Oznámenie č. 690/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Čiastka 286/2004
Platnosť od 18.12.2004
Účinnosť od 01.03.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.