Oznámenie č. 683/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu orgánov oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 285/2004
Platnosť od 18.12.2004
Redakčná poznámka

Dohovor pre Spolkovú republiku Nemecko nadobudol platnosť 2. augusta 2004.