Oznámenie č. 731/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení

Čiastka 299/2004
Platnosť od 29.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 1 až 6, 8 až 44, 47 až 76, 79 až 86, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005

OBSAH