Oznámenie č. 705/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí

Čiastka 294/2004
Platnosť od 22.12.2004
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 17. októbra 2002 na základe článku 4 ods. 4 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 29. decembra 2004 na základe článku 5 ods. 4.

Pôvodný predpis

22.12.2004