Oznámenie č. 715/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92

Čiastka 296/2004
Platnosť od 23.12.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2007
Zrušený 601/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 31.12.2007