava snímateľného aparátu
1641 Úprava aparátu v ambulancii. Súčasťou výkonu je napruženie drôtených elementov, výbrus, úprava skrutky a pod. Vykazuje sa v nadväznosti na výkon O 06 a O 06a.
1642O 31Úprava fixného aparátu
1643 Súčasťou výkonu je stiahnutie, napruženie, naviazanie častí oblúka a podobné úpravy častí fixného aparátu. Vykazuje sa v nadväznosti na výkon O 06.
1644O 32Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia, za jeden zub
1645 Súčasťou výkonu je aj odstránenie fixačných hmôt. Vykazuje sa po ukončení aktívnej liečby fixným aparátom.
1646O 37Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov za jeden zub
1647XL. ĎALŠÍ ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI - sanitári
16483478Manipulácia s telom mŕtveho (sanitárom pitevne) vrátane umytia a oblečenia, ak mŕtvy privezený do pitevne nebol pitvaný
1649SPOLOČNÉ LIEČEBNÉ a VYŠETROVACIE ZLOŽKY
1650Poisťovňa uhrádza poskytovatelbvi náklady spojené s činnosťou SVLZ na základe skutočne vykonaných výkonov. Výkon možno započítať iba vtedy, ak bol vecne a obsahovo naplnený a boli splnené kvalitatívne kritériá. SVLZ sú povinné vykonávať systematickú validáciu poskytovaných výkonov a zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality výsledkov. Náklady spojené s preplácaním profilov, tolerančných, stimulačných alebo supresívnych testov sa účtujú za jednotlivé vyšetrenia a sú započítané v cene výkonu. Parametre získané jednoduchým alebo zložitým výpočtom z dvoch alebo z viacerých iných parametrov sú uvedené ako samostatný výkon. Náklady na likvidáciu materiálu biologického alebo iného pôvodu použitého pri vyšetrení alebo liečbe sú súčasťou nákladov jednotlivých výkonov s výnimkou nakladania s rádioaktívnym odpadom z oddelení nukleárnej medicíny a rádioterapie, ktoré sa účtujú osobitne. Náklady na transport biologického alebo iného materiálu na požadované vyšetrenie nie sú v nákladoch jednotlivých výkonov zarátané a účtujú sa osobitne. V odbore rádiológia, rádioterapia, nukleárna medicína a klinická rádiofyzika sa osobitne účtuje materiál spotrebovaný priamo pri vyšetrení a liečbe: lieky (okrem odboru rádiológia, v ktorom sú lieky započítané v cene výkonu), záťažové a kontrastné látky určené na použitie in vivo, rádiofarmaká, zdravotnícke pomôcky použité pri výkonoch intervenčnej rádiológie a rádioterapie, napríklad vodiče, katétre, drény a iný materiál potrebný na diagnostický liečebný proces.
1651Za výkony v pohotovostných službách a statimové vyšetrenia sa môže účtovať príplatok podľa zmluvne dohodnutých podmienok poskytovateľa s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Pod urgentným vyšetrením sa rozumie vyšetrenie, ktoré sa vo výnimočných prípadoch vykoná v deň objednania so zabezpečením prevádzky aj mimo pracovných hodín.
1652I. ODBERY, POMOCNÉ A OSOBITNÉ LABORATÓRNE VÝKONY
16531. ODBERY BIOLOGICKÝCH MATERIÁLOV A PUNKCIE
1654250aOdobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu
1655250bOdber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu
1656250cSterilný odber venóznej krvi pri podozrení na vysokoinfekčnú nákazu (napr. SARS, EBOLA) vrátane transportu v špeciálnom kontajneri
1657251Odber arteriálnej krvi (otvorený odberový systém) punkciou artérie
1658251aOdber arteriálnej krvi (uzavretý odberový systém) punkciou artérie
1659258Odobratie kapilárnej krvi
1660259Príprava vzorky biologického materiálu, zahustenie, centrifugácia a pod.
1661285aOdber krvi zo žily, najmenej 200 ml krvi
1662287Odber biologického materiálu na mikroskopické vyšetrenie
1663297Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na cytologické a mikrobiologické vyšetrenie vrátane fixácie a nákladov
1664298aOdber biologického materiálu do transportného média
1665299aOdber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie
1666299bOdber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení na infekčné ochorenie vrátane dezinfekcie
1667Hematológia a transfuziológia
16684698Separácia periférnych kmeňových buniek
16694699Kryokonzervácia kmeňových krvotvorných buniek
16703314Filtrácia erytrocytov
16713315Filtrácia trombocytov
16722. POMOCNÉ LABORATÓRNE VÝKONY
16733500Základné spracovanie vzorky, ktorá nie je analyzovaná v laboratóriu toho istého zdravotníckeho zariadenia a odosiela sa na špeciálne vyšetrenie do iného zdravotníckeho zariadenia. Za základné spracovanie vzorky sa pokladá kompletný súbor týchto činností: príjem vzorky (krvi, moču alebo iného biologického materiálu), jeho centrifugácia alebo filtrácia, separácia oddelených fáz (napr. séra alebo plazmy), bezpečné zabalenie a expedícia
16743501Separácia vzorky odstredením, filtráciou alebo inou metódou
1675Vykazuje pracovisko SVLZ, ktoré vzorku spracovalo na expedíciu. Náklady na poštovné nie sú započítané v cene výkonu.
16763502Náter aspirátu kostnej drene, sleziny, lymfatickej uzliny. Výkon sa vykazuje na jedného pacienta jedenkrát za deň.
16773503Panoptické farbenie náteru krvi, kostnej drene a iného materiálu. Výkon sa vykazuje na jedného pacienta jedenkrát za deň.
16783504Príprava vzorky na určenie látok v erytrocytoch
16793505Bežné zahustenie alebo iná úprava biologického materiálu (likvor, moč alebo iné telové tekutiny)
16803506Príprava vzorky na delenie prchavých látok metódou „heat space"
16813507Príprava vzoriek destiláciou telových tekutín na dôkaz a určenie látok
16823. UNIVERZÁLNE LABORATÓRNE VÝKONY
16833510Telefonické oznámenie nálezu alebo výsledku statimového vyšetrenia (so zápisom do dokumentácie pracoviska poskytujúceho informáciu)
16843511Parametre získané jednoduchým výpočtom (napr. clearence endogénneho kreatinínu, aterogénny index a pod.)
1685Poznámka: Určenie kreatinínu v sére alebo v moci sa účtuje ako výkon č. 3679 alebo 3679a.
16863512Telefonická konzultácia mikrobiológa, biochemika, hematológa, imunológa, patológa, genetika, toxikológa, farmakológa a iného lekára, prípadne iného odborného pracovníka SVLZ so zápisom do dokumentácie pracoviska poskytujúceho konzultáciu
16873517Zhodnotenie najmenej jedného metabolického alebo orgánového systému s písomným záverom, prípadne ďalším odporúčaním (napr. glykemický profil, lipidogram, elektroforetogram, imunoelektro fóre to gram, ionogram, synoviogram, glomerulová filtrácia, lekárske zhodnotenie najmenej troch výsledkov FE, titrácia žalúdočnej šťavy BAO a MAO, index selektivity a pod.), ak sa zhodnotenie nevykonáva automatizovanou technikou
1688Konzílium (konzultácia) mikrobiológa (vrátane antimikróbnej terapie), biochemika, hematológa, imunológa, genetika, toxikológa, prípadne iného odborného pracovníka SVLZ pri lôžku pacienta so zápisom do dokumentácie sa účtuje ako výkony č. 44 vo všeobecnej časti.
16893518Komplexná kontrola identity expedovaných a archivovaných laboratórnych vyšetrení
16903519Použitie náročných expertných systémov s využitím dokumentácie pacienta, zhodnotenie anamnézy a vydanie písomného záveru vrátane ďalších odporúčaní (diagnostických, prípadne liečebných)
1691II. ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA
16921. ORIENTAČNÉ VYŠETRENIE PARAMETROV TELOVEJ TEKUTINY VIZUÁLNYM VYHODNOTENÍM POMOCOU HOTOVÝCH REAGENČNÝCH NOSIČOV ALEBO REAGENČNÝCH PRÍPRAVKOV
16933525Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču, za každú pacientskú vzorku
16943526Nekompletný dôkaz najviac troch z uvedených základných patologických súčastí moču, za každú pacientskú vzorku
16953527Určenie mernej hmotnosti (hustoty) v telovej tekutine
16962. KVALITATÍVNE FYZIKÁLNE ALEBO CHEMICKÉ VYŠETRENIA
1697Dôkaz iných patologických súčastí moču, za každé vyšetrenie
16983530Kyselina acetoctová
16993531Benceova-Jonesova bielkovina
17003532Indikán
17013533Melanín
17023534Porfyríny
17033535Rivaltova skúška
17043536Podobné vyšetrenia
17053538Pandy
17063540Podobné vyšetrenia
17073541Meranie množstva zbieraného moču alebo úprava pH vzorky, alebo meranie pH indikátorovým médiom
17083541aVyšetrenie moču Elisa metódou na prítomnosť alfa-amatoxínu a gama-amatoxínu
1709Kvalitatívny dôkaz niektorých látok v telových tekutinách
17103542Kyselina vanilmandlbvá
17113543Barbiturány
17123544Salicylany
17133545Fenotiazíny
17143546Alifatické uhľovodíky halogenované
17153547Aromatické uhľovodíky halogenované
17163548Prchavé látky
17173549Paraquat
17183550Kyselina mliečna
17193551Cystín
17203552Chylomikrónový test
17213553Fenylketóny
17223554Chemický dôkaz fetálneho Hb vo zvratkoch novorodenca (Aptov test)
17233555Jedy (orientačný dôkaz)
17243556Kvalitatívne vyšetrenie kyslých mukopolysacharidov
17253557Vyšetrenie krvi v stolici, za každú pacientskú vzorku
17263. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
17273570Štandardné mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu. Mikroskopické vyšetrenie moču na vybrané patologické súčasti
17283571Leucín
17293572Tyrozín
17303573Kyselina močová
17313574Cystín
17323575Faberov test
17333576Podobné vyšetrenia
1734Mikroskopické vyšetrenie synoviálnej tekutiny
17353577Erytrocyty
17363578Leukocyty
17373579Kyselina močová
17383580Podobné vyšetrenia
17394. ZÁKLADNÉ HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA
1740Určenie kvantitatívnymi fyzikálnymi alebo chemickými meraniami alebo počítanie buniek (komorkovým spôsobom)
17413586Vyšetrenie plazmatického hemoglobínu
17423587Počet erytrocytov
17433588Počet leukocytov
17443589Počet trombocytov
17453589aManuálne počítanie trombocytov
17463590Stanovenie hematokritu centrifugáciou
17473591Podobné vyšetrenia
1748Výkony sa započítavajú jednotlivo, ak sa vykonávajú ako jednotlivé určenia a sú vykonané ako akútne vyšetrenia
17493592Určenie sedimentačnej rýchlosti krviniek
1750III. VŠEOBECNÉ VYŠETRENIA
17511. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
17523600Mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu po jednoduchej príprave, prípadne fázovým kontrastom alebo v tmavom poli
17533601Orientačné mikroskopické vyšetrenie po jednoduchom farbení
1754Mikroskopické vyšetrenia po diferenčnom farbení vrátane počítania buniek, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
17553602Počet retikulocytov, prípadne hemoglobínu - H
17563603Počet eozinofilov
17573604Počet bazofilne bodkovaných erytrocytov
17583605Dôkaz malárie, prípadne iných parazitov
17593606Dôkaz fetálneho hemoglobínu v erytrocytoch (Kleinhausova metóda)
17603607Dôkaz Heinzových teliesok
17613608Dôkaz kosáčikovitých erytrocytov
17623609Vyšetrenie náteru na sférocyty a schistocyty
17633610Vyšetrenie náteru na siderocyty
17643611Analýza morfológie erytrocytov v periférnej krvi
17653612Podobné vyšetrenia
17663612aPočítanie bunečnatosti kostnej drene
17673613Mikroskopické diferencovanie a posúdenie všetkých buniek krvného náteru
17683614Mikroskopické určenie Priceovej-Jonesovej krivky
1769Počítanie bunečností (každé počítanie s uvedením druhu vyšetrenia)
17703615Kostná dreň
17713616Frakcie krvi
17723617Exudáty
17733618Podobné vyšetrenia
17743619Štandardné mikroskopické vyšetrenie likvoru na morfologické súčasti komôrkovou metódou
17753620Kvantitatívne vyšetrenie morfologických súčastí v zbieranom moci komôrkovým počítaním elementov /Addis, Hamburger/
17763621Mikroskopické diferencovanie a posúdenie všetkých súčastí farbeného náteru likvoru (prípadne cytologické vyšetrenie exsudátu)
17773622Zhodnotenie morfologických a cytochemických vyšetrení vrátane dokumentácie
17783623Mikroskopická analýza spór húb po špeciálnom farbení vrátane prípravy za každý preparát a druh biologického materiálu (vykonáva vysokoškolsky vzdelaný pracovník). Výkon vykonáva v rámci konzultácií toxikologické centrum pre zdravotnícke zariadenia v celej SR.
17793624Makroskopická identifikácia húb (vykonáva vysokoškolsky vzdelaný pracovník)
17802. KVANTITATÍVNE FYZIKÁLNE ALEBO CHEMICKÉ VYŠETRENIA
17813630Titračné vyšetrenie žalúdočnej šťavy, za každú frakciu
17823631Určenie acidobázickej rovnováhy a tlaku plynov v krvi (analýza krvných plynov) (výkon č. 721)
17833632Určenie percentuálneho nasýtenia krvi kyslíkom (oxymetria), za každú vzorku
17843633Potenciometrické meranie pH v telovej tekutine pH-metrom
17853634Glukózotolerančný test (glykemický profil)
1786Vyšetrenia pomocou navrstvených reagencných nosičov v telových tekutinách reflektometrickým meraním
17873635Glukóza
17883636Močovina
17893637Kyselina močová
17903638Kreatinín
17913639Bili rubín
17923640Cholesterol
17933641Triacylglyceroly
17943643Draslík
17953647Hemoglobín
17963648ALP
17973649AMS
17983650CK
17993651LD
18003652AST
18013653ALT
18023654GMT
1803Určenie hladín liečiva v telových tekutinách pomocou navrstvených reagencných nosičov reflektometrickým meraním a iné podobné vyšetrenia
18043660Teofylín
18053661Antikonvulzíva
18063662Srdcové glykozidy
1807Kvantitatívne vyšetrenia elektrolytov, substrátov a enzýmov v jednej telovej tekutine
18083670Stanovenie celkovej bielkoviny
18093671Glukóza
18103672Celkový bilirubín
18113673Bilirubín priamy
18123674Celkový cholesterol
18133674aCelkový cholesterol enzýmovou metódou
18143675HDL cholesterol
18153675aHDL cholesterol enzýmovou metódou
18163676LDL cholesterol
18173676aLDL cholesterol enzýmovou metódou
18183677aTriacylglyceroly enzýmovou metódou
18193678Kyselina močová
18203678aKyselina močová enzýmovou metódou
18213679Kreatinín
18223679aKreatinín enzýmovou metódou
18233680Močovina
18243680aMočovina kontinuálnou UV metódou
18253681Albumín
18263682Fosfolipidy
18273683Lipoproteíny
18283684Mukoproteíny
18293685Hemoglobín v plazme
18303689LAP (LAS)
18313690Alkalická fosfatáza
18323691AST
18333692ALT
18343693GMT
18353694AMS
18363694aAMS kontinuálnou metódou
18373695aLipáza kontinuálnou metódou
18383695bLipáza UV
18393696CK
18403697Pankreatická amyláza
18413698LD
18423699GLDH
18433700HBD
18443701Cholinesteráza (butyrylcholinesteráza, acetylcholinesteráza)
18453702Kyslá fosfataza
18463703Prostatická fosfataza
18473704Draslík
18483705Vápnik
18493706Sodík
18503707Chloridy
18513708Železo
18523709Horčík fotometrický
18533709aHorčík enzýmovou metódou
18543710Anorganický fosfor fotometrický
18553710aAnorganický fosfor enzýmovou metódou
18563711Lítium
18573712Meď fotometrický
18583715Zinok fotometrický
1859Kvantitatívne vyšetrenia bielkovín, enzýmov, elektrolytov a substrátov v jednej telovej tekutine
18603720Cirkulujúce imunokomplexy turbidimetricky, PEG, IKEM, mikro
18613721Pepsinogén
18623722Glykované krvné alebo tkanivové bielkoviny, napríklad fruktozamín, glykovaný hemoglobín, fotometrický
18633723Vápnik ionizovaný
18643724Väzbová kapacita železa
18653730N-acetyl glukozaminidáza
18663731Aldoláza
18673732Lipoproteín X fotometrický
18683733Lipoproteín (a) fotometrický
18693734Voľné mastné kyseliny
18703735Chloridy v pote
18713736Železo v moci
18723740Určenie osmolality alebo onkotického tlaku
18733741CK-MB
18743742Chymotryp sín
1875Kvantitatívne vyšetrenia katalytickej koncentrácie enzýmov v erytrocytoch, za každé vyšetrenie pri výkonoch č. 3750 až 3753
18763750G-6-PD
18773751Pyruvátkináza
187837522-3 DPG
18793753Iné podobné enzýmy
18803754Kvantitatívne určenie ATP alebo ADP v erytrocytoch
18813. KOMPLEXNÉ VYŠETRENIA
18823780Určenie minimálne dvoch z týchto parametrov: počet erytrocytov, počet leukocytov, hemoglobín a hematokrit
18833781Určenie počtu trombocytov a najmenej jedného z týchto parametrov: počet erytrocytov, počet leukocytov, hemoglobín a hematokrit
18843782Automatizované počítanie osemparametrového krvného obrazu
18853783Automatizované počítanie komplexného krvného obrazu: Hb, Er, Htk, indexov Er, Le a trojparametrového diferenciálneho obrazu Le, trombocytov a indexov Tr
18863784Automatizované počítanie komplexného krvného obrazu: Hb, Er, Htk, indexov Er, Le a päťparametrového diferenciálneho obrazu Le, patologických buniek vrátane histogramov
18873785Automatizované počítanie retikulocytov so subklasifikáciou
18883786Príplatok k výkonom č. 3782 až 3785 pri nasledujúcom mikroskopickom diferencovaní
18893787Príplatok za softwarové hodnotenie morfológie krvných buniek na automatickom počítači krviniek
18904. FUNKČNÉ VYŠETRENIA
18913800Osmotická rezistencia erytrocytov
18923801Glykolový alebo glycerolový test rezistencie Er
18933802Mechanická rezistencia erytrocytov
18943803Autohemolýza erytrocytov s glukózou a ATP
18953804Pink test na sférocytózu
1896Kvantitatívne určenie hemoglobínov, za každé určenie s uvedením druhu vyšetrenia
18973806HbA2
18983808HbS
18993809Iné kvantitatívne vyšetrenie Hb
19003812Skríning HbS-sickling
19013813Nestabilné hemoglobíny
1902Skríningové vyšetrenie katalytickej aktivity enzýmov v erytrocytoch, za každé určenie s uvedením druhu vyšetrenia
19033815G-6PD
19043816Pyruvátkinázy
19053817Stanovenie abnormálneho hemoglobínu chromatograficky
19065. HEMOSTAZEOLOGICKE VYŠETRENIA (VYŠETRENIA ZRÁŽANLIVOSTI)
1907Základné vyšetrenia porúch zrážanlivosti alebo kontroly antikoagulačnej alebo prokoagulačnej terapie, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
19083840Čas krvácania a zrážania
19093841Rekalcifikačný čas plazmy
19103842Protrombínový čas (Quick, tromboplastinoyý čas)
19113843Trombínový čas
19123844Podobné vyšetrenia
19133846Heparín - tolerančný index (rekalcifikačný čas plazmy scitlivený heparínom)
19143848Určenie fibrinogénu nefotometrickou metódou
19153849Stanovenie hladiny fibrinogénu
19163851Konzumpcia protrombínu
19173852Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT)
19183853Retrakcia plazmatického koagula
19193854Protamín-sulfátový test
19203855Etanolová gelifikácia plazmy
19213856Lýza euglobulínov
19223857Fibrínové monoméry
19233858Fibrinogén (fibrín degradačné produkty - skríning)
19243859Fibrín degradačné produkty kvantitatívne
19253860Určenie D-diméru
19263861Parciálny tromboplastínový test citlivý alebo rezistentný na prítomnosť lupus antikoagulans (PTT-LA)
19273861bTest s jedom Russelovej zmije (dRVTT)
19283861cTkanivový tromboplastínový inhibičný test (TTI)
19293861dAntifosfolipidové protilátky - Antikardiolipidové protilátky - antibeta2-glykoproteín I (Anti-beta2-GPI)
19303861eKaolínový čas
19313861fNeutralizácia hexagonálnou štruktúrou fosfolipidov
19323861gDoštičkový neutralizačný test (PNP)
19333862Reptilázový, batroxoblnový taipanový, ekarin-textarinový test
19343863Cirkulujúce antikoagulans
19353864Vyšetrenie von Willebrandtovho faktora - Ristocetin kofaktorová aktivita
19363864aVyšetrenie von Willebrandtovho faktora - antigén
19373864bvWF CBA (kolagén viažuci antigén)
19383864cMultiméry von Willebrandtovho faktora
1939Určenie antitrombínu III v plazme
19403945Určenie antitrombínu III - aktivita
19413946Určenie antitrombínu III - antigén
19423946aHeparín kofaktor II - aktivita
19433946bHeparín kofaktor II - antigén
19443947Antitrombín III (imunologické a chromogénne metódy)
1945Vyšetrenie aktivity ELISA metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
19463949Systém proteínu C - skríning - (ProC-global)
19473949aRezistencia na aktivovaný proteín C (APC-R) - (ProC-global FV)
19483950Proteín S - antigén
19493950aProteín S - aktivita
19503950bProteín viažuci C4b (C4b BP)
19513951Proteín C aktivita
19523951aProteín C - antigén
19533952Proteín Z
19543953Intrinsic faktor v žalúdočnej šťave
19553954Faktor V Leiden (PCR)
19563954aProtrombín 20210 (PCR)
19573954bTrombomodulin (TM)
19583954cInhibítor tkanivovej cesty (TFPI)
19593954dTkanivový faktor (TF)
19603954eMTHFR (PCR) - metyléntetrahydrofolát reduktáza
19613955Vyšetrenia agregácie trombocytov - spontánna agregácia
1962Funkčné vyšetrenie trombocytov testmi agregability, za každý test
19633956Spont
19643957Vyšetrenia agregácie trombocytov - adrenalín
19653958Vyšetrenia agregácie trombocytov - ADP
19663959Vyšetrenia agregácie trombocytov - kolagén
19673960Vyšetrenia agregácie trombocytov - heparín
19683960aVyšetrenia agregácie trombocytov - ristocetin (RIPA)
19693960bVyšetrenia agregácie trombocytov - trombín
19703960cVyšetrenia agregácie trombocytov - kyselina arachidónová
19713961Vyšetrenia agregácie trombocytov - podobné vyšetrenia
19723963Iné funkčné vyšetrenie trombocytov
19733964Kvantitatívne určenie beta-tromboglobulínu
19743965Trombocytový faktor 3
19753966Kvantitatívne určenie tromboxanu (A, B)
1976Osobitne náročné kvantitatívne určenia, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
19773968Trombocytový faktor 4
19783969Faktor Vc
19793970Trombocytové faktory - podobné vyšetrenia
1980Kvantitatívne určenie jednotlivých faktorov v plazme, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
19813972Faktor II - aktivita
19823972aFaktor II - antigén
19833973Faktor V - aktivita
19843973aFaktor V - antigén
19853974Faktor V - podobné vyšetrenia
1986Kvantitatívne určenie jednotlivých faktorov v plazme, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
19873976Faktor VII - aktivita
19883976aFaktor VII - antigén
19893976bFaktor VIIa - aktivita
19903977Faktor VIII - aktivita
19913977aFaktor VIII - antigén
19923978Faktor IX - aktivita
19933978aFaktor IX - antigén
19943979Faktor X - aktivita
19953979aFaktor X - antigén
19963980Faktor XI - aktivita
19973980aFaktor XI - antigén
19983981Faktor XI - podobné vyšetrenia
19993982Faktor XII - aktivita
20003982aFaktor XII - antigén
20013982bPrekalikrein
20023982cVysokomolekulový kininogén (HMWK)
20033983Určenie faktora XIII kyselinou monooctovou alebo močovinou
20043984Faktor XIII - aktivita
20053984aFaktor XIII - antigén
2006Kvantitatívne špeciálne hemostazeologické vyšetrenie, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
20073985Plazminogén - aktivita
20083985aPlazminogén - antigén
20093986Tkanivový aktivátor plazminogénu (PAI) - aktivita
20103986aTkanivový aktivátor plazminogénu (PAI) - antigén
20113987Inhibítor tkanivového aktivátora plazminogénu (PAI) - aktivita
20123987aInhibítor tkanivového aktivátora plazminogénu (PAI) - antigén
20133988Alfa-2-antiplazmín - aktivita
20143988aAlfa-2-antiplazmín - antigén
20153989Plazmĺn - antiplazmĺn (PAP)
20163991Skríningové vyšetrenie inhibítorov koagulačných faktorov
20173993Určenie prenášačstva hemofílie A/B koagulačnými metódami
20183995Titrácia protamínu
20193996Stanovenie aktivity anti-Xa
20206. SÉROLOGICKÉ VYŠETRENIA
2021Médiá a diagnostické prípravky musia vyhovovať platným štandardným postupom a normám
2022Sérologické reakcie skríningové (kvalitatívne)
20233880C- reaktívny proteín
20243881Reumatoidný faktor
