Vyhláška č. 774/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením

Čiastka 311/2004
Platnosť od 31.12.2004 do14.06.2012
Účinnosť od 01.01.2005 do14.06.2012
Zrušený 163/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 14.06.2012