Oznámenie č. 620/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o interpretácii Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev formou predbežných rozhodnutí

Čiastka 265/2004
Platnosť od 26.11.2004
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 29. decembra 1998 na základe článku 4 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. septembra 2004 na základe článku 5 ods. 4.