Oznámenie č. 77/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry

Čiastka 35/2004
Platnosť od 14.02.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 2004.