20253882ASLO
20263883IgM-skríningová reakcia
20273884Infekčná mononukleóza
20283885Dôkaz tehotenstva
20293886Dôkaz myoglobínu
20303887Dôkaz mikroalbuminúrie
20313888Dôkaz 1-mikroglobulinúrie
20323891Radiálna hemolýza a podobné vyšetrenia
20333892Dôkaz fenylalanínu (Guthrieho test)
20343893Kvalitatívny dôkaz protilátok proti bielkovinám kravského mlieka, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
20353894Nepriamy imunofluorescenčný test
20363895Vírus neutralizačný test
2037IV. ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA
20381. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
20393900Mikroskopické vyšetrenie stolice na tuky alebo vlákna
20403901Mikroskopické diferencovanie vrátane prípravy, v danom prípade farbenie vlasov, ich korienkov (trichogram), ako aj viaceré preparáty vrátane epilácie
20413902Základné mikroskopické vyšetrenie preparátu z čistej kultúry v mikrobiológii (farbenie podľa Grama, Ziela-Nielsona a pod.), za každé vyšetrenie s uvedením druhu vyšetrenia
20423903Diferenciálne mikroskopické vyšetrenie biologického materiálu v mikrobiológii (farbenie podľa Grama, Ziela-Nielsona a pod.), za každé vyšetrenie s uvedením druhu vyšetrenia
20433904Špeciálne mikroskopické vyšetrenie v mikrobiológii (napr. postriebrenie podľa Levaditiho, imunofluorescencia), za každé vyšetrenie s uvedením druhu vyšetrenia
20443905Farbenie a analýza náteru krvi a kostnej drene nafarbiteľné železo vrátane diferencovania železa v sideroblastoch, makrofágoch a granúl voľného železa
20453906Analýza náteru kostnej drene a iných punktátov farbených panopticky
2046Cytochemické farbenie a analýza náteru krvi, kostnej drene alebo iných punktátov, za každé vyšetrenie s uvedením druhu farbenia
20473910Sudanova čerň B
20483911POX s alanínom
20493912PAS reakcia
20503913Alkalická fosfatáza
20513914Naftol AS-D chlóracetát esteráza
20523915Dipeptidyl-peptidáza IV
20533916Podobné vyšetrenia
2054Cytochemické farbenie a analýza náteru krvi, kostnej drene alebo iných punktátov, za každé vyšetrenie s uvedením druhu farbenia
20553920Alfa-naftylacetát esteráza s blokádou fluoridom sodným
20563921Alfa-naftylbutyrát esteráza s blokádou fluoridom sodným
20573922Kyslá fosfatáza
20583923Podobné cytochemické farbenie
20593924Porovnávacia analýza náteru kostnej drene a iných punktátov vrátane dokumentácie
20602. FUNKČNÉ VYŠETRENIA
20613930Zavedenie žalúdočnej sondy vrátane stimulácie, frakcionovaný odber žalúdočnej šťavy (cena podanej látky, napr. pentagastrínu, nieje započítaná) (výkon č. 731)
2062Funkčná skúška s orálnou záťažou, napríklad požadované kvantitatívne určenie v moci alebo v krvi (cena podanej látky nie je započítaná)
20633931Xylózový test
20643932Galaktózový test
20653933Laktózový test
20663934PABA test
20673935Gastrotest (acidotest)
20683936Podobné vyšetrenia
20693937Klírens endogénneho kreatinínu s najmenej tromi kvantitatívnymi chemickými vyšetreniami krvi, moču, za každý test
20703938Fyzikálno-morfologické vyšetrenia spermatu (množstvo, viskozita, pH, natívne preparáty), diferenciácia pohyblivosti, určenie počtu spermií, skúška vitality, morfologické diferencovanie ponáterovom farbení (napr. Giemsovo dlhodobé farbenie)
20713939Kramerov penetračný test
20723940Vyšetrenie cervikálneho hlienu, objem, konzistencia, bunečnosť, pH
20733. CHEMICKÉ A FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VYŠETRENIA
2074Špeciálne kvantitatívne chemické alebo fyzikálno-chemické určenie látok v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
20754000Fruktóza
20764001Fluoridy
20774002Bromidy
20784003Pyruvát
20794004Galaktóza
20804005Melanín
20814006Pepsinogén
20824007Pepsín
20834008Kreatín
20844009Karotén
20854010Indol
20864011Hemoglobín v plazme
20874012Aminodusík
20884013Kyselina trichlóroctová
20894014Trichlóretanol
20904015Paracetamol
20914016Kyselina salicylová
20924017Podobné vyšetrenia
2093Kvantitatívne náročné chemické alebo fyzikálno-chemické určenie látok v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
20944020Bilirubín v plodovej vode (spefo)
20954021Celková bielkovina po vyzrážaní v likvore alebo moci
20964022Celkové tuky v stolici
20974023Karbonylhemoglobín
20984024Methemoglobín
20994025Etanol
21004026Spektrofotometria likvoru
21014027Sfingomyelín
21024028Lecitín
21034029Karnitín
21044030Mukopolysacharidy
21054031Celkové porŕyríny
21064032Glutatión
21074033Disacharidy
21084033aHomocysteín
21094034Cysteín
21104035Prolín
21114036Hydroxyprolín
21124037Hydrogénuhličitany
21134038Vitamín A
21144039Vitamín E
21154040Teofylín
21164041Koprolity v stolici
21174042Fenoly
21184043Pentachlórfenol
21194044p-aminofenol
21204045Dinitro-o-krezol
21214046Kyanidy
21224047Merkapturány
21234048Malonyldialdehyd
21244049Metanol
21254050Trypsín
21264051Glukagón
21274052Peptidázy
21284053Glykozidázy
21294054Antimón
21304055Dinitrotoluén
21314055aTioétery
21324056Podobné vyšetrenia
2133Špeciálne kvantitatívne chemické určenie hormónov, metabolitov alebo iných látok v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
21344057Jedy /SPH/
21354060Celkové katecholamíny
2136406117-hydroxykortikosteroidy
2137406217-ketosteroidy
2138406311-hydroxykortikoidy
21394064Dehydrotestosterón
21404065Celkové estrogény
21414066Pregnandiol
21424067Lutropín
21434068Laktát
21444069Amoniak
21454070Fenylalanín
21464070aStanovenie fenylalanínu fluorometrickou doštičkovou metódou
21474070bSkríningové vyšetrenie fenylalanínu, thyreoideu stimulujúceho hormónu a 17 hydroxyprogesterónu (dry blood spot) u novorodencov
214840715-nukleotidáza
21494072Adenozíndeaminaza
21504073Kyselina vanilmandlbvá
215140745-hydroxyindolyloctová kyselina
21524075Uroporfyríny
21534076Koproporfyrín III
21544077Porfobilinogén
21554078Voľný protoporfyrín
21564079Aminolevulová kyselina
21574080Sírany
21584081Kyselina askorbová
21594082Kyselina citrónová
21604083Kyselina fenylpyrohroznová
21614084Kyselina sialová
21624085Kyselina šťavelbvá
21634086Kyselina hipurová
21644087Kyselina mandľová
21654088Podobné vyšetrenia
2166Kvantitatívne náročné a špeciálne chemické určenie hormónov, metabolitov alebo enzýmov v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
21674090Estriol
21684091Estrón
21694092Pregnatriol
21704093Pregnantriolon
21714094Adrenalín
21724095Noradrenalín
21734096Metanefríny v plazme
21744097Frakcie 17-ketosteroidov
21754098Frakcie 17-hydroxysteroidov
21764099Oxytocín
2177410017 beta estradiol
21784101LCAT
21794102Podobné vyšetrenia
2180Kvantitatívne fyzikálno-chemické určenie prvkov v telovom materiali pomocou AAS plameňovou technikou alebo inou rovnocennou metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
21814103Pepsinogén
21824104Malóndialdehyd /špecifická metóda/
21834106Železo
21844107Olovo
21854108Vápnik
21864109Zlato
21874110Horčík
21884111Zinok
21894112Kadmium
21904113Meď
21914114Podobné vyšetrenia
2192Kvantitatívne fyzikálno-chemické určenie prvkov v telovom materiali pomocou AAS bezplameňovou technikou alebo inou rovnocennou metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
21934120Hliník
21944121Železo v moci
21954123Meď v moci alebo v tkanive
21964124Arzén
21974125Chróm
21984126Kadmium
21994127Selén
22004128Mangán
22014129Nikel
22024130Olovo
22034131Ortuť
22044132Tálium
22054133Iné stopové prvky
22064138Mineralizácia biologického materiálu
22074139Kompletná chemická analýza kameňa na diferenciáciu
22084140IR spektrografia alebo RTG štruktúrna analýza kameňa
22094. ELEKTROFORETICKÉ, CHROMATOGRAFICKE A INÉ MIGRAČNÉ ALEBO SEPARAČNÉ VYŠETRENIA
2210Elektroforetické delenie bielkovín v sére (mikro-), kvalitatívne
22114150Bielkoviny
22124151Lipoproteíny
22134152Lp(x)
22144153Podobné vyšetrenia
2215Elektroforetické delenie bielkovín v sére alebo v iných telových tekutinách (mikro-), kvantitatívne vrátane vyhodnotenia priebehu krivky denzitometricky alebo elúciou
22164155Sérové a plazmatické bielkoviny
22174156Hemoglobín
22184157Glykovaný hemoglobín
22194158Lipoproteíny
22204159FAST systém alebo podobná technika
22214160Kvalitatívne vyhodnotenie (makro-, napríklad oligoklonálne imunoglobulíny v likvore)
22224161Kvantitatívne vyhodnotenie, elektroforetické delenie izoenzýmov. Kvalitatívne vyhodnotenie.
22234163LD-izo
22244164CK-izo
22254165AST-izo
22264166ALT-izo
22274167ALP-izo
22284168GMT-izo
22294169AMS-izo
22304170NAG-izo
22314171Podobné vyšetrenia
2232Kvantitatívne vyhodnotenie
22334173LD-izo
22344174CK-izo
22354175AST-izo
22364176ALT-izo
22374177ALP-izo
22384178GMT-izo
22394179AMS-izo
22404180NAG-izo
22414181Podobné vyšetrenia
22424184Izofokusácia
22434185Elektroforetické delenie bielkovín pomocou SDS alebo diskovej elektroforézy, PAG elektroforézy alebo elektrofokusácie, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
22444186Elektroforetické delenie bielkovín pomocou SDS elektroforézy alebo podobnej metódy s následnou imunologickou reakciou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
22454187Imunoblot (napr. Westernblot)
22464188Kvantitatívne imunochemické určenie bielkovín alebo iných súčastí elektroimunodifúziou (Laurell)
22474189Elektroforetické delenie bielkovín s následnou imunofixáciou (makro-)
22484190Imunoelektroforéza pri dysproteinémii najmenej s tromi antisérami
22494191Imunoelektroforéza pri paraproteinémii najmenej s piatimi antisérami
22504192Elektroforéza s imunofixáciou pri paraproteinémii najmenej s piatimi antisérami
22514193Dvojrozmerná imunoelektroforéza
22524194Skríning autoprotilátok protismernou elektroforézou
22534196Určenie sérových a enzýmových znakov erytrocytov imunoelektroforézou
22544197Kvantitatívne určenie faktora IX v krvi imunoelektroforézou
22554198Kvantitatívne určenie Von Willebrandtovho faktora (koncentrácie) imunoelektroforetickou metódou F. VIII R: Rcof
2256Dôkaz antigénov a protilátok metódou protismernej imunoelektroforézy (PE) po predchádzajúcom skriningu, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
22574200Anti-nRNP
22584201Anti-Sm
22594202Anti-Ro/SSA
22604203Anti-La/SSB
22614204Anti-Sc 170
22624205Anti-J 01
22634206Anti-PCNA
22644207Podobné vyšetrenia
2265Semikvantitatívne určenie antigénov a protilátok titračne, metódou protismernej imunoelektroforézy (PE), za každé vyšetrenie antigénu a protilátky s uvedením druhu určenia
22664210Anti-nRNP
22674211Anti-Sm
22684212Anti-Ro/SSA
22694213Anti-La/SSB
22704214Anti-Sc 170
22714215Anti-J 01
22724216Anti-PCNA
22734217Podobné vyšetrenia
22744220Izotachoforetické delenie organických kyselín v jednej telovej tekutine
2275Extrakcia látok z telovej tekutiny alebo hydrolýza látky v telovej tekutine na prípravu na chromatografickú alebo inú chemickú identifikáciu, za každý extrakt alebo hydrolyzát
22764221L-L extrakcia
22774222Kolónová extrakcia
22784223Spracovanie mŕtvolného biologického materiálu na dôkaz extraktívnych látok (liečivá, drogy, OFI a pod.) Dresslerovou metódou, FARAGO a pod.
2279Kvantitatívne určenie látok v jednej telovej tekutine stĺpcovou chromatografiou (napr. FLPC) na jednom nosiči, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
22804225Hemoglobín
22814226Glykovaný hemoglobín
22824227Podobné vyšetrenia
2283Delenie látok v jednom biologickom materiáli chromatografiou na tenkej vrstve na špecifickom nosiči s následnou identifikáciou
22844228Jedy /dôkaz TLC/
22854230TLC aminokyseliny
22864231TLC cukry
22874232TLC liečivá
22884233TLC etylénglykol
22894234Drogy /dôkaz TLC/
22904235Kvantitatívne určenie jednej látky po chromatografickom, prípadne po elektroforetickom dôkaze na tenkej vrstve (napr. reflexnou denzitometriou), dodatok k výkonom č. 4230 až 4233 (napríklad L/S pomer), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
22914235aLiečivá /TLC kvantitatívne/
22924235bDrogy /TLC kvantitatívne/
22934235cJedy /TLC kvantitatívne/
22944236Kvantitatívny dôkaz prchavých látok v jednej telesnej tekutine metódou GC po príprave vzorky HeadSpace
22954237Prchavé látky (identifikácia)
22964238Kvantitatívne určenie látok v jednej telovej tekutine plynovou chromatografiou (GC), kvapalinovou chromatografiou (LC), prípadne vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) alebo inou rovnocennou metódou na špecifickom nosiči (napríklad aminokyseliny), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
22974239Určenie látok v jednej telovej tekutine pomocou GC, LC alebo HPLC s nadväzujúcou hmotnostnou spektrometriou a počítačovým spracovaním
22984241Izolácia leukocytov sedimentáciou (Buffy coat)
22994242Izolácia buniek gradientovou centrifugáciou. Izolácia mononukleárnych buniek z periférnej krvi gradientovou centrifugáciou (odber, premytie a nastavenie počtu).
23004243Izolácia buniek gradientovou centrifugáciou na typizáciu
23014243aIzolácia T a B lymfocytov cez vatu
23024244Izolácia buniek gradientovou centrifugáciou na kultiváciu
2303Izolácia mononukleárnych buniek
23044245Izolácia mononukleárnych buniek cez vatu
23054246Izolácia mononukleárnych buniek metódou roziet
23064247Lymfoquicke
23074247aIzolácia Dyna Beads
23084248Premytie a štandardizácia počtu buniek, dodatok k výkonom č. 4241 až 4247
23094250Selektívna frakcionácia imunoglobulínových frakcií pomocou vysokogradientovej centrifugácie v ultracentrifúge s následným určením titra protilátok
23104252Vysokogradientová izolácia bielkovín alebo organel
23114253Premytie (ako prídavok k výkonom č. 4250 a 4252)
23125. VÄZBOVÉ (LIGANDOVÉ) ANALÝZY
2313Základné nenáročné vyšetrenia (napríklad metódami s označeným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
23144300Tyroxín celkový
23154301Trijódtyronín (T3) celkový
23164302Podobné vyšetrenia. V tomto výkone nie sú započítané určenia volných hormónov, výkony č. 4313, 4330 a 4382. Špecifické nenáročné vyšetrenia (napríklad metódami so značeným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
23174303Okultné krvácanie v stolici (OBTI)
23184310Aflatoxíny
23194312C-peptid
23204313Voľný estriol
23214314Celkové estrogény
23224315Estrón
23234316Lipoproteín (a)
23244317Estradiol
23254318Folikuly stimulujúce hormón
23264319Humánny choriový gonadotropín
23274320Humánny choriový gonadotropín - špecifický
23284321Inzulín
23294322Kortizol
23304323Luteinizačný hormón
23314324Myoglobín
23324325Progesterón
23334326Prolaktín
23344327Rastový hormón
23354328Digoxín
23364329Tyroxín viažuci globulín (TBG)
23374330Tyroxín voľný
23384331Tyreoideu stimulujúci hormón
23394332Tyreoglobulín
23404333Protilátky proti gliadínu triedy IgG a IgA, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
23414334Protilátky proti kravskému mlieku
23424335Etanol, špecifické náročné vyšetrenia (napríklad metódami s označeným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
23434341T uptake
23444342Aldosterón
23454343Androstendion
23464344Cyklický AMP
23474345Cyklický GMP
23484346Cyklosporín alebo Tacrolismus
23494347DHEA
23504348Endorfíny
23514349Estriol
23524350Ferritín
23534351Gastrín
23544352Imunoglobulín E
23554353Karcinoembryonálny antigén
23564354Beta-2 mikroglobulín
23574355Prostatický špecifický antigén
23584355bTestovacie prúžky na kvalitatívnu diagnostiku prostatického špecifického antigénu v sére (Oncoscreen - PSA)
23594356Špecifický tehotenský glykoproteín (SP1)
23604357Testosterón
23614358Tymidín kináza
23624359PMN-elastáza
23634360Beta-tromboglobín
23644361Alfa-1 fetoproteín /AFP/
23654362Liečivá (HIA)
23664363Albumín
2367Špecifické, veľmi náročné vyšetrenia (napríklad metódami so znaceným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
23684370Histamín
23694371Kalcitonín
23704372Katecholamíny
23714373Folát (kyselina listová)
23724374Oxytocín
23734375Prostaglandíny
23744376Prokolagén P III NP
23754377Protilátky proti inzulínu a iným látkam
23764378Sexuálne hormóny viažuce globulín (SHBG)
23774379Tumor asociovaný inhibítor trypsínu (TATI)
23784380Vazopresín
23794381Vitamín B12
23804382Voľný trijódtyronín (T3)
23814383Transkobalamín I, II
23824384Väzbová kapacita transkobalamínu I, II
2383438511-Beta hydroxyandrostendión
23844386Dehydroepiandrosterón (-sulfát)
23854387Somatomedin C
23864388Hemosiderín
23874389Alfa 1 mikroglobulín
23884390Podobné vyšetrenia
23894390aVyšetrenie prítomnosti alfa-amatoxínu a gama-amatoxínu v sére
2390Terapeutické monitorovanie liečiv
2391Kvantitatívne určenie liečiv, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
23924391Dekarboxyláza kyseliny glutamovej, protilátky
23934395Analgetika - anodyná
23944396Hypnotiká
23954397Sympatomimetiká
23964398Antiepileptiká
23974399Cytostatiká
23984400Antibiotiká
23994401Antiarytmiká
24004402Kardioglykozidy
24014403Psychofarmaká
24024404Antiastmatiká
24034405Tacrolimus
24044406Sirolimus
24054407Podobné vyšetrenia
2406Kvantitatívne určenie protilátok proti telovým antigénom, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
24074410Anti-T3
24084411Anti-T4
24094412Antityreoglobulín
24104413Antimikrozóm štítnej žlazy
24114414Antiinzulín
24124415Anti-DNP
24134416Anti-dsDNA
24144417Anti-ssDNA
24154418Anti-Ro/SSA
24164419Anti-La/SSB
24174420Anti-Ul RNP
24184421Anti-Sm
24194422Anti-Sc 170
24204423Antikardiolipín
24214424Antilipoproteín (a)
24224425Antispermatozoidálne
24234426Reumatoidný faktor IgM
24244427Reumatoidný faktor IgA
24254428Reumatoidný faktor IgG
24264429Antifosfolipidové protilátky
24274430Podobné vyšetrenia
2428Špecifické náročné vyšetrenia (napríklad najmä metódami so značenou väzbovou látkou), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
24294434Určenie ultracitlivého TSH
24304435Tyreoglobulín - senzitívne určenie
24314436Voľný testosterón
2432443711-hydroxyprogesterón
24334438Adrenokortikotropný hormón (ACTH)
24344439Humánny placentárny laktogén (HPL)
24354440Choriový gonádotropín, podjednotky alfa, beta
24364441Kortikosterón
2437444211-dezoxykortizol
24384443Tkanivový polypeptidový antigén (TPA)
24394444CA 125
24404445CA 15-3
24414446CA 19-9
24424447CA 195
24434448CA50
24444449MCA
24454450Angiotenzín I - renín
24464451Neurónová špecifická enoláza (NSE)
24474452TNF
24484453Glukagón
24494454Osteokalcín
24504455Somatostatín
24514456Trypsín
24524457Vitamíny D
24534458Žlčové kyseliny
245444592 5-hydroxy-cholekalciferol
245544601, 25-dihydroxy-cholekalciferol
24564461Anti-TSH receptorové protilátky
24574462Solubilný transferínový receptor
2458446317-hydroxyprogesterón
24594463a17-hydroxyprogesterón (dry blood spot)
24604464Podobné vyšetrenia
2461Špecifické, veľmi náročné vyšetrenia metódou s označenou väzbovou látkou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
24624465Beta-CrossLaps
24634465aC-terminálny kostný kolagénový telopeptid v moci
24644465bN-terminálny kostný kolagénový telopeptid v moci
24654466Chromografín A
24664467Bezsacharidový transferín /CDT/
24674470CA 72-4
24684471Parathormón
24694472Tkanivový polypeptidický antigén - špecifický (TPSA)
24704473Interleukíny
24714474Cytokíny (IL-1, IL-6, IL-2, IFN gama, GSF a pod.)
24724475Vyšetrenie jednej drogy, rýchlotest
24734475aKvalitatívny dôkaz jednej skupiny drog v moci
24744475bDôkaz najmenej 5 skupín drog v moci jednokrokovými testmi
24754475cSemikvantitativne vyšetrenie jednej drogy a jej metabolitov v moci
24764475dLiečivá /cielený dôkaz/
24774476Pankreatická elastáza v stolici. Špecifické, špeciálne a veľmi náročné vyšetrenia metódou so značenou väzbovou látkou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia.
24784477Homocysteín
24794478Cystatín C
24804480CYFRA21-1
24814481Antigén skvamóznych karcinómov (SCCA)
24824482Katepsín-D
24834483Erytropoetín
24844484PS2 proteín
24854485Troponín-T
24864486Cholecystokinín
2487Určenie receptorovou analýzou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
24884487Kreatínkináza MB hmotnosť (CK-MB masa)
24894488Prokalcitonín Q
24904490Androgénové receptory
24914491Estrogénové receptory
24924492Progesterónové receptory
24934493Receptory epidermálneho rastového faktora (EGFR)
24944494IL - 2R ELISA
24954496Príprava cytozolu na určenie receptorov alebo iných látok z operačného materiálu. Pri výkonoch č. 4490 až 4494 sa účtuje výkon č. 4496.
24966. IMUNOLOGICKÉ VYŠETRENIA
24974503Dôkaz protilátok proti DNP
24984504Kvantitatívne stanovenie alergénu špecifického imunoglobulinu až do 10 alergénov, za každý alergén, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
2499Kvantitatívne imunochemické určenie bielkovín alebo iných súčastí v sére, moci, likvore alebo v iných telových tekutinách pomocou JRID, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
25004505IgG
25014506IgA
25024507IgM
25034508IgD
25044509Sekrečné IgA
25054510Ľahké reťazce kapa
25064511Ľahké reťazce lamda
25074512C3
25084513C4
25094514Prealbumín
25104515Albumín
25114516Orosomukoid
25124517Alfa-1 antitrypsín
25134518Alfa-2 makroglobulín
25144519Haptoglobín
25154520Hemopexín
25164521Transferín
25174522SP-1 -glykoproteín
25184523C-reaktívny proteín
25194524Apolipoproteín A
25204525Ceruloplazmĺn
25214526Podobné vyšetrenia
2522Kvantitatívne imunochemické určenie bielkovín alebo iných súčastí v sére, moci, likvore alebo v iných telových tekutinách turbidimetriou alebo nefelometriou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
25234530IgG
25244531IgA
25254532IgM
25264533IgD
25274534Ľahké reťazce kapa
25284535Ľahké reťazce lamda
25294536C3 komplement
25304537C4 komplement
25314538Prealbumín
25324539Albumín
25334540Orosomukoid
25344541Alfa- 1-antitrypsín
25354542Alfa-2-makroglobulín
25364543Ceruloplazmĺn
25374544Haptoglobín
25384545Hemopexín
25394546Transferín
25404547SP-1 -glykoproteín
25414548C-reaktívny proteín (CRP)
25424549Reumatoidný faktor
25434550Apolipoproteín A
25444551Apolipoproteín B
25454552Podobné vyšetrenia
2546Špeciálne kvantitatívne imunochemické určenie bielkovín alebo iných súčastí imunoturbidimetriou alebo inou rovnocennou metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
25474560Clq
25484561C2
25494562C5
25504563C1q inaktivátor a jeho funkčnosť za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
25514564C3-aktivátor
25524566Apolipoproteín A I
25534567Apolipoproteín A II
25544568Apolipoproteín E
25554569Lipoproteín (a)
25564570Apoproteín B
25574571C-reaktívny proteín
25584572ASO (ASLO)
25594573Reumatoidný faktor. Náročné kvantitatívne imunochemické určenie bielkovín alebo iných súčastí pomocou JRID alebo inej rovnocennej metódy, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia.
