Oznámenie č. 620/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o interpretácii Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev formou predbežných rozhodnutí

Čiastka 265/2004
Platnosť od 26.11.2004
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 29. decembra 1998 na základe článku 4 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. septembra 2004 na základe článku 5 ods. 4.

620

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júla 1996 bol v Bruseli prijatý Protokol vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o interpretácii Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev formou predbežných rozhodnutí.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 952 z 13. mája 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu 28. mája 2004. Listina o prístupe bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára dohovoru, 31. mája 2004.

Protokol nadobudol platnosť 29. decembra 1998 na základe článku 4 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. septembra 2004 na základe článku 5 ods. 4.

K oznámeniu č. 620/2004 Z. z.

PROTOKOL

vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii,

o interpretácii Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu

Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev formou predbežných rozhodnutí

Vysoké zmluvné strany

dohodli sa na týchto ustanoveniach, ktoré majú byť pripojené k dohovoru:

Článok 1

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc, za podmienok ustanovených v tomto protokole, vydávať predbežné rozhodnutia o interpretácii Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (ďalej len „Dohovor o Europole“).

Článok 2

1. Každý členský štát môže formou vyhlásenia v čase podpísania tohto protokolu alebo kedykoľvek potom prijať právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vydávať predbežné rozhodnutia o interpretácii Dohovoru o Europole za podmienok, ktoré sú uvedené buď v odseku 2 písm. a), alebo v odseku 2 písm. b).

2. Členský štát môže vo svojom vyhlásení podľa odseku 1 určiť, že buď

a) každý súd alebo tribunál uvedeného štátu, proti rozhodnutiam ktorého neexistuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov opravný prostriedok, môže požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev, aby vydal predbežné rozhodnutie o otázke, ktorá vznikla pri ním prejednávanom spore a ktorá sa týka interpretácie Dohovoru o Europole, ak sa tento súd alebo tribunál domnieva, že rozhodnutie o tejto otázke je nevyhnutné na to, aby mu umožnilo vyniesť rozsudok,

alebo

b) každý súd alebo tribunál uvedeného štátu môže požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev, aby vydal predbežné rozhodnutie o otázke, ktorá vznikla pri ním prejednávanom spore a ktorá sa týka interpretácie Dohovoru o Europole, ak sa tento súd alebo tribunál domnieva, že rozhodnutie o zmienenej otázke je nevyhnutné na to, aby mu to umožnilo vyniesť rozsudok.

Článok 3

1. Pri vydávaní rozhodnutí platí protokol o štatúte Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a rokovací poriadok Súdneho dvora.

2. Podľa štatútu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev má každý členský štát, či už vykonal alebo nevykonal vyhlásenie podľa článku 2, právo predložiť fakty o prípade alebo písomné poznámky Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev v prípade sporov, ktoré vzniknú v súlade s článkom 1.

Článok 4

1. Tento protokol podlieha prijatiu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

2. Členské štáty informujú depozitára o splnení svojich príslušných ústavných predpisov, ktoré sa vzťahujú na prijatie tohto protokolu, a oznámiť mu každé vyhlásenie urobené podľa článku 2.

3. Tento protokol nadobudne platnosť 90 dní po oznámení uvedenom v odseku 2 zaslanom posledným členským štátom, ktorý bol členom Európskej únie k dátumu prijatia zákona obsahujúceho text protokolu radou a ktorý ako posledný splnil túto formalitu. Protokol však nemôže nadobudnúť platnosť skôr, ako nadobudne platnosť Dohovor o Europole.

Článok 5

1. Tento protokol je otvorený na pristúpenie pre každý štát, ktorý sa stane členom Európskej únie.

2. Listiny o pristúpení sa ukladajú u depozitára.

3. Text tohto protokolu v jazyku pristupujúceho štátu, ktorý je vypracovaný Radou Európskej únie, bude autentický.

4. Vo vzťahu k štátu, ktorý k nemu pristúpi, nadobudne tento protokol platnosť 90 dní odo dňa uloženia listiny o pristúpení alebo v deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu, ak ju v čase uplynutia uvedeného obdobia 90 dní ešte nenadobudol.

Článok 6

Každý štát, ktorý sa stane členom Európskej únie a pristúpi k Dohovoru o Europole v súlade s článkom 46 dohovoru, má akceptovať ustanovenia tohto protokolu.

Článok 7

1. Zmeny tohto protokolu môže navrhnúť každý členský štát, ktorý je vysokou zmluvnou stranou. Každý návrh na zmenu sa zasiela depozitárovi, ktorý ho predloží rade.

2. Zmeny ustanovuje rada, ktorá odporučí, aby boli prijaté členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

3. Takto ustanovené zmeny nadobudnú platnosť v súlade s ustanoveniami článku 4.

Článok 8

1. Generálny tajomník Rady Európskej únie vykonáva úlohu depozitára tohto protokolu.

2. Oznámenia, listiny a výmeny listov, ktoré sa týkajú protokolu, bude depozitár uverejňovať v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (Official Journal of the European Communities).

Medzinárodní smlouva č. 34