Oznámenie č. 62/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Macao Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 28/2004
Platnosť od 13.02.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. februára 2004.