25604575IgG1
25614576IgG2
25624577IgG3
25634578IgG4
25644579IgA1
25654580IgA2
25664581Proteín C
25674582Proteín S
25684583Retinol viažuca bielkovina (RBP)
25694584Cirkulujúce imunokomplexy ELISA s C1q
25704585Cirkulujúce imunokomplexy s bunkami RAJI
25714586Kvantitatívne stanovenie špecifického IgE pre zmes alergénov inhalačných, potravinových a ich kombinácií zajedno vyšetrenie
25724587aImunologické vyšetrenie HbA1c
25734588Kvantitatívne stanovenie špecifického IgE proti jednotlivým inhalačným, potravinovým, liekovým profesijným alergénom a alergénom jedu hmyzu, za každý alergén, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
25744588aSemikvantitatívne stanovenie alergén špecifických imunoglobulínov s piatimi alergénmi na jednom nosiči, prípadne za každý násobok ďalších piatich alergénov na jednom nosiči
25754589aDôkaz protilátok priamym alebo nepriamym imunofluorescenčným testom na tkanivových rezoch, odtlačkoch, v suspenzii buniek alebo na náteroch (nezahŕňa titráciu), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
25764589bKvalitatívny dôkaz špecifického IgE
25774590Protilátky proti hladkému svalstvu
25784591Protilátky proti priečne pruhovanému svalstvu
25794592Protilátky proti jadierkam
25804593Protilátky proti myokardu
25814594Protilátky proti bazálnej membráne glomerulov tubulov
25824595Protilátky proti centroméram
25834596Protilátky proti spermiám
25844597Kvantitatívne určenie pANCA a cANCA protilátok za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
25854598Anti-dsDNA
25864599Antiperinukleárne protilátky
25874600Antimitochondriálne protilátky
25884601Antinukleárne protilátky na odtlačkoch (ANF)
25894602Antinukleárne protilátky na iných substrátoch (pre každý izotyp a riedenie osobitne)
25904603Podobné vyšetrenia
25914605Semikvantitatívne určenie protilátok imunofluorescenciou po nadviazaní na bunky, bunkové jadrá alebo histologické rezy, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
25924607Dôkaz aglutinačných protilátok proti spermiám (MAR-test, imunobead test)
2593Funkčné testy komplementu (radiálna hemolýza), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
25944615Určenie hemolytickej aktivity C klasickým spôsobom CH50
25954616Určenie hemolytickej aktivity C alternatívnym spôsobom AH50
25964619Vyšetrenie kryoglobulínov
25974621Imunofenotypizácia bunkových populácií a subpopulácií pomocou fluorescenčné značených monoklonových protilátok mikroskopom
25984622Vyšetrenie autoprotilátok a izoprotilátok prietokovou cytometriou. Vyšetrenie celulárnych (intra-) receptorov imunofluorescenčnou technikou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia.
25994625cIg periférna krv
26004626cIg kostná dreň
26014627Podobné vyšetrenia
2602Určenie T a B lymfocytov rozetovými testmi (bez odberu, separácie a nastavenia buniek), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
26034630Aktívne E rozety
26044631Celkové E rozety
26054634Podobné vyšetrenia
2606Diferenciácia lymfocytov fluorescenčné značenými monoklonálnymi protilátkami, za každé vyšetrenie s uvedením druhu protilátky
26074636Diferenciácia populácie lymfocytov
26084637Diferenciácia T lymfocytov
26094638Diferenciácia B lymfocytov
26104640Lymfocytový migračný inhibičný test (MIF alebo LIF kapilárny pre jeden Ag) bez vyhodnotenia
26114641Vyhodnotenie testu MIF alebo LIF
2612
2613Vyšetrenie protilátok mikrolymfocytotoxickým testom s panelom najmenej 20 protilátok, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
26144645Skríning anti HLA protilátok mikrolymfotoxickým testom s panelom 20 lymfocytov
26154645aŠpecifikácia antitrombocytových protilátok MA/PA
26164646Anti-T Ly autoprotilátky
26174647Anti-B Ly aloprotilátky
26184648Anti-B Ly autoprotilátky
2619Vyšetrenie protilátok granulocytotoxickým testom s panelom granulocytov, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
26204650Vyšetrenie autoprotilátok proti Gr fluorescenčným testom mikroskopicky
26214650aVyšetrenie autoprotilátok proti Gr fluorescenčným testom prietokovou cytometriou
26224650bVyšetrenie aloprotilátok proti Gr aglutinačným testom
26234650cVyšetrenie aloprotilátok proti Gr cytotoxickým testom
26244651Vyšetrenie autoprotilátok proti GR fluorescenčným testom mikroskopicky
26254651aVyšetrenie autoprotilátok proti GR fluorescenčným testom prietokovou cytometriou
26264651bVyšetrenie autoprotilátok proti GR aglutinačným testom
26274651cVyšetrenie autoprotilátok proti GR cytotoxickým testom
26284653Vyšetrenie antitrombocytových aloprotilátok imunofiuorescenčným testom (skúmavková metóda)
26294653aVyšetrenie antitrombocytových aloprotilátok i ELISA testom
26304654Vyšetrenie antitrombocytových autoprotilátok imunofluorescenčným testom
26314654aVyšetrenie antitrombocytových autoprotilátok ELISA testom
26324655Vyšetrenie kompatibility granulocytotoxickým testom pred podaním leukocytového koncentrátu Gr
26334655aVyšetrenie kompatibility granuloaglutinačným testom pred podaním koncentrátu Gr
26344655bŠpecifikácia antigranulocytových aloprotilátok MA/GA
26354655cŠpecifikácia antigranulocytových autoprotilátok MA/GA
26364657Krížová skúška lymfocytotoxickým testom pred transfúziou trombocytov
26374657aVyhľadanie darcu trombocytov podľa HLA fenotypu
2638Imunologická fenotypizácia buniek periférnej krvi a kostnej drene, za každé vyšetrenie cytometrom s uvedením druhu určenia a použitej monoklonálnej protilátky
26394658Imunologická fenotypizácia buniek periférnej krvi, kostnej drene a BAL, za každý CD znak, za každé vyšetrenie prietokovým cytometrom, s uvedením druhu určenia a použitej monoklonálnej protilátky
26404658aImunologická fenotypizácia buniek periférnej krvi flowcytometricky - 1 znak
26414659Imunologická fenotypizácia buniek kostnej drene flowcytometricky - 1 znak
26424660Imunologická fenotypizácia periférnej krvi alebo kostnej drene mikroskopicky - 1 znak
26434660aImunologická intracytoplazmatická fenotypizácia periférnej krvi flowcytometricky, mikroskopicky - 1 znak
26444660bImunologická intracytoplazmatická fenotypizácia kostnej drene mikroskopicky - 1 znak
26454660cImunologická intracytoplazmatická fenotypizácia periférnej krvi mikroskopicky - 1 znak
26464660dImunologická fenotypizácia kostnej drene mikroskopicky - 1 znak
26474660eImunologická fenotypizácia transplantátu krvotvorných buniek flowcytometricky - 1 znak
26484660fImunologická fenotypizácia buniek bronchoalveolárnej laváže /za každé vyšetrenie cytometrom s uvedením druhu určenia a použitej mononukleárnej protilátky/
26494661Určenie fagocytárnej aktivity leukocytov pohlcovaním častíc bez izolácie a nastavenia buniek
26504661aFagocytárny index
26514662Určenie metabolickej aktivity leukocytov INT testom (nestimulované alebo jedným stimulantom) bez izolácie a nastavenia buniek
26524663Určenie metabolickej aktivity leukocytov chemiluminiscenčným testom alebo prietokovým cytometrom (NBT leukocytov), nestimulované alebo jedným stimulantom, bez izolácie a nastavenia buniek
26534665LE bunkový test
26544666Určenie chemotaktickej aktivity leukocytov bez izolácie a nastavenia buniek
26554667Test cídie, za každý mikroorganizmus
26564668Test inhibície adherencie leukocytov, jeden antigén
26574669Test blastickej transformácie lymfocytov (nestimulovaný alebo jeden antigén, mitogén, prípadne liek v jednej koncentrácii, mitogén v jednej koncentrácii)
26584670Príplatok za vyhodnotenie testu blastickej transformácie lymfocytov, za každého pacienta
26594671Kultivácia na dôkaz produkcie imunoglobulínov a cytokínov (nestimulovaný alebo jeden antigén, prípadne mitogén v jednej koncentrácii)
26604672Dôkaz cytotoxických buniek pomocou lýzy terčových buniek značených nuklidom 51 Cr
26614673Nukleolárny test
26624674Leukocytopenický index po ochladení (chladový test), za každý odber
26634680Typizácia HLA antigénov I. triedy - A, B, C za každý lokus, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
26644680aTypizácia aliel HLA antigénov I. triedy PCR metódou - 1 znak
26654681Typizácia HLA antigénov II. triedy sérologicky
2666podľa setov: štandardný set, kombinovaný set, komerčný set
26674681aPríplatok za vyhodnotenie výkonov 4680, 4681, 4682 za jedného pacienta /darcu
26684682Typizácia aliel HLA antigénov II. triedy PCR metódou - 1 znak
26694683Určenie HLA B 27 (bez izolácie a nastavenia buniek)
26704684Dôkaz HLA aloprotilátok, bežné určenie (10 darcov)
26714685Testovanie sér na skríning HLA protilátok I. triedy- základný skríning: na jedno sérum 30 darcov
26724686Špecifikácia anti HLA aloprotilátok proti I. triede HLA
26734686aŠpecifikácia anti HLA aloprotilátok proti II. triede HLA
26744687Cross-match (CM), za jedného pacienta
26754688Určenie hladiny antilymfocytových protilátok (%) u pacientov pred transplantáciami
26764689Výber vhodných príjemcov pre kadaverózny transplantát z listiny čakateľov
26774691Zmiešaná lymfocytová kultúra (MLC, CML, PLT) u príjemcov a darcov vrátane kontroly
26784692Zmiešaná lymfocytová kultúra (MLC, CML, PLT) za každú testovanú osobu
26794693Vyšetrenie primárnych nádorových buniek alebo bunkových súčastí na dôkaz citlivosti cytostatík
26804693aVyšetrenie multiliekovej rezistencie prietokovou cytometriou s použitím monoklonovej protilátky
26814693bDNA analýzy prietokovou cytometriou /určenie ploidie buniek pri solídnych tumoroch a pri hematologických malignitách
26824698Separácia periférnych kmeňových buniek
26834699Kryokonzervácia kmeňových krvotvorných buniek
26844699aSpracovanie kostnej drene pri ABO inkompatibilite darcu a príjemcu alebo pred kryokonzerváciou
26854699bPurging transplantátu krvotvorných buniek cytostatikami alebo monoklonálnymi protilátkami
2686Výkony č. 4696 až 4699 vykazuje hematologické a transfuziologické oddelenie, ak ich vykonáva v inom zariadení
26877. IMUNOHEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA
2688Pri všetkých imunohematologických vyšetreniach krvi z mŕtvol sa bodová sadzba zvýši o 20 %
26894700Orientačné vyšetrenie krvnej skupiny
26904701Vyšetrenie krvnej skupiny A, B, 0/Rh-D
26914701aVyšetrenie krvnej skupiny A, B, 0/Rh-D mikrometódou
26924701bVyšetrenie krvnej skupiny A, B, 0/Rh-D stĺpcovou aglutináciou
26934701cVyšetrenie krvnej skupiny A, B, 0/Rh-D skúmavkovou metódou u novorodenca
26944701 dVyšetrenie krvnej skupiny A, B, 0/Rh-D mikrometódou u novorodenca
26954701fVyšetrenie podskupiny A, B skúmavkovou metódou
26964702Vyšetrenie Rh fenotypu (C, Cw, c, E, e, príp. Du), za každý antigén
26974703Vyšetrenie jedného antigénu erytrocytov (okrem AB0 a Rh (D), max. 30 antigénov
26984703aVyšetrenie slabého a variantného D - skúmavkovou metódou
26994703bTypizácia Rh (D variantu stĺpcovou aglutináciou - rozlíšenie 10 variantov)
27004704Priamy antiglobulínový test za každé antisérum (maxim. 5)
27014705Nepriamy antiglobulínový test za každé antisérum (poly-, mono-. . . )
27024706Priamy antiglobulínový test - kvantitatívne vyšetrenie skúmavkovou metódou
27034707Nepriamy antiglobulínový test - kvantitatívne vyšetrenie skúmavkovou metódou
27044710Skríning tepelných protilátok tromi metódami
27054710aVyšetrenie protilátok anti ABO v sére novorodenca metódou LISS/PEG-NAT
27064711Skríning protilátok nepriamym AHG testom s 2- až 3- typovými erytrocytmi
27074712Identifikácia antierytrocytových protilátok s panelom krviniek v troch prostrediach
27084713Skríning chladových antierytrocytárnych protilátok (aglutinínov, hemolyzínov)
27094714Elúcia antierytrocytových protilátok chladovou metódou
27104714aElúcia antierytrocytových protilátok tepelná
27114716Vyšetrenie prirodzených a imúnnych protilátok v A B 0 systéme kvantitatívne - skúmavková metóda
27124718Dôkaz antigénu alebo protilátky náročným postupom (imunoabsorpčnými, hemaglutinačnými a inhibičnými metódami), za každý antigén alebo protilátku
27134719Kombinovaný antiglobulínovo-fermentačný test
27144720Hamov acidifikačný test
27154729Crosbyho test
27164730Hartmanov sacharózový test
27174731Bitermické hemolyzíny
27184731aPNH test
27194731bStanovenie globulínových antigénov Gm 1,2a Km 1
27204731cUrčovanie typov izoenzýmov erytrocytov (AP, PGM, 6-PGD, AK) elektroforeticky ( v sérii 3 vzorky)
27214731 dFenotypizácie sérových proteínov elektroforeticky
27224732Elučné testy pri autoimúnnej hemolytickej anémii a posttransfúznej reakcii
27234733Neutralizačný test so solubilnými antigénmi
27244734Vyšetrenie antigénov alebo protilátok globulínových systémov séra Gm, Km, za každý antigénny alebo protilátkový systém
27254735Vyšetrenie protilátok proti trombocytom - KFR
27264736Vyšetrenie kompatibility transfúzneho prípravku obsahujúceho erytrocyty: skúška kompatibility v troch prostrediach vrátane skríningu protilátok a orientačného vyšetrenia krvnej skupiny AB0/Rhu príjemcu
27274737Odčítanie a kontrola skúšky kompatibility
27288. MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIA
2729Živné pôdy, živné médiá a diagnostické prípravky musia vyhovovať záväzne platným štandardným postupom a normám
27304740Kultivačné mikrobiologické vyšetrenie, prípadne semikvantitatívne, s použitím selektívnych médií vrátane následnej kontroly izolátov
27314741Orientačný rýchlotest na prítomnosť skupinového antigénu (napríklad A-streptokoky, chlamýdie)
27324742Dôkaz antigénov latexovou aglutináciou a koaglutinačnými metódami
27334743Dôkaz antigénu alebo protilátky metódou dot-blot
27344744Detekcia nukleovej kyseliny neamplifikačnými alebo amplifikačnými metódami (ako sú hybridizácia alebo PCR, ak nie sú uvedené pri špeciálnych vyšetreniach)
27354745Základný biologický pokus na zvierati (1 pokus, 1druh zvieraťa: myš, morča, králik)
27369. SÉROLOGICKÉ VYŠETRENIA
2737Médiá a diagnostické prípravky musia vyhovovať záväzne platným štandardným postupom a normám
27384750Kardiolipinový test (VDRL)
27394750aProtilátky proti treponema pallidum - ELISA
27404751Špecifické protilátky proti Treponema pallidum nepriamou hemaglutináciou (TPH)
27414752Dôkaz protilátok proti treponeme v FTA-abs-teste
27424753Stanovenie hladiny reagínov RRR Treponema pallidum
27434753aŠpecifické protilátky proti Treponema pallidum /EIA/
27444754TPI test
2745Kvalitatívny dôkaz a kvantitatívne určenie protilátok, za každú protilátku s uvedením druhu určenia
27464755Aglutinačná reakcia
27474756ASLO
27484757Hemaglutinačný test
27494758Pasívny (nepriamy hemaglutinačný test)
27504759Reakcia väzby komplementu
27514760Podobné vyšetrenia
27524761Kvantitatívne vyšetrenie protilátok aglutinačnou Widalovou reakciou (8 antigénov)
27534762Kvantitatívne vyšetrenie protilátok proti mikroorganizmom pomocou imunoprecipitácie, za každé vyšetrenie s uvedením druhu vyšetrenia
27544763Kvantitatívne určenie protilátok pomocou imunnoassay proti mikroorganizmom, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
27554764Kvalitatívny dôkaz protilátok proti mikroorganizmom nepriamou imunofluorescenciou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
27564765Semikvantitatívne určenie protilátok proti infekčnému agensu nepriamou imunofluorescenciou na tkanivách, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
27574766Izolovanie protilátok triedy IgM na prípravu dôkazu špecifických protilátok
27584767Dôkaz neutralizujúcich protilátok v sére pacienta v bunkových kultúrach alebo v kuracom zárodku, za každý antigén (s uvedením vyšetrenia)
27594768Dôkaz neutralizujúcich protilátok v sére pacienta in vivo, za každý antigén s uvedením druhu vyšetrenia
27604769Protilátky proti vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti (anti HIV)
27614771Antigén vírusu hepatitídy A (HAV)
27624772Protilátky triedy IgG proti vírusu hepatitídy A (anti HAV-IgG)
27634773Protilátky triedy IgM proti vírusu hepatitídy A (anti HAV IgM). Kvalitatívny dôkaz špecifických antigénov alebo protilátok proti hepatitíde B imunologickou metódou.
27644776Povrchový antigén vírusu hepatitídy B (HbsAg)
27654776aHBsAg sérologicky
27664777Celkové protilátky proti jadrovému antigénu vírusu hepatitídy B (anti-HBc IgM)
27674778aProtilátky triedy IgM proti vírusu hepatitídy B (anti-HBc)
27684778bProtilátky triedy IgM proti jadrovému antigénu vírusu hepatitídy B (anti-HBc IgM)
27694779Hepatitis B antigén (HBeAg)
27704780Celkové protilátky proti e-antigénu vírusu hepatitídy B (anti-Hbe)
27714781Antigén vírusu hepatitídy B (HBsAg)
27724781aKonfirmácia pozitivity HBsAg
27734781bKonfirmácia anti HCV s použitím westen bloot ELISA
27744781cVyšetrenie HBV DNA (hybridizácia)
27754781 dVyšetrenie na anti-HCV (ELISA)
27764781eVyšetrenie na PCR HCV kvalitatívne
27774781fVyšetrenie na PCR HCV kvantitatívne
27784782Genotypizácia vírusovej nukleovej kyseliny metódou reverznej transkripcie
27794784Anti HCV protilátky
27804785Kvantitatívne alebo kvalitatívne určenie protilátok proti hepatitíde B (Anti HBs) imunologickou metódou
27814787Kvalitatívny dôkaz infekčných antigénov alebo infekčných protilátok gélovou imunodifúziou (Ouchterlony), za každý antigén alebo protilátku s uvedením druhu vyšetrenia
27824788Kvantitatívne určenie infekčných antigénov alebo infekčných protilátok gélovou imunodifúziou (Ouchterlony), za každý antigén alebo protilátku s uvedením druhu vyšetrenia
27834789ELISA - metódy na určenie protilátok proti CMU, EBV, Borelie
27844789aProtilátky IgG metódou imunoblotu (WB). Stanovenie protilátok triedy IgG proti mikrobiálnemu agensu metódou imunoblotu za každú protilátku
27854789bBrucela abortus kvantitatívne aglutinačné stanovenie protilátok
27864789cFrancisella tularensis kvantitatívne aglutinačné stanovenie protilátok
27874789dHelicobacter pylori dôkaz antigénu v biologickej vzorke metódou EIA
27884789eTreponema pallidum, dôkaz protilátok triedy IgM a IgG metódou IMA kvalitatívne
27894789fTreponema pallidum, kvantitatívne stanovenie protilátok aglutinácie s latexovými senzibilizovanými časticami
27904789gTreponema pallidum, stanovenie celkových protilátok metódou EIA
27914789hTreponema pallidum, stanovenie protilátok triedy IgM hemaglutinačným testom
27924789iTreponema pallidum, stanovenie protilátok imunofluorescenčnou metódou FTA-ABS
27934789jBorelia burgdorferi, vyšetrenie intratekálnej produkcie protilátok triedy IgG alebo IgM metódou EIA so stanovením protilátkového indexu
27944789kChlamýdia pneumónie, kvalitatívny dôkaz protilátok triedy IgA, IgG alebo IgM metódou IMA
27954789lChlamýdia pneumónie, kvantitatívne stanovenie protilátok triedy IgM alebo IgG metódou IMA
27964789mChlamýdia trachomatis, dôkaz antigénu IF
27974789nDôkaz NA Chlamýdia trachomatis hybridizačnou metódou
27984789oChlamýdia trachomatis, kvalitatívny dôkaz protilátok triedy IgG alebo IgM metódou IMA
27994789pChlamýdia trachomatis kvantitatívne stanovenie protilátok triedy IgG alebo IgM metódou IMA
28004789rIzolácia NA Chlamýdia trachomatis a jej dôkaz pomocou značených sond po predchádzajúcej amplifikácii
280110. PARAZITOLOGICKÉ VYŠETRENIE
2802Živné pôdy a živné diagnostické prípravky musia vyhovovať záväzne platným štandardným postupom a normám
28034800Dôkaz antigénu parazitov elektroforézou, imunoprecipitáciou, za každý antigén s uvedením druhu antigénu
28044801Kvantitatívne stanovenie antigénu parazitov imunoenzýmovým testom alebo podobnou technikou, za každý antigén s uvedením druhu antigénu
28054801aKvalitatívne skríningové vyšetrenie na dôkaz antigénu parazitov imunoenzýmovým testom alebo podobnou technikou, za každý antigén s uvedením druhu antigénu
28064803Štandardné parazitologické vyšetrenie stolice (tlstý náter podľa KATO, flotačná metóda podľa Fausta)
28074804Perianálny zlep na dôkaz enterobiózy
28084805Cielené parazitologické vyšetrenie biologického materiálu po spracovaní (napríklad koncentrácia, sedimentácia, vymývanie, separácia, naočkovanie) vrátane mikroskopického vyšetrenia
28094806Celková obhliadka materiálu z hľadiska parazitológa, určovanie organizmov, článkov a ich diferenciácia
28104807aDôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgG testom ISAGA (immunosorbent agglutination assay) kvantitatívne
28114807bDôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgM testom ISAGA (immunosorbent agglutination assay) kvantitatívny
28124807cDôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgA testom ISAGA (immunosorbent agglutination assay) kvantitatívne
28134807dDôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgG analýzou Western blot
28144807eDôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgM analýzou Western blot
28154807gVyšetrenie antiparazitárnej intratekálnej produkcie protilátok triedy IgG metódou EIA so stanovením protilátkového indexu
28164807hVyšetrenie antiparazitárnych protilátok intratekálnej produkcie triedy IgM metódou EIA so stanovením protilátkového indexu
28174808Stanovenie intenzity interakcie antigén - protilátka IgG proti parazitom
28184809Dôkaz antiparazitárnych protilátok triedy IgG analýzou Western blot
28194811Toxoplasma gondii stanovenie protilátok triedy IgA kvantitatívne IMA
28204812Izolácia NA parazitárneho agensa z biologického materiálu a jej dôkaz pomocou značených sond po predchádzajúcej amplifikácii
28214813Izolácia NA Pneumocystis carinii z biologického materiálu a jej dôkaz pomocou značených hybridizačných sond po predchádzajúcej amplifikácii
282211. MYKOLOGICKÉ VYŠETRENIA
2823Živné pôdy a živné diagnostické prípravky musia vyhovovať záväzne platným štandardným postupom a normám
28244815Dôkaz antigénu pôvodcov mykóz imunodifúziou, protismernou elektroforézou alebo imunoprecipitáciou, za každý antigén s uvedením druhu
28254816Dôkaz antigénu pôvodcov mykóz za pomoci imunoenzýmového testu alebo podobnej techniky, za každý antigén s uvedením druhu
28264817Mikroskopický dôkaz kvasiniek alebo húb fluorescenčnou metódou vrátane prípravy, za každý typ
28274818Kultivačné mykologické vyšetrenie biologického materiálu po príprave (3 pôdy)
28284819Diferenciácia izolovaných pôvodcov mykóz s použitím subkultúr, za každý mikroorganizmus (GTT, mikrokultúra a pod.)
28294820Mykologická diferenciácia vykultivovaných kvasiniek pomocou biochemických metód, minimálne päť testov
28304821Sérologická diferenciácia izolovaných mikromycét, za každé určenie
28314822Určenie kvalitatívnej citlivosti kmeňa húb na antimykotiká difúznou metódou, za každé antimykotikum
283212. BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETRENIA
2833Živné pôdy, živné médiá a diagnostické prípravky musia vyhovovať záväzným a platným štandardným postupom a normám
28344830Dôkaz bakteriálneho antigénu imunodifúziou (Ouchterlonyho test), imunoprecipitáciou alebo protismernou elektroforézou, za každý antigén s uvedením druhu antigénu
28354831Určenie izolovaných mikroorganizmov rýchlymi metódami s využitím fyzikálnych meraní a výpočtovej techniky, za každý druh
28364832Dôkaz bakteriálneho antigénu pomocou imunoenzýmového testu alebo podobnej techniky, za každý antigén s uvedením druhu antigénu
28374833Kultivačné vyšetrenie na Neisseria gonorrhoeae za zvýšenej koncentrácie CO2 vrátane následného mikroskopického vyšetrenia a biochemickej identifikácie
28384834Kvantitatívne určenie počtu baktérií dilučnou metódou (napríklad kvantitatívne určenie moču), za každé riedenie
28394835Kvalitatívny dôkaz antimikrobiálnej účinnej látky (napríklad antibiotiká, sulfónamidy) v telových tekutinách, punktátoch alebo tkanivách biologickou metódou, za každú antimikrobiálnu látku
28404836Kvantitatívne určenie koncentrácie antimikrobiálnej účinnej látky (napríklad antibiotiká, sulfónamidy) v telových tekutinách, punktátoch alebo tkanivách, za každú antimikrobiálnu látku
28414837Základné aeróbne kultivačné vyšetrenie biologického materiálu najmenej na troch živných médiách (napríklad výter tonzíl, nosa, rekta, spojovkového vaku, neriedeného spúta, semikvantitatívne vyšetrenie moču)
28424838Základné aeróbne kultivačné vyšetrenie najmenej na piatich živných médiách (napríklad gynekologický materiál, punktát, hnis, spútum podľa Muldera, hemokultúra, likvor)
28434839Vysokonáročné kultivačné vyšetrenie aeróbnych a anaeróbnych ťažko kultivovateľných mikroorganizmov (napríklad izolácia anaeróbnych baktérií, yersínií, helikobakterov, kampylobakterov, aktinomycét, mykoplaziem z biologického materiálu)
28444843Základné kultivačné vyšetrenie materiálu na mykobaktérie s prípravou vzorky a s následným mikroskopickým vyšetrením
28454844Cielená kultivácia s použitím jedného média
28464846Určenie izolovaných mikroorganizmov jednoduchými testami (plazmokoaguláza, optochín, bacitracín, X, V faktor), za každý test
28474847Určenie izolovaných mikroorganizmov mono- alebo polyvalentnými sérami, za každé sérum
28484850Určenie izolovaných baktérií biochemickými testami, za každý test
28494851Určenie izolovaných mikroorganizmov s použitím biochemických metód (najmenej štyri reakcie)
28504852Určenie izolovaných mikroorganizmov s použitím biochemických metód (najmenej osem reakcií)
28514853Určenie izolovaných mykobaktérií a anaeróbnych mikroorganizmov s použitím biochemických metód
28524854Určenie citlivosti izolovaných, etiologicky relevantných baktérií štandardnou difúznou agarovou metódou alebo Breakovou-Pointovou metódou, najmenej na štyri antimikrobiálne látky pri každom agense
28534855Určenie citlivosti izolovaných, etiologicky relevantných baktérií štandardnou difúznou agarovou metódou alebo Breakovou-Pointovou metódou, najmenej na osem antimikrobiálnych látok pri každom agense
28544856Určenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) čistej kultúry jedného kmeňa, najmenej na osem riedení antimikrobiálnych, antifungálnych látok mikrometódou
28554857Určenie baktericídnej aktivity telových tekutín, za každé riedenie
28564858Určenie tvorby laktamáz izolovaným kmeňom baktérií (jeden kmeň)
28574860Príplatok k výkonu č. 4856 pri určovaní minimálnej baktericídnej koncentrácie (MBC) s použitím subkultúry
28584861Určovanie citlivosti ťažko kultivovateľných mikroorganizmov (napríklad mykobaktérie), za každý bakteriálny kmeň a za každú použitú antimikrobiálnu látku
28594862Náročné bakteriologické vyšetrenie pomocou rádioizotopov a iných metód, prípadne aj následného kultivačného a mikroskopického vyšetrenia, za každý vyšetrený materiál
28604870Príprava mikrobiálneho antigénového komplexu (z jedného izolovaného kmeňa) na kožný test (jeden test s kontrolou sterility)
28614871Príprava stock vakcíny z mikrobiálneho antigénového komplexu (z jedného izolovaného bakteriálneho druhu) na parenterálnu aplikáciu (v troch riedeniach vrátane kontroly sterility) pre 20 pacientov. Za vakcínu pre jedného pacienta.
