Oznámenie č. 759/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 308/2004
Platnosť od 31.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 107/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 183/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. mája 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené o...

759

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

opatrenie zo 14. decembra 2004 č. OPL0604-24179/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Príloha k tomuto opatreniu obsahuje v časti A Zoznam liekov a liečiv plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, ďalej v časti B Indikačné obmedzenia a v časti I Abecedný zoznam liečiv a liekov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.