Oznámenie č. 696/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave

(v znení č. 479/2006 Z. z., 249/2007 Z. z.)

Čiastka 290/2004
Platnosť od 21.12.2004
Účinnosť od 01.05.2007
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 38 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť 13. septembra 2004 a predbežne sa vykonávala od 1. mája 2004.

OBSAH