28624872Príprava autovakcíny z mikrobiálneho antigénového komplexu na parenterálnu aplikáciu (jeden kmeň vrátane kontroly sterility v troch riedeniach)
28634873Príprava stock vakcíny pre 20 pacientov z mikrobiálneho antigénového komplexu v kvapkách na perorálnu a nazálnu aplikáciu (pre jedného pacienta v 1 až 3 riedeniach vrátane kontroly sterility)
28644874Príprava autovakcíny z mikrobiálneho antigénového komplexu z jedného izolovaného bakteriálneho kmeňa v kvapkách na perorálnu a nazálnu aplikáciu (v 1 až 3 riedeniach vrátane kontroly sterility)
28654875Príprava autovakcíny z mikrobiálneho antigénového komplexu z jedného izolovaného bakteriálneho kmeňa v želatínových pastilkách na perorálnu aplikáciu (v 1 až 3 koncentráciách vrátane kontroly sterility)
28664876Príprava stock vakcíny pre 20 pacientov z mikrobiálneho antigénového komplexu v želatínových pastilkách alebo kvapkách na perorálnu alebo nazálnu aplikáciu (v 1 až 2 koncentráciách vrátane kontroly sterility). Za vakcínu pre jedného pacienta.
28674877Príprava stock vakcíny pre 20 pacientov z mikrobiálneho antigénového komplexu v želatínových pastilkách na perorálnu aplikáciu (v 1 až 3 koncentráciách vrátane kontroly sterility). Za vakcínu pre jedného pacienta.
28684877aAk sa pri výkonoch č. 4872 až 4877 vyžaduje príprava vakcíny z viacerých bakteriálnych druhov (najviac však z troch), za každý ďalší bakteriálny druh
28694877bAk sa pri výkonoch č. 4872 až 4877 vyžaduje príprava viacerých riedení, ako je určené, za každé ďalšie riedenie požadované ošetrujúcim lekárom
28704878Dôkaz antigénu alebo protilátky metódou dot-blot. Protilátky IgM metódou imunoblotu (WB). Stanovenie protilátok triedy IgM proti mikrobiálnemu agensu metódou imunoblotu za každú protilátku.
28714879Dôkaz mikrobiálneho antigénu v tkanivách hybridizačnými metódami in situ
28724879aKultivácia exprimátu z prostaty
28734879bKultivačné vyšetrenia na izoláciu vibrií a Vibrio cholerae
28744879cKultivačné vyšetrenie spúta kvantitatívne dilučnou metódou
28754879dKultivačné vyšetrenie bronchoalveolárnej laváže kvantitatívne dilučnou metódou
28764879eKultivačné aeróbne vyšetrenie pre rastovo náročné aeróbne mikroorganizmy na selektívnych pôdach (B. antracis a i.)
28774879fKultivačné vyšetrenie mozgovomiechového moku
28784879gKultivačné vyšetrenie krvi aeróbne v hemokultivačnom automate
28794879hKultivačné vyšetrenie krvi anaeróbne v hemokultivačnom automate
28804879iKultivačné vyšetrenie krvi aeróbne, anaeróbne a mikroaerofilné manuálnym systémom
28814879jIdentifikácia druhov rodu Enterococcus pomocou stanovenia biochemických a rastových vlastností
288213. VIROLOGICKÉ VYŠETRENIE
2883Médiá a diagnostické prípravky musia vyhovovať platným štandardným postupom a normám
28844880Dôkaz vírusového antigénu imunodifúziou, protismernou elektroforézou alebo imunoprecipitáciou, za každý antigén s uvedením druhu vyšetrenia
28854881Nesériové individuálne vyšetrenia vírusového antigénu imunoenzýmovým testom alebo podobnou technikou, za každý antigén s uvedením druhu vyšetrenia
28864882Dôkaz vírusového antigénu imunoenzýmovým testom alebo podobnou technikou, každý antigén s uvedením druhu vyšetrenia
28874883Kvantitatívne určenie antigénu vírusov pomocou imunoprecipitácie s uvedením druhu vyšetrenia
28884884Spracovanie vyšetrovaného materiálu pred pokusom o izoláciu vírusov, riketsií, chlamýdií a mykoplaziem na bunkových kultúrach, kuracích zárodkoch, pokusných zvieratách a pred priamym dôkazom antigénu v klinickom materiáli vrátane
28894885Priamy dôkaz vírusov, riketsií alebo chlamýdií v elektrónovom mikroskope
28904886Identifikácia vírusov imunoelektrónovou mikroskopiou, za každý typ séra
28914887Pokus o izoláciu vírusov, riketsií alebo chlamýdií v bunkových kultúrach, za každý typ kultúry
28924888Izolácia a rozmnožovanie vírusov, riketsií alebo chlamýdií vo vaječnom zárodku, každá potrebná pasáž
28934889Typizácia vírusov, riketsií alebo chlamýdií v bunkových kultúrach alebo vo vaječnom zárodku, za každý typ séra
28944890Určovanie množstva vírusov, riketsií alebo chlamýdií vo vzorke titráciou, za každý antigén
28954891Anti-CMV IgG CMV kvantitatívny dôkaz protilátok triedy IgG metódou EIA
28964891aAnti-CMV IgM CMV kvantitatívny dôkaz protilátok triedy IgM metódou EIA
28974892Anti-EBV IgG EBV stanovenie protilátok triedy IgG metódou IMA
28984892aAnti-EBV IgM EBV stanovenie protilátok triedy IgM metódou IMA
28994892bAnti-EBV IgA EBV Stanovenie protilátok triedy IgA metódou IMA
29004892cAnti-EBNA
29014893Anti-HSV IgG
29024893aAnti-HSV IgM
29034894Anti-Morbili IgG
29044894aAnti-Morbili IgM
29054895Anti-Parotitis virus IgG
29064895aAnti-Parotitis virus IgM
29074896Anti-Rubeola virus IgG
29084896aAnti-Rubeola virus IgM
29094897Anti-Varicella virus IgG
29104897aAnti-Varicella virus IgM
29114998Anti -toxoplazmózy IgG Toxoplazma gondii stanovenie protilátok triedy IgG kvantitatívne IMA
29124898aAnti-Toxoplazmóza IgM Toxoplazma gondii stanovenie protilátok triedy IgM kvantitatívne IMA
29134898bAnti-Toxoplazmóza IgAToxoplazma gondii stanovenie protilátok triedy IgA kvantitatívne IMA
29144899Anti-Borelióza IgG
29154899aAnti-Borelióza IgM
29164899bEBV stanovenie heterofilných protilátok Paulovou Bunnelovou reakciou
29174899cEBV stanovenie heterofilných protilátok OCH test
29184899dEBV stanovenie heterofilných protilátok IM test
2919S. HISTOLÓGIA, CYTOLÓGIA, GENETIKA
2920I. HISTOLÓGIA
2921Orgán, prípadne tkanivo jednotnej histologickej štruktúry, časť orgánu rôzne definovateľnej histologickej štruktúry (alebo rozdielne definovateľnej lokalizácie) sa budú ďalej označovať ako materiál. Histologické vyšetrenia jedného materiálu bez topografických alebo patogenetických vzťahov k procesu ochorenia nie sú započítané.
29224900Histologické vyšetrenie jedného materiálu (1 bloček, maximálne 3 rezy)
29234902Histologické vyšetrenie jedného materiálu nákladnou technickou prípravou (2-8 bločkov, maximálne 24 rezov)
29244905Histologické vyšetrenie jedného materiálu s využitím špeciálne farbiacej a histochemickej špeciálnej farbiacej metódy alebo interferenčnej, alebo polarizačnej mikroskopie vrátane dôkazu
29254906Okamžité histologické vyšetrenie jedného materiálu počas jednej operácie (rýchly rez)
29264907Histologické vyšetrenie jedného rezu s využitím špeciálnej histochemickej metódy na dôkaz glycidov, bielkovín, lipidov
29274908Histochemický dôkaz lipidov vrátane extrakčných metód
29284909Histologické vyšetrenie jedného rezu s využitím špeciálnych farbiacich metód v neurohistológii
29294910Histologické vyšetrenie jedného rezu s využitím špeciálnych impregnačných metód
29304911Histologické vyšetrenie jedného materiálu po zaliatí do plastu na použitie špecifickej technickej metódy (napríklad polotenké rezy, elektrónová mikroskopia, vyšetrenie kostí bez odvápnenia)
29314911aKompletné a nákladné spracovanie jedného materiálu (ultratenké rezy) pre elektrónovú mikroskopiu so záverečnou diagnózou
29324912Histologické vyšetrenie cytologického materiálu po zaliatí do plastu na metódy elektrónovej mikroskopie
29334913Použitie iných špeciálnych technických metód v elektrónovej mikroskopii
29344914Enzýmohistochemické vyšetrenie jedného rezu na dôkaz hydroláz
29354915Enzýmohistochemické vyšetrenie jedného rezu na dôkaz esteráz karboxylových kyselín. Výkon č. 4915 sa pri vyšetrovaní toho istého materiálu môže započítať len tri razy.
29364916Enzýmohistochemické vyšetrenie jedného rezu na dôkaz disacharidáz
29374917Enzýmohistochemické vyšetrenie jedného rezu na dôkaz dehydrogenáz a tetrazolium reduktáz
29384918Príplatok k výkonom v časti S I. na odber a prípravu vzorky na imunohistologické, enzýmohistochemické a elektrónmikroskopické vyšetrenie
29394919Príplatok k výkonom v časti S I. na excidovanie a prípravu histologického materiálu na strojové spracovanie vrátane opisu
29404919aHistologické vyšetrenie jedného materiálu využitím imuno- alebo enzýmohistochemickej metódy
29414919bHistologické vyšetrenie jedného materiálu využitím imuno- alebo histochemickej metódy - v cene substrátu 5-20 tis.
29424920Príplatok k výkonom v časti S I. na následné makroskopické vyšetrenie, preparácia a opis operačných preparátov (napríklad gastrektómia, hemikolektómia)
29434921Príplatok k výkonu v časti S I. na prípravu kostného tkaniva na histologické vyšetrenie dekalcifikáciou
29444922Imunofluorescenčné vyšetrenie jedného rezu použitím FITC techniky na parafínovom reze
29454923Imunofluorescenčné vyšetrenie jedného rezu použitím FITC techniky na kryoreze
29464924Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu PAP technikou na parafínovom preparáte
29474925Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu PAP technikou na kryopreparáte
29484926Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu použitím metódy avidín-biotín alebo streptavidín-biotín na parafínovom preparáte
29494927Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu použitím metódy avidín-biotín alebo streptavidín-biotín na kryopreparáte
29504928Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu pomocou rôzne značených sekundárnych protilátok na parafínovom preparáte
29514929Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu pomocou rôzne značených sekundárnych protilátok na kryopreparáte
29524930Imunohistochemický dôkaz lektínov nepriamou technikou na jednom preparáte
29534931Konzultačné vyšetrenie zaslaného histologického preparátu na špecializovanom pracovisku - zhodnotenie patológom
2954II. CYTOLÓGIA
2955Materiál predstavujú izolované bunky alebo malé skupiny buniek získané sterom alebo sedimentáciou rôznych výlučkov a výpotkov. Materiál sa môže získať aj punkciou vykonanou tenkou ihlou.
29564950Cytologické vyšetrenie fixovaného a špeciálne zafarbeného materiálu na určovanie párového cyklu
29574951Cytologické vyšetrenie materiálu z portia alebo krčka maternice na diagnostiku rakoviny
2958Pri výkone č. 4951 sa výkon č. 4950 pri vyšetrení na tom istom materiáli nezapočítava
29594952Cytologické vyšetrenie vzorky v cytobloku
29604953Cytologické vyšetrenie dodaného exfoliatívneho materiálu farbeného v náteroch na skle
29614954Cytologické vyšetrenie materiálu získaného tenkoihlovou ašpiráciou
29624955Cytologické vyšetrenie jedného materiálu použitím jednej špeciálnej cytochemickej metódy (napríklad železo, PAS reakcia) alebo použitím špeciálnych optických metód (interferenčná, polarizačná mikroskopia)
2963Pri výkone č. 4955 (okrem osobitne zdôvodnitelhých jednotlivých prípadov) sa výkony č. 4950, 4951a 4952 nezapočítavajú
29644956Cytologické vyšetrenie jedného materiálu použitím imuno- a enzýmocytochemickej metódy
2965Výkon č. 4956 sa môže pri tom istom materiáli započítať len tri razy
2966III. GENETIKA
2967Všeobecné podmienky
29681. Pri určovaní karyotypu (výkony č. 4972, 4974, 4975, 4976 a 4977) treba urobiť vždy po dve paralelné kultúry pre každé kultivačné podmienky (napríklad klastogénový stres, ko-kultivácia s metotrexátom ako východisko na použitie metódy detailného prúžkovania, kultivácia v bezfolátovom médiu na provokáciu fragilných miest). Použitie každej osobitnej kultivačnej metodiky sa hodnotí ako samostatný výkon.
29692. Pod pojmom „zhodnotenie potrebného počtu mitóz" sa rozumie taký počet analyzovaných mitotických figúr, ktorý v danom konkrétnom prípade umožní korektné určenie cytogenetickej diagnózy a odpovedá na indikačnú otázku.
29703. Pri výkonoch č. 4972, 4974, 4975, 4976, 4977 a 4980 sa počíta s možnosťou neúspešnej kultivácie, prípadne s nehodnotitelhým výsledkom vo vzťahu k diagnostickej otázke. Vzhľadom na biologické vlastnosti buniek materiálu, ktorý je k dispozícii na vyšetrenie, sa plný počet bodov počíta do 5 % neúspešných kultúr pri výkonoch č. 4972, 4974 a 4980 a do 10 % pri výkonoch č. 4975, 4976 a 4977.
29714. Pri výkonoch v časti III genetika nie je (okrem výkonov č. 4970 a 4971) započítané odborné genetické zhodnotenie laboratórneho výsledku a vyhotovenie odborného klinicko-genetického nálezu písomne. Tento výkon vykazuje špecializovaná genetická ambulancia.
29724970Určenie X-chromatínu. Odber materiálu (po jednej vzorke z pravej a ľavej strany bukálnej sliznice). Zhotovenie a farbenie preparátov. Zhodnotenie po 100 jadier z oboch preparátov. Napísanie a odoslanie výsledku vyšetrenia.
29734971Určenie Y-chromatínu. Odber materiálu a zhotovenie preparátov. Farbenie preparátov. Zhodnotenie po 100 jadier granulocytov a lymfocytov. Napísanie a odoslanie výsledku vyšetrenia.
29744972Analýza chromozómov konvenčnou metódou vrátane krátkodobej kultivácie. Založenie dvoch paralelných kultúr. Kultivácia 24 až 120 hodín. Spracovanie kultúr. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov. Zhodnotenie potrebného počtu mitóz priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie obrazovej dokumentácie. Za každé vyšetrenie.
29754974Mikrojadrový test. Založenie dvoch paralelných kultúr. Kultivácia 24 až 120 hodín. Spracovanie kultúr. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov. Zhodnotenie 1 000 dvojjadrových buniek priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie mikrofotografií. Za každé vyšetrenie.
29764975Analýza chromozómov fibroblastov alebo epitelií konvenčnou metódou vrátane kultivácie alebo dlhodobej subkultivácie. Založenie dvoch paralelných kultúr. Kultivácia 5 až 21 dní vrátane výmeny média. Spracovanie kultúr. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov. Zhodnotenie potrebného počtu mitóz priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie obrazovej dokumentácie. Za každé vyšetrenie.
29774976Analýza chromozómov amniových buniek alebo choriových klkov konvenčnou metódou vrátane kultivácie alebo dlhodobej subkultivácie. Založenie dvoch paralelných kultúr. Kultivácia 24 hodín až 21 dní vrátane výmeny média. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov. Zhodnotenie potrebného počtu mitóz priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie obrazovej dokumentácie. Za každé vyšetrenie.
29784977Analýza chromozómov buniek kostnej drene, leukemickej periférnej krvi, lymfatických uzlín, výpotkov alebo nádorov konvenčnou metódou vrátane kultivácie alebo dlhodobej subkultivácie. Priame spracovanie dvoch vzoriek alebo založenie dvoch paralelných kultúr. Kultivácia suspenzie 24 až 120 hodín. Kultivácia 5 až 21 dní vrátane výmeny média. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov. Zhodnotenie potrebného počtu mitóz priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie obrazovej dokumentácie. Za každé vyšetrenie.
29794978Použitie metód diferenciačného farbenia chromozómov vrátane potrebnej fotodokumentácie, dodatok k výkonom č. 4976, 4972, 4975 a 4977. Zafarbenie preparátov metódami diferenciačného farbenia chromozómov, napríklad
2980C prúžkovanie, Gprúžkovanie, Rprúžkovanie, Q prúžkovanie, Tprúžkovanie, NORfarbenie, HRTmetodika, FRAXmetodika.
2981Zhodnotenie potrebného počtu mitóz priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie obrazovej dokumentácie. Za každú metódu.
29824979Identifikácia mutácií prionového génu pomocou sekvestrácie DNA -jeden sekvenačný beh
29834980Určenie koloniformných jednotiek (CFU). Založenie troch kultúr, kultivácia sedem dní, fixácia kultúr, zhodnotenie celej plochy všetkých troch kultúr priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie mikrofotografií. Kalkulácia výsledku.
29844980aKultivácia krvotvorných buniek tvoriacich kolónie - kontrola kvality štepu
29854981Izolácia a uchovávanie DNA spektrofotometricky. Určenie čistoty a koncentrácie - 1 vzorka.
29864982Izolácia RNA, prepis do cDNA pomocou reverznej transkriptázy a primerov, dlhodobé uchovávanie vzorky. Za každú vzorku.
29874984Štiepenie izolovanej DNA jedným reštrikčným enzýmom vrátane elektroforetického monitorovania výsledku štiepenia, za každú vzorku a každý reštrikčný enzým.
29884986Molekulová hybridizácia značkovanými sondami (autorádiografiou alebo nerádioaktívnymi metódami) a kvalitatívne vyhodnotenie: príprava a značkovanie sond, denaturácia a neutralizácia DNA prenos Southernovou metódou, membránová hybridizácia a vizualizácia, v prípade potreby zhotovenie fotografií, vyhodnotenie elektroforeogramu, za jednu sondu
29894986aFluorescenčná in situ hybridizácia (FISH). Príprava preparátu a kontrola kvality pomocou fázového kontrastu, denaturácia chromozómovej DNA a fluorescenčné značenej DNA sondy, založenie hybridizácie a inkubácia v termostate, odmývanie hybridov, farbenie preparátu, kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie vo fluorescenčnom mikroskope s použitím špecifických filtrov pomocou obrazovej analýzy, vyhodnotenie a interpretácia výsledku, za jednu sondu.
29904987Kvantitatívne vyhodnotenie denzitometrickou metódou, dodatok k výkonu č. 4986
29914990PCR reakcia s jedným párom primerov, monitorovanie produktu, vyhodnotenie nálezu a interpretácia výsledku
29924991Reštrikčná analýza PCR produktu, štiepenie PCR produktu jedným reštrikčným enzýmom, v prípade potreby zhotovenie fotografií
29934992Polymerázová reťazová reakcia s fluorescenčné značeným primerom, za jednu DNA vzorku
29944993Kvantitatívna RT polymerázová reťazová reakcia RNA, za jednu RNA vzorku
29954994Identifikácia mutácií a polymorfizmov DNA sekvenátora; za jeden fragment a jednu sekvenčnú reakciu
29964995Test na skrátený proteín, za jeden fragment
2997T. RÁDIOLÓGIA
2998Ohodnotenie zdravotných výkonov obsahuje náklady na chemikálie potrebné na vyvolanie snímok, náklady na potrebné lieky a liečivá použité pri zdravotných výkonoch (lokálne anestetiká, spazmolytiká, antihistaminiká, analgetika a pod.), povinnú písomnú dokumentáciu s opisom a diagnostickým záverom vyšetrenia a zápisy do pracovného denníka. V ohodnotení výkonu nie sú započítané náklady na kontrastné látky, rtg. snímky, elektronické médiá (CD, DVD a pod.) a zdravotnícke pomôcky (punkčné a bioptické ihly, stenty, stentgrafty, katétre a pod.). Nastavenie skiaskopií sa nezapočítava.
2999Zdravotné výkony obsiahnuté v kapitole rádiológia môže vykonávať a vykazovať lekár so špecializáciou v odbore rádiológia, lekári iných odborností, pri ktorých sú konkrétne vyšetrovacie modality súčasťou atestačnej prípravy v danom medicínskom odbore, ako aj lekári, ktorí sa preukážu spôsobilosťou vykonávať zdravotné výkony z odboru rádiológia certifikátom Slovenskej zdravotníckej univerzity. V prípade, že lekár s inou odbornosťou ako rádiológ bude vykonávať a vykazovať zdravotné výkony z odboru rádiológia, pri ktorých sa využíva aj rtg. žiarenie, je potrebné, aby absolvoval špeciálnu odbornú prípravu zameranú na ochranu pred rtg. žiarením a preukázal sa certifikátom o spôsobilosti pracovať s diagnostickými metódami, pri ktorých sa používa rtg. žiarenie.
3000I. RÁDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
30011. ZUBY, ČEĽUSTE
30025000Intraorálna snímka zubov - každá snímka
30035001Panoramatická snímka (snímky) hornej a dolnej čeľuste, za každú čeľusť
30045002Panoramatická vrstvová snímka (snímky) hornej a dolnej čeľuste (ortopantogram), za každú čeľusť
30055003Špeciálna projekcia časti čeľuste alebo sánky, za každú časť. Vykonanie špeciálnej projekcie časti čeľuste je účtovateľné podľa č. 5023.
30065004Bitewingova projekcia
30072. SKELET (KOSTRA)
30085010Lebka prehľadne v dvoch rovinách
30095011Paranazálne dutiny
30105012Časti lebky v špeciálnych projekciách, každá projekcia spolu so zrovnávacou projekciou
30115015Kostený thorax v jednej rovine
30125016Kostený thorax v dvoch rovinách
30135020Končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách
30145021Príplatok k výkonu č. 5020 alebo č. 5022 za jednu alebo viac dodatočných snímok na preskúšanie väzivového aparátu základného klbu palca, ramenného klbu, kolenného klbu alebo členkového klbu
30155022Časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v dvoch rovinách
30165023Časti skeletu v jednej rovine, každá rovina zobrazenia
30175024Štandardné natívne vyšetrenie panvy v AP, prípadne PA projekcii. Okrem výkonu č. 5024 sa ďalšie čiastkové snímky panvy (každá časť) účtujú podlá výkonu č. 5023.
