Zákon č. 635/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 203/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 270/2004
Platnosť od 01.12.2004
Účinnosť od 01.07.2011
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I bodu 73 a bodov 94 až 96 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2004, a s výnimkou čl. I bodu 13 a čl. IV bodu 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2005