Oznámenie č. 745/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003

Čiastka 303/2004
Platnosť od 30.12.2004
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.