Oznámenie č. 644/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 273/2004
Platnosť od 03.12.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.