30185025Artrografia vrátane skiaskopie ramenných a kolenných klbov, za každú projekciu
30195030Základné vyšetrenie jedného úseku chrbtice (cervikálna, hrudná, lumbálna) - dvojrovinné
30205031Celková snímka chrbtice u detí
30215032Dynamické vyšetrenie niektorého úseku chrbtice (štandardne 4 snímky)
30225033Sakroiliakálne zhyby
30235035Perimyelografia
30243. VNÚTORNÉ ORGÁNY
30255050Krčné orgány alebo ústna spodina
30265051Štandardné vyšetrenie hrudných orgánov v PA alebo AP projekcii, aj kostného hemitóraxu
30275052Hrudné orgány, prehľad vrátane skiaskopie
30285053Hrudné orgány v dvoch rovinách (po podaní kontrastnej látky pod skiaskopickou kontrolou)
30295056Hrudné orgány, cielená snímka
30305060Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii
30315061Brucho - natívne vyšetrenie najmenej v dvoch, prípadne viacerých postaveniach
30325062Cielená snímka brucha
30335065Vyšetrenie žlčových ciest po operácii po aplikácii kontrastnej látky cez T dreň
30345070Kontrastné vyšetrenie pažeráka ako samostatný výkon vrátane skiaskopie
30355071Dvojkontrastné vyšetrenie horného úseku gastrointestinálneho traktu (štandardné vyšetrenie sa vykonáva v hypotonizácii)
30365072Rozšírenie výkonu č. 5071 až po ileocekálnu oblasť vrátane skiaskopie
30375075Irigografické vyšetrenie dvojkontrastné
30385076Vyšetrenie tenkého čreva - enteroklýza (duodeno-jejunálne ústiacou sondou pri aplikácii kontrastnej látky do sondy vrátane skiaskopie)
30395077Príplatok k výkonu č. 5075 pri kontrastnom vyšetrení u dieťaťa do 14 rokov a ďalšia bonifikácia pri repozičných výkonoch pri invaginácii u dieťaťa do piatich rokov
30405080Kontrastné vyšetrenie močového traktu (intravenózna vylučovacia urografia)
30415081Kontrastné vyšetrenie močovej trubice alebo močového mechúra (uretrocystografia) po retrográdnom podaní kontrastnej látky
30425082Refluxná cystografia vrátane mikčného vyšetrenia ako samostatný výkon
30435083Kontrastné vyšetrenie močovej trubice alebo močového mechúra (uretrocystografia) u dieťaťa
30445090Kontrastné vyšetrenie maternice alebo vajcovodov (hysterosalpingografia) vrátane skiaskopie
30455092Mamografia bilaterálna (štandardná mamografia - v dvoch projekciách každý prsník aj so zobrazením axíl)
30465092aMamografia unilaterálna - v dvoch projekciách so zobrazením axily (kontrolné vyšetrenie, cielená projekcia, stav po mastektómii)
30475029bDoplnkové mamografické projekcie
30485092cMamografia - vrátane lokalizácie patologického procesu pred operáciou
30495093Duktografia
30505095Rôntgenové vyšetrenie systémov, ktoré vznikli prirodzene alebo následkom choroby, vyšetrenie dutín, fistúl (napríklad sialografia, kavernografia, vezikulografia, retrográdna urografia)
30514. CIEVY
3052Sériová angiografia vrátane dokumentácie
30535100AG mozgových ciev Seldingerovou technikou (ST)
30545101AG aorty alebo pľúcnice, alebo dolnej dutej žily
30555102AG niektorej z tepien odstupujúcich z aorty
30565103Aortoarteriografia končatín Seldingerovou technikou
30575104AG a odber venóznej krvi z nadobličiek alebo obličiek, alebo z dolných pertóznych sínusov, alebo peripankreatických žíl transhepatálnym prístupom
30585106Perkutánna AG dolnej končatiny
30595108Flebografia vén horných alebo dolných končatín alebo hornej dutej žily
30605110Angiokardiografia, jedna séria
30615111Angiokardiografia, dve série
30625112Angiokardiografia, viac ako dve série
30635120Koronarografia, jedna séria
30645121Koronarografia, dve série
30655122Koronarografia, viac ako dve série
30665130Lymfografia
30675. INTERVENČNÁ RÁDIOLÓGIA
30685131aPerkutánna transluminálna angioplastika (PTA) periférnych tepien a tepien panvy
30695131bPerkutánna transluminálna angioplastika (PTA) tepien oblúka aorty
30705131cPerkutánna transluminálna angioplastika (PTA) karotickej alebo vertebrálnej tepny
30715131dPerkutánna transluminálna angioplastika renálnych tepien (PTRA).
30725131ePerkutánna transluminálna angioplastika (PTA) celiakálnej alebo mezenterickej tepny
30735131fPTA a implantácia stentu do periférnych tepien končatín a tepien panvy
30745131gPTA a implantácia stentu do tepien aortálneho oblúka
30755131hPTA a implantácia stentu do karotickej alebo vertebrálnej tepny
30765131iPTRA a implantácia stentu do renálnej tepny
3077513 ljPTA a implantácia stentu do celiakálnej alebo mezenterickej tepny
30785131kImplantácia stent-graftu do periférnej alebo intrakraniálnej tepny
30795134Perkutánna terapia aneuryzmy aorty stent-graftom
30805135aPTA v oblasti hornej alebo dolnej dutej žily, v. brachiocephalica, prípadne inej venóznej štruktúry
30815135bPTA a implantácia stentu v oblasti hornej, dolnej dutej žily, v. brachiocephalica, prípadne inej venóznej štruktúry
30825136aPTA pri stenóze artériovenóznej fistuly u hemodialyzovaných pacientov
30835136bPTA a implantácia stentu pri stenóze artériovenóznej fistuly u hemodialyzovaných pacientov
30845137Trombolýza cievneho uzáveru alebo hydrolýza cievneho uzáveru
30855138Ašpirácia trombotického materiálu (výkon je možné vykázať iba k výkonom angiologickej intervenčnej rádiológie)
30865139Perkutánna nukleotómia
30875139aDiskografia
30885139bRádiofrekvenčná ablácia
30895139cLITT (laserovo indukovaná termografia)
30905139dKryodeštrukcia
30915139eRekanalizácia vajcovodov pod skiaskopickou kontrolou
30925139fVertebroplastika
30935139hRektálny nálev pri poruche vyprázdňovania mekónia
30945139gDezinvaginácia v oblasti GIT u detí
30955140Aterektómia perkutánna
30965140aPerkutánna transluminálna angioplastika koronárnych artérií
30975140bPTCA a implantácia stentu do koronárnych artérií
30985140cValvuloplastika
30995140dUzáver ductus arteriosus persistens
31005140eUzáver defektu septa
31015141aImplantácia filtra do dolnej dutej žily
31025142Implantácia stentu do trachey, prípadne do bronchov
31035143Lumbálna sympatektómia
31045143aThorakálna sympatektómia
31055143bCoeliakálna sympatektómia
31065144PRT (Periradikulárna terapia)
31075145aEmbolizácia intrakraniálnej aneuryzmy
31085145bEmbolizácia intrakraniálnej A-V malformácie
31095145cEmbolizácia intraktraniálneho vaskularizovaného nádoru
31105145dEmbolizácia karoticko-kavernóznej fistuly
31115146Embolizácia vaskularizovaného procesu na krku a tvári
31125146aOkluzívny test a. carotis interná (Man. . . )
31135147aEmbolizácia v oblasti hrudníka
31145147bEmbolizácia v oblasti abdomenu
31155147cEmbolizácia v oblasti malej panvy
31165147dEmbolizácia v oblasti muskuloskeletálneho systému (panva, končatiny)
31175147eEmbolizácia v oblasti chrbtice, spinálneho kanála, miechových štruktúr
31185147fEmbolizácia, prípadne sklerotizácia varikokély
31195148aPTC - perkutánna transhepatálna cholangiografia
31205148bPTC a PTD (perkutánna transhepatálna drenáž)
31215148cPTC, PTD a implantácia stentu
31225148dPerkutánna gastrostómia
31235148ePerkutánna gastroduodenojejunostómia
31245148fPerkutánna cholecystostómia
31255148gTIPS (transjugulárny intrahepatický portosystémový skrat)
31265149Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (výkon vykonáva gastroenterológ v spolupráci s lekárom rádiológom)
31275149aEndoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia a papilotómia (výkon vykonáva gastroenterológ v spolupráci s lekárom rádiológom)
31285149bEndoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia a implantácia stentu (výkon vykonáva gastroenterológ v spolupráci s lekárom rádiológom)
31295150Embolizácia, prípadne sklerotizácia varikokély vrátane predchádzajúceho kontrastného zobrazenia
31305150aSklerotizácia cysty pečene, obličky a pod.
31315151Punkcia alebo biopsia pod skiaskopickou kontrolou
31325151aDrenáž pod skiaskopickou kontrolou
31335152aPunkcia alebo biopsia pod CT kontrolou
31345152bPunkcia alebo biopsia pod MR kontrolou
31355152cDrenáž pod CT kontrolou
31365152dDrenáž pod MR kontrolou
31375152eFixácia zlomenín pod CT kontrolou
31385153aPunkcia alebo biopsia pod USG kontrolou
31395153bDrenáž pod USG kontrolou
31405154Baloníková dilatácia v oblasti ezofágu alebo iného úseku gastrointestinálneho traktu
31415154aImplantácia stentu do ezofágu alebo do inej časti gastrointestinálneho traktu (výkon vykonáva lekár rádiológ v spolupráci s gastroenterológom)
31425155Chemoembolizácia
31435156Stereobiopsia prsníka
31445156aVákuová mamotómia
3145Výkon č. 5156a sa vykonáva po predchádzajúcom súhlase príslušnej zdravotnej poisťovne
31465157Litotripsia perkutánna
31475157aLitotripsia extrakorporálna (ESWL)
31485158Implantácia double pigtailu do močových ciest
31495158aImplantácia stentu do močových ciest
31505158bNefrostómia
31515158cBalóniková dilatácia stenózy ureteru alebo uretry
3152Výkony č. 5157 - 5158c vykonáva lekár urológ v spolupráci s lekárom rádiológom
31536. SKIASKOPIA A TOMOGRAFIA
31545159Skiaskopia
31555160Skiaskopia v operačnej sále
31565161Skiagrafia na lôžku alebo na operačnej sále
31575165Tomografické snímky, každý chod lúča a smer projekcie
31587. POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA (CT)
3159Digitálne rádiogramy na nastavenie a sekundárnu rekonštrukciu sú súčasťou CT výkonov
3160Natívne vykonané CT vyšetrenie a následne CT vyšetrenie po podaní kontrastnej látky sa vykazuje ako jedno vyšetrenie
31615200CT v oblasti hlavy
31625201CT v oblasti krku
31635202CT v oblasti hrudníka
31645203CT v oblasti brucha
31655204CT v oblasti malej panvy
31665204aCT v oblasti hrudníka, brucha (pri jednom vyšetrení)
31675204bCT oblasti hrudníka, brucha a panvy (pri jednom vyšetrení)
31685204cCT u polytraumatického pacienta alebo pri stagingu nádorových ochorení (hlava, chrbtica, hrudník, brucho a panva)
31695204dCT v oblasti muskuloskeletálneho systému
31705204eCT medzistavcových priestorov (do troch priestorov)
31715205Trojrovinná a volumetrická rekonštrukcia (možno vykázať k výkonom č. 5200 - č. 5204e)
31725206CT angiografia
31735206aCT denzitometria
31745206bCT artrografia (vykonáva sa po predchádzajúcom vyšetrení CT skeletu v oblasti záujmu)
31755207HRCT pľúc
31765208CT stereotaxia mozgu
31775207aKvantitatívna histogramová analýza pľúc/vykonáva sa pre potreby dôkazu pneumokonióz na posudzovanie validity
31785209Kardio CT. Výkon sa vykonáva na prístrojoch od 16 MSCT.
31795210CT vyšetrenie na kvantifikáciu množstva kalcia (calcium scoring)
31805211Virtuálna bronchoskopia
31815212Virtuálna kolonoskopia
31825212 aVirtuálne CT iných orgánov
3183II. ULTRAZVUK - USG
3184Kapitola obsahuje všetky výkony ultrazvukovej diagnostiky. Vykonávajú ich rádiológovia a lekári s inou odbornosťou, ktorí majú na uvedené vyšetrenia vzdelanie (špecializácia alebo certifikát).
3185Pri absencii niektorého orgánu alebo po jeho operačnom odstránení sa vyšetrenie považuje za vykonané, ak bola vyšetrená zostávajúca časť orgánu. Obrazová dokumentácia vyšetrovaných orgánov je súčasťou výkonu. Pri výkonoch č. 5304, 5305 a 5306 je potrebné uviesť vyšetrované orgány. Výkony č. 5300, 5302, 5303, 5305, 5307 a 5313 sa spolu nevykazujú.
31865300USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenené časti GIT-u a podbruška)
31875301Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nevykazuje sa s výkonmi 5300, 5302 - 5312)
31885302Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u muža (neuvádza sa s výkonom 5300)
31895303Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u ženy (nevykazuje sa s výkonom 5300)
31905304Ultrazvukové vyšetrenie transrektálnou sondou (neuvádza sa s výkonom 5302 a 5303)
31915305Ultrazvukové vyšetrenie intravaginálnou sondou (nevykazuje sa s výkonom 5303)
31925306Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej okolie; slinné žľazy a regionálne lymfatické uzliny)
31935307USG skrota, semenníkov a nadsemenníkov (nevykazuje sa s výkonom 5300 a 5302)
31945307aUltrazvukové vyšetrenie ciev penisu Dopplerom v pokoji a po podaní vazoaktívnych látok
31955308Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín
31965309USG vyšetrenie oka alebo orbity
31975309aUSG biometria oka pomocou A-scanu (nevykazuje sa s výkonom 5309)
31985309bUSG vyšetrenie prínosových dutín pomocou B módu
31995310USG vyšetrenie hlavičky novorodenca alebo dojčaťa
32005311USG vyšetrenie bedrových klbov novorodenca alebo dojčaťa
32015312USG vyšetrenie klbov, svalov a mäkkých tkanív
32025313USG vyšetrenie transuretrálnou sondou
32035314USG vyšetrenie GIT-u endoskopickou sondou (nevykazuje sa s výkonmi 5300 a 5301)
32045315Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW Dopplera vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317)
32055316Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW Dopplera a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317). Pri výkone 5315 sa nevykazuje.
32065317Peroperačná sonografia (dodatok výkonu 5301)
3207Prenatálne a špeciálne gynekologické vyšetrenia
32085804Intrauterínne vyšetrenie srdca, mozgu, vývojových anomálií morfologicky a Dopplerom (iba v centrách fetálnej medicíny)
32095807Ultrazvukový folikulometrický monitoring (jeden cyklus)
32105808Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie plodu (najviac trikrát počas fyziologického tehotenstva)
32115809Vyšetrenie šijového prejasnenia (NT) plodu. Vykazuje sa s výkonom 108 iba raz počas tehotenstva.
3212Ultrazvukové vyšetrenia periférnych ciev
32135734Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom pre USG vyšetrenia a rádiológ.
32145735Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu s grafickým záznamom (nevykazuje sa s výkonom 5734). Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
32155736Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ a cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
32165737Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu s grafickým záznamom (nevykazuje sa s výkonom 5734). Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
32175738Duplexné vyšetrenie žíl končatín (B-mód, PW-Doppler). Nevykazuje sa s výkonmi 5734 a 5735, je možné vykázať spolu s výkonom 5739. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
32185739Duplexné vyšetrenie artérií končatín (B-mód, PW-Doppler, prípadne CW-Doppler). Nevykazuje sa s výkonmi 5736 a 5737, je možné vykázať spolu s výkonom 5738. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
32195740Transkraniálne dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou PW-Dopplera. Výkon môže vykonávať angiológ, neurológ, oftalmológ s certifikátom s USG a rádiológ.
32205741Transkraniálne duplexné dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou B-módu, PW-Dopplera a farebného mapovania toku (CFM). Nevykazuje sa s výkonom 5740. Výkon môže vykazovať angiológ, neurológ s certifikátom s USG a rádiológ.
32215742Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií (B-mód, PW Doppler)
32225743Príplatok k výkonom č. 5738, 5739 a 5742 za farebné mapovanie toku (CFM). Výkon môže vykonávať angiológ, neurológ s USG certifikátom a rádiológ.
3223Echokardiografia
32245744Echokardiografické vyšetrenie metódou TM a 2D. Výkon môže vykonávať kardiológ.
32255745Echokardiografické vyšetrenie PW a CW Dopplerom. Výkon môže vykonávať kardiológ.
32265745aEchokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D s Dopplerom (PW a CW) u detí do 3 rokov. Príplatok k výkonu 5744. Výkon môže vykonávať detský kardiológ.
32275745bEchokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2Ds Dopplerom (PW a CW) u detí od 3 do 6 rokov. Príplatok k výkonu 5744. Výkon môže vykonávať detský kardiológ.
32285746Echokardiografické vyšetrenie pomocou farebného mapovania toku (CFM) ako príplatok k výkonu 5744 . Výkon môže vykonávať kardiológ.
32295746aTkanivový Doppler (doppler tissue imaging) ako príplatok k výkonu 5744. Výkon môže vykonávať kardiológ.
32305747Transezofageálne vyšetrenie (ako príplatok k výkonu 5744). Výkon môže vykonávať kardiológ.
32315748Echokardiografické vyšetrenie počas farmakologickej záťaže (ako dodatok k výkonu č. 5744). Výkon môže vykonávať kardiológ s USG certifikátom.
32325749Echokardiografické vyšetrenie počas dynamickej záťaže (ako dodatok k výkonu 5744). Výkon môže vykonávať kardiológ.
3233Doplnkové výkony
32345750Echokardiografické alebo USG vyšetrenie po podaní ultrazvukovej kontrastnej látky (ako dodatok k výkonom 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317 a 5744). Výkon môže vykonávať kardiológ.
32355751Príplatok za podanie kontrastnej látky pri echokardiografickom vyšetrení do centrálnej žily. Výkon môže vykonávať kardiológ.
32365752Punkcia osrdcovníka pod echokardiografickou kontrolou. Výkon môže vykonávať kardiológ a kardiochirurg.
32375753Drenáž perikardu pod echokardiografickou kontrolou. Výkon môže vykonávať kardiológ a kardiochirurg.
32385754Počítačové spracovanie údajov z echokardiografického vyšetrenia. Vyšetrenie môže vykonávať kardiológ s USG certifikátom.
32391. TERMOGRAFICKÉ VYŠETRENIA
32405318Teletermografické vyšetrenie elektronickým infračerveným meraním vrátane obrazovej dokumentácie. Výkon sa vykonáva na účely diagnostiky v odbore reumatológia.
32412. OSTEODENZITOMETRIA
32425330Osteodenzitometria ako jednoduchá fotónová absorpčná technika - periférna SXA
32435331Celotelová osteodenzitometria DXA
32445332Osteodenzitometria periférna DXA
32455333USG - denzitometria
3246III. MAGNETICKÁ REZONANCIA
32475600MR v oblasti hlavy
32485605MR v oblasti krku alebo krčnej chrbtice
32495605aMR v oblasti chrbtice - hrudnej alebo lumbálnej
32505610Magnetická rezonancia v oblasti hrudníka, mediastína, srdca
32515611Magnetická rezonancia v oblasti krku alebo brucha, alebo steny hrudného koša, alebo mediastína, alebo malej panvy
32525611aMR v oblasti brucha
32535611bMR v oblasti malej panvy
32545611cMR v oblasti dvoch alebo viacerých anatomických systémov pri jednom vyšetrení
32555612Magnetická rezonancia prsníkov
32565612aMagnetická rezonancia muskuloskeletálneho systému
32575612bMR angiografia. Príplatok k MR vyšetreniam v rôznych anatomických lokalizáciách.
32585612cMR cholangiopankreatikografia
32595612dMR urografia
32605612 eMR artrografia
32615613Magnetická rezonancia muskuloskeletálneho systému na špeciálnych MR prístrojoch určených cielene na diagnostiku ochorení klbov
3262IV. PODÁVANIE KONTRASTNÝCH LÁTOK
3263Výkony, ktoré sa vyžadujú pri podávaní kontrastných látok, ako sú: sondáž, injekcie, punkcie, katetrizácia ciev alebo probatórne injekcie, alebo v prípade potreby následné šitie rán, sú súčasťou výkonov. Kontrola polohy katétra alebo punkčnej ihly je súčasťou výkonu.
32646000Intravenózna aplikácia kontrastnej látky injekciou alebo infúziou
32656001Intravenózna aplikácia kontrastnej látky vysokotlakovým injektorom
32666002Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky vysokotlakovým injektorom
32676003Príplatok k výkonu č. 6001 a 6002 za každú ďalšiu aplikáciu
32686003aAplikácia kontrastnej látky do otvorov alebo dutín ( fistulografia, sialografia, galaktografia, artrografia, hysterosalpingografia, lymfografia a pod.)
32696003bPríplatok k výkonu 6003 a za každú ďalšiu aplikáciu kontrastnej látky
32706010Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky
32716011Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky cez katéter vysokotlakovou injekciou, alebo podanie kontrastnej látky s kontinuálnym dávkovaním riadené prístrojom pri prehľadnej angiografii alebo angiokardiografii
32726012Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky po selektívnom umiestnení arteriálneho katétra pri selektívnej artériografii alebo na zobrazení arteriálneho by-passu
32736013Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky po sondáži ďalšej cievy v nadväznosti na výkon č. 6012. Výkon č. 6013 sa môže vykazovať iba raz.
32746014Aplikácia kontrastnej látky po selektívnom umiestnení katétra do koronárnej artérie alebo aortokoronárneho by-passu
32756016Aplikácia kontrastnej látky po selektívnom umiestnení katétra do ďalšej koronárnej artérie alebo ďalšieho aortokoronárneho by-passu v nadväznosti na výkon č. 6014
32766020Aplikácia kontrastnej látky do cerebrálneho priestoru alebo do priestoru spinálneho likvoru
32776025Aplikácia kontrastnej látky pri sialografii
32786030Aplikácia kontrastnej látky pri galaktografii vrátane povrchovej anestézie a výplachu
32796040Aplikácia kontrastnej látky pri bronchografii
32806050Aplikácia kontrastnej látky do jedného klbu
32816060Aplikácia kontrastnej látky na rôntgenové zobrazenie prirodzene alebo neprirodzene vzniknutých útvarov, ich systémov, dutín a fistúl (intraoperačne) ako dodatok výkonom č. 5081, 5082, 5083 a 5095
32826070Aplikácia kontrastnej látky pri hysterosalpingografii
32836080Aplikácia (preparačná) kontrastnej látky pri lymfografii, za každú dolnú končatinu
32846090Aplikácia kontrastnej látky do jedného medzistavcového priestoru
3285U. NUKLEÁRNOMEDICÍNSKA DIAGNOSTIKA IN VIVO A LIEČBA OTVORENÝMI ŽIARIČMI
3286I. NUKLEÁRNOMEDICÍNSKA DIAGNOSTIKA IN VIVO
3287Lekár s odbornosťou nukleárna medicína rozhoduje o výbere typu vyšetrovacej metódy a o použitom rádiofarmaku. Zúčtovateľné výkony obsahujú povinnú písomnú dokumentáciu o vyšetrení - opis nálezu a diagnostický záver. V ohodnotení výkonu nie sú započítané náklady na rádiofarmakum aplikované pacientovi, náklady na filmový a dokumentačný materiál.
3288Základný scintigrafický výkon označený kódovým číslom je statická planárna scintigrafia vykonaná v prípade potreby vo viacerých projekciách alebo sekvenčná scintigrafia. Výkon je obsahovo definovaný a označený názvom metódy. Väčšina metód má viaceré modifikácie, ktoré vyplývajú z oprávnených požiadaviek diagnostiky a technických možností jednotlivých pracovísk nukleárnej medicíny. Povolené modifikácie sú definované doplnkovými výkonmi. Ohodnotenie doplnkových výkonov sa pripočítava k základnému výkonu podľa potreby aj viackrát.
3289V ohodnotení výkonu - metódy sú započítané potrebné fyzikálne merania, náklady spojené so zabezpečením radiačnej hygieny a kontroly kvality na všetkých úrovniach. Ak objednaný pacient z vlastného rozhodnutia nepríde alebo odmietne vyšetrenie, účtuje sa cena pripraveného rádiofarmaka, ktoré sa pre rýchly fyzikálny rozpad nemôže použiť pri ďalšom vyšetrení, pacientovi, ktorý na vyšetrenie neprišiel. Na túto skutočnosť treba pacienta vopred upozorniť. Ak objednaný pacient nepríde na vyšetrenie z medicínskych dôvodov objektivizovaných odosielajúcim lekárom (náhle pridružené ochorenie, ktoré kontraindikuje objednané vyšetrenie, úmrtie a pod.), uhradí náklady na pripravené rádiofarmakum zdravotná poisťovňa. Túto skutočnosť zaznačí lekár oddelenia nukleárnej medicíny na žiadanku o vyšetrenie a indikujúci lekár do zdravotnej dokumentácie pacienta.
32901. CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM
32915400Scintigrafia mozgu
3292K výkonu č. 5400 možno vykazovať doplnkový výkon č. 5494 - dynamická scintigrafia mozgu, alebo doplnkový výkon č. 5496 -SPECT scintigrafia mozgu (pomocou 99mTc-pertechnetátu, 99mTc- izonitrily a tetrofosmíny, 99mTc - DTPA, 123J-DATSCAN, 123J-IBZM alebo iných rádiofarmák používaných na nádorovú alebo zápalovú diagnostiku (napr. 201Tl-chlorid, 67Ga-citrát, 9 9mTc-leukocyty)
32935401SPECT regionálneho prietoku krvi mozgom
3294Scintigrafické vyšetrenie regionálneho prietoku krvi mozgom pomocou tomografie a špecifických rádiofarmák (99mTc-HMPAO, 123I-AMP)
32955401aDoplnkový SPECT - rCBF po stimulácii
32965402Scintigrafia likvorových ciest (cisternografia) pomocou 11 lln-DTPA, 169Yb-DTPA a iných
32975402aDoplňujúca detekcia úniku likvoru (k výkonu č. 5402)
32982. PĽÚCA
32995405Perfúzna scintigrafia pľúc. Scintigrafické vyšetrenie pľúcnej perfúzie pomocou častíc značených rádionuklidmi (99mTc-MAA a iné). K výkonu č. 5405 možno účtovať doplnkový výkon č. 5496 - SPECT perfúzna scintigrafia pľúc a (alebo) výkon č. 5492 -kvantitatívna perfúzna scintigrafia pľúc.
33005406Inhalačná scintigrafia pľúc. Scintigrafické vyšetrenie pľúc pomocou aerosólov značkovaných rádionuklidmi (99mTc-DTPA a i.). K výkonu č. 5405 možno účtovať doplnkový výkon č. 5496 - SPECT inhalačná scintigrafia pľúca (alebo) výkon č. 5492 -kvantitatívna inhalačná scintigrafia pľúc.
