Oznámenie č. 704/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

Čiastka 293/2004
Platnosť od 22.12.2004
Redakčná poznámka

Protokol pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 29. decembra 2004 na základe článku 10 ods. 4