Oznámenie č. 750/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Čiastka 304/2004
Platnosť od 30.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.