Oznámenie č. 593/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach

(v znení č. 187/2013 Z. z.)

Čiastka 254/2004
Platnosť od 13.11.2004
Účinnosť od 08.08.2013
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 17. mája 2004.