Oznámenie č. 688/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Čiastka 286/2004
Platnosť od 18.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2010
Zrušený 472/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 31.12.2010

Pôvodný predpis

18.12.2004