Oznámenie č. 703/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

Čiastka 292/2004
Platnosť od 22.12.2004
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 17. októbra 2002 na základe článku 11 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 29. decembra 2004 na základe článku 12 ods. 4.