33015407Ventilačná scintigrafia pľúc. Scintigrafické vyšetrenie pľúcnej ventilácie rádioaktívnymi plynmi (133Xe, 81mKr). k výkonu č. 5407 možno účtovať výkon č. 5492
33023. SRDCE A CIEVY
33035410Statická scintigrafia myokardu. Scintigrafické vyšetrenie srdcového svalu v pokoji pomocou myokardafinných rádiofarmák (201TlCl3, 99mTc-MIBI, 123J-mastné kyseliny, 123J-MIBG a i.). K výkonu č. 5410 možno účtovať doplnkový výkon č. 5495 za dynamické sledovanie farmakokinetiky alebo funkcie komôr rovnovážnou metódou - dynamická scintigrafia myokardu.
33045411Záťažová scintigrafia myokardu. Perfúzna scintigrafia myokardu po fyzikálnej záťaži a v pokoji vrátane analýzy EKG záznamu. K výkonu č. 5411 nemožno účtovať výkon č. 601. V prípade opakovaného vyšetrenia v pokoji po podaní ďalšej injekcie 201 Tl možno vykonať hodnotenie viability myokardu po reinjekcii tália a účtovať výkon č. 4592. K výkonom č. 5410 a č. 5411 možno vykazovať výkon č. 5495 pri súčasnom hodnotení kinetiky komôr počas prvého prietoku rádiofarmaka - doplnková rádionuklidová angiografia, a výkon č. 5491 za doplnkové kvantitatívne hodnotenie - kvantitatívna scintigrafia myokardu, výkon č. 5496 SPECT scintigrafia myokardu a výkon č. 5497 - hradlovaná scintigrafia (GATED) SPECT. K výkonom č. 5410 a 5411 možno účtovať výkon č. 5492 za hodnotenie perfúzie svalov DK perfúzna scintigrafia svalov dolných končatín.
33055411aPokojová scintigrafia myokardu - perfúzna scintigrafia myokardu v pokoji vrátane podania injekcie rádiofarmaka. K výkonom možno účtovať výkon č. 5495 pri súčasnom hodnotení kinetiky komôr počas prvého prietoku rádiofarmaka -doplnková rádionuklidová angiografia, a výkon č. 5491 za doplnkové kvantitatívne hodnotenie - kvantitatívna scintigrafia myokardu výkon č. 5496 SPECT scintigrafia myokardu a výkon č. 5497- hradlovaná scintigrafia (GATED) SPECT. K výkonu možno účtovať výkon č. 5492 za hodnotenie perfúzie svalov DK/ perfúzna scintigrafia svalov dolných končatín/.
33065413Rádionuklidová angiografia /angiokardiografia. Scintigrafické vyšetrenie prvého prietoku rádiofarmák veľkými cievami a (alebo) srdcom s hodnotením tranzitných časov, prípadne skratov pomocou gamakamery s počítačom. Ak sa pomocou výkonu č. 5413 hodnotí aj funkcia a kinetika komôr, účtuje sa ďalší výkon č. 5492. Rádionuklidová angiografia sa účtuje ako samostatný výkon len vtedy, ak nieje súčasťou vyšetrenia iného orgánu (v takom prípade sa účtuje výkon č. 5494).
33075414Rádionuklidová ventrikulografia. Scintigrafická diagnostika funkcie srdca rádiofarmakami v rovnovážnom stave (99mTc-Er, 99mTc-albumín) pomocou gamakamery s počítačom v pokoji.
33085415Rádionuklidová ventrikulografia pri fyzikálnej záťaži s opakovaným záznamom v pokoji. K výkonu č. 5415 sa neúčtujú výkony č. 601 ani 5414. Ak sa opakuje záznam RN ventrikulografie pri zmenených podmienkach, účtuje sa doplnkový výkon č. 5492.
3309Ak sa rádionuklidová (RN) angiokardiografia robí akoúvod RN ventrikulografie (výkony č. 5414 a 5415), započítava sa doplnkový výkon č. 5494 - doplnková rádionuklidová angiokardiografia. K výkonom č. 5410 až 5415 nemožno účtovať výkony č. 602, 603 ani 604. Ak sa pri výkonoch č. 541 1a 5415 použije farmakologický intervenčný test namiesto fyzikálnej záťaže, neúčtuje sa výkon č. 5488.
33105416Scintigrafia srdca pri akútnom infarkte myokardu a iných myokardiopatiách
3311K výkonu č. 5416 možno účtovať doplnkový výkon č. 5496 - SPECT diagnostika myokardiálnej nekrózy
33125417Rádionuklidová venografia/flebografia. Scintigrafické zobrazenie prietoku veľkými venami pomocou 99mTc značených častíc (99mTc-MAA).
33135418Fibrinogénový akumulačný test. Detekcia trombu jednoduchým detekčným zariadením pomocou 1251-fibrinogénu.
33145419Scintigrafické zobrazenie trombu
3315Scintigrafické zobrazenie trombu, k výkonu možno účtovať doplnkový výkon č. 5493 a č. 5496
33165420Rádionuklidová lymfografia. K výkonom č. 5419 a 5420 možno pripočítať doplnkový výkon pri kvantitatívnom hodnotení č. 5492 a výkon č. 5479 (peroperačná a externá detekcia rádioaktívneho tkaniva - pri detekcii sentinelovej lymfatickej uzliny).
33175421Rádionuklidové vyšetrenie tkanivového klírensu
33184. POHYBOVÝ SYSTÉM
33195425Statická scintigrafia skeletu. Scintigrafické vyšetrenie časti skeletu vrátane kontralaterálnej strany pomocou osteotropných rádiofarmák (99mTc-MDP a pod.). Pri viac ako dvoch projekciách sa za každú ďalšiu projekciu účtuje doplnkový výkon č. 5486, maximálne 20 ráz - doplnkové projekcie.
3320Pri scintigrafickom vyšetrovaní celého skeletu pomocou celo telového zariadenia sa vykazuje doplnkový výkon č. 5493 -celotelová scintigrafia skeletu. K výkonu č. 5425 je možné vykazovať za kvantitatívne hodnotenie (napríklad SI klby) doplnkový výkone. 5492 - kvantitatívne hodnotenie scintigramov skeletu. K výkonu č. 5425 je možné vykazovať doplnkový výkon č. 5496-SPECT zobrazenie vybranej časti skeletu.
3321Pri scintigrafickom vyšetrovaní celého skeletu pomocou celotelového zariadenia sa účtuje doplnkový výkon č. 5493 - celotelová scintigrafia skeletu. K výkonu č. 5425 možno účtovať za kvantitatívne hodnotenie (napríklad SI klby) doplnkový výkon č. 5492 -kvantitatívne hodnotenie scintigramov skeletu. K výkonu č. 5425 možno pripočítať doplnkový výkon č. 5495 za hodnotenie perfúzie skeletu, prípadne mäkkých častí kľbov a 2. fázy cielenej perfúznej scintigrafie vybranej časti skeletu. K výkonu č. 5425 možno účtovať doplnkový výkon č. 5496 - SPECT zobrazenie vybranej časti skeletu. Scintigrafia vybranej časti skeletu inými rádiofarmakami, než sú ostreotropné (napr. 99mTc-izonitrily, tetrofosminy, 201Tl, 67Ga, 99mTc-V-DMSA, 99mTc-Neospect a iné), sa skladá z čiastkových výkonov tak, ako je to vo výkone č. 5425 alebo podľa výkonu č. 5480.
33225426Scintigrafia mäkkých častí klbov. Pri viac ako dvoch projekciách sa za každú ďalšiu projekciu účtuje výkon č. 5486 maximálne 20 ráz doplnkové projekcie. Kvýkonom č. 5425 a 5426 možno pripočítať doplnkový výkon č. 5495 za hodnotenie perfúzie skeletu, prípadne mäkkých častí klbov a 2. fázy cielenej perfúznej scintigrafie vybranej časti skeletu trojfázová scintigrafia skeletu. K výkonu č. 5426 možno pripočítať doplnkový výkon č. 5495 za hodnotenie perfúzie mäkkých častí kľbov (prietok krvi -angiografická fáza dvoch kontralaterálnych klbov a blood pool - venózna fáza).
33235427Trojfázová scintigrafia vybranej časti skeletu. Tento výkon zahrnuje sledovanie prietoku v I. fáze do 1 minúty (s 3 snímkami), potom 3 snímky v 2. fáze a 3 snímky v3. fáze. K výkonu č. 5427 možno pripočítať výkon č. 5492 a č. 5493 - celotelová gamagrafia. Možno k nemu pripočítať výkon č. 5486 (najviac 10-krát) - doplnkové projekcie a výkon č. 5496 - SPECT (Pozn.: V prípade, že trojfázová gamagrafia skeletu sa vykonáva v rámci vyšetrenia celého skeletu, výkony skladáme tak, ako je to dané vo výkone č. 5425.
33245. ENDOKRINNÉ ORGÁNY
33255430Scintigrafia štítnej žľazy. Kvalitatívne scintigrafické zobrazenie štítnej žľazy pomocou gamagrafu alebo gamakamery (analógový obraz) a rôznych rádiofarmák (Na131I, 99mTcO4, 201TlCl3a i.). Kvýkonu č. 5430 možno pripočítať doplnkový výkon č. 5492 -kvantitatívna scintigrafia štítnej žľazy a výkon č. 5494 - dynamická scintigrafia štítnej žľazy.
33265431Akumulačný test štítnej žľazy. Hodnotenie miery vychytávania Na 13 H štítnou žľazou opakovaným meraním rádioaktivity
33275432Určenie efektívneho polčasu rádiojódu. Overenie dozimetrických podmienok pred liečbou štítnej žľazy pomocou Na131J. K výkonu č. 5432 možno pripočítať výkon č. 5488 pri intervenčnom teste štítnej žľazy - Wernerov supresný test.
33285433Celotelová scintigrafia pri karcinóme štítnej žľazy. Scintigrafický dôkaz metastáz pri malígnych nádoroch štítnej žľazy pomocou celotelovej detekcie rádionuklidov (Na 13 U, príp. 201TlCl3). Kvýkonu č. 5433 sa neúčtuje doplnkový výkon č. 5493, ale môžu sa účtovať doplnkové lokálne projekcie č. 5488 (najviac 10) a výkon č. 5492 - kvantitatívna scintigrafia. Do tohto výkonu sa zaraďuje aj postterapeutická scintigrafia rádiojódom, pričom rádiofarmakum sa nepripočítava, pretože sa vykazuje v zdravotnom výkone.
33295434Scintigrafia prištítnych teliesok. Scintigrafické vyšetrenie prištítnych teliesok dvojizotopovou subtrakčnou metódou pomocou dvoch rádiofarmák (99mTc-izonitrily, tetrofosminy prípadne 201TlCl3) a 99mTcO4. K výkonu je možno účtovať doplnkový výkon č. 5492 - kvantitatívna scintigrafia prištítnych teliesok, ďalej výkon č. 5486 - doplňujúce projekcie pri oddialenom zobrazovaní (s opakovaným záznamom a zobrazením hrudníka) a výkon č. 5946 - SPECT prištítnych teliesok.
33305435Scintigrafické vyšetrenie nadobličiek a extraadrenálneho tkaniva pomocou 131J-MIBG. K výkonu sa pripočítavajú výkony č. 5492 a/alebo č. 5493 (alebo č. 5489 opakovane), podľa počtu vyšetrení opakovaných počas viacerých dní (až 3 razy).
33315435Scintigrafické vyšetrenie nadobličiek a extraadrenálneho tkaniva pomocou 123J-MIBG, 131J-MIBG alebo Íllln-Oktreotidu. K výkonu sa pripočítavajú výkony č. 5492 (kvantifikácia), č. 5493 (celotelová scintigrafia), č. 5494 (dynamické sledovanie v prvých minútach), č. 5496 -SPECT vybraných častí, alebo č. 5489 (doplňujúca scintigrafia iným rádiofarmakom, napr. 99mTc-MDP, 99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA a pod.). Celý postup zobrazovania sa opakuje v priebehu troch dní.
33326. PEČEŇ A SLEZINA
33335439Statická scintigrafia pečene a sleziny. Scintigrafické zobrazenie pečene a sleziny pomocou koloidov značených 99mTc (99mTc-S-koloid a i.). Kvýkonu č. 5439 možno pripočítať doplnkový výkon č. 5494 za hodnotenie jednoduchej perfúzie pečene -dynamická scintigrafia pečene, alebo výkon č. 5495 - scintigrafické určenie podielu artériovej a portálnej fázy perfúzie pečene. K výkonu č. 5439 možno účtovať doplnkový výkon č. 5489 za značenie erytrocytov in vivo, ak sa robí scintigrafická diagnostika hemangiómu pečene. K výkonu č. 5439 možno pripočítať výkon č. 5496 - SPECT pečene. K výkonu č. 5439 možno účtovať doplnkový výkon č. 5489 za značkovanie erytrocytov (in vivo alebo in vivo + in vitro metódou), ak sa robí dôkaz prítomnosti hemangiómu pečene.
33345440Selektívna scintigrafia sleziny. Scintigrafické zobrazenie sleziny pomocou tepelne atenuovaných erytrocytov značených 99mTc. K výkonu č. 5439 možno pripočítať výkon č. 5496 - SPECT sleziny a doplnkový výkon č. 5489 za značkovanie erytrocytov (in vitro metódou).
33355442Rádionuklidová cholescintigrafia
3336Kvantitatívne hodnotenie hepatobiliárneho systému pomocou dynamickej scintigrafie hepatotropnými rádiofarmakami (99mTc-IDA deriváty prípadne iné)
33377. GASTROINTESTINÁLNY SYSTÉM
33385445Vyšetrenie permeability GIT-u. Hodnotenie permeability črevnej steny pomocou 51Cr-EDTA.
33395446Vyšetrenie resorpcie látok v GIT-e. Určenie gastrointestinálnej resorpcie vápnika, železa, žlčových kyselín a iných látok značených rádionuklidmi (47CaCl2, 58FeSO3, 75Se-taurocholová kyselina a i.).
33405447Schillingov test -jednoduchý. Hodnotenie intestinálnej resorpcie vitamínu B12 pomocou 58Co-cyanocobalamínu.
33415448Schillingov test - kombinovaný. Hodnotenie intestinálnej resorpcie vitamínu B12 po podaní intrinsic faktora - 58Co-dicopac.
33425449Vyšetrenie kinetiky vitamínu B12 Hodnotenie intestinálnej resorpcie a hepatálneho hromadenia vitamínu B12 pomocou 58Co-dicopac.
33435450Vyšetrenie krvácajúceho Meckelovho divertikula, miesta krvácania z ektopickej gastrickej mukózy pomocou 99mTc-pertechnetátu
33445450aScintigrafické zobrazenie miesta krvácania v GIT-e (okrem D. Meckeli). Scintigrafická detekcia krvácivých stavov gamakamerou (pomocou 99mTc-Ery, 99mTc-koloidom).
33455451Určenie strát bielkovín cez GIT. Určenie črevných strát pomocou detekcie rádioaktívne značených látok v stolici (5 lCr-Ery alebo 51Cr-HSA). K výkonu č. 5451 možno účtovať doplnkový výkon č. 5488 - určenie strát krvi cez GIT.
33465452Statická scintigrafia slinných žliaz. K výkonu č. 5452 možno účtovať doplnkový výkon č. 5495 za dynamický záznam pred salivačným podnetom a po ňom - dynamická scintigrafia slinných žliaz a výkon č. 5496.
33475453Dynamická scintigrafia motility ezofágu. K výkonu č. 5453 možno pripočítať doplnkový výkon č. 5490 - určenie gastroezofageálneho refluxu. Kvýkonu č. 5453 možno pripočítať doplnkový výkon č. 5493, za ďalší záznam v období pasáže cez žalúdok scintigrafia evakuácie žalúdka.
33485454Scintigrafické vyšetrenie duodenogastrického refluxu
33498. OBLIČKY A UROGENITÁLNY SYSTÉM
33505458Rádionefrografia (izotopová renografia). Jednoduchá funkčná diagnostika obličiek a močových ciest pomocou detektorov a 131I-OIH, 99mTc-MAG3 a iné).
33515459Vyšetrenie plazmatického klírensu. Určenie celkového glomerulového alebo tubulového klírensu pomocou merania krvných vzoriek ako samostatná metóda (131I-OIH, 51Cr-EDTA). Kvýkonuč. 5459 nemožno vykazovať výkon č. 5460 ani výkon č. 5461.
33525460Statická scintigrafia obličiek. Kvalitatívne scintigrafické zobrazenie parenchýmu obličiek gamakamerou po podaní rádiofarmák s predĺženou akumuláciou (99mTc-glukonát alebo 99mTc-DMSA). K výkonu č. 5460 možno pripočítať doplnkový výkon č. 5492 - kvantitatívna statická scintigrafia obličiek a (alebo) doplnkový výkon č. 5494 - samostatná angioscintigrafia obličiek, alebo doplnkový výkon č. 5496 - SPECT scintigrafia obličiek.
33535461Dynamická scintigrafia obličiek
3354Scintigrafické vyšetrenie funkcie obličiek a močových ciest pomocou gamakamery s kvantitatívnym určením separovaného relatívneho hromadenia špecifických rádiofarmák (131I-OIH, 99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3 a i.). K výkonu č. 5461 sa môžu jednotlivo alebo v kombinácii vykazovať dodatkové výkony. Pri použití farmakologického testu (Captopril alebo Furosemid) a v spojení s dodatočnou projekciou po dlhšom časovom odstupe sa vykazuje doplnkový výkon č. 5488 - jednoduchý farmakologický test.
3355V prípade doplnenia o dynamické hodnotenie vylučovania s určením diuretického indexu podľa výkonov č. 5488 a č. 5492 -diuretická scintigrafia obličiek. Opakované vyšetrenie v zmenenej polohe podľa výkonu č. 5492 - hodnotenie funkcie migrujúcej obličky. Určenie veziko-ureterálneho refluxu s dynamickým hodnotením L8212 mikčnej fázy podľa výkonu č. 5492 - nepriama rádionuklidová cystografia.
3356Kvantitatívne hodnotenie perfúznej fázy v prípade analýzy funkcie transplantovanej obličky alebo hodnotenie renovaskulárnej hypertenzie podľa výkonu č. 5492 - funkčná scintigrafia transplantovanej obličky alebo doplnková angioscintigrafia obličky
33575462Doplnkové určenie plazmatického klírensu. Príplatok k výkonom č. 5460 a 5461 za určenie globálneho plazmatického klírensu meraním krvných vzoriek a doplňujúcim počítačovým vyhodnotením.
33585463Priama rádionuklidová cystografia
3359K výkonom č. 5458, 5461 a 5463 možno účtovať doplnkový výkon č. 5489 za určenie močového rezíduá a/alebo podľa výkonu č. 5492 za hodnotenie mikčnej fázy - rádionuklidová uroflowmetria
33605464Scintigrafia semenníkov a skróta
33619. OSTATNÉ METÓDY
33625470Určenie objemu masy cirkulujúcich erytrocytov. Určenie krvného objemu pomocou značených erytrocytov a merania krvných vzoriek.
33635471Rádionuklidové hodnotenie erytrocytokinetiky
3364Určenie času prežívania a miesta deštrukcie erytrocytov pomocou krviniek značených 51Cr
3365K výkonu č. 5471 možno účtovať doplnkový výkon č. 5492 pri súčasnom určení objemu masy cirkulujúcich erytrocytov
33665472Rádionuklidové hodnotenie leukocytokinetiky. Určenie času prežívania a miesta deštrukcie leukocytov pomocou krviniek značených 51Cr alebo lllln-oxinom.
33675472aRádionuklidové hodnotenie trombocytokinetiky. Určenie času prežívania a miesta deštrukcie trombocytov pomocou krviniek značených 51Cr alebo lllln-oxinom.
33685473Rádionuklidové hodnotenie ferokinetiky. Určenie kinetiky železa pomocou 59Fe a merania krvných vzoriek. K výkonu č. 5473 možno pripočítať výkony č. 5495 a 5492, ak sa vykonáva simultánne s výkonom č. 5471 rádionuklidové hodnotenie erytroferokinetiky a objemu masy cirkulujúcich erytrocytov.
33695474Scintigrafia kostnej drene k výkonu č. 5474 sa neúčtuje doplnkový výkon č. 5493. V prípade vyšetrenia viac ako dvoch projekcií sa za každú ďalšiu projekciu účtuje výkon č. 5486, maximálne 20 ráz - doplnkové projekcie.
33705475Gáliová scintigrafia. Scintigrafické zobrazenie zápalových ložísk alebo nádorov pomocou 67Ga. K výkonu sa pripočítava doplnkový výkon č. 5493 pri celotelovej detekcii alebo pri opakovanom celotelovom vyšetrení v ďalší deň, v prípade potreby aj viac ráz. Vyšetrenie sa vykonáva opakovane 2-3 dni. K výkonu č. 5476 sa môže pripočítať doplnkový výkon č. 5486 - doplnkové projekcie - maximálne 20 projekcií a č. 5496 - SPECT vybraných častí tela.
33715476Priama scintigrafia zápalu. Scintigrafické zobrazenie zápalových ložísk rádioaktívne značenými leukocytami pomocou 99mTc-HMPAO alebo lllln-oximom alebo 99mTc-HIG. K výkonu č. 5477 sa môže pripočítať doplnkový výkon č. 5485 - doplnkové projekcie - maximálne 20 projekcií a č. 5496 - SPECT vybraných častí tela.
33725477Imunoscintigrafia. Scintigrafické zobrazenie imunitnej aktivity nádorov a zápalov pomocou špecifických protilátok značených rádionuklidmi. K výkonu č. 5478 sa pripočítava doplnkový výkon č. 5493 pri celotelovej detekcii alebo opakovanom celotelovom vyšetrení v ďalší deň, v prípade potreby aj viac ráz, ak sa vyšetrenie robí opakovane počas 2 až 3 dní. K výkonu č. 5478 sa môže pripočítať aj doplnkový výkon č. 5486 - doplnkové projekcie, a č. 5496 (SPECT vybraných častí tela).
33735478Rádionuklidová lokalizácia nádorov oka. Výkon č. 1263 vykazuje spolupracujúci oftalmológ.
33745478aScintigrafia nádorov na receptorovej úrovni pomocou značkovaného oktreotidu. K výkonu č. 5479 sa vykazuje doplnkový výkon č. 5493 pri celotelovej detekcii alebo opakovanom celotelovom vyšetrení v ďalší deň, v prípade potreby aj opakovane, ak sa vyšetrenie robí opakovane počas 2 až 3 dní. K výkonu č. 5479 sa môže vykazovať aj doplnkový výkon č. 5486 - doplnkové projekcie, a výkon č. 5496 -SPECT vybraných častí tela.
33755478bScintigrafia nádorov vybranými rádiofarmakami (okrem galiovej distribúcie a imunoscintigrafie). Scintigrafia distribúcie rádiofarmák prednostne sa hromadiacich v nádore všeobecne 99mTc- izonitrily, tetrofosmíny, 99mTc-Neospect, 99mTc-V-DMSA, 201TlCl3 a i.). K výkonu č. 5480 sa vykazuje doplnkový výkon č. 5493 pri celotelovej detekcii alebo opakovanom celotelovom vyšetrení v ďalší deň, v prípade potreby aj viackrát. K výkonu č. 5480 sa môže pripočítať aj doplnkový výkon č. 5486 - doplnkové projekcie a č. 5496 (SPECT vybraných častí tela).
33765479Peroperačná alebo externá detekcia rádioaktivity tkaniva
33775479aMamoscintigrafia (scintigrafické zobrazenie nádorov prsníka v 4 základných projekciách špecifickými rádiofarmakami, napr. 99mTc-izonitrily, tetrofosminy a iné). K výkonu možno vykazovať výkony č. 5486, č. 5492, č. 5493 a 5496.
33785480Celo telová pozitrónová emisná tomografia s PET kamerou. Detekcia distribúcie pozitrónového rádiofarmaka v nádorovej alebo zápalovej diagnostike (vyšetrený trup od bázy lebečnej po inquiny). K výkonu možno pripočítať doplnkový výkon č. 5498a, č. 5498b, č. 5498c a 5498d.
33795480aPozitrónová emisná tomografia s PET kamerou vybranej časti tela - mozgu, srdca alebo časti tela. K výkonu nemožno pripočítať kódy č. 5498a, č. 5498b, č. 5498c a č. 5498d.
33805481Pozitrónová emisná tomografia s koincidenčnou gamakamerou v jednej vyšetrovanej oblasti
33815481aDoplňujúca PET projekcia koincidenčnou gamakamerou bez opakovaného podania rádiofarmaka
33825481 bVyšetrenie hybridnou kamerou (SPECT, cielene doplnené o CT)
33835481cVyšetrenie hybridnou kamerou (PET, cielene doplnené o CT)
338410. DOPLNKOVÉ VÝKONY
33855485Najjednoduchší doplnkový výkon bez použitia prístrojovej techniky a asistencie lekára
33865486Doplňujúca projekcia, aplikácia rádiofarmaka alebo iný podobný jednoduchý výkon
33875488Farmakologický test, ktorý je spojený s ďalšou projekciou a sledovaním pacienta, alebo podobný dodatkový výkon
33885489Jednoduchá doplnková scintigrafia alebo náročný pomocný výkon
33895490Sekvenčná technika alebo dodatkový, časovo náročnejší detekčný postup bez kvantifikácie
33905491Jednoduché kvantitatívne hodnotenie pomocou počítača alebo podobný, stredne náročný výkon bez kvantifikácie
33915492Zložité kvantitatívne vyhodnotenie pomocou počítača alebo bežný detekčný postup s kvantifikáciou
33925493Celo telová scintigrafia, ak nieje súčasťou výkonu, alebo opakované celotelové vyšetrenie v ďalší deň (pri výkonoch č. 5435, 5475, 5476 a 5477, prípadne iný, podobne náročný výkon
33935494Analýza prietoku rádiofarmaka orgánom spojená s jej kvantitatívnym vyhodnotením alebo náročný detekčný postup s vyhodnotením
33945495Príplatok za veľmi náročný detekčný postup spojený s ďalšou analýzou údajov (v trvaní vyše 40 minút)
33955496Príplatok za jednofotónovú emisnú počítačovú tomografiu (SPECT) s rekonštrukciou obrazu v troch rovinách vrátane kvantitatívneho hodnotenia výsledkov. Výkon č. 5496 nemožno účtovať spolu s výkonom č. 5494.
