Vyhláška č. 774/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením

Čiastka 311/2004
Platnosť od 31.12.2004 do14.06.2012
Účinnosť od 01.01.2005 do14.06.2012
Zrušený 163/2012 Z. z.

774

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 21. decembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. c) sa slovo „ostatných “ nahrádza slovom „iných“.

2. V § 1 ods. 1 písmeno e) znie:

e) nepravdivé tvrdenie fyzickej osoby alebo o fyzickej osobe, že

1. uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,

2. je alebo bola sporiteľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,

3. je alebo bola poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia ako disponibilného prebytku vyplácaného dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,“.

3. V § 1 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 63 ods. 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 1 písm. a) a b)“.

4. V § 1 ods. 1 písm. i) a j) sa slová „§ 63 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 7“.

5. V § 1 ods. 1 písm. k) sa slová „§ 63 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 6“.


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


v z. Miroslav Beblavý v. r.