Zákon č. 613/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 262/2004
Platnosť od 25.11.2004
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005