33965497Príplatok za hradlovanú (GATED) jednofotónovú emisnú počítačovú tomografiu (SPECT) s rekonštrukciou obrazu v troch rovinách vrátane kvantitatívneho hodnotenia výsledkov
33975498aPríplatok za doplňujúce snímanie PET (dĺžka jedného zorného poľa bez opakovaného podania rádiofarmaka)
33985498bPríplatok za doplňujúce snímanie PET dolných končatín bez opakovaného podania rádiofarmaka
33995498cPríplatok za doplňujúce samostatné snímanie hlavy bez opakovaného podania rádiofarmaka
34005498dDoplňujúca PET projekcia koincidenčnou gamakamerou bez opakovaného podania rádiofarmaka
3401II. LIEČBA OTVORENÝMI ŽIARIČMI
3402Všeobecné ustanovenia
3403Do bodového ocenenia výkonov nie sú započítané náklady na hospitalizáciu, bežnú farmakoterapiu, náklady na rádiofarmaka a réžia likvidačnej stanice tekutého rádioaktívneho odpadu (LSRAOV). Tie sa vykazujú osobitne. Ceny rádiofarmák sa vykazujú k výkonom podľa skutočne aplikovaných aktivít.
34045500Liečba hyperfunkcie štítnej žľazy rádiojódom. K výkonu možno účtovať výkony č. 5430, 5431, 5432a 5509.
34055502Terapia malígnej strumy rádiojódom. K výkonu možno účtovať výkony č. 5430, 5431, 5432a 5509.
34065503Príplatok k výkonu č. 5501 za frakcionovanú aplikáciu rádiofarmaka - za druhú a každú ďalšiu frakciu
34075504Rádionuklidová liečba polycytémie vera
34085505Rádionuklidová liečba kostných metastáz vrátane kontrolných meraní
34095506Rádionuklidová synoviortéza alebo liečba nádorov a (alebo) nádorových metastáz s jednou aplikáciou rádiofarmaka aplikáciou rádiofarmaka do telovej dutiny alebo do dutého orgánu (vrátane „navigačnej" instilácie rádiofarmaka a kontrolných meraní). Ako doplnkový výkon možno účtovať výkon č. 5509.
34105507Príplatok k výkonu č. 5506 pri endolymfatickej rádionuklidovej liečbe vrátane kontrolných meraní (vrátane aplikácie). Ako doplnkový výkon možno účtovať výkon č. 5509.
34115508Liečba neuroendokrinných nádorov rádionuklidmi. Ako doplnkové výkony možno účtovať výkony č. 5432, 5509, prípadne 5490.
34125509Príplatok za meranie dozimetrických parametrov u liečených pacientov rádionuklidmi pri rozhodovaní o ich prepúšťaní z ošetrenia
34135510Edukačný pohovor s pacientom a rodinným príslušníkom
34145511Liečba nádorov značkovanými monoklonálnymi protilátkami. Ako doplnkové výkony možno účtovať výkony 5432, 5509, prípadne 5490.
3415V. FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA
3416Oddelenia funkčnej diagnostiky môžu vykazovať aj zdravotné výkony z prvej časti tejto prílohy. Príslušnou medicínskou odbornosťou označené zdravotné výkony funkčnej diagnostiky vykonávajú lekári so špecializáciou v odbore kardiológia, tuberkulóza a pľúcne choroby, vnútorné lekárstvo, diabetológia, reumatológia, ortopédia, angiológia, rádiológia, endokrinológia, neurológia, otorinolaringológia, cievna chirurgia, gynekológia, kardiochirurgia (aj detskí špecialisti v danej odbornosti).
34175700Zhodnotenie vyšetrení s využitím anamnézy a zdravotnej dokumentácie pacienta (EKG, VKG, telemetria a iné). Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, pneumológ, internista.
34185701Príplatok za vyhodnotenie vyšetrenia pomocou počítača. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, pneumológ, internista.
34195702Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista.
34205702aPríplatok k výkonu č. 5702 u detí do 6 rokov. Výkon môže vykonávať detský kardiológ, angiológ.
34215703Príplatok za doplnkové elektrokardiografické zvody, 15-zvodové EKG, etážové zvody, Frankove zvody, pravokomorové zvody, za zápis každého z uvedených zvodov. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista.
34225704Vektokardiografia - zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ.
34235707Telemetrické elektrokardiografické vyšetrenie - zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista.
34245708EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaže a po nej s nepretržitou kontrolou priebehu EKG krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi (ergometria). Výkon môže vykonávať kardiológ, internista.
34255709Spiroergometria (ergometria doplnená o analýzu spotreby O, výdaja CO, a respiračných parametrov
34265710EKG vyšetrenie pomocou pažerákového zvodu vrátane zavedenia elektródy sa vykazuje k zdravotnému výkonu č. 5702
34275711Polohové elektrokardiografické testy (head up tilttest)
34285712Dlhodobé monitorovanie EKG (Holter EKG), naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
34295713Počítačové zhodnotenie dlhodobého monitorovania EKG a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
34305714Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HRV). Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
3431571524-hodinové monitorovanie tlaku krvi - naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
34325716Počítačové vyhodnotenie dlhodobého monitorovania tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
34335717Fonokardiografické vyšetrenie snímané najmenej z dvoch miest vo viacerých frekvenčných oblastiach vrátane použitia jedného elektrokardiografického zvodu. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
34345718Mechanokardiografické vyšetrenie (napr. krivka pulzu karotídy, krivka pulzu jugulárnej žily, apexkardiogram). Výkon môže vykonávať kardiológ.
34355719Farmakotesty (testovanie účinku dipyrimidamolu, betablokátorov, atropínový test, gilurytmalový test, izoprenalínový test, dobutamínový test, adenozínový test a iné), za každý test. Výkon môže vykonávať kardiológ.
34365720Masáž karotického šínu vrátane merania tlaku krvi. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
34375721Príplatok k výkonu č. 5720 za súčasné meranie TK. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
34385722Prekordiálne mapovanie. Výkon môže vykonávať kardiológ.
34395723Príplatok k výkonu č. 5722 pri vyšetrení so záťažou. Výkon môže vykonávať kardiológ.
34405724Neskoré komorové potenciály v dvoch filtrovaných pásmach. Výkon môže vykonávať kardiológ.
34415725Neinvazívne elektrofyziologické vyšetrenie srdca transezofageálnym spôsobom. Výkon môže vykonávať kardiológ.
34425727Izometrický záťažový test. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
34435728Záznam pulzu alebo meranie tlaku na artériách prstov vrátane registrácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
34445729Záznam pulzu a meranie tlaku na artériách prstov pred chladovou expozíciou a po nej vrátane dokumentácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
34455730Pletyzmografické vyšetrenie žíl končatín vrátane grafickej registrácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
34465731Pletyzmografické vyšetrenie tepien končatín bez reaktívnej hyperémie a s reaktívnou hyperémiou vrátane grafickej registrácie. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
34475732Pletyzmografické vyšetrenie končatín v pokoji a po záťaži v dvoch časových intervaloch na jednom úseku vrátane grafickej registrácie (chladový test, vazodilatačný test, reaktívna hyperémia), za každý test. Výkon môže vykonávať angiológ a cievny chirurg.
34485734Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom pre USG vyšetrenia a rádiológ.
34495735Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu s grafickým záznamom (nevykazuje sa s výkonom 5734). Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
34505736Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ a cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
34515737Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu s grafickým záznamom (nevykazuje sa s výkonom 5736). Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
34525738Duplexné vyšetrenie žíl končatín (B-mód, PW-Doppler). Nevykazuje sa s výkonmi č. 5734 a 5735, je možné vykázať spolu s výkonom č. 5739. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
34535739Duplexné vyšetrenie artérií končatín (B-mód, PW-Doppler, prípadne CW-Doppler). Nevykazuje sa s výkonmi č. 5736 a 5737, je možné vykázať spolu s výkonom č. 5738. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
34545740Transkraniálne dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou PW-Dopplera alebo PW3 Dopplera. Výkon môže vykonávať angiológ, neurológ, oftalmológ s certifikátom s USG a rádiológ.
34555741Transkraniálne duplexné dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou B-módu, PW-Dopplera a farebného mapovania toku (CFM). Nevykazuje sa s výkonom 5740. Výkon môže vykazovať angiológ, neurológ s certifikátom s USG a rádiológ.
34565742Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií (B-mód, PW Doppler)
34575743Príplatok k výkonom č. 5738, 5739 a 5742 za farebné mapovanie toku (CFM). Výkon môže vykonávať angiológ, neurológ s USG certifikátom a rádiológ.
34585744Echokardiografické vyšetrenie metódou TM a 2D. Výkon môže vykonávať kardiológ.
34595745Echokardiografické vyšetrenie PW a CW Dopplerom. Výkon môže vykonávať kardiológ.
34605745aEchokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D s Dopplerom (PW a CW) u detí do 3 rokov. Príplatok k výkonu. Výkon môže vykonávať detský kardiológ.
34615745bEchokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2Ds Dopplerom (PW a CW) u detí od 3 do 6 rokov. Príplatok k výkonu 5744. Výkon môže vykonávať detský kardiológ.
34625746Echokardiografické vyšetrenie pomocou farebného mapovania toku (CFM) ako príplatok k výkonu 5744. Výkon môže vykonávať kardiológ.
34635746aTkanivový Doppler (doppler tissue imaging) ako príplatok k výkonu 5744. Výkon môže vykonávať kardiológ.
34645747Transezofageálne vyšetrenie (ako príplatok k výkonu 5744). Výkon môže vykonávať kardiológ.
34655747aPríplatok k výkonu 5747 u detí do 6 rokov
34665748Echokardiografické vyšetrenie počas farmakologickej záťaže (ako príplatok k výkonu č. 5744). Výkon môže vykonávať kardiológ s USG certifikátom.
34675749Echokardiografické vyšetrenie počas dynamickej záťaže (ako príplatok k výkonu 5744). Výkon môže vykonávať kardiológ.
3468Doplnkové výkony
34695750Echokardiografické alebo USG vyšetrenie po podaní ultrazvukovej kontrastnej látky (ako dodatok k výkonom č. 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317 a 5744). Výkon môže vykonávať kardiológ.
34705751Príplatok za podanie kontrastnej látky pri echokardiografickom vyšetrení do centrálnej žily. Výkon môže vykonávať kardiológ.
34715752Punkcia osrdcovníka pod echokardiografickou kontrolou. Výkon môže vykonávať kardiológ a kardiochirurg.
34725753Drenáž perikardu pod echokardiografickou kontrolou. Výkon môže vykonávať kardiológ a kardiochirurg.
34735754Počítačové spracovanie údajov z echokardiografického vyšetrenia. Vyšetrenie môže vykonávať kardiológ s USG certifikátom.
34745765Vyšetrenie úsilného výdychu. Výkon môže vykonávať pneumológ.
34755766Spirografické vyšetrenie na určenie exspiračných a inspiračných parametrov (vitálna kapacita, úsilný výdych za prvú sekundu, prietoky na rôznych úrovniach vitálnej kapacity) metódou krivky prietok-objem vrátane grafickej registrácie. Pri výkone č. 5766 sa výkon č. 5765 nevykazuje. Výkon môže vykonávať pneumológ.
34765767Vyšetrenie reziduálneho objemu (oscilometricky). Výkon môže vykonávať pneumológ.
34775768Vyšetrenie pľúcnej poddajnosti (compliance) vrátane zavedenia pažerákového katétra. Výkon môže vykonávať pneumológ.
34785769Bronchomotorický test konstrikčný po aplikácii bronchokonstrikčne účinných látok vrátane grafickej registrácie, nákladov na tieto látky a prípadnej bronchodilatácie pri pozitivite testu. Výkon môže vykonávať pneumológ.
34795770Bronchomotorický test dilatačný po aplikácii bronchodilatačne účinných látok vrátane grafickej registrácie a nákladov na tieto látky. Výkon môže vykonávať pneumológ.
34805771Spirometrické vyšetrenie v pokoji a po fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži (ergometria) vrátane dokumentácie (pozáťažový bronchomotorický test konstrikčný). Výkon môže vykonávať pneumológ.
34815772Určenie difúznej kapacity pľúc jednodychovou metódou. Výkon môže vykonávať pneumológ.
34825773Určenie difúznej kapacity pľúc metódou rovnovážneho stavu. Výkon môže vykonávať pneumológ
34835774Vyšetrenie odporu dýchacích ciest oscilometricky. Výkon vykonáva pneumológ.
34845775Celotelová pletyzmografia vrátane vnútrohrudného objemu plynov, odporu dýchacích ciest, reziduálneho objemu vrátane registrácie. Výkon môže vykonávať pneumológ.
3485577624-hodinové monitorovanie nasýtenia krvi kyslíkom. Výkon môže vykonávať pneumológ.
34865778Dlhodobé monitorovanie nasýtenia krvi kyslíkom vrátane monitorovania pulznej frekvencie, prehriatie a zhodnotenie záznamu lekárom (pulzoxymetria). Výkon môže vykonávať pneumológ.
34875779Analýza acidobázickej rovnováhy a parciálneho tlaku dýchacích plynov zo vzorky krvi. Výkon môže vykonávať pneumológ.
34885781Hyperventilačný test. Výkon môže vykonávať pneumológ.
34895782Analýza plynov v expirovanom vzduchu nepretržitým určovaním viacerých plynov. Výkon môže vykonávať pneumológ.
34905783Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej fekvencie, elektrookulogramu, elektroencefalogramu, respiračného úsilia brušnej steny, hrudníka, telesnej polohy počas minimálnej 6-hodinovej fázy spánku (polysomnografia)
34915791Elektromyografické vyšetrenie s povrchovými elektródami vrátane dokumentácie. Výkon môže vykonávať neurológ.
34925793Elektroencefalografické vyšetrenie vrátane prípadných provokácií. Výkon môže vykonávať neurológ.
34935795Elektroencefalografické vyšetrenie po fáze bdenia, prípadne po odvrátení spánku po provokáciách. Výkon môže vykonávať neurológ.
34945796Meranie mozgových potenciálov evokovaných vizuálne, akusticky alebo somatosenzibilne (VEP, AEP, SSP) za každú metodiku. Výkon môže vykonávať neurológ.
34955797Reflex achilovej šľachy. Výkon môže vykonávať neurológ, lekár FBLR, reumatológ.
34965799Vyšetrenie na kardiovaskulárnu autonómnu neuropatiu (testy podľa Ewinga). Výkon môže vykonávať kardiológ, internista, neurológ a diabetológ.
34975801Audiometrické vyšetrenie prahového tónu (určenie prahu sluchu s 8 až 12 skúšobnými frekvenciami alebo s kontinuálnym meraním frekvencie) aj s určením šírky intenzity podľa potreby vrátane nadprahového audiometrického vyšetrenia (SISI, FLOWER, LISCHER, LANGBECK), za každý test. Výkon môže vykonávať otorinolaryngológ.
34985802Detská audiometria (do 10 rokov veku) na zistenie prahu počutia (prahová a nadprahová audiometria), vyšetrenie podmienených a/ alebo orientačných reflexov, podľa potreby aj nadprahové audiometrické vyšetrenie aj pre potreby aplikácie načúvacieho aparátu, za každý test
34995804Intrauterinné vyšetrenie srdca, mozgu, vývojových anomálií vrátane Dopplera. Výkon môže vykonávať detský kardiológ, detský neurológ, gynekológ s USG certifikátom.
3500W. KLINICKÁ RÁDIOFYZIKA
3501Dozimetria primárnych zdrojov žiarenia je základom realizácie liečby žiarením
35021. Pravidelné dozimetrické kontroly zabezpečujú kvalitu liečby žiarením. 2. Dozimetrické práce môžu vykonávať len odborní pracovníci, ktorí majú na tieto práce oprávnenie (certifikát), a používať na to prístroje, ktoré sú pravidelne kalibrované v SSD laboratóriu. 3. Výpočet ožarovacieho plánuje podmienený dozimetrickou analýzou používaných zväzkov žiarenia.
35034. Náklady spojené s uvedenými prácami sa vykazujú za jednotlivé ožiarenia. 5. Špeciálne ožarovacie techniky vyžadujú dozimetriu in vivo, prípravu špeciálnych pomôcok a individuálne overovanie ožarovacieho plánu. Vykazujú sa na jednotlivého pacienta a sú uvedené v osobitných výkonoch. 6. Náklady na materiál sa vykazujú osobitne. 7. Viacnásobné vykazovanie výkonov č. 7160, 7164, 7167, 7168 a 7179 pri liečbe toho istého prípadu je prípustné len vtedy, keď nevyhnutné a podstatné zmeny v ožarovacej technike indikuje lekár.
3504I. RÔNTGENOVÁ TERAPIA 10-100 kV
35057160Určenie fyzikálnych parametrov ožarovania
35067161Výpočet ožarovacieho plánu
35077162Príplatok za dozimetriu a Q. A.
3508II. RÔNTGENOVÁ TERAPIA 100-400 kV + 137Cs
35097163Určenie fyzikálnych parametrov ožarovania pre vyššie energie
35107164Výpočet ožarovacieho plánu
35117165Príplatok za dozimetriu a Q. A.
35127166Príplatok za prípravu ožarovacieho prístroja na liečbu
3513III. VYSOKOVOLTOVÁ TERAPIA
35147167Výpočet ožarovacieho plánu vrátane optimalizácie dávky v cieľovom objeme, kontrola prvého nastavenia
35157168Výpočet ožarovacieho plánu vrátane optimalizácie dávky v cieľovom objeme za použitia výpočtovej techniky, kontrola prvého nastavenia
35167169Technická asistencia pri ožarovaní kobaltom
35177169aTechnická asistencia pri ožarovaní lineárnym urýchľovačom
35187170Technická asistencia pri ožarovaní lineárnym urýchľovačom
35197170aIndividuálna verifikácia ožarovacieho poľa a dozimetria in vivo (na pole)
35207171Technická asistencia pri lokalizovaní a overovaní cieľového objemu (CT, simulátor)
35217172Príplatok za prípravu ožarovacieho prístroja na liečbu
35227173Individuálna verifikácia ožarovacieho poľa
3523Výpočet ožarovacieho plánu vrátane optimalizácie dávky v cieľovom objeme a rizikových štruktúrach použitím špeciálnej výpočtovej techniky, kontrola prvého nastavenia
35247174Špeciálne techniky, vykrývacie bloky, dynamické kliny, multileaf kolimátory /MLC/
35257175Dozimetria in vivo vo vybraných prípadoch na pole
35267174aKomformálna rádioterapia, IMRT
35277176Príplatok za primárnu dozimetriu a zadávanie do plánovacieho systému
35287177Plán, príprava technických podkladov pacienta na celotelové ožarovanie a celotelové ožarovania
35297178Plán, príprava technických podkladov pacienta na stereotaktickú rádiochirurgiu a stereotaktická rádiochirurgia
3530IV. BRACHYTERAPIA
35317179Výpočet ožarovacieho plánu vrátane optimalizácie dávky v cieľovom objeme, za každú ožarovaciu frakciu
35327180Výpočet ožarovacieho plánu vrátane individuálnej optimalizácie dávky pri využití výpočtovej techniky, lokalizácia, nastavenie a dokumentácia, za každú ožarovaciu sériu
35337181Asistencia pri aplikácii
35347182Dozimetria in vivo vo vybraných prípadoch
35357183Príplatok za primárnu dozimetriu a zadávanie do plánovacieho systému
3536V. OSTATNÉ LIEČEBNÉ METÓDY
35377184Technická asistencia pri aplikácii lasera
35387185Technická asistencia pri aplikácii hypertermie
35397186Technická asistencia pri aplikácii fotodynamickej liečby
3540X. RÁDIOTERAPIA
3541Jedna ožarovacia séria obsahuje všetky ožarovacie frakcie pri liečbe toho istého cieľového objemu. Viacnásobné vykazovanie výkonov č. 3250, č. 3255, č. 3260, č. 3262 a č. 3279 pri liečbe toho istého prípadu je prípustné len vtedy, keď sú potrebné podstatné zmeny v liečbe prestavením techniky (napr. zmena zo statického poľa na pohybovú techniku alebo na progresiu základného ochorenia). Za väčšie pole sa považuje pole s rozmermi väčšími ako plocha 10 x 15 cm. Špeciálny zdravotnícky materiál sa vykazuje a uhrádza osobitne.
3542I. RTG TERAPIA 10-100 kV
35433250Plánovanie ožarovania, dokumentácia, každá ožarovacia séria
35443251Ožarovanie, každá frakcia
35453252Zhotovenie výrezu
35463253Asistencia lekára
3547II. RTG TERAPIA 100-400 kV + 137Cs
35483255Plánovanie ožarovania, dokumentácia, každá ožarovacia séria
35493256Ožarovanie, každé pole. Pri ožarovaní Cs sa každá frakcia vykazuje dvakrát.
35503257Zhotovenie výrezu
35513258Asistencia lekára
3552III. VYSOKOVOLTOVÁ TERAPIA
35533260Plánovanie ožarovania, určenie cieľového objemu, výpočet dávky podľa tabuliek, dokumentácia, každá ožarovacia séria
35543262Plánovanie ožarovania, určenie cieľového objemu z CT, MRI, AG atď., voľba radiačnej techniky ako podklad na použitie výpočtovej techniky, dokumentácia, každá ožarovacia séria
35553262aUrčenie cieľového objemu fúziou CT/MR, CT/ PET, MR/PET
35563263Ožarovanie kobaltom, každá frakcia
35573264Príplatok k výkonu č. 3263 pri ožarovaní za každé pole
35583265Ožarovanie s urýchľovačom, každá frakcia
35593266Príplatok k výkonu č. 3265 pri ožarovaní za každé pole
35603267Asistencia lekára pri ožarovaní na vysokovoltovej terapii
35613268Verifikačná snímka na ožarovači
35623269Lokalizácia na simulátore
35633270Špeciálne techniky (pohybová, nepravidelné polia, MLC, veľkoobjemové ožarovanie, nekonvenčné frakcionácie, hypertermia, kompenzátory, fixačné pomôcky, bloky), každá séria
35643271Celo telové ožarovanie, každá frakcia
35653272Stereotaktická frakcionovaná rádioterapia, každá frakcia
35663275Kontrolné vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením v priebehu rádioterapie vrátane dokumentácie
35673275aKontrolné vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením po skončení rádioterapie vrátane dokumentácie
35683275bKontrolné vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pri relapse ochorenia alebo progresii so stanovením liečebnej taktiky vrátane dokumentácie
35693275cInformovanie pacienta s onkologickým ochorením (prípadne príbuzných) o plánovanej rádioterapii, vysvetlenie vedľajších účinkov liečby a informácia o prognóze ochorenia
35703276Ožarovanie krvných derivátov, každá frakcia
3571IV. BRACHYTERAPIA
35723279Plánovanie ožarovania, individuálne určenie cieľového objemu, kritických orgánov ako podklad na použitie výpočtovej techniky, dokumentácia, za každú ožarovaciu sériu
35733280Intrakavitárna brachyterapia, intraluminárna brachyterapia, každá frakcia
35743280aIntrakavitárna brachyterapia, intraluminárna brachyterapia, aplikácia nosičov
35753281Intersticiálna brachyterapia, implantácia
35763282Intersticiálna brachyterapia, ožarovanie, každá frakcia
35773283Brachyterapia povrchová, zhotovenie individuálnych nosičov
35783284Brachyterapia povrchová, ožarovanie, každá frakcia
35793285Asistencia lekára pri aplikácii výkonov č. 3280, 3282 alebo 3284
3580Y. FYZIATRIA, BALNEOTERAPIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA
3581Výkony v časti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia vykazujú aj kvalifikovaní pracovníci - fyzioterapeuti, pracujúci aj v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a iných zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb
3582503aZákladné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie
3583504aŠpeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné metódy.
3584509aMäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych klboch a svaloch. Špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, PIR-postizometrická relaxácia, AGR -antigravitačná relaxácia, trakčné techniky, stretch and spray, banky), zajedno ošetrenie.
3585510aCielená odborná inštruktáž I. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia
3586511aCielená odborná inštruktáž II. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou zložitých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (bioelektrická protéza, elektrický vozík), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia
3587512Individuálna liečebná telesná výchova I. Individuálna LTV zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód. Aplikácia prvkov dýchacej cievnej a kondičnej pohybovej liečby, využitie náradia, závesovej postele, liečebná výchova k sebestačnosti a pod.
3588513Individuálna liečebná telesná výchova II. Individuálna kombinovaná LTV zameraná na niekoľko cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú záťaž. Vzhľadom na povahu postihnutia si vyžaduje kombináciu viacerých postupov a metodík (napr. reedukáciu základných posturálnych funkcií (vertikalizáciu, nácvik transferov, výcvik neurogénneho mechúra, výcvik s protézou, nácvik denných činností a pod.), zajedno cvičenie.
3589514aIndividuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálneho a periférneho systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabát pod.)
3590515Skupinová liečebná telesná výchova. LTV troch až ôsmich pacientov. Náplň zhodná s výkonom č. 512, za každého pacienta.
3591516Individuálna cielená ergoterapia. Špeciálna liečba ergoterapeutom zameraná na rozličné modelové pracovné činnosti s využitím rôznych pracovných alebo pomocných materiálov a nástrojov.
3592517Skupinová cielená ergoterapia. Ergoterapia troch až ôsmich pacientov, obsah zhodný s výkonom č. 516, za každého pacienta.
3593518Individuálna hydrokineziterapia. Celkový liečebný individuálny telocvik vo vodnom prostredí.
3594519Skupinová hydrokineziterapia. Skupinový telocvik troch až ôsmich účastníkov vo vodnom prostredí, za jedného účastníka a jedno cvičenie. Najviac 15 x.
3595520Dychová gymnastika. Individuálna dychová gymnastika vrátane podporných ošetrení minimálne 10 min. Za jednu dychovú gymnastiku.
3596521Nácvik kontinencie, za 1 výkon
3597522Špeciálne polohovanie. Odborné preventívne a liečebné polohovanie tela a segmentov končatín s prípadným využitím polohovacích pomôcok.
3598523aProfilovanie termoplastickej dlahy
3599524Hippoterapia, pre jednu cvičebnú jednotku
3600530Klasická masáž jednej časti tela. Liečebné využitie prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo na časti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž. 7 x.
