Oznámenie č. 597/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl

Čiastka 256/2004
Platnosť od 13.11.2004
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť pre SR 1. septembra 2004.