Oznámenie č. 689/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia č. 25 167/2003-92 a o zmene a doplnení niektorých opatrení

Čiastka 286/2004
Platnosť od 18.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.