Vyhláška č. 773/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Čiastka 311/2004
Platnosť od 31.12.2004 do14.06.2012
Účinnosť od 01.01.2005 do14.06.2012
Zrušený 161/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 14.06.2012