Oznámenie č. 687/2004 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí

Čiastka 286/2004
Platnosť od 18.12.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.