Zákon č. 659/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 277/2004
Platnosť od 11.12.2004
Účinnosť od 01.05.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 22, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2005, a okrem čl. I bodu 35, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2006.