Zákon č. 577/2004 Z. z.Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Čiastka 244/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 21.05.2020 do31.12.2021 (za 1 rok)