3601531Klasická masáž viacerých častí tela alebo trupu, zajedno ošetrenie
3602532Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže. Masáž väziva, okostice, hrubého čreva, za jednu masáž
3603533aManuálna drenáž lymfy (výkon v trvaní 45 min.), 10 x maximálne, najviac 2 x do roka
3604534Prístrojová masáž
3605535Individuálna inhalačná liečba I. Liečebná aerodisperzoidná inhalácia s použitím inhalačného prístroja, za jednu inhaláciu, 15 x.
3606536Individuálna inhalačná liečba II. Individuálna liečebná aerodisperzoidná inhalácia prístrojom s vysokotlakovou respiráciou, za jednu inhaláciu, 15 x.
3607540Individuálna vodoliečba I. (končatinový vírivý kúpel, omývanie, polievanie, sprchy, sedacie kúpele, polovičné vaňové kúpele, šliapacie kúpele a pod.), 10 x maximálne 2 x do roka
3608541Individuálna vodoliečba II. (celotelový vírivý kúpeľ, celkový kúpeľ, prísadový kúpeľ, Hauffeho kúpeľ, škótske streky), 10 x maximálne 2 x do roka.
3609542Podvodná masáž. Podvodná tlakovo-prúdová masáž (obsah vane najmenej 400 litrov, výkon aparatúry najmenej 400 kPa (4 bary) zajedno ošetrenie, 5 x.
3610543Umelo pripravený uhličitý kúpeľ s použitím plynného CO, 10 x
3611544Liečba chladom II. Ochladzovanie jednej časti tela lokálnym použitím (10 x)
3612a) ľadu, gélu,
3613b) plynom.
3614546Liečba chladom II. Ochladzovanie trupu alebo viacerých častí tela použitím
3615a) ľadu, gélu,
3616b) plynu.
3617547Zábaly alebo obklady. Teplo odoberajúce alebo zaparujúce, s použitím rôznej teploty vody
3618548Povrchová aplikácia tepla (použitie parafínu, Kenny, lavatermu, čerstvo pripravených obkladov alebo sterilizovaných obkladov), 7 x.
3619549Liečba horúcim vzduchom jednej časti tela, zajedno ošetrenie
3620550Liečba horúcim vzduchom viacerých častí tela alebo celková, zajedno ošetrenie
3621551Fínska sauna
3622555Vysokofrekvenčná diatermia (mikro-, krátke a decimetrové vlny), zajedno ošetrenie, 10 x
3623556Elektroliečba. Liečebné využitie galvanického prúdu (ionizácia, galvanizácia), diadynamických prúdov, interferenčných a amplitúdovo modulovaných prúdov, elektrogymnastika, zajedno ošetrenie
3624557Hydrogalvanický čiastočný kúpel, zajedno ošetrenie, 8x
3625558Hydrogalvanický celkový kúpeľ, kataforetický kúpeľ, Stangerov kúpeľ, 10 x
3626559Elektrostimulácia. Cielená elektrostimulácia pri spastických alebo chabých obrnách, zajedno ošetrenie, 20 x.
3627560Elektrodiagnostika. Určenie parametrov neuromuskulárnych dráždivostí, zajedno ošetrenie.
3628561Liečba ultrazvukom. Liečebná aplikácia ultrazvuku, statické, semistatické, dynamické ozvučenie, zajedno ošetrenie, 10 x.
3629562aElektroanalgézia TENS, 10 x.
3630565Trakcia. Liečebné použitie distrakčných metód na trakčných zariadeniach, zajedno ošetrenie, 10 x.
3631566Trakcie vo vodnom prostredí. Liečebné využitie distrakčných metód vo vodnom prostredí s použitím špeciálnych zariadení.
3632567Vákuová a kompresívna liečba jednej končatiny špeciálnymi prístrojmi (Vasotrain a pod.), za každú končatinu, 10 x
3633570Magnetoterapia. Liečebná aplikácia pulzného magnetického poľa na segment, končatinu, celé telo, 10 x
3634573Fototerapia I. Liečba infračerveným ožiarením (solux) jednej časti tela, zajedno ošetrenie, 10 x.
3635574Fototerapia II. Ožarovanie časti tela nefiltrovaným ultrafialovým (UV) žiarením, zajedno ožiarenie, 10 x.
3636575Fototerapia III. Ožarovanie celého tela pomocou UV žiarenia, zajedno ožiarenie. Ak sú súčasne ošetrovaní viacerí pacienti UV žiarením, smie sa výkon č. 575 vykazovať len raz.
3637576Fototerapia IV. Ožiarenie spektrálne vymedzeným UV žiaričom, zajedno ošetrenie.
3638577Príplatok k výkonu č. 574 a 576 ako pri fotochemoterapii
3639579Integrovaná balneofo to terapia/liečebný systém TOMESA, 25 x
3640584Balneoterapia I. Pitná liečba liečivými vodami, výplachy nosa liečivými vodami, za každú procedúru (pitná kúra, výplachy), 20 x.
3641585Balneoterapia II. Liečebné využitie peloidov pri čiastkovej aplikácii (čiastkové kúpele, čiastkové zábaly a obklady), 10 x.
3642586Balneo terapia III. Celkové peloidné kúpele a peloidné zábaly, 10 x.
3643587Balneoterapia IV. Vaňový kúpeľ v prírodnej liečivej vode, 20 x.
3644588Balneoterapia V. Kúpeľ v piscine, 20 x.
3645Z. STERILIZÁCIA A INÁ DEKONTAMINÁCIA
36461. Výkony sú definované na jedného pacienta.
36472. Sterilizáciu zdravotníckych pomôcok môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci odborne na výkon spôsobilí.
36483. V zdravotníckej praxi musí byť výkon prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky v súlade s STN EN 556 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok, STN EN 285 Sterilizácia - Parné sterilizátory, STN EN 867 Nebiologické systémy na použitie v sterilizátoroch, STN EN 868 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych pomôcok určených na sterilizáciu
36494. Hodnota zdravotníckej pomôcky, ktoráje predmetom dekontaminačného postupu, nieje zahrnutá v bodovej hodnote výkonu.
36505. Náklady na transport kontaminovanej zdravotníckej pomôcky od objednávateľa výkonu a transport sterilnej zdravotníckej pomôcky objednávateľovi nie sú zahrnuté v bodovej hodnote výkonu.
36516. Požadované výkony mimo prevádzkového času sa vykazujú so 100 % prirážkou.
3652Vysvetlivky:
3653SJ - sterilizačná jednotka - 54 litrov (300 x 300 x 600)
3654cSJ - stotina (centi) S J - 0, 54 litra
3655A. Fyzikálna sterilizácia
3656Sterilizácia zdravotníckych pomôcok vlhkým teplom (nasýtenou parou pod tlakom)
3657Sterilizácia vlhkým teplom sa vykonáva pri týchto parametroch: pri teplote 120 "C, tlaku 2,0 (atm), pretlaku 70 (kPa), sterilizačnej expozícii 20 min.; pri teplote 134 °C, tlaku 3,0 (atm), pretlaku 140 (kPa), sterilizačnej expozícii 10 min.
36581. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových)
3659Všeobecný opis výkonu:
3660Príjem zdravotníckej pomôcky, kontrola kvality, balenie a setovanie, šaržovanie, vlastná sterilizácia, monitorovanie sterilizačného procesu, kontrola sterility, výstupná kontrola a manipulácia so sterilnou zdravotníckou pomôckou (skladovanie a výdaj). Evidencia do záznamovej dokumentácie.
36618001Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu obväzových vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 1 cSJ / štvorec, tampón - malý a stredný, malé tampóny, obväz, elastický obväz, tylex, papierový štvorec, papierová vata - rezaná max. 7,5x7,5 cm, longeta, očné koliesko/
36628002Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) v sterilizačnom obale o objeme 4 cSJ / štvorce, tampóny - rôznej veľkosti, malé tampóny, obväzy, elastické obväzy, papierové štvorce, papierová vata - rezaná max. 10 x 10 cm, gázové rolky, jazyky
36638003Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) zložených do setov vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 4 cSJ / Sety z viacerých druhov, každý druh vložený do samostatného obalu, alebo jeden druh v počte nad 10 ks v obale vložený a sterilizovaný v obale o objeme 4 cSJ, veľké obloženie, SS štvorce, Set popáleninový pre ambulanciu
36648004Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 15 cSJ /stredné štvorce vatové á 10 - 20 ks pre popáleninové oddelenie, plastickú chirurgiu
36658005Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 15 cSJ v dvojitom obale /Sety z viacerých druhov, každý druh vložený do samostatného obalu, alebo jeden druh v počte nad 40 ks v obale vložený a sterilizovaný v obale o objeme 15 cSJ
36668006Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom zložených do setov zabalených do sterilizačného obalu o objeme 20 cSJ /Sety zdravotníckych pomôcok obväzových pre popáleninové oddelenie a plastickú chirurgiu
36678007Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom zložených do setov zabalených do sterilizačného obalu o objeme 20 cSJ / Sety z viacerých druhov, každý druh vložený do samostatného obalu, alebo jeden druh v počte nad 50 ks v obale vložený a sterilizovaný v obale o objeme 20 cSJ
36682. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (farebná operačná bielizeň) vlhkým teplom
3669Všeobecný opis výkonu
3670Príjem operačnej bielizne z práčovne, kontrola kvality prania a kvality bielizne (hustota textílie, neporušenosť povrchu, kompletnosť), skladovanie jednotlivých kusov podľa zásad HER, setovanie podľa MKCH 10, balenie, šaržovanie, vlastná sterilizácia, monitorovanie sterilizačného procesu, kontrola sterility, manipulácia so sterilnou zdravotníckou pomôckou, skladovanie a výdaj, evidencia v záznamovej dokumentácii
36718008Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 1cSJ / maska, čiapka, žinka, šnúrka na pupočník, šnúrka na podviazané cievy, plátené rukavice
36728009Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 4 cSJ v dvojitom obale / maska, čiapka, žinka, rúška na ruky, plátené rukavice, pre transplantačné jednotky (TJ), OAIM, JIS, operačné sály (OS), onkologické oddelenia
36738010Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 4 cSJ /maska ä 5 ks, čiapka á 5 ks, rúška na ruky á 3 ks, vak na dermatóm, rúška perforovaná á 3 ks, súška celá á 5 ks, okuliare plátené na fototerapiu, plátené rukavice, návlek na RTG, sonda, suspenzor
36748011Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 20 cSJ / polplachta, plachta, nohavice, košeľa, uterák, plienka, chirurgický plášť, rúška veľká, návlek na vankúš, župan, plienka
36758012Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 20cSJ /kombinácia operačnej bielizne s obväzovým materiálom v samostatnom obale a sterilizované v obale o objeme 20 cSJ, set na katetrizáciu, kolenový set/
36768013Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) s vlhkým teplom v dvojitom sterilizačnom obale P60 /polplachta, plachta, malá plachta, nohavice, košele, uterák (á 3, á 5) plienka á 5, plášť, rúška (á 3, á 5) pre posteľnú súpravu TJ, ARO, JIS, COS, sety operačnej bielizne minimálny počet kusov 3, pyžamo, plienka á 5, plášť, setnacystoskopiu, žinka á 10, plášť, rúška á 5
36778014Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu a gumy vlhkým teplom v dvojitom sterilizačnom obale P60 /operačná bielizeň v kombinácii s rúškou alebo v kontajneri
36788015Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu vlhkým teplom v dvojitom sterilizačnom obale P90 /sada posteľnej bielizne, bielizňový set na katetrizáciu, plachty á 3 ks, plášť á 3 ks, župan, bielizeň pre transplantačnú jednotku, sety operačnej bielizne (OP), ktorých príprava trvá minimálne 20 min. a počet OB je nad 7 ks, balík č. 1, č. 2, bielizeň na zavedenie Kirschnerových drôtov, set na očnú operáciu, bielizňový set na tracheotómiu, MOS, sety OB, ktorých príprava trvá minimálne 30 min., a počet OB je nad 10 ks, set ECC pre kardiologickú operáciu
36798016Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (operačná bielizeň) vlhkým teplom v dvojitom sterilizačnom obale P120 /sety OB, ktorých príprava trvá minimálne 30 min., a počet OB je nad 10 ks. Set ECC na kardiologickú operáciu, bielizeň na set na otváranie hrudníka, bielizeň ku kardiol. operácii, bielizeň k brušnej operácii (bal. č. 3), bielizeň k operácii ucha
36803. Výroba a sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových)
3681Táto kapitola je totožná s kapitolou 1. Príprava obväzového materiálu v tejto kapitole sa rozumie ako výroba zdravotníckych pomôcok obväzových na oddelení centrálnej sterilizácie z metrážovej gázy
36828017Výroba a sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 4cSJ /SS, VO, ušné sušenie, ušný preväz, sušenie malé, sušenie dojčenské
36838018Výroba a sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 20 cSJ /ambulantné sušenie, sušenia ku kardiologickej operácii, herniové sušenie
36848019Výroba a sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových) vlhkým teplom v sterilizačnom obale P60 /apendixové sušenie, haluxy, set na plastiku ruky
36854. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených
3686Všeobecný opis výkonu
3687Opis postupu zdravotného výkonu sterilizácie zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených je vypracovaný podľa zásad správnej výrobnej praxe a STN EN 285, STN EN 556. Postup prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky kovovej pozostáva z troch fáz: predsterilizačnej prípravy, sterilizácie, manipulácie so sterilným materiálom. Predsterilizačná príprava pozostáva z príjmu, dezinfekcie kontaminovaného materiálu, mechanickej očisty, sušenia, kontroly účinku dezinfekcie a mechanickej očisty chemickými a mikrobiologickými metódami setovania, balenia, šaržovania. Sterilizácia pozostáva zo šaržovania (pred prvým sterilizačným cyklom sa vykoná vákuový test a Bowie Diek test), naplnenia komory sterilizátora materiálom po predsterilizačnej príprave a šaržovaní, sterilizácie, monitorovania sterilizačného procesu a vyloženia materiálu zo sterilizátora. Manipulácia so sterilným materiálom pozostáva z výstupnej kontroly, skladovania, distribúcie a evidencie do záznamovej dokumentácie.
3688
36898020Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových a gumových vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 1 cSJ /kovová zátka, gumenná zátka, tuba na očné masti, cumeľ, filter, lanceta, kovová spojka, nôž na koagulačnú šnúru, alobalový štvorec, RR -kovová/
36908021Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 1 cSJ a kontrola funkčnosti a mechanická očista je časovo náročná /Buldog, Bakhaus, umelohmotná spojka, punkačná ihla, centrifugačná skúmavka, zátka na redon, kovová kanyla, rektálna rúrka, kovová RR, alobalový štvorec, čepelka, lanceta, filter, LR spojka, kovová lyžička, vrták malý, brúsne kamene, násadec na vzduchovú pištoľ, na vrtáčik, brúska hruškovitá, kónická, ušné spekulum, vidlica a spojka, cievna protéza, membrána, nôž na koagulačnú šnúru, šicia ihla, tuba na očné masti, gumenná zátka, kovová zátka, náustok
36918022Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 4 cSJ /punkčné ihly, gumička pod cievu, rektálna rúrka, turniket, mikrobuldog, jemné nožnice, silikónové zátky, ihlové elektródy, liekovka, gumený drén, set na punkciu, sternálny set, mikropinzety, mikronožnice, lyžička, náustok, nôž, tácka malá, nôž príborový, kovová miska na ihly/
36928023Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 4 cSJ
s kontrolou funkčnosti a časovo náročnou mechanickou očistou /20 ml striekačka, kondenzátor, liekovka, vzduchovod, šálka,
Redonova hadica, dojčenská fľaša, pílka, sada vrtákov, Petriho miska, gumené chir. rukavice, pinzeta...... /
36938024Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 20 cSJ /ŠZM pre TJ, pílka, šnúra
k pílke, tulec veľký, Kirschnerova podkova, fľaša na hrudné odsávanie, sklenená pipeta, tulec, ihla a podávky,...... /
36948025Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom obale o objeme 15 cSJ /pilník veľký, zvlhčovač, nástroje strunkové, kĺbové, zdravotnícke pomôcky sklenené, kĺbové, pílky, kladivo, pátradlo, kovová miska, apendixové háky, tupé háky, pľúcna lopatka, kábel, elevátor, dláto, pilník, šidlo, ústny rozverák, fréza, luer, kliešte štikacie, rebrové háky, pravouhlý hák, odsávačka MM, k pílka, Janetta, 60 ml striekačka, škrabacia lyžička, sklenená fľaška, šálka, zvlhčovač, Redonova súprava, rebrové háky, pravouhlý háčik, dotlkač, vrták, deskom PL, set na stehy, nástroje rozoberateľné, kĺbové, strunkové, nosné kliešte, Hartmanove kliešte, amerikán, adenotóm, Citelliho kliešte, Veitove kliešte, brušný rozvierač, hrudný rozvierač, alisky, močový katéter, podávka, štílovací kocher, Mikuličov kocher, vysávač, disketro, ihelec, peán, koag. šnúra, kliešte, sada peánov, sada kochrov, sada moskyt, sety malé, príslušenstvo k prístrojom
36958026Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom dvojitom obale P60 /kyslíková hadica, set na el. odsávanie, pílka, šnúra k pílke, podložná misa, odsávacia hadica, kyslíková hadica, sety s kompletnou predsterilizačnou prípravou, dvojitý obal v kombinácii s operačnou rúškou, vŕtačka Syntex, súprava na resekciu, set na suturu, Exsangvinačný set, pupočný set, set na kaval, set na preparáciu ciev, reparačný set, set na punkciu mozgových komôrok, set na divulziu uretry, set na biopsiu, sada hegarov, sada dilatátorov, set na šľachy, set na excíziu, set na incíziu, set malých hadíc
36968027Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v sterilizačnom dvojitom obale P90 v kombinácii s rúškou / Cechové frézy, set na juvenilný fibróm, set na laparoskopiu, set, a Kirschnerovu extenziu, set na Kirschnerovo perkutánne zavedenie, set na punkciu hrudníka, ambulantný set s extraktorom, ambulantný set bez extraktora, set eozifilný granulom, set na tracheotómiu, set na operáciu ucha, set na otváranie hrudníka, základné koronárne sito, varixové sito, preparačný set, dýchací okruh, set detské hadice, set vonkajší dýchací okruh, set na katetrizáciu
36978028Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených vlhkým teplom v dvojitom sterilizačnom obale P120 v kombinácii s rúškou /detské sito, set na chilognatopalatoschisis (CHP), hypospádový set, set na plastiku nosa so setom CHP, kostný set pre ortopédiu, kostný set základný, set pektus, apendixový set, laparotomický set, laparotomický set pre novorodencov, set - hrudná drenáž, tracheostomický set, set na konduit, ECC sito, základné sito, cievne sito, sternálne sito, embolektomické sito, sito na akútnu sternotómiu, provizórne sito, amputačné sito, detské sito, sito hydrocefalus, set hadíc babylog, set na babylog, vnútorné servo, vnútorné servo set hadíc, set 8000 HFK, set na Bierd-a, set na elema, detské hadice, dospelé hadice, set hadíc s teplomerom, Cheilo, sito na žlčník, plastikové protézy, set na osteosutúru, sito na mäkké kosti, protézy TTE, septum, sito nekrektomické, set na polypy, sekčné sito, set na sterniotómiu, kyretové sito
3698B. Chemická sterilizácia
3699Sterilizačným médiom je chemická zlúčenina, ktorou sa sterilita zdravotníckej pomôcky dosiahne pri nižších teplotách ako pri fyzikálnej sterilizácii. Chemická sterilizácia je vhodná na prípravu sterilných zdravotníckych pomôcok termolabilných. Všeobecný opis výkonu. Opis všeobecného postupu zdravotného výkonu sterilizácie zdravotníckych pomôcok termolabilných je vypracovaný podľa zásad správnej výrobnej praxe. Postup prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky termolabilnej pozostáva z troch fáz: predsterilizačnej prípravy, sterilizácie, manipulácie so sterilným materiálom. Predsterilizačná príprava pozostáva z príjmu, dezinfekcie kontaminovaného materiálu, mechanickej očisty chemickými a mikrobiologickými metódami, setovania, balenia, šaržovania. Sterilizácia pozostáva zo šaržovania, naplnenia komory sterilizátora materiálom po predsterilizačnej príprave a šaržovaní, sterilizácie, monitorovania sterilizačného procesu a skúška sterility a vyloženia materiálu zo sterilizátora. Manipulácia so sterilným materiálom.
37008029Sterilizácia zdravotníckych pomôcok termolabilných v sterilizačnom obale o objeme 1 cSJ /kefka na ruky, vrchnák na tubu, vrchnák na očnú bralénovú fľašu, brúska, vrtáky, pílka, kľúčik, prolén, ušné spekulum, frézka, spacer, kohútik, l ml striekačka, štuplíky, umelohmotná spojka, uzáver CVK, kyslíková maska dojčenská, set s kľúčikom, acetábulum, výplachové ihly, leštiace nástroje
37018030Sterilizácia zdravotníckych pomôcok termolabilných v sterilizačnom obale 4 cSJ /očné bralénové fľaše á 10 ks, vodič, kábel skrutkovač, fólia pre rtg., prolénová sieťka, vodič, káble, kyslíková maska, ervey, umelohmotná spojka, Tygonova hadica, špičky, spojka na predýchanie, inspiračná spojka, turniket, expiračná spojka, rampa, vrapová hadica, spojka s ihlou na kyslík, Redonova hadica, dreň hrudný, endotracheálna kanyla s predsterilizačnou prípravou, tlaková hadička, teplotná sonda, hračky veľké, chlopňová odmerka, meradlo na chlopne, koagulácia, Streikerova hadica, kondenzačná nádoba, koagulačná pinzeta, set TS, rtg. rukavice, turnikety, dýchací vak/
37028031Sterilizácia zdravotníckych pomôcok termolabilných v sterilizačnom obale 20 cSJ /bralénová bandaska, kyslíková hadica
z termolabilného materiálu, návlek na angiograf, návlek na mikroskop, bralénová fľaša bez sterilizačnej prípravy, dýchací vak,
kyslíková maska, emitná miska, Streikerova hadica, tlaková striekačka, rtg. rozoberateľné sety, Tygonova hadica, KP - set.....
3703C. Sterilizácia plazmou peroxidu vodíka
3704Všeobecný opis výkonu
3705Sterilizácia plynnou plazmou peroxidu vodíka sa vykonáva v sterilizačnom systéme STERRAD pri týchto parametroch: teplota 55 "C, tlak 39, 9 Pa, difúzia peroxidu vodíka 34 a 46, dĺžka cyklu 55 minút, 75 minút, 28 minút a 33 minút.
3706Opis výkonu: príjem kontaminovanej zdravotníckej pomôcky, dezinfekcia, mechanická očista, kontrola účinnosti dezinfekcie a mechanickej očisty, vysušenie, kontrola funkčnosti, kompletizovanie, balenie, šaržovanie, sterilizácia, kontrola účinnosti sterilizačného postupu, výstupná kontrola/mikrobiologické vyšetrenie účinnosti sterilizačného postupu/, skladovanie, výdaj, bodové hodnotenie výkonu, vyhodnotenie parametrov sterilizačného procesu a evidencia v predpísanej dokumentácii. Sterilizačný obal: kombinovaný, priehľadný, sterilizačné sitá a baliace rúšky. Spôsob uzatvárania zváraním a lepením.
37078032Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale o objeme 1 cSJ /olivkové ihly, adaptéry, tesnenia do endoskopov a trokarov, fasciotom, chirurgické ihly, koagulačné násadce, svorky, skalpel, čepele do dermatómu
37088033Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale o objeme 4 cSJ /punkčné a bioptické ihly, vrtáky, frézy, resektoskopické slučky, elektrokoagulačné sondy, kliešte, inštrumenty, mikroinštrumenty, vodiče, mandrény, vrapované hadice, optiky, teleskopy, bipolárne pinzety, slučkové elektródy, insuflačné káble, Humbyho nože
37098034Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale o objeme 4 cSJ /optiky, teleskopy, koagulačné a svetelné káble, elektródy a predlžovacie káble ku kardiostimulátoru - vyžadujú špeciálnu očistu a dezinfekciu, šetrné zaobchádzanie.
37108035Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale o objeme 15 cSJ /sety s mikroinštrumentmi, hadice k lapaxii, cystoskopii, elektrodynamické sondy, inštrumenty k lapaxiám, vrapované hadice, elektrokáble, preplachové hadice, špeciálne katétre, defibrilačné elektródy, sonoelektródy, sólo inštrumenty, pílky.
37118036Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale o objeme 15 cSJ /resektoskop, ureteroskop, ureterorenoskop, svetelné káble - vyžadujú špeciálnu očistu a dezinfekciu, šetrné zaobchádzanie
37128037Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale o objeme 20 cSJ /sety inštrumentov, harmonický skalpel. /
37138038Sterilizácia zdravotníckych pomôcok plazmou peroxidu vodíka v sterilizačnom obale o objeme 20 cSJ /flexibilné endoskopy -vysoká náročnosť na mechanickú očistu a dezinfekciu, šetrné zaobchádzanie, prídavný zásobník peroxidu vodíka ku každému endoskopu, maximálny počet v sterilizačnej komore (100 l) 2 ks
3714D. Iné výkony
37158039Dekontaminácia prístrojov. Kompletné rozmontovanie, dezinfekcia, mechanická očista, zloženie a kontrola funkčnosti -endoskopy.
37168040Dekontaminácia lôžok s príslušenstvom - príjem, odstrojenie, triedenie kontaminovanej posteľnej bielizne a príprava na odvoz do práčovne, dezinfekcia konštrukcie postele a lôžkovín, kontrola technického stavu postele, v prípade potreby zabezpečenie opravy, kompletizovanie postele, príprava na výdaj a výdaj dekontaminovanej postele.
37178041Dekontaminácia a sterilizácia niektorých častí inkubátora. Príjem na dekontamináciu, kontrola technického stavu. Rozobratie a triedenie jednotlivých častí inkubátora na dezinfekciu a sterilizáciu, dezinfekcia, mechanická očista, kompletizovanie, overenie funkčnosti, výdaj.
3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730Legenda: A - kód zdravotného výkonu B - zdravotný výkon