Zákon č. 639/2004 Z. z.Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 273/2004
Platnosť od 03.12.2004
Účinnosť od 01.07.2019