Zákon č. 727/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka 299/2004
Platnosť od 29.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

OBSAH