Nariadenie vlády č. 72/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu

Čiastka 33/2004
Platnosť od 14.02.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 3 ods. 8, § 6 ods. 3 druhej vety, § 8 ods. 1 a 2, § 9 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2, § 12 a § 13, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 - 31.12.2006 Delená účinnosť
15.02.2004 - 30.04.2004