Oznámenie č. 705/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí

Čiastka 294/2004
Platnosť od 22.12.2004
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 17. októbra 2002 na základe článku 4 ods. 4 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 29. decembra 2004 na základe článku 5 ods. 4.

705

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. novembra 1996 bol v Bruseli otvorený na podpis Protokol o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu 25. augusta 2004. Listina o prístupe Slovenskej republiky k protokolu bola uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, depozitára protokolu, 30. septembra 2004.

Protokol nadobudol platnosť 17. októbra 2002 na základe článku 4 ods. 4 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 29. decembra 2004 na základe článku 5 ods. 4.

Slovenská republika uplatnila pri uložení listiny o prístupe toto vyhlásenie:

„Slovenská republika vyhlasuje, že uznáva právomoc Súdneho dvora európskych spoločenstiev vynášať predbežné rozhodnutia o výklade dohovoru a Prvého protokolu k dohovoru so spresnením podľa podmienok ustanovených v čl. 2 ods. 2 písm. a) Protokolu o výklade dohovoru.“.

K oznámeniu č. 705/2004 Z. z.

PROTOKOL

vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí

Vysoké zmluvné strany sa dohodli na týchto ustanoveniach, ktoré budú pripojené k dohovoru:

Článok 1

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto protokole vyniesť predbežné rozhodnutia o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a protokolu k uvedenému dohovoru vyhotovenému 27. decembra 1996,1) (ďalej len „prvý protokol“).

Článok 2

1. Vyhlásením urobeným v čase podpisu tohto protokolu alebo kedykoľvek neskôr môže každý členský štát uznať právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vynášať predbežné rozhodnutia o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a protokolu k uvedenému dohovoru podľa podmienok ustanovených v odseku 2 písm. a) alebo odseku 2 písm. b).

2. Členský štát, ktorý urobí vyhlásenie podľa odseku 1, môže spresniť, že

a) ktorýkoľvek súd alebo tribunál, proti ktorého rozhodnutiam vnútroštátna legislatíva neustanovuje žiadny právny prostriedok nápravy, môže požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev, aby vyniesol predbežné rozhodnutie týkajúce sa otázky vznesenej v súvislosti s prejednávaným prípadom, ktorá sa týka výkladu Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a prvého protokolu k dohovoru, ak tento súd alebo tribunál usúdi, že rozhodnutie o tejto otázke je nevyhnutné na to, aby mohol vyniesť rozsudok, alebo

b) ktorýkoľvek súd alebo tribunál tohto štátu môže požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev, aby vyniesol predbežné rozhodnutie týkajúce sa otázky vznesenej v súvislosti s prejednávaným prípadom, ktorá sa týka výkladu Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a prvého protokolu k dohovoru, ak tento súd alebo tribunál usúdi, že rozhodnutie o tejto otázke je nevyhnutné na to, aby mohol vyniesť rozsudok.

Článok 3

1. Uplatňuje sa Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a Rokovací poriadok Súdneho dvora.

2. V súlade so Štatútom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev má ktorýkoľvek členský štát, bez ohľadu na to, či urobil vyhlásenie podľa článku 2 alebo nie, právo predložiť Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev vyjadrenia alebo písomné stanoviská k prípadom, na ktoré sa vzťahuje článok 1.

Článok 4

1. Tento dohovor podlieha prijatiu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

2. Členské štáty oznámia depozitárovi splnenie príslušných ústavných požiadaviek na prijatie tohto protokolu a všetky vyhlásenia urobené podľa článku 2.

3. Tento protokol nadobudne platnosť 90 dní po predložení oznámenia podľa odseku 2 štátom, ktorý je členským štátom Európskej únie, v deň, keď rada prijme akt o vyhotovení tohto protokolu, a ktorý ako posledný splní túto formálnu náležitosť. Platnosť však nadobudne najskôr v rovnakom čase ako Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

Článok 5

1. Tento protokol je otvorený na prístup každému štátu, ktorý sa stane členským štátom Európskej únie.

2. Listiny o prístupe sa uložia u depozitára.

3. Znenie tohto protokolu v jazyku pristupujúceho štátu vyhotovené Radou Európskej únie je autentické.

4. Tento protokol nadobudne platnosť pre každý štát, ktorý k nemu pristúpi, po uplynutí 90 dní odo dňa uloženia jeho listiny o prístupe alebo dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu, ak protokol v čase uplynutia uvedenej 90-dňovej lehoty ešte nenadobudol platnosť.

Článok 6

Ustanovenia tohto protokolu prijme každý štát, ktorý sa stane členom Európskej únie a pristúpi k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súlade s jeho článkom 12.

Článok 7

1. Zmeny tohto protokolu môže navrhnúť ktorýkoľvek členský štát, ktorý je vysokou zmluvnou stranou. Všetky návrhy na zmenu sa zašlú depozitárovi, ktorý ich postúpi rade.

2. Zmeny ustanoví rada, ktorá odporučí ich prijatie členským štátom v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

3. Takto ustanovené zmeny nadobudnú platnosť v súlade s ustanoveniami článku 4.

Článok 8

1. Depozitárom tohto dohovoru je generálny tajomník Rady Európskej únie.

2. Depozitár uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev informácie, listiny alebo oznámenia týkajúce sa tohto protokolu.

Dané v Bruseli 29. novembra 1996.

Za Radu Európskej únie predseda N. OWEN.

anglické znenie

Poznámky pod čiarou

1) OJ č. C 313, 23. 10. 1996, s. 1.