Zákon č. 577/2004 Z. z.Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Čiastka 244/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 01.06.2019 do20.05.2020