Zákon č. 631/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z.

Čiastka 269/2004
Platnosť od 01.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005

OBSAH