Oznámenie č. 709/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Čiastka 295/2004
Platnosť od 22.12.2004 do30.06.2005
Zrušený 214/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005.