Zákon č. 657/2004 Z. z.Zákon o tepelnej energetike

Čiastka 277/2004
Platnosť od 11.12.2004
Účinnosť od 09.11.2016 do20.06.2018
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b), ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2007