Zákon č. 733/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 119/2010 Z. z.(nepriamo), 414/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 300/2004
Platnosť od 29.12.2004
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2015
Redakčná poznámka

s výnimkou bodov 11, 13 a 14, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. b), c), e) až h), § 54c až 54i, bodov 19 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. augusta 2005, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006