Oznámenie č. 701/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopnosti verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a verejných služieb

Čiastka 291/2004
Platnosť od 22.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

701

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie zo 16. decembra 2004 č. O-8/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopnosti verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a verejných služieb.

Opatrenie ustanovuje podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopnosti verejných sietí, verejných služieb a verejných sietí a verejných služieb.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 8/2004 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.