Vyhláška č. 669/2004 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Čiastka 282/2004
Platnosť od 16.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005 do31.07.2019
Zrušený 161/2019 Z. z.