Zákon č. 582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čiastka 247/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 01.01.2020 do30.06.2020 (za 5 mesiacov)
Redakčná poznámka

okrem § 106, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005