Vyhláška č. 663/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 161/2004 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby

Čiastka 278/2004
Platnosť od 15.12.2004 do31.12.2007
Najbližšie účinné znenie 01.01.2005
Zrušený 582/2007 Z. z.

OBSAH