Oznámenie č. 714/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92

Čiastka 296/2004
Platnosť od 23.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 Aktuálne znenie