Zákon č. 721/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r1/c8/2005 Z. z., 448/2008 Z. z.(nepriamo), 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 297/2004
Platnosť od 28.12.2004
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

okrem § 277b v sedemdesiatom prvom bode čl. I, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia