Vyhláška č. 736/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 300/2004
Platnosť od 29.12.2004
Účinnosť od 01.07.2013 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.